SÄKERHETSDATABLAD

SÄKERHETSDATABLAD
Sida 1 av 3
Astringent Retraction Paste
1. GRUNDINFORMATION
Produkt:
Användningsområde:
Leverantör:
Astringent Retraction Paste
Retraktionspasta
Dentalringen AB, Amalia Jönssonsgata 27, 421
31 V:a FRÖLUNDA
Tel: +46 (0)31 711 95 50, Fax: +46 (0)31 13 15
21, E-post: [email protected]
Johann Siitam
3 M ESPE
Bollstanäsvägen 2
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-922100
Fax: 08-922236
Kontaktperson:
Producent:
Nödsituation, ring: Giftinformationscentralen: +46 (0)8 33 12 31 – vid akutsituation, ring 112.
2. FARLIGA EGENSKAPER
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Ämnen EG nr. CAS nr. Halt Symbol Klassificering
MICA 12001-26-2 60-70 %Vatten 231-791-2 7732-18-5 10-20 %Aluminiumklorid hexahydrat 231-208-1 7784-13-6 <20 % Xi R-36/38, R-51/53, 3M Espes egen
klassificering.
Silicone Oil 63148-62-9 <5 % Kaolin 310-194-1 1332-58-7 <5 % -
4. ÅTGÄRDER
VID FÖRSTA HJÄLPEN
Allmän info:
Vid minsta osäkerhet kontakta läkare. Håll personen varm och lugn. Visa detta
säkerhetsblad för läkaren.
Inga särskilda förstahjälpsåtgärder.
Skölj munnen. Vid obehag, sök läkarhjälp.
Tvätta huden med tvål och vatten. Skölj med vatten.
Spola ögonen med mycket tempererat vatten. Håll ögonlocken brett
isär. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Inandning:
Förtäring:
Hudkontakt:
Stänk i ögonen:
Utrustning på arbetsplatsen:
Tvättställ och möjlighet till ögonsköljning.
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Brandsläckningsmedel:
Särskilda åtgärder:
Särskilda risker:
Skyddsutrustning för brandpersonal:
Brandsläckare för vanligt brännbart material (vatten,
skumsläckare).
Inga uppgifter.
Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2),
saltsyra,
Kväveoxider Formaldehyd.
Bär komplett skyddsutrustning.
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA
UTSLÄPP
Personliga skyddsåtgärder:
Miljöskyddsåtgärd:
Rengöringsmetoder:
Använd egna skyddskläder.
Undvik utsläpp i miljö.
Samla upp så mycket spill som möjligt.
Placera spill i förslutbar behållare. Städa undan rester med
lämpligt
lösningsmedel. Beakta säkerhetsinformation på
lösningsmedlets
etikett och säkerhetsdatablad. Ventilera väl. Destrueras enl.
punkt 13.
7. HANTERING OCH LAGRING
Förebyggande åtgärder vid hantering:
Förebyggande åtgärder vid lagring:
Hantering endast av tandmedicinsk fackpersonal enligt
bruksanvisning. Ät drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta
händer noggrant.
Beakta instruktioner på förpackningen. Håll behållaren väl
tillsluten när den inte används. Förvaras svalt. Undvik värme.
8. BEGRÄNSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Tekniska åtgärder:
Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att
gränsvärdet inte överskrids.
Använd andningsskydd vid arbete i dåligt ventilerade utrymmen.
Använd skyddshandskar. Beakta val av material då handskmaterialet
måste vara beständig mot produkten/ämnet/beredningen.
Tvätta händerna efter hantering och före måltid.
Undvik kontakt med ögonen.
Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till
hanteringsplats.
Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Andningsskydd:
Skyddshandskar:
Åtgärder beträffande hygien:
Ögonskydd:
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA
EGENSKAPER
Form:
Färg:
Lukt:
Densitet:
Ångtryck:
Viskositet:
pH:
Löslighet i vatten:
Flampunkt (°C) :
Pasta.
Ljusblå.
Ingen eller okaraktäristisk lukt.
1,8 - 2,2
3,2 - 4
Ingen flampunkt - 19
10. STABILITET OCH
REAKTIVITET
Stabilitet:
Farliga sönderdelningsprodukter:
Stabil vid normal hantering och lagring.
Inga kända vid rekommenderad användning.
11. TOXIKOLOGISK
INFORMATION
Ögonkontakt:
Inandning:
Förtäring:
Ögonkontakt vid användning av produkten förväntas ej orsaka nämnvärd irritation.
Kan vara skadligt vid förtäring. Irritation i mag/tarmkanalens vävnader: symptom
kan vara illamående, värk, kräkningar, diarre.
Vid normal användning förväntas ingen hudirritation.
Hudkontakt:
12. EKOLOGISK INFORMATION
Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.
13. AVFALLSHANTERING
Destruktionsmetoder:
Avfallsklass:
Destrueras enligt lokala föreskrifter.
18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen.
Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Förorenad förpackning:
14. TRANSPORTINFORMATION
Allmänt:
Officiell nationell transportbenämning:
Officiell internat. transportbenämning:
Faroklass vägtransport (ADR):
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Riskfraser:
Skyddsfraser:
Ytterligare information:
Ej klassat som farligt gods.
-
R-52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R-36/38 Irriterar ögonen och huden. R-51/53 Giftigt för
vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i
vattenmiljön.
S-61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda
instruktioner/säkerhetsdatablad.
Innehåller MICA
Vatten
Aluminiumklorid hexahydrat
Silicone Oil
Kaolin
16. ANNAN INFORMATION
Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig.
Förbehåll om ansvar:
Uppgifter stöder sig på aktuella kunskaper. De representerar emellertid inga som
helst garantier för produktegenskaper och utgör inga grunder för ett avtalat
rättsförhållande.