sinapriset beskrivning.indd

Puckelbollplanen
Malmö/Kroksbäcksparken
Upphovsman/Konstnär: Johan Ferner Ström (Urban Art Solutions)
Johan Ferner Ström
Landskapsarkitekter: ansv. Siv Degerman, hanldl. Anders Dahlbäck (Ramböll Sverige AB, Malmö)
www.johanstrom.com, [email protected], Tel +46 70 7772072
Beställare: Gatukontoret, Malmö stad (Proj.led. Sten Göransson, Emma Jonasson)
Anders Dahlbäck
Ljusdesign: Gatukontoret, Malmö stad (Johan Moritz)
www.ramboll.com, [email protected], Tel +46 73 3200337
Entreprenör: Svensk Markservice
Sten Göransson, Emma Jonasson
Utförande: 2008-2009
[email protected], [email protected], Tel +46 40 341000
Puckelbollplanen
Är namnet på ett interaktivt konstprojekt av landart-karaktär. Verket är en
konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll i egenskap av att mer efterlikna
livets spelplan som i själva verket varken är liksidig eller jämn. Bollen studsar
sällan dit man vill, planhalvorna är som bekant inte likadana för alla och målen
definitivt inte lika stora. Planens orättvisor neutraliserar den varierande skickligheten hos spelarna i fråga om teknik och styrka men gör spelet rättvist på ett
märkligt sätt vilket inbjuder till ett mer fantasifullt spel. Möjligheterna att spela
flickor mot pojkar, gammal mot ung eller skicklig mot mindre skicklig på lika
villkor uppmuntras. Planen gör anspråk på att vara en blandning mellan konst
och spontanidrott och vill återföra “det lekfulla”, samt ifrågasätta en för kraftig
elitisering inom idrotten. Planen är också estetiskt tilltalande och erbjuder en
unik mötesplats med en intressant fundering som resonansbotten.
Bakgrund
Puckelbollplanen med omgivande park var startskottet för upprustningen
av Kroksbäcksparken i södra Malmö. Projektets intentioner var att
Puckelbollsplanen skulle öka uppmärksamheten, locka besökare och fungera
som en samlande punkt i den tidigare något marginaliserade parken.
Området ligger i det som tidigare var stadens utkant, men som på grund av
nya exploateringsområden söderut i framtiden kommer vara en integrerad
del av staden. Parken är också en del av en grön korridor med start i stadens
centrum och Pildammsparken.
Gestaltning/övergripande samarbeten
Det skall nämnas att trots att Puckelbollplanen är skapad av en konstnär så
har det nära samarbetet mellan konstnär och landskapsarkitekt varit ovärderlig. Landskapsarkitekternas roll i projektet var att i nära samarbete med konstnären utveckla puckelbollplanen och realisera idén samt att skapa en
plats för planen med en placering som förstärker dess uttryck samtidigt som
kopplingen till den omgivande parken förstärkts.
En helt ny rumslighet har skapats där planen placerats. Parkens ursprungliga kvartersstruktur har lösts upp. Trädridåer och dungar har gallrats för att
förstärka kontakten mellan planen och det mäktiga landskapsrummet kring
Kroksbäcksparkens karaktäristiska stora kullar.
Omgivande mark utgörs av väl tilltagna gräsytor där slänter ramar in planen.
Planen är snedställd i förhållande till parkens kvarter för att annonsera dess
vågformade sarger från entrépunkterna. Den sparsmakade gestaltningen ger
dels planen en lugn fond samtidigt som de stora gräsytorna ger flexibilitet
och möjlighet för brukarna att ta platsen i besittning.
Projektledare och personal på gatukontoret i Malmö har visat stort mod och
engagemang i den visionära processer samt varit ett oöverträffat bollplank
under genomförandet.
25X40
Planen mäter 40x25 meter, är uppbyggd av prefabricerade betongstödmurar,
konstgräs samt glasfibermål.
Planen finns rikligt representerad i media, se www.puckelboll.se.
Designskyddad sedan 2004, PRV: 7786, OHIM: 278296
Mvh
Johan Ferner Ström
Konstnär/initiativtagare
Siv Degerman
landskapsarkitekt LAR/MSA
Puckelbollplanen Malmö/Kroksbäcksparken. Kväll, spelbelysning.
Foto: David Puig Serinyà
Puckelbollplanen Malmö/Kroksbäcksparken. Natt med omgivning och effektbelysning.
Foto: David Puig Serinyà
Puckelbollplanen Malmö/Kroksbäcksparken.
Foto: David Puig Serinyà
Puckelbollplanen Malmö/Kroksbäcksparken. Testspel.
Foto: Johan Ferner Ström
Puckelbollplanen Malmö/Kroksbäcksparken. Tillblivelse.
Foto: David Puig Serinyà och Johan Ström
Puckelbollplanen Malmö/Kroksbäcksparken. Användning.
Foto: David Puig Serinyà och Tomaz Lundstedt
Perspektiv och trådskisser: Anders Dahlbäck/Ramböll Malmö.
Modell/förlaga: Johan ferner Ström
�
Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 19
211 19 Malmö
www.ramboll.se
t 040 10 54 00
f 040 10 55 10
Proj nr: 61680829473
UL: Siv Degerman
HL: Anders Dahlbäck
Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 19
211 19 Malmö
www.ramboll.se
t 040 10 54 00
f 040 10 55 10
Proj nr: 61680829473
UL: Siv Degerman
HL: Torbjörn Larsson