Årsmöteshandlingar 2012 - Söderskogens båtsällskap

Årsmöte 2012
Söderskogens Båtsällskap
2012-04-29 kl. 11.00
Årsmöteshandlingar
Förteckning över årsmöteshandlingar
1
Förslag till dagordning
2
Verksamhetsberättelse
3-4
Resultaträkning
5
Balansräkning
6
Inventarieförteckning
7
Revisionsberättelse
8
Styrelsens förslag till underhållsarbeten,aktiviteter och plikter
9-10
Styrelsens förslag till aktivitetsprogram för 2012
11
Frågor och förslag väckta av styrelsen och enskilda medlemmar
12
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat
13
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt styrelsen
förslag till valberedning
14
Motion
15-16
DAGORDNING
1
Mötets öppnande
2
Dagordningens godkännande
3
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
4
Val av ordförande för mötet
5
Val av sekreterare för mötet
6
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
8
Revisorernas berättelse
9
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10
Styrelsens förslag till anläggnings- och underhållsarbeten
11
Styrelsens förslag till aktivitetsprogram för 2012
12
Frågor och förslag väckta av styrelsen
13
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt inträdes- och
medlemsavgifter
14
Val av styrelse och revisorer
15
Val av valberedning
16
Nya medlemmar
16a
Stadgar och ordningsregler
17
Övriga frågor
18
Mötets avslutande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ÄNDAMÅL
Vi medlemmar i Söderskogens Båtsällskap org.nr: 802437-8377 som bildades den 1 juni
1980 har som ändamål med vår verksamhet:
att
främja intresse för kunskap om sjön och båtsporten
att
verka för sjövett, naturvett och gott sjömanskap
att
anskaffa och sköta hamn och anläggningsplatser för medlemmarnas båtar
samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Suppleant
Suppleant
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
Johan Lönnqvist
Len Oddsberg
Siw Oddsberg
Terry Walker
Jonas Strandberg
Matti Pyykkö
Björn Rydberg
0 år kvar
0 år kvar
0 år kvar
0 år kvar
0 år kvar
0 år kvar
0 år kvar
1 år
1 år
Heikki Hakkarainen
Karin Burlin
0 år kvar
0 år kvar
1 år
1 år
Anders Dahl
Jan-Erik Johansson
0 år kvar
0 år kvar
REVISORER
Revisor
Revisorsuppleant
VALBEREDNING
Sammankallande
Ledamot
VERKSAMHETEN UNDER 2011
Administration
Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under verksamhetsåret 2011 samt har genomfört
ett antal arbetsgruppmöten. Vid sammanträdena har drift och ekonomifrågor handlagts.
Verksamheten i hamnen
Utöver de sedvanliga vår- och höststädningarna har under verksamhetsåret, ris och sly röjts i
hamnen. Samt Skogen bakom bäcken.
Ekonomi
Under verksamhetsåret har betalningsmoralen bland medlemmarna varit övervägande god.
Två medlemmar har ej betalt avgift för 2011.Men tyvärr har ekonomisksa ogelägenheter
förekommit
Årets resultat av verksamheten och dess ställning på bokslutsdagen framgår av resultat- och
balansräkningen.
………………..
Johan Lönnqvist
Ordförande
…………………
Siw Oddsberg
kassör
………………..
Jonas Strandberg
vice hamnkapten
………………..
Len Oddsberg
sekreterare
…………………
Björn Rydberg
Suppleant
………………..
Terry Walker
Hamnkapten
………………..
Matti Pyykkö
Suppleant
Originalet undertecknat av ovanstående
Resultatrapport 2012
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning av bryggmeter
Extradebitering Bryggfond
Vinter avgift*
Profilkläder
Bomförmedling
Bojförmedling
Pliktavgifter(2010)**
ränteintäkter
medlems fodringar****
Perioden
Förändr.
