POM, programmet för odlad mångfald inventerar Kyrkogårdens

Biologiskt kulturarv på
kykogården
Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra
med?
Eva Jansson
Visby 20120904
Ett nationellt program för att
långsiktigt bevara och hållbart
nyttja kulturväxterna som
startade år 2000
Bakgrund
✓ Konventionen om biologisk mångfald 1992
✓ FNs livsmedelsorgan FAOs Globala
aktionsplan 1996, nationella program en av
grundpelarna för varje land
✓ Miljökvalitetsmålet “Ett rikt odlingslandskap”
✓ CBM samordnar POM fram till 2012, sedan 1
januari 2012 tillhör vi LTJ-fakulteten på
Alnarp
POM startade 2000
och omfattar:
 Inventering, insamling och
bevarande
 Nyttjande
 Forskning och utveckling
 Utbildning och information
 Internationellt samarbete
Så här är vi organiserade
Programrådet
SLU
Några aktörer inom POM är
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Friluftsmuseerna
Botaniska trädgårdar
Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR)
GRO, Gröna näringens Riksorganisation/ LRF,
Lantbrukarnas riksförbund
CBM
Formas
Jordbruksverket
Riksantikvarieämbetet
Sida
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges pomologiska sällskap
Växtförädlingsföretagen
NordGen, Nordiskt genresurscenter
Vi har inventerat…
• Lantsorter, gamla introduktioner av
kulturväxter
• Odlingsvärda typer och kloner
• Vi tog fram en strategi för en
landsomfattande inventering 2001…
• … och inventeringarna startade 2002 och
avslutades 2010.
POMs inventeringar avslutades
2010
•
•
•
•
•
•
•
•
Rosuppropet
Träd- och buskuppropet
Frukt- och bäruppropet
Lök- och knöluppropet
Sparrisuppropet
Perennuppropet
Krukväxtuppropet
Fröuppropet
Vad händer med växterna?
•Registrering I inventeringsdatabas på NordGen
•Referensgruppen går igenom och tar beslut
•Provodling
Tre faser
1.
2.
3.
5
Kriterier för provodling
• Väl dokumenterad odling i Sverige före 1940 vilket
innebär att växtmaterialet är långlivat, friskt och
härdigt
• Växter odlade före 1940 med kulturhistoriskt värde
• Akut hot om försvinnande
• Perennsorter med svenskt ursprung, oavsett ålder
INSAMLING
NATIONELL GENBANK
Jämförande odling
Central samling
C
C
Bevara
Säkerhetskopia
Nyttjande
Distribution
C
C
C
Mål: Bedömning och utvärdering
Säkert
bevarand
e, EPS
Klonarkiv mm.
C
+
C
Visa
Sjukdomsfria
Säkerhetskopia växter
Distribution
(info & växter)
15
Befintliga
klonarkiv:
Gamla Staberg
Linnés Hammarby
Bergianska trdg
Ekebyhov
Alntorps Ö
von Echstedtska
Julita
Pomorium Vadstenense
Brunnstorps gård
Lövsta
Capellagården
Skälby kungsgård
Munkagårdsgymnasiet
Fredriksdal
Befintliga
klonarkiv:
Potentiella
klonarkiv:
Öjebyn
Gammplatsen, Lycksele
Gamla Staberg
Linnés Hammarby
Bergianska trdg
Ekebyhov
Alntorps Ö
von Echstedtska
Julita
Pomorium Vadstenense
Brunnstorps gård
Lövsta
Capellagården
Skälby kungsgård
Munkagårdsgymnasiet
Fredriksdal
Jamtli
Wij Trädgårdar
Skansen
Vallby
Gamla Linköping
Jönköpings Rosarium
Åsens by
Göteborgs Trädgårdsför.
Göteborgs botaniska trg
DBW, Visby
Råshult
Hantverkslaboratoriet i
Mariestad
Märkning av POM-plantor
I uppdatering av Programmet för odlad
mångfald 2011-2015 finns följande
åtgärdsmål:
”Ett system för märkning av växtmaterial
som levereras från den centrala samlingen
ska vara utvecklat senast 2011.”
Motiv:
För att göra tydligt att växten har en lång
historia och är anpassad till svenskt klimat.
Märkning av POM-plantor
24
’Lövhult’
’Lövhult
Årets POM-ros 2010
En fyllblommig kanelros
funnen i Lövhult i norra
Småland.
Blir ca 1 meter hög.
10
Fyra perenner introduceras på
Elmia Garden 18 oktober 2012
•
Ett samarbete med GRO, Elitplantstationen och
Perennagruppen
•
Våren 2013 lanseras de fyra första sorterna i
plantskolorna
•
Egen etikett, Grönt kulturarv ! Nya namn!
Några exempel från POMs inventering
med anknytning till kyrkogårdar…
Har kyrkogårdarnas växter kommit med
i POMs inventering?
• Om inte, kan vi hjälpas åt att bevara kyrkogårdens gröna
kulturarv ?
• I samarbete med konferensen arrangörer och deltagare
• Vi har en egen hemsida www.pom.info om ni vill veta
mer om oss