Program - Forum för skolan

AIMday®1
En skola för alla – en dag om kulturella aspekter på kön, inlärning, och motivation
Plats: Vi håller till i hus 2 plan 0 på Campus Engelska parken. Från stora ingången (3H) gå en halv
trappa upp, rakt fram och därefter till höger ner i korridoren. Kvartersskiss hittar ni på:
http://www.engelskaparken.uu.se/digitalAssets/54/54206_kvartersskiss.jpg.
Inledning: 9.15 – 10.00 Eng 2-0076
9.15 Thérèse Hartman presenterar AIMday.
9.30 Gösta Arvastson presenterar Forum för skolan
9. 45 Susanne Waldén informerar om dagen
10.00 Fikapaus samt förflyttning till grupplokalerna
10.30 – 11.45 Gruppdiskussionerna inleds
Alla beger sig till respektive diskussionsrum.
Grupp 1: Manlighet och destruktiva karriärer Sal Eng 2-0026
Finns det något i bilden av manlighet som gör att ungdomar, främst pojkar, som upplever
utanförskap gärna dras till destruktiva karriärvägar? Finns det något i själva utanförskapskänslan i
relation till manlighetsidealet som gör att fler pojkar än flickor väljer ett destruktivt/ kriminellt
innehåll på sin fritid? Och vad är det i så fall i själva det destruktiva innehållet som gör att man
upplever att man fyller ett tomrum? Vad är det för tomrum man som pojke behöver fylla?
Diskussionen omfattar vidare teman som kriminalitet, sk. bötning och föreställningar om makt och
framgång.
Gösta Arvastson, etnolog (moderator), Susanne Waldén, etnolog (sekreterare), Monica Oldenburg.
Stenhagen, Ann-Kristin Dahlén, samordnare Brå, Johnny Hasth, områdesledare, Ulf Lundgren, bitr.
närpolischef, Kerstin Fredriksson, fritidsledare, Eriksbergs fritidsgård, Klara Goedecke, Centrum för
genusvetenskap, Ulrika Wärnesjö, sociolog, Gunnar Berggren samordnare Stenhagens bildnings- och
kulturcentrum, Mattias Rosendahl, samordnare Treklangen. Nasser Ghazi, uppdragsstrateg
gymnasieskolan Uppsala kommun, Karin Nyström, Råd och stöd, Uppsala kommun, ev. en
representant från KRIS
Grupp 2: Könsbaserade betyg? Sal Eng2-0025
Flickor får ofta högre betyg än pojkar eftersom flickor är "duktigare". Delvis beror detta på högre
studieresultat, men det kanske beror på andra saker också. Vad påverkar egentligen
betygssättningen? Sätter vi betyg på kunskap eller sätter vi omedvetet betyg på personlighet? (Det
gäller inte bara kvinnligt/manligt utan även annat. Får trevligare elever högre betyg?)
Annica Zetterström, pedagog (moderator), Thérèse Hartman, pedagog (sekreterare), Göran Nygren,
etnolog, Kristina Andersson, lärarutbildare och genusvetare, Hassan Sharif, pedagog , Monica Langert
Zetterman, pedagog , Katrin Rogulla Johansson. SFI/Hermods (presentatör), SFI/Hermods: Tove
Quennerstedt, Anna Etoh, Anna Arvidson, Lovisa Hultgren, Susanna Sjöstedt Meshesha, Annbritt
Öqvist, uppdragsstrateg grundskola, Britt Löfgren, samordnare Uppsala kommun.
1
AIMday® - a registered trademark of Uppsala University
Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden
Lunch 12 – 13
Lunchen serveras i Engelska parkens restaurang Matikum
Eftermiddagspass 13.00 – 14.15
Tillkomna deltagare som ej deltagit i lunchen – träff i entrén ingång 3H klockan 12.50
Grupp 1: Inlärningskultur Sal Eng 2-0025
Frågeställning SFI/Hermods: På sfi (bl.a.) finns elever som har gått i skolan i andra länder med annan
skolkultur. De kan t.ex. komma från en mer lärarcentrerad skolkultur. Hos oss märks en stor skillnad
på de elever som har en ”västerländsk”/elevcentrerad skolbakgrund och på de som kommer från
exempelvis Mellanöstern. De elever som har en ”västerländsk”/elevcentrerad skolbakgrund förstår
snabbt vad som förväntas av dem och blir snabbt klara på kursen, kurserna. För den andra gruppen
blir tiden på sfi i somliga fall betydligt längre och de blir frustrerade och situationen känns hopplös
för dem. Hur kan man jobba med att få de senare att ”knäcka koden”? (Frågan är av intresse både ur
ett individuellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.)
Martin Rogberg (moderator) Thérèse Hartman (sekreterare), Hassan Sharif, pedagog, Tove
Quennerstedt SFI/Hermods (Presentatör) , SFI/Hermods, Anna Etoh, Katrin Rogulla Johansson, Calle
Österberg, Anna Arvidson, Lovisa Hultgren, Susanna Sjöstedt Meshesha, Sara Östlund, eventuellt
Ania & Kaja Hartman
Grupp 2: Skolk, motivation och moral. Sal Eng 2-0026
Trots en god stämning och trygg miljö är det många elever som skolkar av olika anledningar. Detta
leder till att de inte klarar av att fullfölja sina studier fullt ut. Motivationen tryter och moralen för
studierna sjunker. Både på kort men också lång sikt påverkar det många olika faktorer i skolan. De
som avviker från skolan tar inte sitt ansvar men önskar och kräver trots det, att lärarna hjälper dem
till betyg. Diskussioner pågår ständigt i skolan om hur man kan komma åt skolk, höja motivationen
och moralen.
Hur motiverar man elever att delta i undervisningen? På vilket sätt kan man få en återvändande elev
som skolkat tidigare, inte känna bekräftelse på eget misslyckande? Hur engagera man
klassföreståndare som undervisar och träffar sina elever ofta? Hur gör man för att få med sig
föräldrar som signalerar till sina barn att skolan inte är så viktig? Hur långt kan lärare gå för att
anpassa sig, hur påverkar det läroplansinnehållet?
Annika Zettertröm, pedagog (moderator), Susanne Walden (sekreterare), Gösta Arvastson etnolog,
Göran Nygren, etnolog, skolforskare, Monica Langert Zetterman, pedagog, Erik Ojala, rektor
Ekebygymnasiet Uppsala, Ingrid Jonsson Ekebygymnasiet, 2 lärare från Ekebygymnasiet, Annbritt
Öqvist, uppdragsstrateg grundskola, samordnare Uppsala kommun, Nasser Ghazi, uppdragsstrateg
gymnasieskolan Uppsala kommun, Britt Löfgren, samordnare Uppsala kommun.
Summering 14.30 – 15.00 Eng 2-0076
Gemensam summering under ledning av Martin Rogberg, Uppsala University Innovation .
Detta projekt medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden