ANSÖKAN ååmmdd-xxxx Anna Maria Johansson Stockholm

Sida 1 (2)
ANSÖKAN
om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter
Ansökan/anmälan avser
offentlig tillställning
allmän sammankomst
begagnande av offentlig plats
Handläggning av ärendet påbörjas först när gällande
avgift erlagts via postgiro/bankgiro
Person-/Organisationsnr
1. Sökande (för fysisk person anges fullständigt namn)
ååmmdd-xxxx
Anna Maria Johansson
Utdelningsadress
Telefon dagtid
Telefon kvällstid
Storgatan 1
08-111 11 11
08-222 22 22
Telefax
Postnummer
Postort
Mobilnummer
111 11
Stockholm
070-111 11 11
E-postadress
[email protected]
Fakturaadress / Märkning / Konto / Proj nr
Postnummer
Postort
Storgatan 1 /Byggsäck
111 11
Stockholm
2 Slag av anordning (tillställningens/sammankomstens art, ändamål för begagnande av offentlig plats etc)
1 st byggsäck (OBS. max 10 st)
3 Dag eller tidsperiod samt klockslag för villken tillstånd önskas, inklusive förberedelser / återställande av plats
Fr o m 120130 t o m 120206
4 Plats (anges noggrant med adress och skiss, Vid etablering anges mått i längd och bredd)
Storgatan 1. Ange yta, ex 1m x 1m. Läs först "Villkor vid användning av offentlig plats för säckar med
byggmaterial eller liknande" på www.stockholm.se/upplatelser. Bifoga en skiss som bilaga.
5
Ansvarig fysisk person (anges endast om sökanden är en förening, bolag eller annan juridisk person)
Personnummer
Efternamn
Samtliga förnamn
ååmmdd-xxxx
Johansson
Anna Maria
Utdelningsadress
Storgatan 1
Tilltalsnamn
MARIA
Telefon dagtid
Telefon kvällstid
08-111 11 11
08-222 22 22
Postnummer
Postort
Mobilnummer
Telefax
111 11
Stockholm
070-111 11 11
RPS 510.1 2011-06-21/6
2012-01-26 19:01:54
6 Övriga upplysningar (avsedd försäljning, antal deltagare / besökare ordningsvakter vid offentlig tillställning, förhyrd plats, inhägnat område etc)
Bilagor (förteckning över tivolianordningar, tält och provisoriska
läktaranordningar etc)
Tillståndsbevis
avhämtas hos
polismyndigheten
SKISS
Polismyndighetens notering
Betalt kr
Sökandes underskrift
Datum
2012-01-16
Sign
Ansökan avvisas enl SFS 1992:191, 11 §.
(Datum)
(Underskrift)
Stockholm
Maria Johansson
(Ort)
(Namnförtydligande)
Sida 2 (2)
ANSÖKAN
om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter
Handläggare
Telefon dagtid
RPS 510.1 2011-06-21/6
2012-01-26 19:01:54
Polisens yttrande/beredning
Beslut
BIFALL
enl beredning
enl koncept
Skrivs ut i
ex
sökanden
arkiv
kommunen
polisen
Besiktning gm
AVSLAG enl koncept