Results pulp&paper 2/2012, Metso`s customer magazine for

SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
Metsos Mika Viljanmaa får Marcus Wallenbergs pris för
sin banbrytande utveckling av metallbandskalandrering
Mika Viljanmaa, som är utvecklingschef vid Metsos enhet i Järvenpää i Finland, har tilldelats det
prestigefyllda Marcus Wallenbergpriset för 2012 för sitt arbete med metallbandskalandrering vid
pappers- och kartongtillverkning. Viljanmaa kommer att motta priset vid en ceremoni i Stockholm
den 1 oktober 2012.
och kartong mer produktionseffektiv, konkurrenskraftig och
hållbar.
Metsos Mika Viljanmaa, vinnare av 2012 års Marcus Wallenbergpris,
med en Metso ValZone metallbandskalander.
Enligt styrelsen för Marcus
Wallenbergs Stiftelse har ”2012
års Marcus Wallenbergpris
tilldelats Mika Severi Viljanmaa
för hans banbrytande utveckling av metallbandskalandrering, som ger papper förbättrad tryckyta samtidigt som
fiberåtgången kan minska och
produktionseffektiviteten öka”.
Uppfinningen öppnar även
för tillämpningar i pappersmaskinens maskinsektioner och
har skapat en teknikplattform
med betydande potential att
göra framställning av papper
Metallbandstekniken ger
bättre kvalitet och högre effektivitet i kombination med
minskad fiberåtgång och
lägre energiförbrukning
Metallbandstekniken har fått
ett stort genombrott genom
sitt revolutionerande kalandreringskoncept för papperstillverkning. Kalandrering utförs
för att förbättra papperets
yta och dess tryckbarhet.
Jämfört med konventionell
valskalandrering möjliggör
metallbandskalandrering
framställning av papper och
kartong med större ytjämnhet vid vald styvhet och bulk,
men med användning av 3-10
% mindre fiber. Dessutom
förbrukar den mindre energi
och ger högre produktionseffektivitet än andra kalandreringstekniker.
Den är speciellt lämpad
för lågkostnadsfiber såsom
returfiber och möjliggör
därigenom utveckling av
nya, kostnadseffektiva och
konkurrenskraftiga pappersoch kartongprodukter. Det
nya konceptet är kompakt,
vilket gör att det lämpar sig
perfekt för ombyggnader där
man ökar kapaciteten genom
att eliminera de befintliga
flaskhalsarna i produktionen,
såsom yankeecylindrar och
”wet stacks”.
Mika Viljanmaa
Diplomingenjör Mika Viljanmaa föddes 1966 och inledde
sin yrkesbana som utvecklingsingenjör vid Valmet
(numera Metso) i Järvenpää,
Finland, där han även fullgjorde sitt diplomarbete vid
Helsingfors tekniska högskola.
Från 2003 var han ansvarig för
forskning och utveckling av
kalandrering vid Metso Paper,
och sedan 2009 är han ansvarig för forskning och utveckling av ytbehandlingsteknik
inom Metso Paper.
Viljanmaa är en utpräglad
uppfinnare och ligger bakom
120 patenterade uppfinningar.
57 av dem hör till metallbandsområdet, med Viljanmaa
som ensam uppfinnare i tolv
av dessa.
Mika Viljanmaa har varit
handledare för ett flertal
examensjobb inom metallbandskalandrering och har
hållit seminarier och författat
publikationer i ämnet.
Marcus Wallenbergpriset
Marcus Wallenbergpriset är
ett internationellt pris som
instiftades 1980. Priset delas ut
varje år till en enskild forskare
eller mindre grupp av forskare
för en banbrytande upptäckt.
1999 gick priset till de före
detta ingenjörerna vid Valmet
(Metso), Pekka Eskelinen,
Raimo Virta och Vesa Vuorinen, för deras banbrytande
utveckling av en unik teknik
vid torkningen av pappersbanan, som stabiliserar pappersbanan aerodynamiskt vid
höga hastigheter.
[email protected]
Tel. +358 40 507 6946
RESULTS PULP & PAPER
2/2012
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
Shandong Huatais PM 8 säkerställer optimal
prestanda med hjälp av Metsos bestrykningsblad
Ingen bestrykningsprocess kan optimeras utan rätt bestrykningsblad. Shandong Huatais
PM 8 är ett utmärkt exempel på detta.
till mikrosprickbildning gör
att PermaCote nC-bladet har
en enastående lång livslängd.
