Nordic Whisky Capital AB – delårsrapport juni 2014

D E L Å R SR A P P O R T
2014-01-01 – 2014-06-30
Org nr 556747-5412
1
PERIODEN I KORTHET
Box Destilleri AB
(Bokfört värde: 5,0 miljoner kronor)
§
Box Whisky lanserade under perioden sin första
whisky på Systembolaget. Lanseringen var
lyckad och samtliga 5 000 flaskor såldes under
den första dagen.
§
Den oberoende särskilda granskningen av en
riktad nyemission och en företrädesemission i
Box Destilleri AB under 2013 har pågått under
perioden. Ingen rapport har ännu avlämnats.
§
Nytt destilleriföretag
§
Med utgångspunkt i den erfarenhet som Nordic
Whisky Capital har så har styrelsen beslutat att
starta ett nytt destilleriföretag med en ny
produktionsanläggning. Nordic Whisky Capital blir
därmed först i Sverige att starta destilleriföretag
för andra gången.
§
Visionen är Sveriges mest lönsamma destilleri.
Produktionskostnaderna blir låga i den unikt
rationella
produktionsanläggningen,
övriga
driftskostnader hålls låga, kapitalbindningen blir
låg och allt fokus ligger på kärnverksamheten.
Varumärket riktar in sig på en ledig och lönsam
position,
byggt
på
nyskapande
svensk
kvalitetswhisky. Produktionsvolymen avpassas så
att Sverige räcker som grund att stå på för att
uppnå god lönsamhet men destilleriet har
kapacitet att möta en ökad efterfrågan utan dyra
nyinvesteringar.
§
Under perioden har den nya produktionsanläggningen börjat projekteras. Till och med den
30 juni uppgår projekteringskostnaderna till cirka
115 000 kronor. Dessa utgifter redovisas under
”Övriga omsättningstillgångar” i balansräkningen.
Vid Box Destilleris årsstämma avgick Anders
Larsson ur styrelsen.
Mackmyra Svensk Whisky AB
(Bokfört värde: 1,1 miljoner kronor)
§
Mackmyra Svensk Whisky AB har fortsatta
problem med höga kostnader och svag tillväxt.
Under perioden har bolaget aviserat stora
personalminskningar och kraftigt neddragen
produktion.
§
Mackmyra genomförde i maj en nyemission till en
mycket låg kurs där Nordic Whisky Capital
tecknade enligt sin företrädesrätt.
§
I samband med nyemissionen i Mackmyra
prissattes de nyemitterade aktierna och de
befintliga aktierna olika vid handeln på First
North. Nordic Whisky Capital utnyttjade detta och
gjorde en så kallad arbitragevinst på cirka 60 000
kronor genom att sälja befintliga aktier och köpa
nyemitterade aktier. När de befintliga aktierna
såldes resulterade det i en bokföringsmässig
förlust på cirka 190 000 kronor, vilken redovisas
under ”Finansiella kostnader” i resultaträkningen.
Årsstämma och nyemission
§
Årsstämma hölls den 12 maj. Stämman fattade
beslut om att genomföra en företrädesemission av
aktier.
§
I slutet av perioden genomfördes emissionen som
inbringade cirka 1,7 miljoner kronor före
emissionskostnader. Pengarna kommer i första
hand att användas för projekteringen av det nya
destilleriet.
2
RESULTATRÄKNING
140101-140630
130101-130630
Nettoomsättning
4 059
91 877
Förändring av lager av produkter i arbete
7 610
137 317
11 669
229 194
-
-132 259
-207 152
-465 285
-92 000
-116 964
-7 610
-5 058
Summa rörelsekostnader
-306 762
-719 566
Rörelseresultat
-295 093
-490 372
15 032
21 808
Finansiella kostnader
-206 448
-1 386
Summa finansiella poster
-191 416
20 422
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
-486 509
-469 950
RÖRELSEINTÄKTER
Summa rörelseintäkter
RÖRELSEKOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
3
BALANSRÄKNING
2014-06-30
2013-06-30
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
124 504
91 233
Finansiella anläggningstillgångar
6 595 372
6 182 456
Summa anläggningstillgångar
6 719 876
6 273 689
Varulager m.m.
583 200
391 728
Övriga omsättningstillgångar
242 423
349 900
Kassa och bank
1 038 231
999 217
Summa omsättningstillgångar
1 863 854
1 740 845
SUMMA TILLGÅNGAR
8 583 730
8 014 534
Bundet eget kapital
7 343 412
5 929 750
Fritt eget kapital
1 040 445
2 009 062
Summa eget kapital
8 383 857
7 938 812
Kortfristiga skulder
199 873
75 722
Summa kortfristiga skulder
199 873
75 722
8 583 730
8 014 534
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Stockholm 2014-08-21
Håkan Jarskog
Verkställande direktör