Förra Perioden
83 749,00
11 150,00
40 500,00
6 770,00
8 300,00
0,00
830,00
29 700,00
6,50
5 500,00
-5 120,00
-2 550,00
40 500,00
-2 030,00
8 300,00
3 000,00
-2 555,00
-3 600,00
0,00
940,00
66 060,00
5 250,00
0,00
5 590,00
0,00
0,00
3 000,00
26 120,00
0,00
4 560,00
170 165,00
44 100,00
126 065,00
El och Värme
Städning
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial
Reparationer/Underhåll
Porto
Drivmedel
Försäkringar***
Övriga kostnader*****
Social verksamhet
Siv o Lens privata uttag
Domain namn avgift
Återköp av bryggmeter
postgirokostnader
Telefonkostnader
Bilersättning
12 455,00
1 232,00
5 723,00
3 775,00
23 954,50
414,00
778,00
9 112,00
29 736,20
18 092,00
74 039,00
240,00
16 750,00
967,00
250,00
360,00
-1 529,00
0,00
-1 907,20
26,00
4 729,24
-26,00
300,00
0,00
10 572,70
2 883,50
70 603,00
-143,00
9 950,00
-4,00
227,00
360,00
7 223,00
1 232,00
5 722,20
3 775,00
23 954,26
4 114,00
478,00
9 155,00
34 101,50
15 981,50
0,00
383,00
6 800,00
971,00
477,00
0,00
SUMMA KOSTNADER
176 398,00
62 260,00
114 138,00
-6 233,00
-18 159,00
11 926,00
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Beräknat resultat
** Plikatavgifter från tf.medlemmar ingår.
*** Inkluderar medlemskap i Svensk Båtunion
***** I Övriga kostnader ingår följande: kostnader för inköp av ny sjösättningsbrygga samt inköp av 8
st bordbänkar,.
Balansräkning 2012
20111231
20110101
Likvida medel
Kassa
Postgiro
Swedbank
Inventarier*
Bryggfond
0,00
18 143,69
29 450,00
194 946,00
40 506,50
-5 895,20
- 24 573,50
372,00
96 746,69
20 000,00
0,00
174 946,00
0,00
SUMMA
TILLGÅNGAR
267 064,99
11 926,30
255 138,69
Reparations Fond
acc. resultat
Eget Kapital
Bryggfond Swedbank
Bryggfond
47 593,69
148 060,69
20 208,00
40 506,50
0,00
0,00
30 597,54
0,00
40 506,50
0,00
60 500,00
148 060,69
20 208,00
0,00
26 370,00
SUMMA SKULDER
255 138,69
30 597,54
224 541,15
-6 233,00
-18 671,24
11 927,29
Årets resultat
* I inventarier ingår också vår bryggfond på 26,37 löpmeter som kan säljas till boende i Söderskogen
Nytt för iår är8st bordsbänkar och en ny sjösättningsbrygga.
INVENTARIEFÖRTECKNING 2011-12-31
Material
Antal
Bom
4 st till försäljning
Ytterbom
6 st
Elkabel
100 meter
Hamnbåt
1 st
Lie
3 st
Räfsa
2 st
Grepe
2 st
Båtmotor 18 hk
1 st
Trycktank
1 st
Högmast, belysning
1 st
Bryggor
4 st
Grind
1 st
Klubbstuga
1 st
Vägbom
1 st
Verktygscontainer
2 st
Trädgårdsmöbler
8 st nyköpt 2011
Trimmer
1 st
Båttrailer
1 st
”Pirra”
1 st
Dränkbar pump
1 st
Tigersåg
1 st
Skruvdragare
1 st
Kombikit 12V Bosch
1 st
180 mm Vinkelslip
1.st
Vassklipp aggr.
1 st
Bojar till försäljning
12 st
Röjsåg
1 st
IP-Kameror med skåp
2 st nya 2010
Party tält
1 st nytt 2010
Ungdomsektionen
Optimist jollar
2 st
Eka
2 st
Lazer segeljolle
1 st
Motor 8 hk
1 st
Trycktank
1 st
Sjösättningskärra
1 st
Sjösättnings brygga
1 st nyköpt 2011 7500kr
Brygg meter (SSBS)* 26,37m
* Brygglängd som kan säljas till nya medlemmar i Söderskogen.
STYRELSENS FÖRSLAG
till underhållsarbete, aktiviteter och plikter
Förslag på aktiviteter 2012.
5 maj kl. 10.00 Iläggning av Bommar.
Bomägare Har Närvaroplikt.
Närvarolista för bomägare kommer att utföras.
Ej närvarande Bomägare får betala Pliktavgift.
21 maj kl.10.00 Vårstädning.
Målning av Bryggor. Denna aktivitet kan utföras av fyra Personer.
Målning av containers. Denna aktivitet kan utföras av två personer.
Plantera Blommor.
Denna aktivitet kan utföras av två personer.
Styrelsen inhandlar Blommor.
Städning av Klubbhus/Utedass
Denna aktivitet kan utföras av två personer.
Städning av hamnplan/rampområde.
Denna aktivitet kan utföras av alla som inte har något att göra.
Röja sly.
Denna aktivitet kan utföras av två personer.
13 augusti kl.16.00 Kräftskiva för att främja sammanhållningen i Sällskapet.
FÖRSLAG TILL ARBETSUPPGIFTER 2012
1.Rampen. rampen skall städas tre dagar i veckan. Jag föreslår
Onsdag,Fredag,Söndag.1månad = en plikt. Maj-September.
