31F1 MR-protokoll hjärna och rygg Elna

MR protokoll hjärna och rygg
Elna-Marie Larsson
Neuroradiologiska sektionen
Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum (BFC)
Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet
Uppsala
Röntgenveckan, Karlstad, sep 2014
Hur väljer vi protokoll?
•  Vad vill remitterande läkare veta?
•  Hur vill du utföra MR-undersökningen på
så kort tid som möjligt och samtidigt få
den information du behöver?
•  VÄLJ ETT PROTOKOLL I METODBOKEN OCH
LÄGG VID BEHOV (OFTAST INTE) TILL EXTRA
SEKVENSER
Vad behöver vi för klinisk MR?
•  Morfologiska bilder med hög upplösning
•  Hög känslighet för att hitta patologiska
förändringar
•  Påvisa typiskt signalmönster för olika patologiska
förändringar (för detta behövs T1- och T2-viktade
bilder) för att karaktärisera lesion
E-M Larsson
Hur anger vi protokollnamn (neuro)?
• Sekvensbenämning:
•  Gd (OBS att detta är en ordination, skriftlig delegering ska finnas)
•  Viktning (T1, T2, PD, etc)
•  3D eller 4D (i förekommande fall)
•  Sekvens (se, tse, gre, STIR, FLAIR, DWI, TOF)
•  Plan (tra, cor, sag)
•  Extra teknik (fs)
•  Snittjocklek om avviker från standard
ex. T2 tse tra fs 3mm
Protokoll för MR hjärna
•  Om inget annat anges:
•  Samma vinkling, FOV, snittjocklek på scanning i samma plan
•  Tra vinklas längs HYFA-plan (hypofysens nederkant till spetsen =
fastigium på 4:e ventr)
•  Cor vinklas längs bakkanten på hjärnstammen
•  Alla plan körs som regel genom hela hjärnan (undantag finns)
•  Sekvenserna körs alltid i den ordning de står angivna i protokollet
Standard snittjocklek/interslice gap
hjärna och rygg
•  Hjärna tra: 5 mm/1 mm
•  Hjärna sag och cor: 4 mm/0,8 mm
•  Hjärna T1 3D gre : 1x1x1mm
•  Halsrygg: sag 3 mm/0,3 mm, tra 3 mm/0,3 mm
•  Bröstrygg: sag 4 mm/0,4 mm, tra 3 mm/0,3 mm
•  Ländrygg: sag 4 mm/0,4 mm,
tra 4 mm/0,4 mm
•  Alla avvikelser från detta anges i protokollen
Varför MR-protokoll?
• 
• 
• 
• 
• 
Standardiserad scanning på varje sjukhus
Samarbete inom regionerna
Nationellt samarbete
Databaser för klinik och forskning
MR-utbildning
Varför MR-protokoll?
Nya aspekter:
•  Tumörregister, ex hjärntumörer (INCA)
•  Nationella vårdprogram, ex höggradiga + låggradiga
hjärntumörer, meningeom (planeras)
•  Skandionkliniken: protonstråln nationell resurs
•  Skonsam strålbehandl: dosplanering med MR, nationellt
nätverk
•  DBS-inläggning
•  Funktionella undersökningar preop: fMRI, DTI, DTT,
perfusion
Något nyttigt nytt?
3D
3D
•  Tunnare snitt – detekterar mindre lesioner
•  En scanning – multiplanara rekonstruktioner (MPR)
•  Bättre jämförelse mellan olika undersökningstillfällen pga
bättre registrering i PACS
•  Mindre flödesartefakter från CSF (3D FLAIR) och
kärlpulsationer (T1 3D tse med Gd)
Hodel et al AJNR 2014, bättre detektion av MS lesioner
med barriärskada med T1w 3D tse än med T1w 2D se,
dock sämre kontrast GM-WM än med T13D gre)
Var hittar ni MR-protokoll från
Uppsala?
www.sfnr.se
Klicka på Länkar
MR metodbok (Uppsala)
Tack
[email protected]