Nanokarbidbladet ger utmärkt
bestrykning även när det är
slitet. Med sin långa livslängd
ger bladet långa produktionskörningar mellan bladbyten
och trimbladsinventeringar, i
kombination med minskad
nedtid.
Shandong Huatais PM 8.
Produktionslinjen för bestruket
finpapper vid Shandong Huatai
Paper Co. Ltd. togs i drift med
lyckat resultat i Dong Ying
City, Shandongprovinsen, Kina,
i januari 2011. Den 8,1 meter
breda PM 8, som har levererats
av Metso, har en årlig produktionskapacitet på närmare
700 000 årston bestruket och
obestruket finpapper med en
ytvikt på 80 till 200 g/m2. Maskinen är konstruerad för hastigheter upp till 1 800 m/min,
medan bestrykaren har en
körhastighet på 2 000 m/min.
Bestrykningsblad
med perfekta prestanda
Metso har levererat schaberklingor och bestrykningsblad
till hela produktionslinjen
sedan PM 8 togs i drift, och
har även tillhandahållit teknisk
support och specialisthjälp.
För att säkerställa hög bestrykningsprestanda levererade
Metso olika bladtyper till de
fyra bestrykningshuvudena
vid PM 8. Det första och det
andra bestrykningshuvudet är
utrustade med SteelCote, en
traditionell stålklinga tillverkad
av härdat blått stål. Bestrykningshuvud tre och fyra har
försetts med Metsos karbidblad PermaCote nC.
PermaCote nC-bladet, som
nyligen lanserades av Metso, är
baserat på ett nanopulver som
appliceras med den allra senaste tekniken. Den oöverträffade mikrostrukturen, förbättrad slitstyrka och låg tendens
Andra produkter i Metsos bestrykningsbladsserie:
‡ PermaCote Z, som erbjuder hög ytkvalitet och bra autoprofileringsegenskaper.
‡ PermaCote nC, ett hårdbelagt blad som ger en överlägsen ytfinish.
‡ PermaCote CR, som med sin höga värmetålighet minskar risken
för bränning om den skulle torrköras. Hög slagtålighet förhindrar
sprickbildning vid rundslag.
2/2012
R E SU LT S P U L P & PA P E R
Bestrykningsblad med perfekta
prestanda. Från vänster till
höger: Wang Zonglai, chef för
Metso Mill Service, Li Xianteng,
produktionschef på PM 8, Li
Yunfeng, PM 8 Deputy General
Engineer, Huang Yingjun,
produktchef för reservdelar på
Metso.
Prestandan hos bladen på
PM 8 har varit mycket hög.
Faktorer som påläggsprofiler
och papperets ytjämnhet har
till exempel båda varit stabila.
Jämfört med de blad från den
tidigare leverantören som man
har testat, är livslängden hos
Metsos blad minst fyra gånger
längre, samt att ytråheten har
minskat betydligt.
Många fördelar
- Metsos teknik är tillförlitlig. Vi
kände tydligt av den uppriktiga entreprenörsandan hos
serviceteamet från Metso i
deras dagliga kommunikation och samarbete med våra
medarbetare, säger produktionsansvarig för PM 8 Chai
Junming.
Efter igångkörningsperioden och optimering av
bestrykarens körinställningar
har Metsos bestrykningsblad
visat prov på sin hållbarhet,
förbättrad körbarhet hos
maskinen, minskad nedtid och
ökad produktionskapacitet.
Genom samarbetet med
Metso har pappersbruket kunnat sänka sin förbrukning av
energi och bestrykningsblad.
Man har även kunnat sänka
underhållskostnader kopplade
till bestrykningsbladen. Det är
med andra ord inte konstigt
att bruket och Metso fortsätter samarbeta när det gäller
utvecklingen av bestrykningsoch bestrykningsbladtjänster.
Shandong Huatai Paper
är ett dotterbolag till företagsgruppen Huatai. Med en
årlig produktionskapacitet på
1,5 miljoner årston tidningspapper och 0,7 miljoner ton
bestruket papper är Huatai
världens största producent av
högkvalitativt tidningspapper och en storproducent av
bestruket papper.
[email protected]
Tel. +46 703 171 002
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
Metsos ”flyttbyrå”
– din leverantör vid flyttning av utrustning
Metso är ledande när det gäller
att ge åldrande maskiner nytt
liv. Vi kan erbjuda heltäckande flyttning, som omfattar allt från inspektion och
demontering av den befintliga
maskinparken till renovering
och driftsättning av den moderniserade linjen.
