Vilket ansvar har en föreståndare egentligen?

Ansvar för föreståndare
brandfarlig och explosiv vara
Erica Nobel / Partner / Advokat
Brandfarlig vara, den 22 oktober 2014
2
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Ansvarsfrågan är ständigt aktuell
• Miljö, arbetsmiljö och säkerhet
• Tillsynsmyndigheter och särskilda åklagare
• Tillståndspliktig verksamhet?
• I lag/förordning föreskrivet ansvar för vissa arbetsuppgifter
– Föreståndare brandfarlig och explosiv vara
– El
3
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Tillstånd brandfarliga varor
•
•
MSBFS 2013:3 började gälla den 1 oktober 2013. Om verksamhet blir tillståndspliktig ska
ansökan ske senast den 1 oktober 2014
Fler verksamheter tillståndspliktiga om de överskrider tillståndsgränserna:
– Ny definition av ”publika verksamheter”
– Hantering under begränsad tid
– Brandfarlig gas som biprodukt, i egna verksamheten och övertryck av högst 1 bar
– Nya gränser för aerosoler, vilka blir desamma som för brandfarliga vätskor med flampunkt
på högst 60°C
4
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Föreståndare brandfarliga varor
•
•
•
När behövs föreståndare?
– Tillståndspliktig verksamhet, se MSB:s föreskrifter
Uppgifter
– Verka för att hanteringen sker säkert och uppfyller kraven i lagstiftningen
– Se till att personalen får den utbildning de behöver
– Föreståndarens uppgift handlar om det förebyggande skyddet, inte jourberedskap
– Kontaktperson gentemot tillstånds- och tillsynsmyndigheter
Att utse föreståndare
– Arbetsuppgifter som medför visst ansvar och motsvarande befogenheter
5
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Ansvar
•
Civilrättsligt ansvar
•
Straffrättsligt ansvar
-
Objektiva förutsättningar
-
Subjektiva förutsättningar - uppsåt och oaktsamhet
6
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Vem är ansvarig?
•
Utgångspunkten är att ansvaret åvilar den verkställande ledningen
•
Ansvaret kan dock flyttas ner i organisationen genom delegation. En skriftlig delegation med
tillhörande instruktion för varje föreståndare underlättar för såväl verksamheten som
tillsynsmyndigheten. Exempel på innehåll i instruktionen kan vara:
–
–
–
–
Arbetsuppgifter, med gränsdragning mot eventuella andra föreståndares arbetsuppgifter
Befogenheter
Instruktioner för rapportering till ledningen
Under vilka förutsättningar som föreståndarskapet går över till annan föreståndare, där
sådan finns
7
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Delegation
•
Följande förutsättningar ska vara uppfyllda
-
Det ska finnas ett behov av delegationen
-
Den som får arbetsuppgiften ska ha erforderlig kompetens att utföra uppgiften
-
Den som får arbetsuppgiften ska ha de befogenheter och resurser som behövs
-
Delegationen måste vara tydlig
8
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Vad delegeras?
•
Det är arbetsuppgifterna som delegeras
•
Det är ej möjligt att delegera ansvar
9
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Hur sker delegeringen?
•
Det saknas formföreskrifter i lagstiftningen
•
I praktiken förekommer följande delegation
-
Skriftlig
-
Muntlig
-
Konkludent
10
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Ansvar efter delegation
•
Om delegationsordningen inte respekteras kvarstår ansvaret
•
Föreligger alltid en tillsynsplikt
•
Möjligt att returnera arbetsuppgifter
11
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Ledighet
•
Vad händer med delegation vid planerad alternativt oplanerad ledighet?
•
Finns ingen lagstiftning som föreskriver hur delegation vid ledighet ska utformas
12
2014-10-22
Brandfarlig vara 2014
Entreprenörer och konsulter
•
Kan delegation ske till person utanför den juridiska personen?
•
Principiellt inte möjligt, jfr dock MSB:s föreskrifter, praxis och inhyrd arbetskraft
Erica Nobel / Partner / Advokat
Brandfarlig vara 2014