2.Soptunnan. Soptunnan skall flyttas upp utanför bommen så att sopbilen kan
tömma den på måndagen.På måndag kväll skall den flyttas ner igen.1månad = en
plikt. Maj-september.
3.Hamnbåt. Hamnbåten skall tömmas på vatten Och förtöjningar skall
kollas.1månad = en plikt. Maj- september.
4.Grästrimning. Vägkanter och ytor runt Klubbstugan/containrar skall
klippas/trimmas 2 gånger i månaden med början i mitten av juni. 2 tillfällen = en
plikt. Fastställda datum kommer att finnas.
Två personer åtgår vid varje tillfälle.
5.Blomster. Skötsel av blomlådor:Bevattning,ogräsrensning.
1månad = en plikt. Juni-augusti.
FÖRSLAG PÅ PLIKTER 2011
1. Vårstädning
2.Nattvakt. Bevakning av hamnen nattetid mellan 23:00-05:00.
Rondering varje timme.Räkna antalet båtar i hamnen vid första och sista
rondering,antalet båtar förs in i Vaktloggen.
Kontrollera förtöjningar på Båtarna.
Båtar som behöver förtöjas/ösas förs in i vaktloggen, Styrelsen tar kontakt med
Ägaren.
Väderlek införs i vaktlogg.
Personer som vistas i Hamnen nattetid förs in i Vaktloggen.
Obehöriga personer avvisas från Hamnområdet.
Nattvakt vid ett tillfälle = en plikt.
I år får det vara tre vakter/natt
MINIMIÅLDER=18år.
Nattvakter får ej inmundiga alkohol.
2012-05-15 börjar vi med Nattvakt.
STYRELSENS FÖRSLAG
till kalendarium för 2012
5 maj kl. 10.00
Iläggning av bommar. Pliktlistor klara. Obligatorisk
närvaro för bomägare. Bojflyttardag.
19 maj kl. 10.00
Vårstädning samt målning av bryggor. Obs Pliktdag.
Bojflyttardag.
9 juni kl 10.00
Sista bojflyttardag, därefter utgår avgift 500kr för
flyttning.(Gäller ej de som blir nya medlemmar efter
den 13 juni).
30 juni
Sista dagen för inbetalning av grund- och
hamnavgift. Sista Sjösättningsdag, därefter en pliktavgift
per dygn.
1 juli
Allt omärkt material bortforslas.
11 augusti kl.16.00
Kräftskiva öppen för alla medlemmar med familj.
Anmälningslista kommer att finnas i klubbhuset.
20 okt kl. 10.00
Upptagning av bommar. Bomägare har närvaroplikt.
21 okt kl 10.00
Vintertäckning av hamnbåt.
Frågor och förslag väckta av styrelsen och
enskilda medlemmar.
Styrelsen föreslår att klubben skall använda det ekonomisystem som båtunionen
Tillhandahåller för båtkubbar, så alla i styrelsen kan få insyn i klubbens ekonomi.
Vidare föreslår styrelsen att årsmötet fastslår styrelsens beslut fattat på styrelsemöte
den 17/4 att alla utbetalningar över 2000kr föreslås av kassören och skriftligen
godkännes av Ordföranden. Detta för att undvika att förskingring skall kunna ske i
framtiden.
Styrelsen föreslår att en ekonomisk värdering av inventarierna görs och en
Eventuell avskrivning görs på kommande bokslut, samt att man i framtiden gör en
årlig avskrivning så att inventariernas värde överensstämmer med verkligheten.
Festkommite. Kräftskivan.(4-5 st).
Pliktavgift ? styrelsens förslag 600kr.
Extradebiteringen med 500:- kr för bryggfond kvarstår.
Vinter och sommarförvaring 50kr/kvm.
Traileravgift 50 kr /kvm sommarförvaring på hamnplan.
Samtliga inlämnar kopia samt kvitto på inbetald premie på försäkring innan sjösättnig.
Parkering förbjuden mellan anslagstavlan och förrådscontainer (så slipen ej blokeras)
Rastning av hund ej tillåtet på hamnplan, om ej tar upp efter hunden.
Anordning av kurs för förarintyg samt VHF certifikat?
Hyresgästförordning: Alla som hyr ut sina platser i andra hand är skyldiga att dels
redovisa till hamnkapten hyresgästens namn med adress och telenummer, samt att
informera hyresgästen om Båtsällskapets regler och förordningar och att hyresgästen
tar del av meddelanden på anslagstavlan och hemsidan.
