Medicinklinikens stora konferensrum, Hallands - Laholm

Minnesanteckningar
Patient- och närståenderåd
Datum
2014-05-14
Tid:
Onsdagen den 14 maj, kl. 13:30-15:30
Plats:
Medicinklinikens stora konferensrum,
Hallands sjukhus Halmstad
Närvarande:
Markus Lingman, t f områdeschef, område 1,
verksamhetschef, Medicinkliniken Varberg
Inga-Lill Baudlot, t f områdeschef, område 1,
verksamhetschef, Medicinkliniken Halmstad
Rose-Marie Hedberg, verksamhetschef, Akutkliniken, HS
Helena Lindberg, infektionsläkare, Infektionskliniken
Helen Andersson, verksamhetscontroller, område 1
Therese Unehäll, områdessekreterare, område 1
Susanne Andersson, sjuksköterska, lung- och allergimott,
Halmstad
Lennart Germundsson, RPG och Astma och allergiförbundet
Jan-Bertil Carlsson, föreningen Falkenberg Hjärt-lung
Harriet Stenberg, föreningen Falkenberg Hjärt-lung
H.O Nylander, föreningen Falkenberg Hjärt-lung
Lennart Fast, föreningen Falkenberg Hjärt-lung
Gunnar Streijffert, föreningen Halmstad Hjärt-lung
Siv Streijffert, föreningen Halmstad Hjärt-lung
Åke Karlsson, föreningen Halmstad Hjärt-lung
Monica Wennberg, Astma och allergiförbundet
Roland Efraimsson, Astma och allergiförbundet
Mona Efraimsson, Astma och allergiförbundet
Maria Gillberg, Astma och allergiförbundet
Gun-Britt Lydén, anhörigvårdare
Rutger Johannesson, Epilepsiföreningen
Egon Ebbeståhl, SPRF, Laholm
Birgitta Andersson, Njurförbundet
Maj-Britt Nilsson, Neuroförbundet
Henrik Arnhed, SPRF Halmstad
Sven Ek, PRO Halland
Minnesanteckningar
Patient- och närståenderåd
Datum
2014-05-14
Inledning
Helen Andersson, verksamhetscontroller inom område 1, hälsade alla varmt
välkomna. Därefter följde en kort presentationsrunda av samtliga deltagare.
Verksamhetsplan område 1
Inga-Lill Baudlot, tillförordnad områdeschef samt verksamhetschef för
medicinkliniken i Halmstad, redogjorde för verksamhetsplanen inom område
1 2014, där hon bl a gick igenom mål, uppdrag, förutsättningar och
Verksamhetsplan
2014 område 1 HS.pdf
resurser. V g se hela verksamhetsplanen i bifogad fil.
Vad händer inom område 1?
Markus Lingman, tillförordnad områdeschef samt verksamhetschef för
medicinkliniken i Varberg, informerade om aktuella frågor inom område 1:
• Sommaren 2014 – Brist på sjuksköterskor, neddragning av vårdplatser
• Centralreception – Ny funktion på sjukhuset i Varberg, dit patienterna anmäler
sig
• Specialitetsindelningen – Varje specialitet kommer att få en ansvarig läkare,
en s k MLF (Medicnsk LedningsFunktion)
• Lindrig infektionssäsong – Infektionerna varit lindrigare än förväntat under
vinterhalvåret
• Nya dyra läkemedel – Projekt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv
• Mina Vårdkontakter – Att alla patienter ska få tillgång till egen patientjournal
• NCS – Ny läkemedelsmodul kopplad till patientjournalsystemet
• PKP – Ett sätt att arbeta med produktion och kapacitet
• Trygg hemgång – Projekt som breddinförts. Ett sätt att försäkra att patienter
med stort omvårdnadsbehov lämnar sjukhuset på ett säkert sätt.
Vad händer på medicinkliniken i Varberg?
Markus Lingman fortsatte att berätta om vad som händer på medicinkliniken i
Varberg:
• Akutläkare – Akutmottagningen i Varberg har fått egna akutläkare
• Projektering av ny dialysverksamhet – P g a utdömda lokaler planeras en helt
ny byggnad med dialysverksamhet utanför sjukhuset i Varberg
• Vårdplatsöversyn inom HS (3B, 4A) – Sjukhusledningsgruppen verkar för en
balanserad platssituation där man ser över antalet vårdplatser på hela
Hallands sjukhus
• Rekryteringsfokus inom kardiologi – På medicinkliniken i Varberg råder det
just nu kardiologbrist och man försöker rekrytera så fort man kan
• Brist på sjuksköterskor – P g a sjuksköterskebrist har en del sjuksköterskor
rekryterats via bemanningsföretag
• God tillgänglighet inom öppen vård (neurologi)
Vad händer på medicinkliniken i Halmstad?
