G-bladet läsåret 2013

B LA D E T
ELEVER
LÄSÅRET 2013/2014
Gubbängsskolans information till elever och föräldrar
i samband med läsårsstart
I din hand håller du G-bladet. I G-bladet har vi samlat viktig information för elever i Gubbängsskolan och deras
föräldrar. Detta blad delas ut till alla elever på skolan.
De bilagor som skall lämna till skolan tas ut ur G-bladet och lämnas ifyllda och underskrivna till skolan.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på Gubbängsskolan.
Karin Langlet
rektor
KONTAKT MED SKOLAN
SKOLLEDNING
Rektor Karin Langlet
tel. 508 47 355
pedagogisk utveckling, elevhälsa, budget, organisation,
planering och utvärdering, förhandling, klassombudsmöten.
Bitr. rektor Jonas Hemström
arbetsmiljö.
tel. 508 47 397
IT, pedagogisk utveckling, läroplan, kursplaner, mål & kriterier 4-6.
Bitr. rektor Rikard Nordwall
tel. 508 473 67
pedagogisk utveckling, läroplan, kursplaner, mål & kriterier 7-9, schema.
Bitr. rektor Josefine Lannemar
stel. 508 47 366
pedagogisk utveckling, läroplan, kursplaner, mål & kriterier F-3, fritidhem.
Skolsekreterare Eva Pettersson
tel. 508 47 356
administration, skolrestaurang, ekonomi.
Yvonne Ekström
Lokal och städansvar
Tel: 508 47 360
EXPEDITION
Öppettid
måndag - fredag kl 7.00 – 15.30
Skolassistent Susann Olergård
tel. 508 47 350/353
elevregistrering, frånvarorapporter personal, frånvaro elever,
modersmålsundervisning, vikarieanskaffning, arkiv, diarie.
Fax: 508 47 352
VAKTMÄSTERI
Guillermo Quintanilla, vaktmästare
tel. 508 47 365
måndag-fredag kl 07.00-15.30
Vaktmästaren har hand om nycklar, verktyg, upphittade saker och utför diverse reparationer m m. Vid
behov av reparation fyll i blankett som finns i blankettskåpet utanför expeditionen.
FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLEKLASS
År 1 hus D plan 1
År 2 hus C plan 3
År 3 hus D plan 2
508 47 357/386
508 47 393
508 47 388/389
Fskkl Pandahuset
Fskkl hus A plan 1
508 47 391/392
508 47 394
E-POST OCH HEMSIDA
E-post: [email protected] Skolans hemsida: www.gubbangsskolan.stockholm.se
ÖPPETTIDER
Skolan är öppen må-to 07.00-20.00, fr 07.00-18.00. Portarna entré D1/D2 låses 18.30, övriga portar 15.30.
2
KLASSLÄRARE OCH MENTORER LÄSÅRET 20013/14
FA
ELEVHÄLSA
Elevhälsa är ett mycket vitt begrepp. Det är insatser som görs för att alla elever skall ha det bra i skolan. Vissa
elever behöver mer stöd och omsorg än andra och skall därför ha tillgång till särskilda insatser.
Syftet med allt elevhälsoarbete är att enskilda elever, och elevgrupper, skall uppnå målen i läroplan och kursplaner. Dessa mål innefattar såväl intellektuella som sociala kunskaper och färdigheter. För att uppnå detta krävs ett
samarbete mellan skola, elev och förälder.
Mentorerna har den direkta kontakten mellan skola och hem, när det gäller enskilda elever. Mentorn har därför
det omedelbara ansvaret för elevhälsan i sin elevgrupp och är den person som man i första hand bör vända sig
till. Många problem kan lösas inom arbetslagets ram, andra frågor tas upp i elevvårdskonferensen.
Elevhälsoteam
Övergripande ansvar för all elevhälsa har rektor, men som stöd för mentorerna, arbetslagen, elever och föräldrar
finns elevhälsoteamet:
Karin Langlet
Rikard Nordwall
Jonas Hemström
Josefine Lannemar
rektor
bitr. rektor
bitr. rektor
bitr. rektor
Tove Almlöf Hultin
Britt-Marie Rasque
Anna-Lena Carlqvist
Maria Sundberg
Olof Olsson
Peter Candlert
skolsköterska
studie- och yrkesvägledare
kurator
F-6 spec.-ped.
4-9 spec.-ped.
skolpsykolog
Telefon och mottagningstider
Skolsköterska
Tove Almlöf Hultin
508 47 363
Må - fr
Skolläkare
Katarina Karlebo-Bergren
508 47 363
Må, enl. överenskom.
Studie- och yrkesvägledare
Britt-Marie Rasque
508 47 364
Må, Ti, On, Fr
Kurator
Anna-Lena Carlqvist
508 47 362
Enl. överenskommelse
Skolpsykolog
Peter Candlert
668 25 37
Må, enl. överenskom.
ANTIMOBBNINGSGRUPP
Det är allas ansvar på skolan att uppmärksamma och gripa in om någon blir trakasserad eller far illa på skolan.
Klassklimatet betyder också mycket för att förhindra mobbningstendenser. Våra Gubbänglar (se nedan) bidrar
till att förbättra den psykosocialmiljön genom att vara goda förebilder och schyssta kamrater samt de kan uppmärksamma om någon råkar illa ut. Trots detta händer sådant varje år. Skolans antimobbningsgrupp genomför då