I egenskap av leverantör av
originalutrustning kan Metso
använda sig av allt sitt kunnande och befintliga dokumentation för att tillhandahålla
skräddarsydd teknik och tjänster i syfte att hålla kostnaderna
inom budgetramarna för projektet. Metso kan visa på ett
flertal framgångsrikt utförda
referensuppdrag när det gäller
demontering, återmontering
och driftsättning av fabriker
och utrustning i alla storlekar,
liksom pappers-, kartong- och
mjukpappersmaskiner av varierande storlek.
Vid en typisk maskinflytt
ingår bland annat:
t maskininspektion och
genomgång av konditionen
t märkning av komponenter,
demontering och
paketering
t omkonstruktion
t rekonditionering, underhåll
och uppfräschning
t ny utrustning och
ersättning av saknade delar
(t.ex. reservdelar och valsar)
t uppgradering av
styrsystemet
t på-plats-tjänster, t.ex.
installationsövervakning
och support i samband
med igångkörning.
Utöver detta brukar maskinen ofta behöva moderniseras,
speciellt vid byte av produktkvalitet.
En komplett, nyckelfärdig
leverans är en säker
investering
Metso tillhandahåller skräddarsydda lösningar för flyttning
av produktionsmaskiner, vare
sig det handlar om enstaka
maskiner eller flyttning av hela
maskinparker. Kompletta, nyckelfärdiga lösningar säkerställer
att all utrustning kan installeras
på den nya platsen i samma,
eller till och med bättre skick
än den ursprungliga installationen.
En sådan komplett, nyckelfärdig leverans är en trygg
investering för kunden när den
utförs av en enda leverantör.
Samarbete och kommunikation med samma personer gör
att slutresultatet håller en hög
kvalitet.
Den långvariga relationen
var den enskilt viktigaste
faktorn i projektet med att
flytta Guangzhous PM 1
- Mäld på viran i tid; papper på
rullen inom några timmar, pappersmaskiner som körs med
en hastighet av 1 560 m/min
endast tre dagar efter driftsättningen! Allt tack vare Metsos
utrustning, teknik och skickliga
projektteam, förklarar Jiang
Peng, vice vd och chefstekniker vid Guangzhou Paper Co.,
Ltd i Kina. Den lyckade igångkörningen av den flyttade PM 1
ägde rum i oktober 2011.
I Metsos leverans ingick servicetjänster för flyttning samt
en mindre ombyggnad av en
maskin, där ett helt nytt torkparti byggdes till det befintliga.
Även maskinens körbarhet
förbättrades med hjälp av nya
blåslådor som installerades i
de första två torkgrupperna.
Dessutom installerades en del
ny utrustning och ett system
för körbarhetsövervakning.
Förutom grundläggande data
över pappersbruket samt
byggritningar ingick bland
annat:
t Demontering av PM 1
på den tidigare platsen,
inklusive paketering och
uppmärkning
t Installation och ombyggnad
av PM 1 på den nya platsen
t schemaläggning
(installation, driftsättning
och igångkörning)
t testning och driftsättning
t igångkörning
t optimering för PM 1.
[email protected]
Tel. +46 705 17 13 88
Den framgångsrika igångkörningen av
Guangzhous flyttade PM 1 ägde rum i oktober 2011.
Start
Förprojekt
Demontering
och emballering
Frakt
Uppackning
Installation, testning,
igångkörning och
utbildning
Start-upsupport
Teknisk
support
Engineering support
Kontroll av utrustning och rekonditionering
Ny utrustning
Tidplan för ett typiskt omplaceringsprojekt.
RESULTS PULP & PAPER
2/2012
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
Stora Ensos nya mixer sparar energi
När Stora Enso Skoghall bytte ut en 20 år gammal O2-mixer sjönk
energiförbrukningen för det momentet i produktionen med 37%.
En annan effekt var att massans kvalitet förbättrades.
Skoghalls Bruk ingår i affärsområdet Renewable Packaging
inom Stora Enso och tillverkar
kartongprodukter, främst
för livsmedelsförpackningar.
Råmaterialet som används är
främst rundved och sågverksflis (gran och tall) för två typer
av massa: sulfatmassa och
CTMP. Här jobbar drygt 820
medarbetare och anläggningen fyller 100 år 2017.
Ett antal projekt varje år
Varje år sker ett antal utvecklings- och ombyggnadsprojekt
på Skoghalls Bruk, berättar
Mikael Forseryd, projektledare för fiberlinjen. - Vår gamla
O2-mixer var från 1992. Inte så
gammal kan tyckas, men den
var ineffektiv med dagens mått
mätt. Utvecklingen går fort
framåt, särskilt när det handlar
om energieffektivisering.
