BASINFORMATION TILL LEVERANTÖRER Allmänt om Mekanotjänst

BASINFORMATION TILL LEVERANTÖRER
Allmänt om Mekanotjänst
Mekanotjänst Industrier utgör en del i en privatägd företagsgrupp som idag omsätter
omkring 500 miljoner kronor och har ambitionen att fortsätta utvecklas. Allra bäst arbetar
vi tillsammans med våra kunder och leverantörer. Bland våra kunder finns världsledande
företag inom telekom, elektronik, medicinteknik, försvar och verkstadsindustri. Vi är med
tidigt, vi samverkar kring idéutveckling, materialval, konstruktion och logistik. Vi kan
mycket men för att lyckas behöver vi också duktiga leverantörer.
Struktur
Koncernen är uppdelad i två verksamhetsgrenar: produktägande respektive
uppdragstillverkande bolag (ljusare markering i organisationsschema nedan).
Nyckeltal
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag:
2012
2011
Nettoomsättning
KSEK 421 343 467 755
Resultat efter
KSEK 2 265
21 936
finansnetto
Balansomslutning KSEK 213 820 238 018
Soliditet
%
43,2
38,6
Antal anställda
st
291
298
2010
370995
2 497
2009
343 287
-8 312
2008
440 420
13 076
209 303
36,8
276
177 103
45,4
262
202 770
43,9
295
(Nyckeltalen påverkas under 2010 av avvecklingen av Mekanotjänst i Söderhamn AB)
Finansiering sker genom interna krediter via koncernkonto i Mekanotjänst Holding CF
AB. Därigenom samordnas hela koncernens kassaflöden vilket ger effektivare styrning
och utnyttjande av likviditeten och underlättar hanteringen av valutaexponering.
Mekanotjänst Industrier CF AB
är internt administrativt resurscenter för framför allt de svenska uppdragstillverkande
bolagen inom Mekanotjänst-koncernen. Bolaget tillhandahåller koncernövergripande
ledningstjänster inom företagsledning, marknad, inköp, kvalitet och miljö, lean
produktion, ekonomi, samt IKT och administration och en betydande samverkan sker
mellan de olika koncernbolagen. Gemensam marknadsföring och samverkan inom
BASINFORMATION TILL LEVERANTÖRER
kvalitets-, miljö- och inköpsarbetet för helhetsåtaganden och bra logistiklösningar
gentemot slutkunder ses som ett viktigt långsiktigt arbete. Genom samordningen av
redovisnings- och IT-tjänster från moderbolaget säkras strategisk utveckling när det
gäller t ex kommunikationslösningar (EDI o dyl) och administrativt effektiva lösningar
för alla delar av orderflödet.
De uppdragstillverkande företag är:
Mekanotjänst i Järvsö AB som utför komplett tillverkning omfattande skärande
bearbetning, plåtbearbetning och montering, i mindre och medelstora serier.
([email protected])
Mekanotjänst i Ljusdal AB som bedriver uppdragstillverkning av rörkomponenter samt
rörsystem och moduler till verkstadsindustrin.
([email protected])
Mekanotjänst i Hudiksvall AB som bedriver uppdragstillverkning inom skärande
bearbetning i mindre och medelstora serier åt verkstadsindustrin.
([email protected])
Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB med verksamhet inriktad på tyngre skärande
bearbetning.
([email protected])
Mekanotjänst Baltic AS med produktion i Tartu, Estland är huvudsakligen inriktad på
plåtbearbetning och enklare montering, men även viss skärande bearbetning ingår.
Flertalet företag är certifierade mot ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och arbetar
systematiskt med miljöarbete enligt ett koncerngemensamt ledningssystem. Detta innebär
bl a att miljöaspekter finns identifierade, värderade och dokumenterade.
Utöver de uppdragsproducerande bolagen sker även mycket samordning inom fr a inköp,
IKT och ekonomi med
Trux AB som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer tillbehör till tunga lastbilar.
Våra leverantörer
Baskraven vi ställer på våra leverantörer är de samma som ställs på oss:
Leveransprecision, korta ledtider, hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.
Betalningsvillkor är minst 60 dagar (för inköp inom telekom/fordonsbranschen 90 dagar).
Vi arbetar i en koncerngemensam inköpsgrupp med leverantörsval och -värdering, och vi
strävar efter att samordna avtal och inköp för att kunna erbjuda våra leverantörer en bra
volym och enhetliga inköpsrutiner.
I vår roll som systemleverantör har vi behov av ett stort antal leverantörer av olika varor
och tjänster för att bistå våra kunder. Vi köper mycket råmaterial och standardartiklar.
Men vi har också behov av utveckling i ett tätare samarbete med ett antal leverantörer - i
fronten gentemot våra kunder eller i vår egen processutveckling. Ledord här är vinnavinna i en långsiktig strategisk samverkan.
BASINFORMATION TILL LEVERANTÖRER
Våra leverantörskategorier:
Special
SPECIALIST
Kritiska och hävstångsprodukter
utan krav på/behov av/möjlighet
till djupgående samarbete.
PROBLEMLÖSARE
Produkt- eller
Processpecialister i
utvecklingsprojekt i
samverkan med oss
och vår kund
STANDARD
Icke-kritiska
produkter och tjänster
(standardiserade
Produkter/tjänster
med flera alternativa
leverantörer)
SAMARBETSSPECIALIST
Bidrar i hög grad till
intern och extern
verksamhetsutveckling
(t.ex. inom LEAN)
Produkten/tjänsten
TEKNIKNIVÅ
Standard
Låg/automatiserad
Få kontaktytor
Hög/personlig
Tvärfunktionell
SAMARBETSNIVÅ
Leverantören
Vi jobbar med kontinuerlig utvärdering av vår leverantörsbas. Uppföljning görs
månadsvis av samtliga leverantörers leveranssäkerhet och kvalitetsutfall. Djupare
utvärdering sker med längre intervall avseende utvecklingen hos våra strategiska
leverantörer.
Strategiska
leverantörer
OK + utveckla
Leverantörssamverkan
Samverkansplan
Övriga
leverantörer
Godkänd
leverantör
OK
Leverantörsvärdering
Godkänt resultat
OK +åtgärder
Följa upp och
utvärdera
Åtgärdsplan
Uppföljande
värdering
Underkänt resultat
Inte OK
Avvecklingsplan
Utfasad
leverantör
Första steget i vår samverkan utgörs av att vi får korrekt information om våra
leverantörer. För att uppdatera våra register behöver vi era svar på blanketten:
Basinformation från nya leverantörer