samtal med de elever som utsatt andra enligt en samtalsmetod inspirerad av Farstametoden. Vi har på detta sätt
framgångsrikt lyckats lösa de fall av trakasserier som vi fått kännedom om.
KAMRATSTÖDJANDE VERKSAMHET
I Gubbängsskolan har vi Gubbänglar som både är kamratstödjare och skyddsombud. Deras uppgift är bland annat
verka för en ökad gemenskap och trygghet, uppmärksamma om skolkamrater verkar ensamma eller är utsatta,
tillsammans med vuxna förebygga mobbing samt gå skyddsrond.
ARBETSLAG
3
Planering och uppläggning av arbetet i skolan sker inom arbetslag (AL), som består av personal med större del av
sin tjänst i följande grupperingar:
AL F
Förskoleklasserna samt fritidshem
Pandahuset och plan 1 i hus A
AL 1
Klass 1A, 1B, 1C samt fritidshem
Hus D plan 1
AL 2
Klass 2A, 2B, 2C samt fritidshem
Hus C plan 3
AL 3
Klass 3A, 3B, 3C samt fritidshem
Hus D plan 2
AL 4-5
Klass 4A, 4B, 5A, 5B
Hus B plan 2
AL 6
Klass 6A, 6B, 6C
Hus B plan 1
AL 7-9A
Klass 7A, 8A, 9A
Hus B plan 1
AL 7-9B
Klass 7B, 8B, 9B
Hus B plan 3
AL 7-9C
Klass 7C, 8C, 9C, 8-9DR
Hus B plan 3
BIBLIOTEK
Vi har ett datoriserat bibliotek vilket innebär att lånekort som utkvitteras måste vara med varje gång du lånar.
Borttappade lånekort måste anmälas till biblioteket så att det kan spärras. Nytt kort kostar 10 kr. Lånerutiner för
skolbiblioteket är att låntagare som inte återlämnat lånebok trots påminnelse är skyldiga att ersätta skolan, avgiften är 100 kr för varje bok.
ELEVSKÅP
I åk 6-9 disponerar och ansvarar eleverna för ett elevskåp. Då eleverna börjar i år 6 skriver elever och föräldrar
på en förbindelse om att eleven sköter skåpet på ett korrekt sätt och att skolan har tillstånd att öppna skåpet om
misstanke finns att skåpet innehåller saker som ej får medföras till skolan. Skåpet disponeras under läsåret och
skall tömmas inför varje sommar.
FLYTTNING, BYTE AV HEMADRESS
Elev som planerar att flytta gör anmälan om detta på speciell blankett som finns i blankettskåpet utanför expeditionen. Önskar eleven gå kvar i Gubbängsskolan ska någon i skolledningen kontaktas. Den som flyttar från
Stockholms kommun kan oftast inte räkna med att få gå kvar längre än läsåret ut, eftersom Stockholm främst har
ansvar för elever bosatta inom den egna kommunen.
FRITIDSKLUBB
Fritidsklubben Hörnet. Fritidsklubbsverksamhet med terminsavgift för elever åk 4-6 .
FRITIDSGÅRD
En fritidsgård (Hörnet) finns på skolan som elever i åk 7-9 kan besöka på raster och håltimmar mellan 9-13.
FRÅNVARO
Det är enligt skollagen föräldrarna som är skyldiga att se till att barnet kommer till skolan. All verksamhet i skolan, undervisning, studiebesök, friluftsdagar, PRAO m m, är obligatorisk.
Vid sjukdom för elev i åk 4-9 skall förälder anmäla frånvaron till skolan på tel 508 47 395, före kl 8.30. Lärare ringer hem till frånvarande elever i åk 7-9 för vilka anmälan ej gjorts.
Frånvaroanmälan för åk F-3 görs direkt till arbetslagen, före kl 08.15:
F-kl 508 47 391/392 Pandahuset, 508 47 394 Gladan; 1ABC 508 47 357/386; 2ABC 508 47 393 samt
3ABC 508 47 388/389
FÖDOÄMNESALLERGI/ANPASSAD MAT (F-9)
Om Ditt barn är födoämnesallergiker eller har behov av anpassad mat av andra skäl vill vi att Du fyller i uppgifterna på svarstalongen och lämnar till klassföreståndaren.
4
FÖRSÄKRING
Alla elever i skolan har en försäkring genom Stockholms stad. Försäkringen gäller dygnet runt. Med dygnet runt
avses vid olycksfallsskada under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. För barn/elever
som gått ut förskola/grundskola/gymnasium gäller försäkringen till och med 31 augusti samma år.
FÖRÄLDRAFORUMSMÖTEN
Föräldraforumsmötet är ett forum för övergripande samråd och information mellan skola och hem. Det är sammansatt av skolledning, personalrepresentanter samt klassombud från varje klass och träffas 2-3 gånger per termin (se kalendariet).
HEMUPPGIFTER
Hemuppgifter utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift är en väsentlig del
av den fostran och färdighetsträning som skolan ska ge. Det är vanligt att hemuppgifterna individualiseras, så det
är inte självklart att alla elever har samma uppgifter att arbeta med hemma.
LEDIGHET
Blankett finns att hämta på skolans hemsida eller i blankettskåpet utanför expeditionen.
