Kaualitet

Effekter i praktiken
Gustav Petersson
Vad är en effekt?
Kausalitet
• “Causation. The relation between mosquitos
and mosquito bites. Easily understood by
both parties but never satisfactorily defined
by philosophers or scientists.”
Michael Scriven
3
Kausalitet som lagbundenhet
David Hume: Kriterier för en kausal relation:
• Orsaken föregår effekten
• Närhet mellan orsak och effekt
• Orsaken alltid följs av effekten
• Naturlagar
• Orsaksförklaringar
• Effekten alltid föregås av orsaken
• Definiera orsak och effekt
Problem: Lagar i samhället?
• Popper: Svårare isolera faktorer i samhället än i
naturen, men ingen artskillnad
• Mackie: En orsak definieras av ett sammanhang
• En mer inkluderande definition?
Kausalitet som ändrad sannolikhet
1970-talet, Patrick Suppes, Wesley Salmon:
• Orsaken förändrar sannolikheten för effekten
Problem:
• Statistiska lagar i samhället?
• Simpsons paradox
• Effekt eller nettoeffekt?
Kausalitet som verkande mekanismer
1970-tal, Kritisk realism (Bhaskar):
• Kausalitet är verkande mekanismer mellan orsakeffekt
• Kausalitet är inte bara korrelation.
• Varför observerar vi samband?
• Kan i samhället förändras över tid
Problem:
• Mekanismer är inte direkt observerbara.
• Observera och tolka beteende som uttryck för
mekanismer
• Fråga aktörer om mekanismer
Kausalitet som kontrafakticitet I
1970-talet, David Lewis
• Kausalitet definieras av vad som inte är sant
(kontra-faktiskt)
• En effekt är den skillnad som avsaknaden av
orsaken hade medfört
Kontrafaktisk utveckling?
Insats
Effekt
Faktisk utveckling
Vilket är det kontrafaktiska scenariot till orsaken?
• Ingen insats?
• En modifierad insats?
• En annan insats?
• Någon annans insats?
• Kausalitet kan alltså gälla en fallspecifik relation
• Den fria viljan
• Ändamålsförklaringar
• En variant av denna teori är utgångspunkten för
experiment
Problem:
• Avsaknaden av orsaken hade kunnat starta en
alternativ process (Preemption)
4 olika fokus
• Lagbundenhet
• Förändrad sannolikhet
• Verkande mekanismer
• Kontrafakticitet
Val av upplägg
Först;
• Var tydlig med kunskapsintresset –
programteori!
Sedan;
• Välj ett upplägg – ett övergripande
tillvägagångssätt som möjliggör slutsatser om
effekter
Upplägg är inte allt
• Valet av upplägg säger inte hur data ska samlas
in
• eller vilka data som ska samlas in
• Valet av upplägg säger inte hur data ska
analyseras eller presenteras
19
Gradering av vetenskaplig
säkerhet
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
randomisering mellan program och kontroll,
för- och eftermätning med kontrollgrupp och statistisk
kontroll för andra förklaringsvariabler,
för- och eftermätning med kontrollgrupp men utan statistisk
kontroll,
för- och eftermätning utan kontrollgrupp och
Sambandsstudier
Randomiserade experiment I
• Antar att en grupp individer kommer påverkas lika
av en viss insats
• Slumpmässig indelning på experiment- och
kontrollgrupp
• Insatsen genomförs i experimentgruppen
• Slumpmässigheten skyddar mot systematiska
skillnader: kontrollgruppen representerar därmed
det kontrafaktiska tillståndet
21
22
Randomiserade experiment II?
MEN:
• Måste väljas innan insatsen genomförs
• Kan vara resurskrävande. Är ett sådant
tillvägagångssätt nödvändigt?
23
Kvasiexperimentella upplägg
Exempel:
• Matchad kontroll: kontrollgruppen väljs utifrån
vissa egenskaper, inte slumpmässigt
• Reflexiv kontroll: experimentgruppen är sin egen
kontrollgrupp
• Skuggkontroll: någon med särskilda insikter
uppskattar det kontrafaktiska tillståndet
24
Lördagsöppet på systemet
• Leder lördagsöppet på systemet till större
alkoholförsäljning, mer misshandel och mer
rattfylleri?
• År 2000 infördes lördagsöppet i 3 svenska län
• 7 utvalda svenska län utgjorde kontrollgruppen
• Jämförelsen visade att försäljningen ökade med
3 procent
• Övriga effekter inte statistiskt säkerställda
Exemplet jobbskatteavdraget
”Att utvärdera jobbskatteavdraget är dock
förknippat med vissa svårigheter. Eftersom alla
med arbetsinkomst är berättigade till
jobbskatteavdraget saknas det en kontrollgrupp,
dvs. en grupp som inte berörs av
jobbskatteavdraget, vilket försvårar jämförelser.”
