2. Lägg kåpan på taket eller ställ den upprätt på fram

TRUCKER
1 . D e m o ntera
k å p a n u r emballeget. Ta g b o rt s t å l s t a g e n
i n n a n kåpan ly f t s ur a n n a rs ä r d e t my c k e t sto r
r i s k a t t kåpan skada s .
2 . Lä gg
k å p a n p å t ak et eller stä ll d e n u p p rä tt p å fr ams t a m men på m j ukt e j r e pa nde m a te r ia l te x . c ellp l a st . Ta g bort t ransp o r t stå lvin kl a r n a .
3 . M ontera
t ä t l i s t . S ät t t ät lis t en p å k å p a n e j på bilen .
G u mmi l is t en s k all si tta 3 -5 m m fr å n ytte rka nt ens
r a d i e p å s idorna. D et ska ll m o n te ra s e n e xt ralis t
i n n a n f ö r i s y f t e at t tä cka va ssa n i ta r e tc. Sv äng
r u n t h ö rnet genom att kl ip p a ”tå r tb i ta r ”. Fo a mlis t e n s k a ll s it t a f ram.
4 . Ly f t
p å kå p an oc h håll ko ll p å ka b e lsta m m e n . Jus t era
in grovt
5 . J u s t era
k å p a n i längs led. B a k r e tä t lis t e n s t y r pla c er i n g . D en s k all ligga a n lä tt. Al u m in iu m l isten f år
A B S O L U T ej kunna s lå i la c k e n, b a kl ä m m k an
d å n ö t a s av lis t en. F ra m til l ska ll kå p a n va r a jäms
m e d f r a ms t ammen so m i b il d e rn a .
S i da 1 (2)
Up p a c k n in g s o c h m o n t e r in g s a n v is n in g Al ph a G TE,
CM 2 To y t a HiL u x 2 0 0 6 +
20120816
6 . J us t era
k å p a n i s idled. K orre kt h ö rn syn s i b i ld .
7 . Montera
t vi n g a r n a. D e s k ruva s i m u tte r stycke n so m löper i
k å p a n s reling.
O BS ! ! VI K T I G T ! ! Se t i l l a t t
t v in ga r na e j ” b o t t n a r i m u t t e rs t y c k e t .
K å p a n sit t er f as t nä r d e n i n r e tä tn i n g sl iste n ni
k l i st r a d e k omprimera ts n å g o t. Tvin g a rn a p l ac eras
p e r s i d a 1. Längs t fra m , 2 . L ä n g st b a k, 3 . Mit t
e me l l a n 1 oc h 2.
8 . M e r om tvi ngar. ..
t v i n g a r n a k an anv änd a s i två klä m h ö j d e r g e nom
a t t f l y t t a mut t ers t y cke t. Kolla noga a tt tv in g en
i n t e b ottnar i bul ten nä r ni dr a r de m. Fly t ta i sf.
m ut t e rstycket enl i g t bilde r na ....
9 . K ont rol l era
a t t d e t går f rit t v id ba kl ä m m . J us te r a lå s by g l ar n a
o m l u ck an ej går s m i d i g t. L u cka n få r ABSOL UT EJ
G Å TR ÖGT E LLE R FORCERAS! Ko n tro l le ra äv en
a t t l å sb alk ens undre skr u va r til l tä cklo ck in t e t ar
b a k l ä m mens ov ank a n t. Om d e g ö r d e så ä r k åpan
f ö r l å ngt bak, då bak r e hör ne t ha r e n s t a rk ku r v a t ur.
1 0 . M ontera
K l a r t e j pen s å at t den sticke r n å g o t li te t n e d anf ör
t ä t l i st e n på bak lämm . Ko n tro l le ra se d a n h e la k åp a n s f u nk t ion.
K la r t !
Si d a 2 (2)
TRUCKER
Ge n e r e llt in k o p p lin g s f ö r s la g Alp h a GTE, CM2
To y o t a HiL u x 2 0 0 6 +
20120816
OBS!!! Denna a n v i s n i n g ä r u t p r ova d a v Tr u cke r p å e n skilt fo r d o n . E r i ndi vi d uel l a ins t allat i o n s k e r p å e g e n r isk.
Au t o m a t i s k d e f r o s t e r ih o p me d h y t t e n s b a k ru t a .
1 . P a s s egerarsi da: M onte r a
R e l ä e t . D en k an bor ra s u p p n å g o t o ch trä s på
b a k o m plas t c lips på o rd i n a rie p i n n b u lt. Tr ä s amt id i g t ka belgrenen t ill kå p a n n e d m o t p a sse g erars id a n s r a mben.
2 . Le d
g r e n e n t ill k åpan v ida re l ä n g s p a ssa g e r a r si dans
r a mb e n . K ORS A s e d a n ö ve r p å tvä rb a lke n v id
t a n k t i l l f örars idan. Fä st l ä m p l ig t m e d b u n tband.
3 . P l a c e ra
h a n e n s å at t den k an ko p p la s i h o p m e d kå phon a n f r å n hjulhus et på fö r a r si d a n . Ko p p la ih op oc h
b u n t a s edan U R V ÄGEN FÖR HJ ULSPRUT högt
upp.
4 . D e f roster
s k a l l a n s lut as i pas sa g e ra r si d a n s trö ske l. L ed in
g r e n e n med röd (anvä n d s e j) o ch g rö n /rö d genom
” g u mmi tut a” bak om b a tte r i. Fö r lä n g g r ö n /röd om
n ö d v ä n digt .
S i da 1 (2)
5. Mät
n u d e n s varta 1, 5mm2 l e d a r e n i sta m m e n o c h
s ä ke r s t äll at t det är d e fro ste r til l fo rd o n s b a k rut a.
A n s l u t s edan GR ÖN/RÖD frå n fra m d r a g n a k åps t a mme n på lämpligt sä tt. KONTROLLM ÄT NO G A
O CH A N S LU T P Å EGEN RISK!
6 . Modi fi era nu
v i d a r e kåpans k abelsta m . Kli p p a v a n sl u tn ingen
f ö r d e f r o s t erk ont ak te n . Tvin n a ih o p d e två gröna
l e d a r n a oc h f örbind m e d ska rvd o n . Sva rt ka bel
a n v ä n d s ej.
7 . Ans l ut
n u r e sp ek t iv e jord o ch p lu sp o l d i re kt til l b a tt eri.
8 . F unk ti onstesta
n o g g r a n nt . 1. B romsl ju s, 2 . De fo ste r (ska l l endas t
f u n g e r a med t ändning p å sla g e n ) 3 . In te r iö rbely s n i n g b a k med s t römstä ll a r e o ch d ö rrb r yta re.
S i da 2 (2)