Snabb installation
nödvändig
Mixningen är ett mycket viktigt
moment i tillverkningen och
all sulfatmassa som produceras
på Skoghalls Bruk passerar
maskinen. Det är med andra
ord avgörande både att den
är högeffektiv och lätt att
installera.
- Vi har en målproduktion
på 46 ton i timmen, berättar
Mikael Forseryd. Bruket är i
drift cirka 8 400 timmar och vi
producerar cirka 320 000 ton
massa på ett år. Normalt har
bruket ett produktionsstopp
per år som ger en ombyggnadsmöjlighet på ca 7 dagar,
inte mer. För projektet innebar
detta att allt arbete med att
riva, gjuta nya fundament, dra
om rör och göra en utcheckning fick göras på en vecka,
sedan skulle mixern vara i drift.
Från vänster Pär
Eriksson, processingenjör, Stora Enso,
Johan Ahlstrand,
försäljningschef, Metso
och Mikael Forseryd,
projektledare, Stora
Enso.
2/2012
R E SU LT S P U L P & PA P E R
Bättre massakvalitet
Den nya mixern togs i bruk i
november 2011 och effekterna
har redan märkts av.
- Vi har sänkt energiåtgången på den här mixern
med i snitt 37 %, säger Mikael
Forseryd. Med vår produktionstakt innebär det en mycket bra
payoff-tid. Vi har heller inte haft
några produktionstapp eller
problem med den.
En annan oväntad fördel
med bytet var att massans
kvalitet förbättrades, berättar
Pär Eriksson, processingenjör
vid Stora Enso Skoghall:
- Den nya mixern låter fibern
behålla sin rakhet. Den förra
mixern hade en effekt på 270
kW. Den nya ligger på 70 kW.
En mixer som kräver mindre
energi behandlar fibern mildare. Det var vår förhoppning
och vi har kunnat konstatera i
efterhand att den infriades. Vi
har också kunnat konstatera
att den nya mixern är mycket
stabil och vibrationerna är
minimala, vilket är gynnsamt
för både maskinen och rörsystemet.
Leverans i tid
- Samarbetet med Metso har
fungerat bra, menar Mikael
Forseryd. Vår tidplan var snäv
och det gick fort när vi väl
bestämde oss – men Metso
levererade i tid. Installationen
var också smidig, trots en mer
omfattande omdragning av
rören än planerat.
[email protected]
Tel. +46 70 2672 711
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
TwinStar avvattningsviror
– lång livslängd och tillförlitliga prestanda
TwinStar är Metsos serie av
högkvalitativa viror för avattning.
I användningsområdena
för den omfattande
produktserien ingår
bland annat:
t Avvattning av mäld från
kort- och långfiber, mekanisk
eller kemisk massa, blekt eller
oblekt massa
t Avvattning av returfiber
t Rening av kommunalt och
industriellt avloppsvatten
För att säkerställa längsta
möjliga gångtid för TwinStarvirorna tillverkas de av monofilamenttrådar i bästa möjliga
polyamid- eller polyesterkvalitet. Polyamid lämpar sig bäst
för applikationer där viran
utsätts för hög tryckbelastning
eller friktion. Polyester är det
perfekta valet för avvattning
via gravitation och transportband, eller vid användning där
tryckbelastningen är låg till
medelhög.
TwinStar ger hög
driftsäkerhet
- Metsos avancerade värmehärdningsprocess garanterar
en hög dimensionsstabilitet,
vilket gör att virorna inte
översträcks under drift. Genom
vår konstruktion säkerställer vi
optimal avvattning och längsta
möjliga livslängd – vilket resulterar i lägsta möjliga kostnad
per ton massa för våra kunder,
säger Kari Salonen, produkt-
Vävmönster - TwinStar avvattningsvira.
chef för avvattningsviror på
Metso.
Vira med slät yta
I samråd med våra kunder har
vi utvecklat en avvattningsvira
med slät yta. Viran är avsedd
speciellt för massa med låg
freeness, där massabanan har
en tendens att fastna på konventionella viror med grov yta,
vilket i sin tur leder till problem
i produktionen. - FSI-index är
50 % högre än för konventionella, grova avvattningsviror.
Med vår vira får massabanan
tillräckligt mycket stöd och
pressas inte in i virans struktur.
