Arbetsmiljöplan - Välkommen till Institutionen för psykologi

PSYK PSYK 2013/260
Doss. 2:7.
Arbetsmiljöplan för Institutionen för psykologi 2013-14
Inledning
Arbetet vid Institutionen för psykologi ska präglas av en god fysisk och psykosocial
arbetsmiljö. För att kunna uppnå en god arbetsmiljö samt kunna förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet upprättar institutionens arbetsmiljögrupp årligen en handlingsplan (Arbetsmiljöplan).
Institutionens strävan är att alla anställda ska ge ett bemötande till varandra som
skapar arbetsglädje och en god psykosocial arbetsmiljö. Därför krävs att arbetsplatsen präglas av delaktighet, trygghet och respekt. Att skapa en god arbetsmiljö är
en gemensam angelägenhet för institutionens alla medarbetare. Målen är att:
◦ Skapa en kreativ och trygg psykosocial arbetsmiljö, där alla känner sig välkomna,
sedda och uppskattade samt får möjlighet att utvecklas. Alla bör få känna sig
delaktiga i skapandet av klimat för stimulerande och god undervisning och forskning,
samt goda förutsättningar för universitetets tredje uppgift. Sammantaget genererar
detta förstklassig undervisning, forskning och samverkan med det omgivande
samhället
◦ Skapa och vidmakthålla en fysisk miljö som är tillgänglig för alla, där alla har ergonomiskt anpassade arbetsplatser och de hjälpmedel som krävs för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Detta är särskilt viktigt därför att
många av de anställdas arbetsuppgifter innebär stillasittande vid datorn
◦ Skapa förutsättningar så att alla anställda kan använda sig av hälsofrämjande
förmåner såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och andra insatser som
tillhandahålls av Uppsala universitet
Arbetsmiljöorganisation
Prefekt Örjan Frans har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Prefekt i
samarbete med institutionens Arbetsmiljögrupp utarbetar och fastställer arbetsmiljöplan och tillsätter arbetsgrupper. Det löpande arbetet med arbetsmiljön leds av
Arbetsmiljögruppen, som är sammansatt av företrädare för både arbetsgivaren och
arbetstagaren (AML 6kap 8§). Den bör ej vara en avspegling av institutionens
styrelse eller ledningsgrupp. Arbetsmiljögruppen är ett rådgivande organ och består
av följande personer:
Sofia Billås, kursadministratör (skyddsombud)
Ulf Dimberg, studierektor
Örjan Frans, prefekt (ordförande)
Erik Rautalinko, universitetslektor (skyddsombud)
Eva Stening, forskarstuderande
Cecilia Sundberg, personalsamordnare (sekreterare)
Johan Waara, studierektor
Samtliga ovannämnda ledamöter har suppleanter. Arbetsmiljögruppens ordförande
har ställföreträdande prefekt som suppleant.
Inom institutionen finns även Gruppen för lika villkor, som även den i sina uppdrag
har att beakta arbetsmiljön.
Arbetsmiljöförbättrande åtgärder
◦ Arbetsmiljögruppen anordnar regelbundet gemensamma frukostar för institutionens
alla medarbetare
◦ Arbetsmiljögruppen arbetar med att genomföra en arbetsmiljöundersökning som
ska ges till alla anställda. Undersökningen inklusive uppföljning ska ske under våren
2014, i samarbete med universitetets personalavdelning
◦ Under 2014 ska Arbetsmiljögruppen arbeta fram nya alternativa förslag för
distribution av intern information
◦ Under 2014 ska Arbetsmiljögruppen arbeta fram ett förslag för mentorskap för
nyanställda
Nedan i tabellform en handlingsplan.
Information
Område
Introduktion av
nyanställda
Information till och från
anställda
Information till och från
grundutbildningsstudenter
Information till och från
doktorander
Psykosocial arbetsmiljö
Område
Arbetssituation och
utvecklingsmöjligheter
Verksamhetens
kompetensförsörjning
Kompetensutveckling för
anställda
Kartläggning av
Åtgärd
Information,
Universitetets
introduktionskurs
Personalmöten
Planeringsdagar
Veckobrev
E-post
Uppdatering hemsida
Studentportalen
Doktorandhandbok
Informationsträffar
Ansvarig
Prefekt och
personalsamordnare
Sker
Vid varje
nyanställning
Prefekt
Prefekt
Personalsamordnare
Minst 2 ggr/t
Minst 1 ggr/t
1 ggr/v
Studierektor grund-utb
Kursadministratörer
Studierektor fo-utb
Fortlöpande
Åtgärd
Medarbetarsamtal
Ansvarig
Prefekt (via närmaste chef)
Rekryt-sammanträden
Prefekt och biträdande
prefekt
Prefekt
Sker
April-maj
årligen
Minst 1 ggr/t
Utbildningar till de
anställda
Enkätundersökning
Prefekt
Fortlöpande
Nyantagning
Fortlöpande
Våren 2014
arbetsmiljö
Individuella frågor om
förbättring av arbetsmiljön
Individuell bedömning
Tillbud
Tillbudsanmälan
Fysisk arbetsmiljö
Område
Genomgång fysisk
arbetsmiljö
Ergonomi
Systematiskt
brandskyddsarbete
Olycksfall och tillbud
Prefekt,
personalsamordnare och
skyddsombud
Prefekt,
personalsamordnare och
skyddsombud
inkl. uppföljning
2014
Vid behov
Vid behov
Åtgärd
Skyddsronder
Ansvarig
Intendenturen
Sker
1 ggr/år
Besök av ergonom
från Länshälsan
Brandskyddsrond och
brandövning
Olycksfalls- och
tillbudsanmälan
Personalsamordnare och
skyddsombud
Brandskyddskontrollant och
Intendenturen
Prefekt,
personalsamordnare och
skyddsombud
1 ggr/år och vid
behov
Fortlöpande
Vid behov