STYRELSENS FÖRSLAG
till inkomst- och utgiftsstat
för räkenskapsåret 2012
INTÄKTER
Inträdesavgifter
Grund- och hamnavgifter
Ränteintäkter
Summa intäkter
0:130.000:0 :130.000:-
KOSTNADER
Löpande anläggningskostnader och underhållsarbeten
Byte av administrationssystem
Tryck- och administrationskostnader
El och Värme
Försäkringar
Övriga kostnader (oförutsett)
Kräftskiva
Avsättning till bryggfond
Överföring till reparationsfond
40.000:10.000:4.000:15.500:9.500:2.500:20.000:40.000:3.500:-
Summa kostnader
130.000:-
KOMMENTARER
Båtplatser försäljes endast till fastighetsägare inom Söderskogens samfällighet. I mån av
utrymme kan båtplatser lånas ut till övriga som blir tillfälliga medlemmar.
Pris per bryggmeter
Pliktavgift
Inträdesavgifter
Grund- och hamnavgifter
Vid köp 2500 kr ( minst 2,2 m) vid eventuellt återköp
av Båtsällskapet 1000 kr.
600 kr.
Styrelsen föreslår att inträdesavgiften för aktiv
medlem är 1000 kronor. Passiv medlem betalar
inträdesavgift när han/hon köper båtplats.
Ungdomsmedlem föreslås vara befriad från
medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att grundavgiften för aktiv
medlem under 2011 fastställs till 1000 kr./år.
Därefter 200 kronor per löpmeter båtplats
och år. Plats tillf. medlem
1700:- kronor per år för två löpmeter båtplats,1820:kronor per år för 2,2 löpmeter båtplats,därefter
ytterligare 200 kronor per löpmeter båtplats och år.
STYRELSE, REVISORER
OCH VALBEREDNING
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR 2012
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnkapten
Vice Hamnkapten
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Johan Lönnqvist
Susanne Walker
Mats Bergsmo
Terry Walker
Jonas Strandberg
Matti Pyykkö
Björn Rydberg
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORER FÖR
RÄKENSKAPSÅRET 2011
Revisor
Heikki Hakkarainen
Revisorsuppleant
Karin Burlin
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNING
Sammankallande
Anders Dahl
Ledamot
Jan-Erik Johansson
NYA MEDLEMMAR
68 Catarina Sandberg
71 Ryszard Vogel
92 Kjell Berglund
Uppföljning av Motion från förra året
Pressenteras av Hamnkaptenerna
2011-01-26
Motion till söderskogens båtsällskap
inlämnad av Matti Pyykkö.
Bakgrund:
Ett fåtal medlemmar ställer upp och arbetar i båtsällskapet.
Omfattning:
Detta förslag omfattar alla i söderskogens båtsällskap:
Styrelsemedlem
Medlem
Tillfällig medlem
Förslag:
Alla som ställer upp och arbetar i båtsällskapet (medlemmar och
styrelse) erbjuds ersättning i form av kvittning.
Arbete:
Styrelsen utför mätning av arbetsrutiner som redan finns idag,detta
innebär att styrelsen ej behöver närvara vid normala arbetsrutiner som
sker i hamnen.
Den operativa delen i styrelsen äger rätt att förhandla med medlem om
hur lång tid ett arbete kommer att ta.
Vid förhandling bör två styrelsemedlemmar närvara.
Den operativa delen i styrelsen äger rätt att underkänna utfört arbete.
Medlem kan nekas att utföra arbete om nödvändig kännedom inte finns.
Undantag:
Iläggning av bom: Obligatorisk närvaro för bomägare. Medlem som ej
äger bom är välkommen att arbeta in tid.
Upptagning av bom:Obligatorisk närvaro för bomägare. Medlem som ej
äger bom är välkommen att arbeta in tid.
Pliktdag: Ingen äger rätt att arbeta in tid.
Kvittning av inarbetad tid:
Grundavgift: Kan ej kvittas av medlem eller styrelse p.g.a att
söderskogens båtsällskap är alltid i behov av likvida medel.
Hamnavgift: Kan kvittas mot inarbetad tid.
Uppläggningsplats / Trailerplats: Kan kvittas mot inarbetad tid.
Pliktavgift: Kan ej kvittas mot inarbetad tid
Material: Söderskogens båtsällskap kan köpa in material som medlem
kan kvitta mot inarbetad tid t.ex: Bom,Boj,Bojsten,kätting, et.cetera
Bryggplats: Bryggplats och bryggmeter kan ej kvittas mot inarbetad tid.
En arbetad timme värderas till 100kr.
Arbetad tid bokförs av styrelsen.
Styrelsemedlem för egen dagbok.
Styrelsens inarbetade tid kontrolleras av revisorerna och ett
medlemsråd.
Inarbetad tid kan aldrig bytas mot pengar.
Inarbetad tid 2011 regleras 2012,detta är nödvändigt av administrativa
skäl.
Maximal inarbetad tid i Timbanken är 160tim.