Gruppanslutningsavtal Bredband, Telefoni och Tv Historik och fakta

Gruppanslutningsavtal Bredband, Telefoni och Tv
På ordinarie föreningsstärnrna togs fragan om gruppanslutningsavtal upp och efter
diskussion och frågor beslutades att kalla till en extra föreningsstämrna efter sernesterperioden.
På denna extrastämma kommer representant från Bredbandsbolaget att närvara för att svara pä
de frågor som medlemmarna har. Efter avslutad redovisning och svar pä frågor ska extrastämnian
fatta beslut i frågan i enlighet med nedanstående.
Historik och fakta
På ett medlemsrnöte för en god tid sedan togs frågan om gruppanslutning
av bredband upp och en majoritet av de närvarande ställde sig positiva till
en sådan lösning.
Föreningen har därefter arbetat med frågan och tagit fram offerter från olika företag
gällande gruppa tal för bredband med möjlighet till tillägg för telefoni
och tv. Efter att ha utvärderat offerterna har valet fallit på Bredbandsbolaget
och vi vill här redovisa offerten som stämman har att besluta om.
1 vår förening finns totalt 131 hushåll och av dessa är det 77 (5 8,78%) som idag har
bredband via Bredhandsbolaget och betalar detta som privatabbonemang.
Vid en gruppanslutning kommer kostnaden för ett privatabbonemang att sjunka kraftigt.
Gruppavtalet med tillägget telefoni ger en halverad kostnad ställd mot privatabbonernanget.
Tillägget för basuthud TV är också kraftigt reducerat i pris och innebär dessutom att
kortavgiften på 50 kronor/månad utgår.
Givetvis kan var och en teckna på flera TV-kanaler utöver basutbudet, höja bredbandshastigheten etc.
på egen bekostnad men även här mot ett reducerat pris.
Avtalet iii• mycket förmånligt och innebär att föreningen tecknar detta för samtliga hushåll och
kostnaden tas primärt av föreningen med möjlighet att debitera ut denna. För hyresgäster innebär
detta att kostnaden debiteras för de hyresgäster som ansluter sig.
Föreningar med gruppavtal har en högre status än de utan vilket höjer va•rdet av vår förening
och därmed marknadsvärdet på våra lägenheter.
Bifogat finns information från hredbandsbolagct gällande gruppavtal och alternativ.
Frågor kring detta kommer att besvaras på stämman.
Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut gällande gruppavtal enligt följande punkter:
•
•
•
Ska föreningen teckna ett gruppanslutningsavtal med bredbandsbolaget (Ja eller Nej)
Ska ett gruppanslutningsavtal innehålla bredhand 100 + telefoni (1 25:-Irnånad)
Ska ett gruppaiislutningsavtal innehålla bredband 100 + teleföni + hasuthud tv (204:-/mänad)
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningen tecknar ett gruppanslutningsavtal med bredhandsholaget och
förordar att stämman beslutar att teckna omfattningen bredband 100 + telefoni + hasuthud tv till
en kostnad av 204 kronor per hushåll och att föreningen tar ut denna kostnad av hushållen.
Hyresgäster erbjuds att msluta sig till samma kostnad.
Skarpnäck i april 2012
Styrelsen Brf V arrnfronten.
Bilaga:
Information frän hredhandsholaget (7 sidor).
6ruppans[utning HSB
Smorlare ahonnemanq för boslidsräU s{öronngar
Vad är ett Gruppanslutningsavtal?
Hur kan kostnaderna fördelas i föreningen?
it Orunprjnslutninasavtai tecknas av fiickngen för att cihulLs
bältie piser p Breclbandsbolagots tv-, biedbands- och telefoni
änster. En förening som tecknar Oi LippanslLitningsavtal far kvar—
tat.;vis en laktura och betalar nanartskostnaden för samtliga hLlshall
i föreninqcn. Varje enskilt hushöl väljer själv om ocn vilka abonne
mang de vill teckna. Eventuella tillLgqstjdnster och tialikavgiftoi
för abonnernangen, som till exempel samtalstaxa, debiterar
Bedbandsbolacjet hushullc-t. Ni väljer ett av nedan tre avlalsformer.
