Hur ansluter man sig. 10 steg

Vi bygger framtidens bredband!
På uppdrag av Linköpings kommun bygger vi på Utsikt fiberbaserat bredband mellan Nykil och Ulrika, via
Haraldsbo. Avsikten är att hushåll och företag utmed sträckan ska kunna ansluta sig till fibernätet. Hur du gör
för att ansluta din fastighet beskrivs nedan i form av 10 steg. Tveka inte att höra av dig till oss på Utsikt för
mer information, kontaktuppgifter finns på andra sidan av detta brev.
Steg 1 - Undersök intresset
Undersök om intresset finns hos dina grannar att ansluta sig till fibernätet. En grundprincip är
att flera hushåll går samman och bygger det områdesnät (fiber) som fastigheterna ska anslutas
till. På så sätt är det möjligt att drastiskt få ner den totala anslutningskostnaden för varje enskild
fastighetsägare. Områdesnätet ansluts därefter till Utsikts bredbandsnät (Stadsnätet).
Steg 2 - Anmäl ert intresse
Om det finns tillräckligt många intresserade, ett riktvärde är tio fastighetsägare eller fler, ska ni göra
en intresseanmälan till oss på Utsikt. Det finns ett formulär för intresseanmälan framtagen för detta
syfte på vår webbplats (se nästa sida). Om det skulle visa sig att ni är färre än tio fastighetsägare
ska ni givetvis göra en intresseanmälan ändå. Ni kommer att få ansluta er, men det kan bli svårt att
erhålla projektstöd från Länsstyrelsen om ni är för få (se steg 5 nästa sida).
Steg 3 - Bilda en ekonomisk förening
För att kunna bygga ett områdesnät enligt byalagskonceptet måste ni använda en ekonomisk
förening. I många fall finns redan en ekonomisk förening etablerad som kan användas, till exempel
ett byalag. Om en ekonomisk förening saknas måste ni bilda en sådan för detta syfte; dvs. att bygga
bredband. Föreningen kan avvecklas efter att byggnationen är genomförd om så önskas.
Steg 4 - Genomför en projektering
Som nästa steg behöver ni genomföra en projektering av ert områdesnät. Efter genomförd
projektering får ni en uppskattning på vad nätet kommer att kosta, samt hur det ska lämpligtvis ska
byggas; sträckning, antal brunnar osv. Det finns ett antal projekteringskonsulter som ni kan ta hjälp
av. Kontakta oss för mer information om lämpliga konsulter att anlita.
Viktigt!
Med projekteringen som underlag kan ni även bestämma hur byggkostnaderna ska fördelas mellan
medlemmarna (läs fastighetsägarna) i byalaget. Observera att den totala anslutningskostnaden per
fastighet, dvs. anslutningsavgiften till oss på Utsikt samt del av byalagets byggkostnader, inte får
understiga 10 000 kr, det har kommunen bestämt. Innan byalaget kan gå vidare i
Vänd för mer information.
processen ska därför kommunen kontaktas för granskning och godkännande av byalagets tänkta
kostnadsfördelningsmodell. Besök kommunens hemsida för mer information om hur ni ska gå
tillväga: www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Bredband-och-IT/Pagaende-bredbandsprojekt/Principer-forfordelning-av-byggkostnader/
Steg 5 - Ansök om projektstöd
Med projekteringen som underlag kan ni ansöka om projektstöd från Länsstyrelsen. Ersättningen
kan maximalt uppgå till 50 % av er totala projektkostnad. Notera att ni måste vara minst tio
fastighetsägare som gör en gemensam ansökan för att vara kvalificerade. Besök Länsstyrelsens
webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland, för att läsa mer om detta stöd.
Steg 6 - Se över befintliga avtal
Glöm inte bort att se över dina befintliga avtal för Internet, tv och telefoni så att ni säger upp dessa i tid.
Steg 7 - Genomför upphandling
Om ni erhåller stöd från Länsstyrelsen är upphandling ett krav. Det är också en generell
rekommendation för att uppnå bästa möjliga pris och affärsmässighet. Utgå från
projekteringsunderlaget vid upphandlingen. Vår rekommendation är att ni tar hjälp av projektören i
detta arbete.
Steg 8 - Börja bygga
Efter genomförd upphandling är det dags att börja bygga. Kontakta först oss för att säkerställa att er
tidplan är rimlig, och att försöka verifiera att alla kostnader är medräknade. Det är också viktigt att
ni tar reda på när och hur ni kan hämta ut material (fiberslang, brunnar m.m.) från oss.
Påbörja därefter byggnationen. Vår rekommendation är att ni tar hjälp av projektören (se punkt 4) även
i denna fas. Det skapar bra förutsättningar för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt. Normalt
sett är även projektörens kostnad medräknad i tidigare framtagna byggkostnader för områdesnätet. Läs
mer i dokumentet ”Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning” som finns på www.utsikt.se.
Steg 9 - Utsikt mäter in och ansluter
Efter genomförd byggnation kommer vi ut till er och mäter in områdesnätet samt blåser i fiber i
tomslangarna. När det är klart har ni cirka 2-3 veckor på er att dra in fibern i fastigheten. Därefter
kommer vi ut till er igen och installerar den aktiva utrustningen samt ansluter er fastighet till
bredbandsnätet.
Steg 10 - Använd ert nya bredband
Förutsatt att ert hemmanätverk är förberett kan ni börja använda er nya bredbandskoppling via
fibernätet. Om ni behöver hjälp med den tekniska miljön i ert hem kan ni alltid kontakta oss. Vi har
ett antal samarbetspartners som ni kan ta kontakt med för att få hjälp. Ni beställer bredbandstjänster
från respektive tjänsteleverantör för Internet, tv och telefoni.
Kontaktuppgifter och mer information
Om ni har fler frågor ber vi er kontakta oss på Utsikt. Kontakta Marie Murad på tel 013-30 84 45 eller
via e-post [email protected] På vår webbplats www.utsiktbredband.se/foreningar/byalag/ finns det
också en guide - ”Bredband till dig som bor på landsbygden - en introduktion” - som kan vara bra att
läsa. På vår webbplats lämnar du din intresseanmälan samt finner information om anslutnings- och
tjänstekostnader, markanvisningar, ledningsrättsavtal mm.
Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.