Den fria volymen är högre än
i traditionella viror, vilket ökar
dräneringsförmågan och höjer
virans kapacitet. Högkvalitativa
råvaror gör att viran är extremt
tålig för tryck och slitage, säger
Salonen.
Vår FoU bygger på
kundernas behov
I likhet med alla våra viror är
avvattningsvirorna i TwinStarserien konstruerade för att
tillgodose brukens behov. På
Metso pågår ständigt intensiv forskning, och vi sätter
stort värde på våra kunders
återkoppling och samarbete.
Forskningen, i kombination
med nära samarbete med
universitet, forskningsinstitut
och leverantörer, är inriktad på
ständig utveckling och förbättring av våra produkter. Salonen
lyfter fram ett kundcase i Kina.
Kunden driftsatte med framgång en ny massatorkningslinje med dubbelvirapressar
bestyckade med TwinStar-viror
från Metso under 2010. Sedan
starten har de endast använt
sig av TwinStar-viror.
Fördelar med TwinStar
t Problemfri igångkörning
t Lång livslängd till följd av
- Utmärkt stabilitet
- Slitstarka konstruktioner
- Extremt stark
kantbehandling
t Optimal avvattning
t Driftsäkerhet
[email protected]
Tel. +46 76 639 66 87
Nya BlackBelt HD gör att markeringarna försvinner
Det nya skopressbältet BlackBelt HD.
En skopress ger tveklöst fördelar jämfört med en valspress.
Även om maximitrycket i
en skopress är lägre än i en
valspress, är uppehållstiden
betydligt längre på grund av
nyplängden. Det gör att mer
vatten kan avvattnas från
banan med ett skopressnyp
än med ett valspressnyp. Den
högre torrhalten efter pressen
minskar ångförbrukningen i
torkpartiet och sparar energi.
I dag har rillade skopress-
bälten vanligtvis en fri volym
på 380–520 ml/m2, med en
öppen yta på 30–42 %. Den
öppna ytan ger en ojämn
pressprofil på filten eftersom
det endast är landområdena
som överför belastningen på
filten. Denna ojämna profil,
i kombination med långa
uppehållstider, kan resultera
i markeringar. Problemet kan
lösas med hjälp av en styv,
tung filt som jämnar ut belastningsprofilen i nypet. Detta
RESULTS PULP & PAPER
2/2012
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
inverkar emellertid negativt på
nypavvattningen.
Två mekanismer
orsakar markeringar
Det går att skilja mellan två
olika mekanismer som orsakar
markeringar. Den vanligaste
typen av rillmarkeringar uppstår när rillan är mycket bred:
filten pressas ned i rillorna, och
tryckbelastningen minskar i
detta område, vilket betyder
att banan blir våtare i det aktuella området, vilket resulterar i
rillmarkeringar. Den här typen
av markeringar kan undvikas
genom att man använder ett
bälte med smalare rillor.
Den andra mekanismen
har att göra med avståndet
mellan rillorna. Om avståndet
är för långt, dvs. om landområdet är för brett, kommer
vattnet i banan att avvattna
mot rillorna då motståndet är
lägre där. Detta ger upphov
till vattenränder i banan. Den
här typen av markeringar kan
undvikas med hjälp av smalare
landområden. Den perfekta
kombinationen när man försöker förhindra att det uppstår
markeringar är att använda
så smala rillor och så smala
landområden som möjligt.
Landområdena får inte kollapsa under belastningen
Metso har gjort ett flertal testkörningar på Rautpohjas pilotmaskin i Jyväskylä i Finland,
för att studera egenskaperna
hos olika rillor. Utöver detta
har man även testat diverse
filt- och bälteskombinationer i
laboratoriemiljö för att studera
markeringstendensen.
Med BlackBelt-polymeren
kan man skapa landområden
som inte är bredare än 1,3
mm och med ett rilldjup
på 1,3 mm utan risk för att
landområdena kollapsar. Med
den laminatbaserade EcoStarfilten kunde även rillornas
bredd ökas med uppemot
0,8 mm utan att det resulterade i markeringar. Det var så
skopressbältet BlackBelt HD (=
Hög Densitet), med dess tätt
liggande rillor utvecklades.
Den fria volymen har maximerats hos BlackBelt HD, utan att
det finns risk för markeringar
ens för de mest känsliga kvaliteterna.
Kundcase: markeringarna
hade försvunnit
Banan i en pappersmaskin,
som tillverkar förbättrat tid-
ningspapper, hade markeringar från samtliga av de rillade
bältena som hade körts. Efter
installationen av BlackBelt HD
försvann alla synliga markeringar. Faktum är att de inte
kunde hitta några markeringar
ens på laboratoriet!