Mentor får bevilja högst två dagars ledighet. Ytterligare ledighet kan beviljas av rektor/biträdande rektor, dock
högst 10 skoldagar, om särskilda skäl föreligger. Mentorn ska kontaktas innan en resa e dy bokas. Skolplikten
innebär att det inte finns någon självklar rätt till ledighet. Föräldrar ansvarar för att ta reda på vilka kursmoment
som läses under frånvarotiden och att eleven tillgodogör sig dessa. Stödundervisning kan inte erbjudas då behovet uppkommit p g a en ledighet.
LÄROMEDEL
Undervisningen i grundskolan är avgiftsfri för eleverna. De flesta läroböckerna är låneböcker. Det är ingen självklarhet att läroboken är ny, den kan ha använts av både en och två elever tidigare. Den elev som slarvar bort eller
förstör en bok, är skyldig att ersätta den. Skolan har klassuppsättningar av miniräknare som används i undervisningen. För dessa gäller samma regler som för lånade läroböcker.
LÄXHJÄLP
Elever i åk 4-9 erbjuds läxhjälp på skolans studiotek bredvid biblioteket.
MODERSMÅLSUNDERVISNING
I Gubbängsskolan finns elever med annat modersmål än svenska. För att ha rätt till modersmålsundervisning
krävs det att minst en förälder kommer från ett annat land och att modersmålet är ett levande språk i hemmet.
Eleven måste kunna kommunicera på språket. Ansökan om undervisning i modersmål finns på expeditionen.
PRAO
Eleverna i åk 8 kommer under läsåret att ha PRAO (PRaktisk Arbetslivs-Orientering) under två veckor. De deltar
då i arbete på en arbetsplats utanför skolan. Syftet med PRAO:n är inte att studera ett visst yrke utan att få en
allmän orientering om arbetslivet, studera arbetsförhållanden, undersöka den fackliga verksamheten samt informera sig om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Eleverna har under dessa veckor en handledare som är
ansvarig för att eleven får del av gemenskapen på arbetsplatsen. Skolan fördelar PRAO-platserna till eleverna.
PRAO-perioderna framgår av kalendariet.
RÖKNING OCH DROGER
Rökning eller bruk av droger är ej tillåtet inom skolans område. Påträffas elev som röker meddelas detta till
klassföreståndare/mentor och föräldrar. En elev vars uppträdande kan tyda på drogpåverkan omhändertas av
elevvårdare eller skolledare som informerar föräldrar och ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas.
SKADEGÖRELSE
En elev som orsakar skadegörelse kan bli ersättningsskyldig.
5
SL-KORT
Ingen elev inom Gubbängsskolans upptagningsområde är berättigad till terminskort på SL. Avståndet till skolan
är inte tillräckligt långt. Elever som väljer Gubbängsskolan i stället för sin hemskola, får ej skolkort av skolan
även om avståndet överstiger gränsen för berättigande till skolkort.
SPRÅKVALET
Alla elever ska i åk 6 börja läsa ett modernt språk. På Gubbängsskolan kan eleverna välja mellan franska,
spanska och tyska samt att läsa sitt modersmål (om det är annat än svenska). Elever som inte når uppnåendemålen eller uppfyller kriterierna för betyget godkänd i svenska och/eller engelska har också möjlighet att välja förstärkning i något av dessa ämnen från och med åk 7. Byte av språkval får endast ske i samband med terminsskifte.
STÖLDER
Skolan har inte någon försäkring som ersätter borttappade eller stulna kläder/värdesaker. Ersättning för förluster
till följd av stöld eller egendomsskada betalas av skolan endast då försummelse föreligger från skolans sida. Vidare gäller att stölden eller skadan ska ha inträffat under skoltid, ersättning utgår dock inte vid resa till och från
skolan. För att ersättning ska kunna utgå krävs också att anmälan skett snarast möjligt till skolan och till polisen.
För dyrbara kläder och skor samt teknisk utrustning frånsäger sig skolan ansvaret.
Eleverna ska upplysas om att de själva bär hela ansvaret för mobiltelefoner, teknisk
utrustning samt dyra och stöldbegärliga märkeskläder i skolan.
UTVECKLINGSSAMTAL
Vi genomför ett utvecklingssamtal per termin för alla elever. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal där lärare,
elev och föräldrar samtalar om såväl kunskapsutveckling som social utveckling och formulerar mål för det kommande arbetet i en individuell utvecklingsplan.
Bilagor:

Ordningsregler

Specialkost

Svarstalong år 6-9

Telefonnummer till föräldrar

Information från idrottslärarna
6