Föieningcn fär kvarralsvs en faktura och väljer sen själv hui man
fömdelar kostnarlen till de boende. Vanliga lösningar är att fördela
kostnaden jämt pa alla lägenheter eller låta kostnaden ingä i
mnänadsavgiften. En annan vanlig lösning är att fördela kostnaden
enbart p dc som använder tjänsterna.
fGruppanstutningsavt&
Brectband 100
Bredband 100
Tv
+
Mänadsavgift
Startavgift
125 kr
204 kr
0kr
79kr
0kr
leleloni
Teleloni + Tv
AHri prnnt ur nkiuuive mann. Mad
at
0 kr
vaL jfl Ln
Val för enskilda husha[[et
Vare enskilt hushäll har möjlighet att göra ett personligt val av
hastighet. Om hushullel väljersamma hastighet som gruppanstut
ningsavt3letkostardet inget extra. Om de boende väljer en högre
hastighet debiteras en extra kostnad till hLishullel. Till exempel om
förennaen väljer ett giupparslurninasavtal med Bredband 100
och hushulet önskar Brodband 250 sa betalar hushaliel 289 kr
direkt till Bradbandsbolaget. Se tabellen hur mycket det kostar för
extra tillvat
Exempel
Bö Liljar i Linköping, som sedan en tid tillbaka har installerat bredband frun Bredbandsbolaqet i sina 100 lägenheter, väljer att teckna
ett Oruppansluiningsavtal för tv-,bredbands- och telefonmtjänsten.
Bredbandsbolaget kommer nu att skicka en fektura var tredje
maned direkt till fömemingen pu 204 kr/mäns 100 uttag x 3 mänadem.
De hushöll som redan hade ett tv- eller bredbandsabcnnemang
frun Bmedbsndsbolaget, kommer inre Lngro attfa nucon munad:;
faktura. Samma sak gäller för de hushull som redan hade Bred
b ndsbolagetstclefonitjänsg de betalarendastsamtatsavgifterna
och eventuella tiläggstjnslee som till exempel telefonsvarare.
De som ännu inte har niagcJv-, bredbands- eller telefoniabonne
mang kan nu bestälL: detta hos Bredbandsbo[aget. Befintliga
teictoniabonnereang hos ancra orleratörorsäger respektive hLishall
upp genom att kontakta Bredbarmdsbotaget. Vad gäller tv- och
bredbandsuv:al, mLs;e nu, mrunde Jns:eteverontbr ontaktas.
Kontakta oss gärna
Föreningens avtal
10
30
100
1001100
Hushatlets val av hastighet
Bradb,ind 10
Bradband 30
Bn’dbänii 100
Bradbanri 100/100
Bridb,rnd 250
Bn’dband 1 Ghit/s
99kr
239 kr
349 kr
779 kr
89kr
229 kr
339 kr
7t/ kr
—
209 kr
289 kr
118 kr
—
—
J
/89 kr
iN kr
Har n fragor alter funderingar nng vOmo Oruppenslusningsavtal
eller önsKar fa ett avtal skicka: till er, kon:ok a Försäljning FiberLAN
ca 0770-111 333 [email protected]
VIi ni sa hjäpr;r vi er garno att göra n ka,Kyi föriust or förening
Onnom a:. räkna pa hur mänga bef:ntliga och cotcntto’l; tv-,
bmdbands- och totofonikundai förenincen har sar fl: hur myckc;
ni Kan spara mci ett Oruppanslutninosavtak
Läs mer pä bredbandsbolaget.se eDer ring kundservice 0770-111 333
re El b. fl dS
boace1
upplev merz
Frågor och svar
fli Llj
)iflsIUtflflCJ
HSB
Bade ni styrelsen och de boende har säkert en det frägor
kring ert avtal. Här tar vi upp de vanligaste Irugorna som
brukar ställas.
>
Kan Bredbandsbolaget fortsätta leverera snabba hastigheter
om det blir mänga fler hos oss som blir kunder?
Bredbanösbolaget hyr inte kapacitet, vi kontrollerar kapaciteten.
Det är inte kablarna som begränsar kapaciteten utan utrust
ningen. Oerom att ha egen utrustning Lonäollerarvi kapaciteten
och erbjuder driftsäkra och snabba tjänster med hög kvalitet,
Vi har norra Europas bästa ena ip-nät.
>
Vad händer när avtalet bLivit signerat?
Oruppanslutnnosprserna börjar la efter civerenskomme:
datum som alltid anges i avlalet. Bredbandsbolaqets beltnfliga
kunder flyttas automatiskt övertill GruppanslLitningen pa ana
vet datum, Den fasta mönadsavgiften slutar Bredbandsboiaqnr
att debitera hushullsi,
>
Hur faktureras föreningen och hur fördeLar föreningen
kostnaden?
Föi’enngon debiteras kvartalsvis i förskott för samlJigri lägen
heter meitiplicorat mod 214 kr/män för brcdband, telefoni och
tv. Föreningen väljer själv hur man fördelar kostnaden till dc
boende. Vantga lösningar är att täta den nga eller att lägga
till den pä manaösavgiftrsn för samtliga boende, Man kan även
fördela kostnaden pa de som använder tjänsrerna. Varje mönad
för ni en tapport pa vika hushal! som är kunde;,
>
Vad händer om man har bindningstid pä det gamla
abonnemanget?