(Budgetprop. 2011/12:1:51)
26
Kvasiexperimentella upplägg
Exempel:
• Matchad kontroll: kontrollgruppen väljs utifrån
vissa egenskaper, inte slumpmässigt
• Reflexiv kontroll: experimentgruppen är sin egen
kontrollgrupp
• Skuggkontroll: någon med särskilda insikter
uppskattar det kontrafaktiska tillståndet
27
Fortbildning av lärare
”… föreslå hur en långsiktig utvärderingsmodell kan
utformas för att följa och bedöma skolans resultat i
förhållande till kunskapsmålen och dess samband
med satsningen på fortbildning av lärare.”
“Statskontoret gör bedömningen att en
effektutvärdering för tillfället inte är möjlig eftersom
en sådan förutsätter att det finns tillgång till
resultatdata över tid och individdata för att kunna
koppla ihop lärare och elev.”
28
Kvasiexperimentella upplägg
Exempel:
• Matchad kontroll: kontrollgruppen väljs utifrån
vissa egenskaper, inte slumpmässigt
• Reflexiv kontroll: experimentgruppen är sin egen
kontrollgrupp
• Skuggkontroll: någon med särskilda insikter
uppskattar det kontrafaktiska tillståndet
29
IFAU: 1992 års skolvalsreform I
• ”Målet var att öka valfrihet och konkurrens offentliga
skolor emellan och att dessutom öppna för etablering av
friskolor med offentlig finansiering.”
• ”Projektets huvudsyfte har varit att mäta effekterna av
skolvalsreformen på elevernas resultat, det vill säga att
isolera ett orsakssamband.”
• ”Tanken är att de elever som bor nära många skolor i hög
grad påverkades av skolvalsreformen, eftersom de fick
möjlighet att välja mellan många skolor utan att åka
särskilt långt. Elever som ändå bara hade en skola nära
hemmet påverkades i praktiken inte, eller åtminstone i
mindre utsträckning”
• ”Effekten av skolvalsreformen blir således lika med
utfallet bland elever med många skolor i närheten efter
reformen, minus motsvarande bland elever med många
skolor i närheten före reformen.”
IFAU: 1992 års skolvalsreform II
• ”Denna enkla före-efter-jämförelse tar dock inte hänsyn
till att utfallet bland elever kan ha förändrats över tiden,
på grund av andra orsaker än skolvalsreformen. [---] [V]i
kan använda [elever som inte har nära till många skolor]
för att kontrollera för förändringar i elevernas resultat
över tiden som inte beror på skolvalsmöjligheterna. Rent
praktiskt görs detta genom att vi drar ifrån före-efterskillnaden i elevresultat bland eleverna som inte bor nära
många skolor, från före-efter-skillnaden i elevresultat
bland eleverna som bor nära många skolor.”
Är experiment bäst?
• Evidensrörelsen:
• experiment ger störst noggrannhet:
• visar vad som fungerar:
• detta är huvudsaken.
• Donald Campbell: intern validitet
Är experiment bäst?
MEN;
• Argumenten mot kontrafakticitetsteorin träffar även
randomiserade experiment
• Kombinationen experiment och statistiska metoder
fångar inte mekanismer
• För att kunna använda resultaten måste vi veta
varför det (inte) fungerar
Fånga mekanismer
• Pawson: Mekanismer i:
• Målgruppen
• Kontexten
• För detta är experiment illa lämpade
Förstå variationen!
“Striking an average over diverse phenomena is
almost never enough; the task is to understand
the diversity.”
• Cronbach 1982, s. 295.
Does it work?
”The traditional ´does it work? ´question
transforms instantly into at least five
different lines of inquiry: what is it about this
kind of intervention that works, for whom, in
what circumstances, in what respects and
why.”
Pawson
Inget överlägset tillvägagångssätt:
”[E]valuations should not be cast in a single mold.
For any evaluation, many good designs can be
proposed, but no perfect ones.”
• Cronbach 1982, s. 2.
Fallstudier
• Robert Yin: en studie som väljer ut få fall för att på
djupet förstå varför och hur ett samband uppstår
• Vanlig uppfattning: Inte lika strikta procedurer som
experiment, men kan användas för
hypotesgenerering eller för kritiska test
• Evidensrörelsen ser det som en nackdel: fallstudier
mindre pålitliga
• Nancy Cartwright: Argumentet är inte giltigt:
Skillnaden mellan induktion och deduktion
• Fångar olika upplägg samma kunskap? Är de
jämförbara?
Våra slutsatser I
1. Det finns starka argument både för och mot olika
teorier om kausalitet
2. Evidensdebattens olika upplägg för effektmätning
vilar på olika teorier om kausalitet; de genererar
olika kunskap
3. I evidensdebatten beaktas detta sällan; uppläggen
ses som mer eller mindre bra alternativ
4. Vi betraktar de omdebatterade uppläggen snarare
som komplement än som alternativ:
•
•
inget av de debatterade uppläggen kan fånga alla
aspekter av kausalitetsbegreppet
valet av upplägg beror på vad vi visste från början