Klicka här för att läsa en PDF-fil.

Odd Fellow Lägret nr 19 Wermlandia
fredagen den 31 oktober 2014 i Karlstad
79 patriarker (varav 1 gäst) besökte lägersammanträdet.
Gradgivning genomfördes i III:e graden,
Barmhärtighetens grad/Kungspurpurgraden.
Recipiendvärd: SLmedlem br Lars Engdahl
.
Följande recipiender upphöjdes i Kungspurpurgraden:
Från logen nr 29 Fidelitas: Brr Ulf Erling Andersson, Kjell-Åke Karlsson,
Michael Wallin och Sven Ågren
Från Logen nr 76 Värmland: Br Roger Karlson
Från Logen nr 80 Gustaf Fröding: Brr Stig Lönngren, Håkan Nordlöf, Mats
persson och Hans Åberg
Från Logen nr 102 Esaias Tegnér: Brr Ronny Bohlin och Svante Mlakar
Från Logen nr 129 Klarälven: Brr Lennart Andersson, Åke Fredriksson och
Gunnar Wåhlund
Br Lennart Andersson hade rollen som vandrare.
Andragande till Ordens eller lägrets bästa
-Kvällens gäst, ExDSS, br Robert Thorin, BL 8 Patria, framförde en hälsning från HP
i sitt läger och erinrade om sin tid som DSS innan Värmland blivit eget distrikt. HP
bad om en hälsning till Patria.
-Tackbrev
Tack för vänlig hågkomst på 70-årsdagen hade inkommit från br Carl-Lennart
Gävert, B102.
Tack för uppvaktning på 90-årsdagen hade inkommit rån br Sune Multén, B80.
-Information nr 70: UNP 2015
StRepr, br Jonny Jonsson, uppläste information från Storlogen avseende UNPverksamheten. UNP-projektet firade 2014 sitt 65-årsjubileum. 10 ungdomar hade
representerat Sverige varav en från Värmland. Br Jonny erinrade om det föredrag
över sin vistelse i USA och Kanada som den värmländske stipendiaten förtjänstfullt
hållit vid lägersammanträdet i Arvika i september. Sedan starten 1949 har över 42000
ungdomar träffats i FN-högkvarteret i New York under Odd Fellow-Ordens värdskap.
Storsiren har beslutat att Sverige för UNP 2015 skall delta med åtta stipendiater.
Under 2015 får Värmland inte utse någon representant. Storsiren har också beslutat
att Sverige skall fortsätta att delta i UNP-projektet i den omedelbara framtiden.
HP, br Sigge Blomquist, hälsade alla varmt välkomna till nästa lägersammanträde,
som äger rum i Karlstad fredagen den 28 november kl. 19.00. Som postludium
spelade O, br Karl-Erik Andersson ”Den store, hvide flok…” av Grieg varefter vi
gick ut i galleriet för att hälsa de upphöjda patriarkerna välkomna i sin nya grad.
Vid den efterföljande måltiden
HP, br Sigge Blomquist, hälsade välkommen till bords varefter lägersången sjöngs.
Förrätten intogs och klubbmästaren i B21, br Sven-Eric Hansson, presenterade menyn,
som bestod gravlaxsmörgås, briefylld kycklingfilé med råstekt potatis och
champinjonsås. Måltiden avslutades med kaffe och glass. Till huvudrätten
serverades ett vitt vin, en Chardonnay från Australien, Eagle Hawk.
Efter de sedvanliga skålarna intogs måltiden under mycket god stämning.
Kvällens recipiendvärd SLmedlem, br Lars Engdahl, talade till de nyupphöjda
patriarkerna. Han erinrade om att de fullgjort en lång vandring och att de skulle
verka utifrån våra fyra budord. Br Lars talade även om vikten av att verka globalt
och Odd Fellows roll i samhället med utgångspunkt från budorden. Han framhöll
särskilt vikten av människokärlek och symbolen c i ringen, caritas=barmhärtighet.
Br Lars relaterade även till samtalet med recipienderna före gradgivningen.och
avslutade sitt tal med en skål för Odd Fellow.
Br Lennart Andersson talade för recipienderna och hänvisade till innehållet
i ”gröna boken” och framhöll att man inte ansåg sig färdig inom Odd Fellow i och
med tredje graden. Ringen är trohetssymbolen och br Lennart framhöll att
människans största behov är barmhärtighet.
HP talade till de som var närvarande från receptionen i tredje graden för tio år sedan.
Av 22 recipiender var 16 fortfarande medlemmar i lägret. Sex av dessa hade
mött upp.
Br Rolf Mårth underhöll med vad han sa ”några visor till kaffet”. Br Rolf framförde
några finstämda visor, dikter som han själv satt musik till och avslutade med att ta
fram kryddkaret där han återgav Nils Ferlin i blueston.
DSS, br Sven-Gunnar Granath, hade placeringen som angav att han skulle tacka för
maten men delegerade uppdraget till kvällens gäst ExDSS, br Robert Thorin.
Br Robert erinrade om sin tid som DSS och då Värmland ingick i det största
distriktet i Sverige. Han kände sig hemma i Värmlands loger och i lägret. Han
upplevde att man fortsatt traditionen från förr med ett förnämligt ceremoniel.
Han harangerade matlaget som fick många stjärnor. Br Robert avslutade med
att läsa en dikt med titeln ” Ett vänligt ord” och tackade för i kväll genom
att höja sitt glas för BL19 Wermlandia.
Kvällen avslutades traditionsenligt med värmlandsvisan med O, br Karl-Erik
Andersson, vid flygeln.