Binoningstiden hos nuvarande operatör eller om der är speci
ella vJlkor kontrollerar man sjdfv med oporatören. Breobancls
boleoc: kan dock a,ltid säGa upo Londons to5fonobonnc man.g
mcc kunoons medgianoe. Srru:evgkt kan ti’lkammo:ren
nuvarande tolelonoperatöi.
>
Vad händer om nagon tecknar abonnemang innan
Gruppans[utningens startdatum?
Kunden öetaer ett indtviduoht pris fram till det da:um Grupo
anslutningen :rder i kraft.
>
Ska den boende säga upp sitt abonnemang hos Telia?
Om det belintliga telefonnumret ska flyttas över till Bred’oands
bolaget hjälpervi don boende att suga upp Sitt tolefontabon
nemang hos den nuvarande operatören (lörutsatt att de
stödjer nummerporterng). Detta kallas att portera numret, En
portering innebär att kunden hehäller Sitt gamla telefonnum
mer även om man byter oporatör. Överflytiningen tar 3 veckor.
Om kunjen vill ha ett nytt telefonnummer av Bredoandsbo
laget görs inget med eventuellt befintligt abonnemang. Om
kunden har en förvalsopertör sägs det upp av kunri. Hushället
mäste alltid göra ett aktivt va. att kontakta Bredbandsbolaget för
att blikLind. Vkt gt att skuvo, afte som det är frivillig: att bli kund.
>
Fungerar SOS-alarm?
Ersdbandsbolagets tolefoni är helt Kompatibel med Rädd
ningstjänstens SOS Alarm. Det betyder art man blir kopplad
till rätt larmcen:rol och att R ddnngsftnsen kan se var ‘frr
man rnger om man t ex inte kan meddela det själv. Bredbands
ooiagets telefon. ska n.to föniäxias mcd anda operotömer som
inta stödjer detta.
>
Fungerar trygghetslarm?
Vi avrader kersoner som her u’ycghotslarm att använca vär
Triuonitftnsr till :iyqqfmersiarme: da detta är en lP—:elcfoni
tlänst. Tryggat tslarmut är nagot mindre driftsäkervid unvän
dande av IP-relofont än vid sinolcg tolefoni öa ben till exempel
inte fungerarv;d sliömavbioti eller dnftstcpp. Kontrokera vaö
est din kommun rekommenderar förd;it tryoghets[arm.
>
Fungerar samma teLefonjack och telefon?
Als fungerar som varligt. Telefonicosan kopprs mellan det
första :etruon;ucKet och biadiandsujoget. Det garat koopla
n dosan pa jack som. goir senaic 1 slingan, men oC ‘unaca’ar
inte acK som är kopptade före. För att co sko unraslu sa behö
ver :eiesangon vara sor;csupplsö, vtk.;: con ottast er. Tonvel
pö ;esr’oneri är on förutsättning (teiefonerfso m böi jan av
lbhO-tolet arvenrJn’Jonva).
>
Fungerar plus-tjänster och vad kostar samtalen per minut?
Ala co tradrionefta tjinstonu fungera: oas s som förvantig
telefoni. För mer no se www.u;’edoendsooiagot.se/trlc!oni, ear
man ocksa alltid hittar en akrurri prisista pa alla minwpasm’
nom Syn; ‘ca och otomlarde. Värarnctuon di att vi areid ska
oi’öuca rjansi.er och mine:prsarsornarlicrc än Te::is priser.
V hr: dessutom mycket br pr,ser till ur enoc:.
Läs mer pö bredbandsbolaget.se eller ring kundservice 0770-111 333
4
bredbands
boLaget
upplev mer
>
Hur är det med bindningstider och uppsägningstider?
För bostadsi ätisför aningen som förenincj gäller 3 års avtalstid
fiin det att Orupponslutninqspriset börjargälla. Uposäoningsti
den är 12 manader innan avrairidens slut.
Brodbond: 0 män bindntnoshd och 3 mån rippsäoninosbcl
Tcioloni: 0 mår binrlnnostrd och 1 man Lr;Jrnnostib.
>
Kan man fortsätta betala månadsavgifter till sin nuvarande
telefonoperatör?
Ibland vill inte alla hushåll bli kunder hos oss, även om vi vet att
värt erbjudande är mycket svårslaget. Vi ställer inget krav pa
bostadsrättslöreninoen eller på nagot hushall att man måste bli
kund hos Bredbanisbologot. Tv veckor innan Druppanstutnings
sia. ton berättar vi om erbjudandet och därmed vet vi att manga
fler hushall blir kunder etter som erbjudandet är sa pass bra.
>
Vad bör vii styrelsen gä ut med till våra hushåLl när vi vill
skriva Gruppanslutningsavtal?
