Ladda hem årsmötesprotokoll för 2013 här

Protokoll fört vid Sveduddens båtklubbs årsmöte 2013.03.20
i SBK:s klubbstuga
Antal närvarande medlemmar: 31 st.
§1. Ordföranden, Jan-Åke Sandberg, förklarade mötet öppnat
§2. Den föreslagna dagordningen för mötet upplästes och godkändes utan ändringar
§3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan-Åke Sandberg
§4. I frånvaro av ordinarie sekreterare och dess suppleant valdes Jörgen Svedbom till
sekreterare för årsmötet.
§5. Till att justera mötets protokoll valdes Christoffer Baaz och Gunnar Johansson
§6. Föregående årsmötesprotokoll upplästes av ordföranden, godkändes och lades till
handlingarna
§7. Kassören redogjorde för föreningens budget samt förra årets bokslut. Föreningens
likviditet är tillfredsställande även om årets utgifter överstigit intäkterna. Årets stora
utgifterna beror främst på omfattande arbeten i hamnen med bl.a. nya förtöjningsstolpar och
en ny sjösättningsramp i lilla hamnen
Någon årsberättelse för 2012 års verksamhet kunde inte läsas upp p.g.a. sjukdom. Ev.
kommer årsberättelsen att färdigställas senare.
Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet lästes upp och mötet beviljade, på revisorernas
förslag, styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
§8. Till vice ordförande på två år valdes Annelie Landh
Till kassör på två år valdes Kerstin Johansson. Till kassörens bisittare på två år valdes Yvonne
Hermansson
Till suppleant på två år valdes Jan Andreasson
Till internden på två år valdes Peter Göthberg
Till revisorer på ett år valdes Conny Eriksson och Egon Andersson
Till valberedning på ett år valdes Bengt Hermansson, Leif Åkerfeldt och Jörgen Svedbom
(sammankallande)
§9. Mötet valde ingen kontaktman till Svenska Seglarförbundet (se även § 14 nedan)
Till festkommittén på två år valdes Harm K. Bruins och Tobias den Braver
Till redaktör för klubbguiden valdes på ett år Peter Larsson
1
Till Informationsansvarig på ett år valdes Fredrik Ingelhag
§10 Beslutades att kassören Kerstin Johansson skall ha dispositionsrätt till SBK:s konton i
internetbanken
§11. Intendenten Alf Andersson presenterade ritning till en om-och tillbyggnad av
nuvarande altan och förrådsbyggnad. Efter en balanserad diskussion fick Alf i uppdrag att
utveckla ritningen i enlighet med förslag som framkom under diskussionen. Efter det att
SBK:s styrelse godkänt det utvecklade förslaget, ansvarar Alf för att söka erforderliga
tillstånd hos kommunen. Om sådana beviljas, kommer nödvändiga beslut kring byggnationen
att tas vid nästa årsmöte.
§12. Intendenten Alf Andersson presenterade vilka arbeten i hamnområdet som planeras
genomföras under vårens arbetsdagar 20/4 och 4/5. Frågan om en betalbom framför lilla
hamnens ramp, samt reparation av sjösättningskranen, diskuterades särskilt. Någon
fjärrkontroll till sjösättningskranen kommer inte att finnas efter reparationen. Årsmötet
godkände de presenterade förslagen till arbeten i hamnområdet.
§13. Styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2013 godkändes av årsmötet.
§14. Frågan om SBK:s fortsatta medlemskap i Svenska seglarförbundet diskuterades. Efter en
kort diskussion godkände årsmötet styrelsens förslag att SBK inte skall vara medlem i
Svenska Seglarförbundet år 2013. (Se även §9 ovan)
§15. Beslutades att SBK för 2013 skall söka medlemskap i Svenska Båtunionen.
§16. Beslutades att ungdomssektionen för 2013 kan disponera 5000 kr av SBK:s medel för
sina aktiviteter. Fiskesektionen kan för samma period disponera 1500 kr. Ordföranden
meddelade att det finns möjlighet att söka extra medel för särskilda aktiviteter som planeras i
undersektioner. Sådan ansökan inges till styrelsen.
§17. Meddelades att SBK under perioden 2013-2015 handhar värdskapet för Vätterns
seglarförbund. Det är i nuläget något osäkert vilka arbetsuppgifter som ingår i värdskapet.
Mera information om detta kommer senare.
§18. Tider för kommande arbetsdagar i hamnen är under våren 20/4 och 4/5. Höstens
arbetsdag infaller den 19/10.
§19. Samma entreprenörer som skötte kiosk och toalettstädning sommaren 2012 har visat
intresse för att sköta dessa sysslor även 2013. Beslutades att dessa entreprenörer skall
erbjudas att sköta om verksamheten sommaren 2013 med oförändrade villkor.
§20. Revidering av ordningsregler för båtplatsinnehavare diskuterades. Beslutades att
intendenterna utarbetar ett PM, särskilt avsett för nya båtplatsinnehavare, men PM:et skall
delas ut till alla som har båtplats i hamnen.
Dessutom diskuterades regler för tider för sjösättning. Beslutades att den båtplatsinnehavare
som inte sjösatt 1/6 senast samma dag skall meddela intendenten om huruvida denne kommer
att sjösätta under säsongen eller ej. Diskuterades även om upprepad underlåtelse att rapportera
skulle kunna leda till att båtplatsen förverkas. I denna fråga fattades dock inget beslut.
2
§21 Ordföranden informerade om Göta Kanals öppettider och priser 2013.
Insjörabatt lämnas även i år, men för att komma i åtnjutande av den skall biljettbokningen ske
via kanalbolagets hemsida www.gotakanal.se. Där finns ytterligare information.
Information kommer dessutom att finnas tillgänglig i SBK:s klubbstuga samt på klubbens
anslagstavla.
Informerades även om att
- elavgiften är 25kr/dygn.
- ”drag” kommer att monteras på traktorns front för att underlätta baxning av båtkärror.
- nytt lås med nya nycklar till klubbstugans ”vindslucka” har monterats
§22. Ordföranden framförde sitt tack till festkommittén för det fika som bjöds under årsmötet,
tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Jönköping 2013.03.24
Vik. Sekreterare:
Justeras:
Jörgen Svedbom
Christoffer Baaz
Ordförande:
Jan-Åke Sandberg
Gunnar Johansson
3