Tack vare Rautpohjas
pilotmaskin kunde man göra
många testkörningar på kort
tid och leverera en testad,
högpresterande produkt till
kunden. Detta innebar att
man inte behövde göra testkörningar på kundens maskin,
eftersom vi redan visste att
produkten skulle fungera.
[email protected]
Tel. + 358 40 742 9913
Norske Skog Golbey PM 2 –
Minskade produktionskostnader genom
uppgradering av körbarhetsutrustningen
- Samarbetet med teamet från Metso
gick smidigt och de uppgraderade
HiRun-blåslådorna är utmärkta
verktyg för att hantera produktionskostnaderna och körbarheten
i torkpartiet, säger Bruno Tapin,
processingenjör vid PM 2 på Norske
Skog Golbey.
2/2012
R E SU LT S P U L P & PA P E R
HiRun-blåslådor används för
att förbättra banstödet i början
av torkpartierna på snabba
pappers- och kartongmaskiner.
När det förbättrade banstödet
utnyttjas i form av minskat drag
mellan press- och torkpartiet, är
de ekonomiska fördelarna stora.
Den senaste HiRun-blåslådekonstruktionen har egenskaper
som ökar prestandan och minskar energiförbrukningen. Nu
kan de nya funktionerna även
fås via ett uppgraderingspaket
för befintliga HiRun-blåslådor.
Sänkt drag mellan pressoch torkparti och högre
hastighet med den nya
HiRun-konstruktionen och
-uppgraderingstjänsten
PM 2 vid Norske Skog Golbey i
Frankrike producerar tidnings-
papper med en virabredd på
10 300 mm och en produktionshastighet på 1 800 m/min.
Bruket var ett av de första
att införa HiRun-tekniken
2001. Sammanlagt tre HiRunblåslådor placerade i början
av torkpartiet säkerställer för
närvarande körbarheten hos
maskinens tidningspappersproduktion.
Samtliga blåslådor uppgraderades i samband med brukets
årliga driftstopp för underhåll i
januari 2012. Syftet med uppgraderingen av HiRun-blåslådorna
var främst att sänka draget mellan press- och torkparti. Ett annat
mål var att sänka energiförbrukningen hos HiRun-fläkten. I
servicen ingick en uppgradering
av den gamla blåslådekonstruktionen för att motsvara de nya
standarderna, samt en fullständig översyn av blåslådorna.
Stora processförbättringar
och energibesparingar
Nu, efter den lyckade HiRunuppgraderingen, finns det ett
mycket större körfönster för att
hantera och styra körbarheten i
torkpartiet. Draget mellan pressoch torkpartiet minskades från
3,1 % till 2,9 %, vilket resulterade
i att hastigheten kunde höjas
med 15 m/min jämfört med
innan HiRun-uppgraderingen.
Prestandan höjdes markant,
men samtidigt sänktes även
HiRun-fläktens energiförbrukning med 45 %, vilket är en
extra bonus.
[email protected]
Tel. +358 40 503 4028
regionnytt
Ta kontrollen över schabringen med hjälp av avtal
Att nio bruk i Sverige och Norge hittills har skrivit avtal om schaberklinghantering talar sitt tydliga språk.
Ett av bruken som nyligen anslutit sig till skaran är Korsnäs Gävle, som tecknade avtal i slutet av 2011.
Krister Säll, Processchef för PM 4-5 vid Korsnäs Gävle.
Tillgång till kompetens den
största vinsten
- Det som gjorde att vi började
titta närmare på konceptet var
möjligheten att få bättre funktion på våra schabrar - särskilt i
våra avtagningspositioner, som
alltför ofta orsakar långa nertider på grund av paketbildning.
Vi såg en stor potential i att få
experthjälp för att säkerställa
god funktion. Att minska klingkostnaderna och energiförbrukningen var två andra faktorer
som gjorde samarbetsavtalet
än mer intressant, säger Krister
Säll, Processchef för PM 4-5 vid
Korsnäs Gävle. - Konsulthjälpen
vi får vid problem med utrustning eller körbarhet gör att vi
helt enkelt får kontroll över allt
som direkt eller indirekt har
med schabringen att göra.