Inga-Lill Baudlot informerade om vad som är aktuellt på medicinkliniken i Halmstad:
• Överflytt av AVA (AkutVårdsAvdelning) – AVA som tidigare tillhörde
Akutkliniken har flyttats över till Medicinkliniken i Halmstad
• Ny chef – Ny chef för öppenvården (samtliga mottagningar) har rekryterats
Minnesanteckningar
Patient- och närståenderåd
Datum
2014-05-14
•
•
•
•
Kösatsningar inom kardiologin – För att minska köerna till återbesök och
nybesök har kvällsmottagningar inom kardiologin etablerats under en period
Flytt av dagvård hematologi samt dagvård lungmedicin – Planeras för flytt av
hematologin till avd 71 och lungmedicin till avd 53
EBUS – Ny diagnostikmetod för lungmedicin
Rekrytering av lungläkare och allergolog pågår
Mina vårdkontakter
Guide för hur man registrerar sig i mina vårdkontakter efterfrågades:
Du kan logga in på två olika sätt i Mina vårdkontakter. Antingen använder du elegitimation eller lösenord och sms.
E-legitimation: Med e-legitimation kan du logga in direkt. E-legitimation kan du
skaffa hos din bank eller Telia. För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt
personnummer och uppnått en viss ålder.
Lösenord och sms: Om du väljer inloggning med lösenord och sms, behöver du
först beställa hem lösenordet. Det kan du göra här. Lösenordet skickas med ett brev
till den adress där du är folkbokförd. När du sedan loggar in får du en engångskod till
mobilen. Detta för att säkerställa att det är rätt person som använder Mina
vårdkontakter. Engångskoden skickas som sms till mobiltelefonen varje gång du
loggar in. Därför behöver det finnas ett aktuellt mobiltelefonnummer registrerat i Mina
vårdkontakter.
För mer information om mina vårdkontakter v g se http://www.1177.se/Halland/Om1177/E-tjanster.
Prioriteringssystem på akutmottagningarna
Prioriteringssystemet på akutmottagningarna i Halmstad och Varberg heter RETTS
(Rapid Emergency Triage and Treatment System), vilket är ett nationellt
prioriteringssystem för hela Sverige. Rose-Marie Hedberg, verksamhetschef för
Akutkliniken, redogjorde för hur prioriteringssystemet går till. I stora drag går det till
så att patienten tar en nummerlapp vid ankomst till akutmottagningen. Inom 10
minuter får patienten träffa en triage-sjuksköterska som gör en första medicinsk
bedömning. Sjuksköterskan fyller då i vitala parametrar i triagedelen av
akutjournalen. Patienten blir sedan prioriterad enligt en viss färg: Röd, orange, gul
eller grön. Sammanfattningsvis får den patient som är sjukast vård först.
RÖD PRIORITET
ORANGE PRIORITET
GUL PRIORITET
GRÖN PRIORITET
Mycket ALLVARLIGT
Kan vara ALLVARLIGT
Bedöms ej allvarligt.
Bedöms ej allvarligt.
Omedelbar vidare vård
och läkarbedömning.
Snarast vidare vård,
övervakning och snar
läkarbedömning.
Kan vänta utan risk men
oftast tas blodprover
och andra kontroller i
väntan på läkare.
Kan vänta utan risk.
Ibland tas enstaka
blodprover/ andra
kontroller.
Kan ibland hänvisas till
egenvård eller
vårdcentral
Kan ibland hänvisas till
egenvård eller
vårdcentral
Blodprovstagning direkt
och en tilldelad
sjuksköterska.
Kommer oftast med
ambulans
Blodprovtagning och
övervakning.
Minnesanteckningar
Patient- och närståenderåd
Datum
2014-05-14
Vad händer på infektionskliniken?
Helena Lindberg, infektionsläkare på Infektionskliniken, informerade om vad
som händer på Infektionskliniken i Halmstad. Bl a informerade Helena om
resistenta bakterier och att rollen som infektionsläkare blir allt viktigare i
samhället. För mer information, v g se bifogad fil.
Vad händer på
Infektionskliniken.pptx
Fortsatt samverkansforum
Höstens möte beslutades äga rum i Varberg. Önskemål om innehåll som framkom
var munhälsa och diabetes. Föreningen Falkenberg Hjärt-Lung hade även önskemål
om att få visa upp en video om deras arbete för att hjärtsjuka och lungsjuka personer
ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
Nästa möte
Onsdagen den 29 oktober kl. 13:30-15:30, Kulknappen/Bocksten, Hallands sjukhus
Varberg. Kallelse med agenda skickas ut i september.
Vid anteckningarna
Therese Unehäll
Områdessekreterare