Minnesanteckningar från föräldraråd F-4 2013-08

Minnesanteckningar vid referensgruppens möte 20130827
Inledning (Gruppens funktion och syfte)
Föräldrar som fungerar som remissinstans i viktiga frågor. Referensgruppens roll är att verka som en grupp som är
utsedd för att rådfrågas i angelägna frågor.
Urvalet av föräldrar till referensgruppen ska därför i möjligaste mån spegla sammansättning av föräldrar/elever på
Kungsholmens Grundskola.
Det är viktigt att medlemmarna i referensgruppen även speglar olika åldersperspektiv.
Presentation av alla medlemmar
Jeanette Neij-förskoleklass, Håkan ivermark år1, Annika Netre år 2, Charlotta Åkerhielm år4, Gabriella Ahlberk
år3, Henrik Fredriksson Förskoleklass, Benita Lewander år4, Nina Isberg Lindblad år1, Elisabeth Ollas-Paulsson
rektor, Lotta Rosenberg Bitr rektor
Läget just nu
Bygglov överklagat till länsstyrelsen och yrkat på inhibition- där blev det avslag, mark- och miljö domstolen och
yrkat på inhibition. Svar på bygglovets överklagande borde ske till våren.
Kommunstyrelsens möte aug (inget protokoll ännu)
Kommunfullmäktige möte 2 september (inget protokoll ännu)
Föräldrafrågor
Besök av lokalerna
Fredagen den 30 augusti och den 4 september kommer delar av skolledningen besöka Konradsberg. Vi hoppas
kunna få komma in i lokalerna med personal och referensgrupp under september för en första titt. Skolan
återkommer i frågan med datum och tid.
Anpassning/kontroller (tillgänglighet, akustik, larm, brand, buller) kommer att ske under snar framtid.
Tidpunkt för evakuering är som det ser ut nu till jul och att eleverna börjar vårterminen i januari på
Konradsberg. Evakuering av år1-4, Grundsärsskolan och Su-grupper till Konradsberg och förskoleklasser till
Delfinen och Eftas lokaler.
Risk- och konsekvensanalys utifrån såväl ett vuxen som ett barn och elevperspektiv kommer att göras utifrån
evakueringen under tidig höst.
Aktuella mätningar för buller och luftföroreningar från Essingeleden är beställt och kommer att genomföras
inom kort.
Transport till och från Konradsberg. Som det ser ut nu är det 2 km regeln som gäller inom Stockholms stad
respektive ”säker skolväg”. Har man längre än 2km till Konradsberg kommer man kunna ansöka om skolkort.
Skolvägen dit är en säker skolväg. Promenad från Rålamshovsparken, under viadukten och in i Fredhällsparken.
Utbildningsförvaltningen är i kontakt med SL vad gäller ökad turtrafik på buss 62 och buss 49. Dessutom kan
man ta tunnelbanan till Thorildsplan och därifrån promenera ca fem minuter till Konradsberg.
Informationsflödet- Föräldrar önskar en bättre kommunikation från skolledningen. Skolledningen meddelar att
vi kommer att lägga ut protokoll och minnesanteckningar på hemsidan. Dessutom kommer såväl Rektor
Elisabeth Ollas-Paulsson och bitr rektor Lotta Rosenberg ha två bloggar på hemsidan.
Föräldrar önskar att Gunnar Wohlin och Mikael Lindberg kommer på något utav referensgruppsmötena under
hösten. Lotta lovade att framföra detta önskemål till dem.
Ny mötestid måndagen den 23 september kl. 8.00 i konferensrummet på expeditionen Kungsholmens
Grundskola F-4.
Antecknade gjorde bitr rektor Lotta Rosenberg
Kungsholmens Grundskola F-4
S:t Göransgatan 75
112 38 Stockholm
08-508 08 220
Kungsholmens Grundskola 5-9
S:t Göransgatan 145
112 51 Stockholm
08-508 08 200