SÄKERHETSDATABLAD, “ Special Cleaner Ultra”

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006, annex II
SÄKERHETSDATABLAD, “Special Cleaner Ultra”
Reviderat: 2010.03.15
1.
Utfärdat: 2010.04.19
Sida 1 / 5
Information om produkt, tillverkare och distributör
Produktnamn: bio-chem Special Cleaner Ultra
Användning: Rengörning
Tillverkare:
CB Chemie und
Biotechnologie GmbH
Berensweg 200, D-33334 Gütersloh, Tyskland
Telefon: +49 (0) 5241/9443-0
Svensk distributör: CW MaterialTeknik AB
Kontaktadress: Risätervägen 9, 683 93 RÅDA
Internet: www.cwmt.se E-post: [email protected]
Telefon: 0563 – 60 000
Larmtelefoner: 0563 – 60 000, 0730 25 73 73 och 0704 94 05 95
2.
Riskidentifikation
Produkten är klassad som farlig i enlighet med EU-direktiv 1999/45/EG
För människor:
Brandfarligt. Risk för allvarliga ögonskador. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Miljön:
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
3.
Innehållsinformation
Ingående kemikalier:
Blandning av olika lösningsmedel.
Innehåll (enl. EG nr 648/2004):
Mer än 30% alifatiska kolväten och aromatiska kolväten.
Farliga ingredienser:
Beteckning
Propan-2-ol
Apelsinolja
Etyllaktat
EINECS
200-661-7
232-433-8
202-598-0
Vikt %
5 – 10
50 – 55
35 – 40
Märkning
F, Xi, R 11, 36, 67
Xn, N, R 10, 38, 50 / 53, 65
Xi, R 10, 37, 41
För riskfrasernas ordalydelse, se sektion 16
4.
Första Hjälpen
Allmänt:
Vid inandning:
Vid hudkontakt:
Vid ögonkontakt:
Efter förtäring:
Byt indränkta kläder
Flytta personen till frisk luft och håll stilla.
Tvätta med tvål & vatten.
Skölj ögonen ordentligt med vatten, kontakta läkare
Framkalla ej kräkning. Risk för inandning. Skölj munnen med vatten
och ge mycket vatten att dricka. Tillkalla läkare.
Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006, annex II
SÄKERHETSDATABLAD, “ Special Cleaner Ultra”
5.
Eldbekämpning
Släckningsmedia:
Ej tillåten släckningsmedia:
Förbränningsgaser:
Övrig information:
6.
Skum, pulver, koldioxid, vattenspray.
Fulltryck vattenstråle.
I händelse av brand kan kolmonoxid frigöras.
Använd kallt vatten för att kyla fat i faroszonen.
Utsläpp
Förebyggande miljöåtgärder:
Tillvaratagande:
7.
Sida 2 / 5
Får ej komma i ut mark / grundvatten / vattendrag.
Använd absorbenter och placera i lämplig behållare.
Avyttra i enlighet med gällande lagar.
Hantering och förvaring
Hantering:
Instruktion för säker hantering: Förvaras åtskild från antändningskällor.
Förvaring & lagring:
Lagringsrum:
Lagringsklass (VCI):
8.
Håll borta från solljus och andra värmekällor.
Förvaras mörkt, kallt och torrt. Säkerställ adekvat ventilation.
3A
Personligt skydd/Exponeringskontroll
Säkerställ god ventilation. Detta kan uppnås genom vädring och/eller användning av fläkt.
Om detta är otillräckligt för att hålla koncentrationen under OES, MEL eller MAK-värden, skall lämplig
andningsutrustning bäras.
Ingredienser i produkten med begränsade värden vid exponering:
Beteckning
Propan-2-ol
Andningsskydd:
Handskydd:
Ögonskydd:
EINECS
200-661-7
Typ
MAK, 8h
mg/m³
500
ml/m³
200
Använd andningsskydd om OES, MEL eller MAK-värde överskrids (EN 141)
Använd skyddshandskar (EN 374). T ex av:
Viton, tjocklek 0,7 mm genomträngningstid 480 min
Nitril, tjocklek 0,8 mm, genomträngningstid 480 min
Använd skyddsglasögon (EN 166)
Ytterligare information handskydd: Inga tester genomförda
I de fall handskmaterialens genomsläppstid inte kan beräknas, utför tester.
Hygien och allmänna skyddsrekommendationer: Tvätta händerna efter arbetets slut och före paus. Ta av
kläder som förorenats av produkten. Ta hänsyn till hygien i instruktionerna för arbetsplatsen.
