Resultat från förra Workshopen

tisdagen den 30 september 2014
Resultat från den första
Workshopen
Martin Risberg, Swerea
Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden
Kopplingar till andra agendor och initiativ
•
•
•
•
•
SIP – Lättvikt
SIP – Produktion 2030
SIP – Metalliska material
SIP – Innovair
SIP – ProcessindustriellIT och Automation
• Mjukvaruagendan
• Modeller och systemsimulering
Virtual Nation ‐ Workshop 2
1
tisdagen den 30 september 2014
Hur förhåller sig Virtual Nation till övriga
strategiska innovationsprogram?
LIGHTer
Produktion 2030
Metalliska
material
Innovair
Processindustriell
IT och Automation
Simulering för kortare
utvecklingstid
1 av 6 områden rör:
Virtuell produktionsutveckling och
simulering
Nämner simulering
som ett verktyg
Söker kopplingar till
teknikområden
beräkning och
simulering
1 av 6 satsnings-områden
är: Processtyrning,
modellering och
simulering.
Virtual Nation tar ett grepp om
allt detta och fokuserar på
korskopplingar och samverkan
Hur ser huvudaktörerna inom området ut?
Mjukvaruleverantörer
Tillverkande
industri
Sjukvård
Spelindustri
Numerisk simulering
Akademi
Medicin
Virtual Nation ‐ Workshop 2
Institut
Väderapplikationer
2
tisdagen den 30 september 2014
Visionärt och framåtriktat
Vad behöver Sverige 2030 av numerisk simulering?
Vad vill vi kunna men numerisk simulering 2030?
Hur kopplar vi ihop utmaningarna mellan de olika branscherna?
Arbetet
• Workshop delades deltagarna in i fyra gruppen som
arbetade med frågeställningar Vision, Drivkraft och
Hinder för en simuleringsagenda.
Virtual Nation ‐ Workshop 2
3
tisdagen den 30 september 2014
Vision
•
•
•
•
•
•
•
Simulering som ett vardagsverktyg eller beräkningsverktyg är tillgängliga för en
bred användarkrets även mindre företag.
Med tillförlitliga beräkningsverktyg, med inbyggd utvärderingskompetens, kan
utvecklingsprocessen göras om helt och hållet.
Vi skapar svensk konkurrenskraft genom att skapa mjukvaror som är
beslutsstöd på många nivåer i alla samhällsfunktioner och har
slutfrågeställningen i fokus.
Mjukvara ska inte bara innefatta delprocesser utan även optimering och
behandling av det invers problemet baserat på vad man vill uppnå
Mjukvara är robust och alltid konvergerar gärna snabbt med förenklingar för
snabb beräkning med tillräcklig noggrannhet.
Att mjukvarupaket finns som innehåller alla väsentliga aspekter från process
till miljöpåverkan och ekonomi med ökad mognadsgrad hos virtuella metoder
från rådgivande till beslutande roll i utvecklingssystemen (beslutsstödssystem).
Simulering kan användas i hela TRL trappan, dvs i alla utvecklingsfaser
Drivkrafter
•
•
•
•
•
•
•
Spara pengar och tillverka saker som inte var möjligt tidigare
Snabbare och kostnadseffektivare utvecklingsprocesser i näringsliv
och samhälle
Att förbättra människors välbefinnande och hälsa genom
beräkningshjälpmedel
Att skapa ett hållbart samhälle och ökad förståelse genom
beräkningsstöd
Nytänkande i programutveckling skapar sysselsättning i Sverige
Snabbare utbildningsprocesser genom användning av lättanvänd
mjukvara
Konkurrenskraft, samt innovation. Det finns en innovativ tradition på
mjukvarusidan (t.ex. spelbranschen) som skulle kunna länkas över på
visualisering av simuleringsupplevelser inom beslutsprocessen.
Virtual Nation ‐ Workshop 2
4
tisdagen den 30 september 2014
Hinder
•
•
•
•
•
•
•
•
Inget att ta på, till viss del en abstrakt produkt
Måste komma upp högre i organisationerna, till beslutsfattarna.
Marknadsföras.
Brist på kompetenser
Samordning mellan simuleringsprogram och dess tillverkare.
Samordningen mellan de som styr behoven, utförare och
programtillverkare.
Nya program från grunden behövs, inte evolution av dagens
programvaror
Varför har man inte satsat tillräckligt på lättanvända mjukvaror för
beslutsstöd
Naturligt att blanda in olika sektorer genom att detta berör slutkedjan
och inte i så hög grad grundprocesserna
Mål och Vision för Virtual Nation
”Excellense in
Simulation”
•
•
•
•
Bred användning
Utvärdering inbyggt
Enkelt och tillförlitligt
…
Ökad tillförlitlighet
Nationell
Konkurrenskraft
med Simulering
Nu är vi här!
”Simulation
Empovered
Users”
Ökad Användbarhet
Virtual Nation ‐ Workshop 2
5
tisdagen den 30 september 2014
Mål och Vision för Virtual Nation
”Excellense in
Simulation”
Ökad tillförlitlighet
Nationell
Konkurrenskraft
med Simulering
”Simulation
Empovered
Users”
Nu är vi här!
Ökad Användbarhet
Mål och Vision för Virtual Nation
”Excellense in
Simulation”
Ökad tillförlitlighet
Nationell
Konkurrenskraft
med Simulering
Nu är vi här!
”Simulation
Empovered
Users”
Ökad Användbarhet
Virtual Nation ‐ Workshop 2
6
tisdagen den 30 september 2014
Bidragande organisationer
AB Bruzaholms Bruk
Chalmers University of Technology
COMSOL AB
FOI
Fraunhofer-Chalmers (Research Centre for Industrial Mathematics)
GKN Aerospace
Lunds Universitet
KTH (Parallelldatorcentrum)
Scania CV
SeRC (Swedish e-Science Research Centre)
Swedsoft (Swedish ICT)
Swefos AB
Swerea
Volvo Car Corporation
Volvo Group Trucks Technology
Agenda
10:00 Välkomna – Därför Virtual Nation!, Martin Risberg, Swerea
10:15 Ny superdator - Att räkna med, Leif Nordlund, KTH PDC
10:30 Resultat från den första Workshopen
Martin Risberg, Swerea och Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden
11:00 Vad krävs för att komma dit? Alla, i mindre grupper
12:00 Lunch
13:00 Summering – Vad krävs för att komma dit?, Grupperna
13:30 Vad hindrar oss att komma dit?, Alla, i mindre grupper
14:30 Summering – Vad hindrar oss att komma dit?, Grupperna
15:00 Kaffe
15:30 Agendaarbetet: Hur går vi vidare?
Martin Risberg och Renaud Gutkin, Swerea
16:00 Dagen avslutas
Virtual Nation ‐ Workshop 2
7