Förnyad testverksamhet i NyA (Reijo Soreus)

2014-10-06
Reijo Soréus
NyA
Presentation för Ladok-Inkubator
Göteborg
NyA nu
Vad är på gång och vad händer närmaste tiden
De stora dragen
• Övergång till agil utveckling sedan 2013
− Spår och team fungerar väl
− Behöver gå vidare, nästa steg är testverksamheten
• Kvalitetssatsning 2014 börjar ge resultat
• Skådar framåt, treårig förvaltningsstrategi och teknisk strategi
• Ladok3 börjar påverka oss kraftigt
− Dominerar hösten och 2015
Teknisk strategi för NyA
• Baseras på förvaltningsstrategin 2015-17
• Definierar TEK-spårets uppdrag inom förvaltningen samt
relationen till driftorganisationen
• Tolkar mål och prioriteringar i förvaltningsstrategin
• Beskriver de olika systemdelarnas skick och rekommenderar
åtgärder
• Omvärldsbevakning – vad har vi fokus på?
• Eftersträvade tekniska förmågor – vad är det vi behöver bli bättre
på?
• Hot och risker
• Underlag för projektförslag
5
2014-09-11
Mest angelägna punkter i strategin
• Refaktorisering
− Rensning av affärslogik
− Påbörja omstrukturering av databasen
− Hantering av tredjepartsprodukter och ramverk
• Teknisk förnyelse
− Bättre stöd för mobila enheter
− Roadmap för användargränssnitt
− Nytt API mot Ladok (Atom feeds och REST)
− Utredning av framtida GUI
• Omvärld i förändring
− eduID, SWAMID
− Ladok3, lokala utbildningsdatabaser
− Statistikframställning och informationsöverföring till lärosäten
− Nya förutsättningar för drift
− Nya kommunikationsvägar
6
2014-09-11
Ladok3
• Övergång till ny kommunikationsmetod
− Ersätter filbaserad överföring med REST och Atom feeds
− Protokoll?
− Struktur?
• Hur ska vi kommunicera med utbildningsdatabaserna?
− Direkt eller via Ladok?
• Hur mycket ska vi passa på att rensa i NyA?
− Databasstruktur?
− Hubblandet?
• Verksamhetsutredningar är nu genomförda
• Nästa steg en workshop för analys och konsekvenser
• Allt ska ske under 2015
− Det måste fungera innan årsskiftet!
Vad är det som är svårt?
• Överlapp mellan gamla och nya Ladok
− Måste kommunicera med båda under en övergångstid
• Passa på att rätta till kända problem
− Men inte bita av för mycket
• Många som ska komma överens
− Ingen överordnad som styr upp
− Få som har överblick över helheten
Vad händer?
• Workshop mellan Ladok3 och NyA denna vecka
• Workshop Ladok/NyA och UDB-nätverket den 29/10
• Utredning och estimering för NyA-åtgärder under hösten
• Utveckling under 2015
• Acceptanstest mot Ladok under början av 2016
Förnyad testverksamhet i NyA
Aktiviteter 2014-15
Problembild
• Kvalitetsbrister, många fel och svårplanerad acceptanstest
• Lång tid från ”kodstopp” till produktion
• Passar inte med den agila utvecklingen vi infört
Teststrategiarbete
• Konsult har haft i uppdrag att:
− Se över leveransprocessen utifrån testperspektiv
− Ta fram teststrategi för ett agilt arbetssätt
− Planera införandet av teststrategin
• Genomfört verksamhetsanalys
− Nuläge
− Börläge och gapanalys
− Förslag på strategi för kvalitetssäkring och test
inom NyA-förvaltningen
• Förslaget i stort:
− Anpassa acceptanstest och leveransprocessen till
agil utveckling
− Minskad parallellitet i utvecklingen
− Acceptanstest löpande inom sprintarna
Kvalitetssäkring och test inom NyA, börläge
• Vision: Bygga in kvalitet istället för att mäta kvalitet
• Skapa ett agilt ”Kundteam” för varje spår
− Verksamhetsrepresentanter (slutanvändare)
− Delta i kravarbetet och genomföra löpande acceptanstest (User Acceptance
Test, UAT)
• Transformera dagens VPAT till ett agilt acceptanstest
− Testa i direkt anslutning till utveckling: enklare och billigare att åtgärda fel
− Ökar utvecklingstiden i varje release, med bibehållen eller ökad kvalitet
− Minskar behovet av parallell utveckling (ökad kvalitet, minskad teknisk skuld)
• Kontinuerlig integration
− Skapa en helt automatiserad process för att bygga, integrera och testa systemet
− Möjliggör automatiserade integrations- och VP-tester i produktionslik miljö med
produktionslik testdata
− Ställer krav på starkare synkronisering mellan spåren, fasta sprintlängder mm
Kvalitetssäkring och test inom NyA
Löpande kravarbete
Förberedande
kravarbete
Nuläge
Utveckling
R
VP/AT
Iteration I
VP/AT
Iteration II
VP/AT
Iteration III
Nyläge - 2015
Förberedande
kravarbete
Löpande kravarbete och acceptanstest
Utveckling
Löpande verksamhetsprocesstest (VP)
R
Releasesprint (sluttest)
Nya testmetoder och miljöer
Ökad
automatisering
Demomiljö
Enhetstest
Utveckling
VP-test
Lasttest
Deploy
Lasttest
Produktion
Monitorering
Loggning
Nytt produktionsdata
(BEDA)
Verktyg och metod
• Användningsfall – AF
• Verksamhetsprocesstest
• Enhetstest
• Utforskande test
̶ Definierar funktionaliteten
̶ JUnit
̶ Fitnesse
• Integrationstest
̶ Arquilian
̶ Grizzly (REST-api)
• Manuell test
̶ Främst av Java Swing
̶ VP-auto
• Prestandatest
̶ Neoload