Valet av skydd baseras på bästa tillgängliga kunskap och information om produktens ingredienser.
Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006, annex II
SÄKERHETSDATABLAD, “ Special Cleaner Ultra”
9.
10.
Fysiska och kemiska egenskaper
Form:
Färg:
Lukt:
Flytande
Ljus
Fruktig
Säkerhetsdata:
Kokpunkt:
Smältpunkt:
Flampunkt:
Antändningstemperatur:
125°C
-18°C
30°C
400°C
Explosionsrisk:
Lägre explosionsgräns:
Övre explosionsgräns:
0.7 vol.%
6.1 vol.%
Densitet (20 °C):
Löslighet i vatten:
pH-värde:
~ 0,90 g/ml
Olöslig
n.a
Stabilitet och reaktivitet
Farliga reaktioner:
Farliga produkter vid nedbrytning:
Termisk sönderdelning:
11.
Inga tillgängliga data
Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt
Klassat enligt beräknade principer
Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Ekologisk information
Reningsverk:
13.
Inga kända farliga reaktioner vid nedbrytning
Inga kända farliga produkter vid nedbrytning
Destillation möjlig vid normalt tryck.
Toxikologisk information
Toxikologiska effekter:
Överkänslighet:
Övrig information:
Lokala effekter:
12.
Sida 3 / 5
Produkten orsakar inga driftstörningar i reningsverk.
Produkten innehåller inga AOX. Ingen bioackumulation
Avfallshantering
Rekommendation:
EU avfallskod:
För förpackningar gäller:
Om återvinning ej är möjlig, avyttra produkten i enlighet med gällande
lagar.
07 06 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
20 01 29 Rengöringsmedel innehållande farliga substanser
15 01 02 Plastförpackningar
15 01 04 Metallförpackningar
Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006, annex II
SÄKERHETSDATABLAD, “ Special Cleaner Ultra”
14.
15.
Sida 4 / 5
Transportinformation
Landtransport (GGVS/GGVE)
Klass, packgrupp:
UN-No.:
Tekniskt namn:
LQ:
Tunnelkod:
3, III
(3, III, ADR)
1993
UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (DIPENTEN)
7
D/E
Sjötransport (IMDG/GGVSee)
Klass:
Packgrupp:
EmS:
UN-No.:
Tekniskt namn:
3.3
III
F-E, S-E
1993
1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (DIPENTEN)
Flygtransport (ICAO/IATA)
Klass:
Packgrupp:
UN-No.:
Tekniskt namn:
3
III
1993
1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (DIPENTEN
Regelverk
Klassning enligt regelverket för Farliga Produkter enligt EU-direktiv (67/548/EEG och 1999/45/EG)
Märkning:
Varningssymboler:
Xn (Skadlig), N (Miljöfarlig)
R 10:
Brandfarlig.
R 41:
Risk för allvarlig ögonskada
R 43:
R 50/53:
Giftig för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
R 65:
Skadlig: kan orsaka lungskador vid förtäring.
S 2:
S 26:
Förvaras oåtkomligt för barn
Vid ögonkontakt, spola direkt med mycket vatten och kontakta läkare
S 29/35:
Töm ej i avloppet. Denna produkt och dess behållare måste tas om hand
på ett säkert sätt.
Använd ögon/ansiktsskydd
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna
förpackning eller etikett.
S 39:
S 62:
Farliga ingredienser för märkning: Apelsinolja
VOC 1999/13/EG:
100%
Yrkesmässiga begränsningar: Begränsningar för barn och unga i enlighet med direktiv 94/33/EG och
nationella regler
Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006, annex II
SÄKERHETSDATABLAD, “ Special Cleaner Ultra”
16.
Sida 5 / 5
Annan information
Ordalydelse av säkerhetsfraser R specificerade i kapitel 3 (Gäller inte klassificeringen av produkten)
R 10: Brandfarlig.
R 11: Mycket brandfarlig
R 36: Irriterar ögonen
R 37: Irriterar luftvägar / andningsorgan
R 38: Hudirriterande
R 41: Risk för allvarlig ögonskada
R 43: Kan ge allergi vid hudkontakt
R 65: Skadlig: kan orsaka lungskador vid förtäring.
R 67: Ångor kan orsaka trötthet och yrsel
Denna information bygger på nuvarande känd kunskap. Produkten Special Cleaner Ultra beskrivs i enlighet med de krav som
gäller för säkerheten vid hanteringen av produkten. Inga speciella produktegenskaper beskrivs. Lagliga rättigheter är inte
fastställda. Kopiering utan ändringar av originaltexten tillåts.