SVBTK

TE
B UL
R R IE R K LU
SVENSKA
N
BB
E
DIGITAL HÄLSOENKÄT
AstridOdell
SammankallandeSvBtk Avelskommitté
2014.10.05
SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN
L
TE
SVENSKA
R R IE R K LU
BB
EN
‡ Brasättattenkeltfåkvantitativinformation
omrasernashälsa
‡ Manslippermycketpappersarbete
‡ MöjliggördirektanalysiExcel
‡ Enkeltförhundägareattfyllaidirektpånätet
‡ Ingaportokostnader-
Varfördigitalhälsoenkät?
B UL
L
‡ DigitalhälsoenkätviaGoogleDrive
TE
SVENSKA
EN
R R IE R K LU
BB
Hur?
B UL
L
SVENSKA
TE
https://drive.google.com/ob?usp=web_ww_intro&gsessionid=TWDe__8zr6QEaTvW37g5CA
R R IE R K LU
EN
GoogleDrive ären kostnadsfrimolntjänstdärdu
kan:
‡ Göraegnawebenkäter
‡ Deladokumentmedandrapersonersombjuds
införattgranskaellerredigera.
‡ Webbaseradredigeringavdokumentför
online ordbehandling, kalkylbladoch
presentationer.
‡ Lagraochsynkroniserafilerpåmolnet,för
åtkomstfrånfleraolikaenheter.
VadärGoogleDrive?
B UL
L
BB
SVENSKA
TE
R R IE R K LU
BB
EN
‡ LaddanerGoogleDrivefrånnätet
‡ Kollapånågonavdewebfilmer påyoutube som
beskriverhurmangör.Dennatyckerjagärbra:
https://www.youtube.com/watch?v=rJY0bhpMV
JY&noredirect=1
‡ Kollaigenomdenlathundförhälsoenkätsom
finnspåSvTeks hemsida
‡ Gåigenomerrashälsoproblematik
‡ Börjatesta!
Hurkommerjagigång?
B UL
L
‡ Avgränsadeenkätentillförvåraraserrelevanta
hälsofrågor,dvssådantvivetattvidrabbasav.
‡ Höllenkätennågorlundakort.Deflestatröttnar
omenenkättarlängretidänfemminuteratt
fyllai.
‡ Fältförhundenskennelnamn(frivilligt)
‡ Kontaktinfotilldensomfylltisåattdekanfåta
delavresultatetnärdetärklart.
Hurgjordevi?
Länktillvårenkät:http://www.svbtk.com/site/?page_id=2546
Hurkandeseut?
Hurserdetanalyseraderesultatetut?
Hurserdetanalyseraderesultatetut?
SVENSKA
TE
R R IE R K LU
BB
EN
Närduärklarmedenkätenärdetnaturligtvis
viktigtattfåinsåmångasvarsommöjligt.
‡ Skrivomenkätenochdesssyfteiertidningoch
berättavarmankanfyllaiden.
‡ Haenbannerellerannantydligplaceringpå
hemsidansomledertillenkäten.
‡ Harnifacebook såskrivinläggdärochlänkatill
enkäten,användävenandrafacebookgrupper
sombesöksfrekventavhundägareaverras.
‡ Flerförslagpåhurmankannåut?
Spridningärviktigt
B UL
L
Delaresultatetpåuppfödarmöten
AnvändaiarbetetmedRAS
Skrivaartikeltillvårklubbtidning
Skickautmailtillallasommedverkatmed
kortfattadsammanfattningavresultatet
‡ Artikelpåhemsidanunderflikenhälsa
‡ Nyamindreenkäter,texomtänderellerspeciellt
riktadetilluppfödareomreproduktionetc.
‡
‡
‡
‡
Vadärvårtnästasteg?
‡ Varnogamedattpreciserasyftetmedenkätenbådeförer
självaochdesomfylleri.
‡ Skrivtydligtvarförnivaltattavgränsasomnigjort,vifick
någrafrågoromvarförviintetagitmeddenellerden
sjukdomen,ävendådeintevarallsvanligtförekommandei
rasen.
‡ Varnogamedattintevinklafrågorpositivtellernegativt,
manvilljuhaärligasvar,seexempelpåSvTeks hemsida
‡ Haenkontaktpersonmankanmailaförfrågor.
‡ Spridningenärsuperviktig!Spelaringenrollhurbraenkät
mangjortomfolkintehittardit.
‡ Görhellreflerasmåenkäteränenjättestor
Atttänkapå
TE
SVENSKA
EN
R R IE R K LU
BB
Frågor?
B UL
L
TE
SVENSKA
EN
R R IE R K LU
BB
Tackförmigochlyckatill!
B UL
L