Dokument med detaljerad information om provtagning

Okt 2014
Externa prover
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset, SLU
Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS
Innehållsförteckning
Klinisk kemiska laboratoriets öppettider
Hemsida adress
Provinlämningsrutiner
Svarsrutiner
Provtagningsrekommendationer
Benmärg och cytologiska prov
sidan
1
1
1
1
2-4
5-6
Öppettider
Vardagar mellan 8.00-16.20
Hemsida: http://www.universitetsdjursjukhuset.se/sv/klinisk-kemiska-laboratoriet/.
Där finns remisser att hämta. Analyssortiment och annan information finns
på vår hemsida.
Provinlämning
Prov som skickas per post kommer vanligtvis till laboratoriet kl 8 vardagen
efter. Prov kan även lämnas i UDS smådjursreception.
Önskas svar samma dag bör provet inkomma till laboratoriet före 14.00.
Svarsrutiner
De flesta kemi- och hematologi-prov svaras vanligen ut samma dag om de
lämnas in före kl 14 (gäller inte hormoner, folsyra, B12, ANA, elektrofores
och vissa udda analyser). Prov som märks som akutprov svaras ut snarast
möjligt, vanligen innan lunch.
Vissa analyser utförs endast vissa veckodagar:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
ANA
Elektrofores
Östronsulfat AMH
TgAA
Urin-kortisol
eCG
Urin-kortisol
Testosteron analyseras torsdag-fredag jämn vecka och
östradiol analyseras torsdag-fredag ojämn vecka
Postadress
Box 7038
750 07 UPPSALA
Besöks och leveransadress
Ultunaall 5a
Uppsala
Tel.
018-671623
Fax
018-672883
Fredag
Insulin
Provtagningsrekommendationer för klinisk kemiska
prover
Märk alla provrör med patient-ID, t.ex. journalnummer
Prefix S framför analysbeteckningen markerar att provet skall analyseras på serum, P
betyder plasma och B betyder helblod med antikoagulantium (EDTA eller citrat).
Serumprov för klinisk kemi och hormonanalyser
Serumprov tas i provrör med röd kork. Vagga gärna röret lite efter provtagning. Både rör
med cell separator (gel) och clot activator (Z-märkt) fungerar för klinisk kemiska prov och
endokrinologiska prov analyserade av oss. Serumprov måste hinna koagulera, så de skall
stå en halvtimme i rumstemperatur innan centrifugering. Bästa hållbarhet får man om
man centrifugerar prover och häller över serum i ett annat plaströr utan någon tillsats
innan transport till laboratoriet. Märk röret med djur-ID och skriv gärna även att det är
serum på röret.
Det underlättar vårt arbete om vi får 1ml serum (dvs 2 ml helblod), men ofta kan det
räcka med mindre volymer om det inte går att få mer prov från patienten. Vid analys av
låg-testosteron och östradiol måste vi dock ha minst 0,75 ml serum.
Glukosprover måste centrifugeras och hällas av inom 1 timme om de är tagna i serumrör.
Glukosprov från häst kan även tas i natriumfluoridrör. De rören fungerar sämre för prov
från hund.
Heparinplasma för klinisk kemi och hormonanalyser
Heparinplasma kan användas till många av våra klinisk kemiska o endokrinologiska
analyser. Lista på vilka analyser vi kan analysera på heparinplasma finns nedan i detta
dokument. Observera att ni måste märka rör och remiss med ”Heparinplasma”.
Prov för analys av fibrinogen eller ACTH
Tas i EDTA-rör (lila kork). Centrifugera gärna provet och häll över plasma i ett annat tomt
plaströr innan transport till laboratoriet (serum-rör med clot activator får ej användas).
Märk röret med ”EDTA-plasma”, eftersom vi inte kan se skillnad på serum och plasma.
ACTH i plasma måste analyseras inom 48 timmar. Frys provet om det tas på torsdag eller
fredag och skicka på söndag eller måndag (skriv på remissen att det varit fryst)
EDTA-prov för hematologi
Tas i EDTA-rör (lila kork). Bäst resultat erhålls om röret fylls till avsedd volym. Det är
viktigt att vagga provet vid och efter provtagning.
Leukocyter och trombocyter har begränsad hållbarhet i EDTA-rör. Hematologiprover från
idisslare har mycket dålig hållbarhet. Gör helst alltid utstryk på färskt EDTA-blod (se
beskrivning nedan) och bifoga med EDTA-röret.
Vid förvaring i EDTA sväller ofta erytrocyterna lite vilket leder till lite falskt högt EVF och
MCV, samt lite falskt lågt MCHC. Detta är ett vanligt fynd i prover som transporterats till
laboratoriet.