Alltid rätt klingor med
schaberavtal
- Minskade resurser för hantering
av klingor och schaberutrustning är en av anledningarna till
att bruken kontaktar oss för att
få hjälp. Att schabringsresultaten inte är tillfredsställande är
en annan orsak, säger Dennis
Dahlman, produktsäljare,
Metso. - På bruken finns ofta
dessutom stora lager av klingor
i olika varianter, vilket innebär
avsevärda kostnader, särskilt
som en stor del av lagret är
hyllvärmare. Genom schaberavtalet ser vi till att bruken alltid
har rätt klingor i rätt material på
lager. Med det senaste chipsmärkningssystemet (RFID) sker
till och med beställning av nya
klingor automatiskt genom en
avkännare i skåpet där klingorna
förvaras. Avkännaren ger en
impuls till Metsos tillverkningsenhet som ser till att lagret fylls
på. Bruken får också tillgång
till den senaste klingteknologin eftersom Metso har egen
utveckling av material, berättar
Dennis Dahlman vidare.
- Vi håller på att lägga om
till konsignationslager för att
minska kapitalbindningen
och har genom avtalet fått
förvaringsvagnar för klingorna
till maskinerna. Det ska bli skönt
att få ordning och reda på alla
klingor. Även om ambitionen
har varit god så är det här med
lagerhållning och ordning och
reda för schaberklingor en
tidsödande och lite ”osexig”
hantering - nu hoppas vi att allt
ska fungera mycket smidigare,
säger Krister Säll.
Ett bruk som har längre erfarenhet av schaberavtal är Stora
Enso Skoghall. - Vi upplevde tidigare att schaberhanteringen var
en djungel av olika leverantörer
och fabrikat och det var svårt att
hålla ordning på alla applikationer. Att få rätsida på alla nya
klingmaterial och kvalitéer som
hela tiden utvecklas och ändras
var också knepigt, berättar
Ragnar Karlsson, Kartongmästare KM 7, vid Stora Ensos bruk i
Skoghall. - I och med avtalet har
vi fått bättre logistik och struktur
på lagerhanteringen – den är så
mycket enklare idag. Även den
årliga översynen av schabring
och schaberutrustning har vi haft
stor nytta av. Något som är värt
att nämnas är BladeCut-utrustningen – den är suveränt bra. De
två vi har används flitigt för att
skära ner både bestryknings- och
andra klingor. Det är ett enkelt
och säkert sätt att ta hand om
långa, svårhanterliga klingor.
Ragnar Karlsson, Kartongmästare
KM 7, vid Stora Ensos bruk i Skoghall .
Grundliga genomgångar av
schaberutrustningen
- Ett avtal innebär så mycket
mer än att få rätta klingor. Vi
gör en årlig genomgång av
alla schabrar på maskinerna.
Vid denna audit kontrolleras
och optimeras allt som rör
schabringsfunktionen och
kringliggande utrustning. Halvårsvis görs även en uppföljning
av de viktigaste positionerna,
berättar Dennis Dahlman.
- Det normala tillvägagångssättet med en stor
årlig genomgång missade vi
eftersom avtalet trädde i kraft
först efter höststoppet, men
det löstes genom mindre
genomgångar vid de kortare
dagsstoppen, säger Krister
Säll. - Efter genomgångarna får
vi rapporter och förslag på vad
som borde åtgärdas. Eftersom
vi nyligen kommit igång med
samarbetet får tiden utvisa hur
det här nya arbetssättet faller
ut, men jag tycker absolut att vi
är på rätt väg.
Utbildning - också en del av
konceptet
- Vår underhållspersonal ser positivt på den schaberutbildning
som ingår i avtalet, avslutar
Krister Säll. - Satsningen har
också gett bra signaler i organisationen att underhåll och drift
av schabringsutrustningen är
viktigt och att det är något vi
fokuserar på.
[email protected]
Tel. +46 54 17 10 02
RESULTS PULP & PAPER
2/2012
regionnytt
Hallstas kvarnar har fått nytt liv
Efter lång och trogen tjänst hade Hallstas LC-kvarnar för
malning av armeringsmassa nått sin förväntade livslängd.
Stephen Hope, processutvecklingsingenjör på Holmen Paper Hallsta.
- Vi hade redan tagit beslut om
att uppgradera och modernisera styrningen på kvarnarna,
men efter ett konditionstest konstaterades det att
kvarnarna var i sämre skick än
förväntat, bland annat slets
segmenten ojämnt, berättar
Stephen Hope, processutvecklingsingenjör på Holmen
Paper Hallsta. - Kvarnarna
från 1988 var utslitna och för
att kunna förlänga livet på
kvarnarna och få dem i nyskick
behövde vi ta till radikala
åtgärder.