Skicka helst ej rör som innehåller mindre än 0,5ml blod eller är fyllda med mindre än 30%
av avsedd volym. För hög EDTA-koncentration ger falskt lågt MCV och EVF. Vid
anemiutredningar behöver vi ibland >0,5ml blod för alla våra tester
2
Hemostasprover (APTT, PT) skall tas i citratrör (ljusblå kork). Vid problem vid
provtagningen bör man ta nytt prov på annat kärl. Röret skall fyllas exakt till avsedd
volym. För APTT ska provet centrifugeras och hällas över i plaströr (ej glasrör). Bäst
resultat fås om provet analyseras inom 4 tim, om tydliga förändringar förväntas (t.ex.
råttgiftsmisstanke) kan prov skickas till laboratorium för analys.
Buk/bröstvätska, ledvätska, CSF
Önskas cellräkning och bedömning skicka provet i EDTA-rör eller om lättflytande vätska i
rör utan tillsats. Serumrör med clot activator kan EJ användas för celler. Bäst resultat fås
om provet analyseras inom 4 tim. Protein kan analyseras från både serum och EDTA-rör.
Cytologiska prov: Använd objektsglas med skrivyta och skriv djurets journalnummer och
provmaterial med blyertspenna. Provtagningsrekommendationer se nedan.
Urinsediment: Ta 10 ml urin i plaströr (centrifugrör). 10 ml krävs för korrekt bedömning
av sediment. Volym under 5 ml påverkar resultaten på urinsedimentet. Bäst resultat om
provet analyseras inom 4 tim. Temperatur, pH-ändringar och låg densitet kan ge
förändringar vid förvaring.
Urinprotein/urinkreatininkvot skall endast utföras på urin där även hemoglobin och
sediment har undersöks, eftersom endast urin utan tecken på inflammation bör
analyseras.
Dexametasonhämning
Tag ”0-blodprov”. Injicera därefter dexametason i.v. och tag blodprov efter 4 och 8 tim
(alternativt 3, 6 o 8 tim). Dosering: Hund 0,01 mg/kg, Katt 0,1 mg/kg
ACTH-stimulering, hund
Tag ”0-blodprov”. Injicera därefter:
Alt 1. Synacten (0,25 mg/ml), 1 ml/hund im/iv
Alt 2. Tetracosactide (0,1 mg/ml) 250 mikrogram/stor im/iv per hund (125 om mycket
liten hund) eller 5 mikrogram/kg i.v.
Tag blodprov efter 1-1,5 tim.
Vid trilostanbehandling görs ACTH-stimuleringen 3-4 tim efter medicingiva.
ACTH-stimulering, katt
Tag ”0-blodprov”. Injicera därefter Synacten (0,25 mg/ml), 0,5 ml/katt im/iv eller
Tetracosactide (0,1 mg/ml) 125 mikrogram/katt
Tag blodprov efter 1 tim.
Urinkortisol/krea-kvot
Detta är en analys för att i första hand utesluta Cushings sjukdom hos hund och katt.
Hundar med låg kvot har med stor sannolikhet inte Cushings sjukdom. Hundar med hög
kvot bör utredas vidare.
Provmaterial: morgonurin 1-3 ml.
Fördel om provet tas hemma under lugna förhållanden för att undvika höga värden på
grund av stress.
3
Fasteprov
Prov från hund och katt som absolut bör föregås av fasta är framförallt:
kolesterol, glukos, insulin, triglycerider, TLI, folsyra, järn, LPK och neutrofiler.
Provtagning 2-4 timmar efter utfodring ger ofta lipemi i provet som kan störa flera
analyser.
Prov från häst som absolut bör föregås av fasta är framförallt:
Kolesterol, glukos, insulin och triglycerider.
Hållbarhet
För kemi o endokrinologiprov är det bäst om provet centrifugeras (eller får sedimentera)
och sedan pipetteras serum/plasma över till litet tomt plaströr. Generellt är hållbarheten
för kemi o endokrinologiprov bättre vid förvaring i kylskåp/frys, så provrör från t.ex.
fredag kväll bör stå i kyl eller frys tills de skickas. Obs. Skriv på remissen att proverna
förvarats kallt/fryst och tidsperioden, så vi vet att de inte varit i rumstemperatur.
Hematologiska prover får ej frysa. Undvik även höga temperaturer. EDTA-rör får gärna
förvaras i kyl, men blodutstryk skall inte förvaras i kylskåp.
Skicka provrör i provrörshylsor och objektglas i objektglasaskar för att förhindra att
proverna förstörs i posthanteringen. Kontakta laboratoriet så skickar vi hylsor och askar.
Välkommen med dina prover !