- Vi funderade över alternativet med helt nya kvarnar,
men vi såg det inte som en
omöjlig uppgift att få Hallstas
gamla kvarnar att leva upp
igen, säger Mikael Lundfors,
produktsäljare, mäldberedningsutrustning, Metso. - Vårt
förslag var en totalrenovering
med hjälp av en utbyteskvarn,
med option på möjliga uppgraderingar. Att ha väl fungerande kvarnar är en viktig
del i processen - kvarnarnas
prestation är helt avgörande
för malningsresultatet. Är
kvarnarna i dålig kondition blir
malningen fel, vilket leder till
Efter 24 års tjänst är Hallstas kvarnar som nya igen.
2/2012
R E SU LT S P U L P & PA P E R
sämre styrka i massan. Detta
kan i en förlängning ge ökad
förbrukning av armeringsmassa och/eller fler banbrott.
Dyr cellulosa är utan tvekan
bortkastade pengar när kvarnarna inte fungerar som de
ska, säger Mikael Lundfors.
I juni 2011 tog Hallsta beslut
om att åtgärda kvarnarna och
i oktober 2011 påbörjades
renoveringsarbetet. - Under
tiden renoveringen pågick fick
vi klara oss med begränsad
malningskapacitet, berättar
Stephen Hope. - Vi använde
delström från PM 3 som backup. Detta, tillsammans med
ett bra samarbete mellan driftpersonalen vid maskinerna,
gjorde att allt fungerade bra.
- Kvarnarna monterades
isär i Metsos anläggning i
Valkeakoski och därefter följde
metallisering och bearbetning
för att få tillbaka toleranserna
i kvarnstommen, berättar
Mikael Lundfors. - De olika
delarna målades och alla lager
byttes ut. Kvarnarna utrustades också med ny belastningsanordning inklusive
slirkoppling och frekvensstyrd
ställmotor. Den befintliga
packboxen med flätor uppgraderades till sluten mekanisk tätning och Hallsta blev
därmed först i Sverige med att
installera den typen av tätning
på LC-kvarnar. I det slutna
systemet sker ingen tätningsvattenförbrukning - detta ger
en drastisk minskning av vattenförbrukningen (5 l/min och
kvarn), vilket ger betydande
besparingar per kvarn och år,
berättar Lundfors vidare.
En viktig förändring var att
kvarnarna skulle kunna styras
från manöverrummet en bit
bort. Kvarnarna uppgraderades
därför med flera givare och
styrningen flyttades in i PM 11s
DCS-system (metsoDNA).
- Vi har idag mycket bättre
kontroll över hela malningsprocessen. Anläggningen är
helt automatiserad och operatören som styr massan tar
nu hand om både massaupplösning och malning, säger
Stephen Hope. - Dessutom installerades vibrationsmätning
(skrikvakt) vilket minskar risken
för att garnityren (malsegmen-
ten) körs ihop – på så sätt ökar
livslängden på malsegmenten
betydligt.
- Kvarnarna har gått felfritt
sedan installationen - den
fjärde och sista installerades
i början av februari i år. I och
med att vi kan dosera med
rätt massa direkt blir malningen bättre och mängden
massa som går åt minskar.
Elförbrukningen sjunker
också genom att kvarnarna
maler på ett mer effektivt sätt,
fortsätter Stephen Hope. - Vi
håller fortfarande på att testa
inställningar, olika körsätt och
hur vi kan styra för att få bästa
möjliga styrka i massan, men
generellt har vi mycket bättre
koll på energiförbrukningen
när malningen styrs utifrån
specifik malenergi, vilket ger
en jämnare massakvalité till
maskinen. Vi har inte hunnit
utvärdera vad den minskade
vattenförbrukningen innebär i
minskade kostnader men helt
klart finns det pengar att spara.
Att minska vattenförbrukningen när det är möjligt är ett
viktigt mål i alla nya projekt,
avslutar Stephen Hope.
Hallstas kvarnar, som idag
är uppgraderade till senaste
standard, kan se fram mot ett
friktionsfritt och väl fungerande liv under många år
framöver.
[email protected]
Tel. +46 54 17 14 88
Fakta om Hallsta Pappersbruk
Råvara: Granmassaved
Process: TMP- och slipmassa
Produkter: MF-Magasin, SC-papper och
bokpapper
Varumärken: Holmen VIEW, Holmen XLNT,
Holmen PLUS, Holmen PREMIUM, Holmen
BOOK, Holmen NEWS
Produktionskapacitet: 700 000 ton/år
Antal anställda: 632 heltidsanställda