Provmaterial biokemi o endokrinologianalyser
Analyser som kräver serum:
Total o fritt T4, TSH, TgAA, TLI, Kortisol och Tymidinkinas
Progesteron, LH, Östronsulfat, eCG
SAA
Analyser som kan analyseras i både serum och litiumheparinplasma:
ALAT, ASAT, Albumin, ALP, Amylas, Bilirubin, CK, CRP, Fosfat Fruktosmin, Gallsyror,
Glukos, GLDH, gGT, Järn, Kalcium, Krea, Lipas, Magnesium, Protein, TIBC, Triglycerider,
Urea, Zink
B12, Folsyra, Insulin, Fenemal
AMH, Relaxin, Testosteron, Östradiol
EDTA-plasma krävs för analys av ACTH i plasma och Fibrinogen
4
Benmärgsaspirat och andra cytologiska prover
Benmärgsprov
Provtagningsteknik
Hund och katt
Benmärgsasprirat kan tas från flera olika platser, t.ex. iliumkammen, Fossa trochanter på
femur, sternum eller proximala humerus. Iliumkammen rekommenderas för alla hundar
utom de allra minsta där fossa trochanter kan vara ett bra alternativ. Benmärgsprov skall
tas aseptiskt. Djuret bör sederas och provtagningsområdet lokalbedövas. Speciell
provtagningsnål måste användas. Aspirera försiktigt upp provet i 5-10 ml spruta. Det
räcker med några droppar provmaterial. Minska undertrycket i sprutan innan sprutan
avlägsnas.
Häst
Benmärgsasprirat kan tas från sternum, revben eller ilium. Benmärgsprov skall tas
aseptiskt. Djuret bör sederas och provtagningsområdet lokalbedövas. Gör ett litet snitt i
huden med skapell. Speciell provtagningsnål måste användas. Aspirera ett par gånger
snabbt och med ganska stor kraft upp provet i 10 ml spruta. Det räcker med någon/några
milliliter.
Gör 4-6 utstryk omedelbart, helst några med vanlig blodutstryksteknik respektive några
med "squash"-teknik (se nedan). Använd helst objektsglas med skrivyta och skriv djurets
namn och provmaterial med blyertspenna.
För bäst möjliga bedömning av benmärgsprovet bifoga
* noggrann anamnes och frågeställning
* tidigare laboratoriedata
* nytaget EDTA-blod och ofärgat blodutstryk taget samtidigt med benmärgsprovet
(bedömning av dessa ingår i benmärgsbeställningen)
Cytologiskt prov
Provet tas med kanyl (0,5-0,7 mm) och spruta (t.ex 5 ml) efter rakning och tvättning.
Djuret behöver normalt ej sederas. Lokalbedöva inte i området som skall provtas.
För in kanylen i strukturen som skall provtas, aspirera försiktigt, när provmaterial kan ses,
minska undertrycket i sprutan och dra ut kanylen. Alternativt kan man göra flera små
stick utan aspiration. Placera små mängder av cellsuspensionen på ett objektsglas. Gör 34 utstryk omedelbart, helst både med vanlig blodutstryksteknik och "squash"-teknik (se
nedan). Låt lufttorka och skicka utstryken som de är.
Använd helst objektsglas med skrivyta och skriv djurets namn och provmaterial med
blyertspenna.
På remissen: Skriv frågeställning, beskriv förändringen och hur provet är taget (FNA,
topsutstryk, impression smear, etc).
5
Utstryksteknik:
1. ”Blodutstryksteknik”
Om du har benmärg, så placera ett objektglas så det lutar. Droppa på en ganska stor
droppe prov på glaset (blodet rinner delvis av). Doppa kanten på ett annat objektglas
mot centrum av droppen och använd detta för att göra ett utstryk på ett tredje glas
genom att snabbt, men försiktigt föra glaset i riktning bort från din hand (se skiss) i ca 40o
vinkel.
Om du har lymfknuteaspirat droppa en droppe på ett objektsglas och gör utstryk direkt.
2. "Squash"-teknik
Droppa en liten droppe prov mitt på ett objektsglas. Placera försiktigt ett annat glas
ovanpå. Dra sedan försiktigt glasen från varandra i horisontell riktning. Bägge glasen får
då ett ganska tjockt utstryk
Blodutstryk-teknik:
"Squash"-teknik:
Du kan kontrollera ditt prov innan du lämnar provet till lab:
Färga ett utstryk med metylenblått (färg för bl.a. vaginalutstryk). Droppa en droppe färg
på ditt utstryk, lägg på täckglas och titta direkt. Finns det många celler med cellkärna har
du sannolikt fått prov från benmärg eller lymfknuta.
Använd helst objektglas med skrivyta och skriv djurets namn och provmaterial med
blyertspenna. Om du tar prover från mer än en plats, skriv på glasen varifrån provet
kommer.
Har du frågor? Kontakta Inger Lilliehöök 018-671616
6