Informera när ni vill påböga de lägre priserna. Hushallen kan
redan nu, flera vockor innan starten böga kontrollera don eller
de leverantörer de harförbiodband och telefoni och de even
tuella bindnnqstioor som fnns. Ni h
Lriper ocksa hLishallen att
1
inte binca upp sig på nya bindningsuder. Bcdbandsbolacets
cibiucIando är med öikerhot bättre.
>
GruppanstutningsavtaLet är igång. Boende som idag inte är
kunder vill bli det. Vad betalar de i startavgift?
För att bli kund och börja använda Brodband:
0 kr
(HSB-förhandlat pr.s)
Föratt bli kund och börja använca Telefon:
0 kr
(HSB-förhandlat pris)
Detta gälerunder hela atalsperioden.
Fraktkostnaoen på 96 kr är en engancskos:nud.
>
Gruppanslutningsavtalet är igang. Boende har ringt
kundtjänst och anmält sig för Bredbandsbotagets tetefoni.
Vad händer nu?
Nu tar det ca 3 vockO rrrnan hushailot bör(ar ringa rorso Bred
bandsboiaget. vdfl for: sätter att rinco med den aktLroltatee
fonoperatömn framtill dagen man går övar till Bredbandsboaqn:
Informahon om detta korimner per b’
exakt datum och td när
du gar över tät Brodbandsbolagef.
Nagra dager innan datum för överflyttning får hushållet ett
paket till aos:u: amnmncs::ätut. Pakatma. nnr balter ir:orrm:.00,
csion.äoss och de kobla som behövs för att kotiplo doten titt
bredbandsuttuget.
Önskar man hjälp at: koppla in doson ringar mun ickn:s< tuggor
pa 0771-777 000
Läs mer på bredbandsbotaget.se etter ring kundservice 0770-111 333
4
bredbands
ho[aget
upptev mer
broclbancts
Abonnemangsavgift för fast teiefoni 69 kr/rnanad.
Har din förening gruppansfutning blir abonnemangsavgiften 0 kr/mänad.
bOtBqet
upp[ev mer
Ainlrrlrerrrj,avriiil 0kr
(unr din lriii’rrriru ii nr uppansluturr ai anvlrrlrrirrrjsavgilten 275 kr viii hevrulirring alter 30 rlanar 1
ilarrirrinrjsrvl Il kaierrclerrrrnarlur
Ipp elrrinnvricl kalv ndvrrrrurri0
Samtalskostnader för inrikessamta
1
L
Dygnet runt
Ss ssectesarrrtal
0,l8/mirr
Sarrrtnl titl Bredbandsbolaqet
0,00/min
ural till Ode vm nrobil
0,0 0/min
Samtal till öviuqa mobiloper.rrnreu
0.69/min
ifimpeincusavnift (alla ramlall
SpeciaLnummer’
0,69/samtal
Oppningsavgift
Övrig tid
020-nummer
KD’ inadsiuitt
Kostnadsfritt
077-nummer
0,525/smertal
0,23/min
1-unken Ui
Kostnadsiutt
0,60/min
Kostnadsfria tjänster som ingär i ditt abonnemang
2
Tjänst
Samtal v, intar
Aterapprungning
Vidarekoppling direkt
3
Vidarekoppting vid e( rear
Tu eparr
Förfragan/pendling
TitLvatstjänster
Tjänst
Avgift
Hnmligt nummer
0 ki
Sp,urr ,ue lust, uls,umt,ul
0kr
Spart iv i eabuls,eurt, il
Spirravatkundvs,rrnttl
0 kr
0kr
--
Sps’ritikatiun iv stumtal
-
Ti’lefnnsv,ur,irs’
Namesarprusentat.on
l.ltland spar al
lester ep sken 60 tesvecivus ivrersall. Ivgev startavgift pv tssamtal 0/0, 0/00, evdvvrvpll2
Tmurikavg/rvr nillkomreer i vissa fult
Dv beralar surr’r slet frei aie rervl se ml’ mli e rete’sn dit tan’.:afer iryrtas.
0kr
8 kr/rut/in
5 kr/ivan
t9 kr/man
Internationella samtal.*
Land
Afghanistan
Albanien
Algeriet
Amerikanskalunglrnaarna
Amerikanska Samoa
Andnrra
Angnla
Angailla
Antarktis
Aniigaa
Arahemiraten, Fnrenade
Argentina
Armenien
Aruba
Ascensinn
Australien
Aaerhaldjan
Ilahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbadns
Barbada
Belgien
Belize
Benin
Bermada
Bhatan
Bnlinia
Bnsnien- Hercegnnina
Bntswana
Brasilien
Britliskaianglrabarna
Brunel
Bulgarien
Burkina Fasn
Burundi
Caymanaarna
Cenlralalrikanska rep.
Chile
Cnlombia
Cnmnrerna
Cnnköarna
CnstaRica
Cypern
Danmark
DiegaGarcia
ibnuti
1
D
Onminica
Dnminikanska Rep.
Ecaadar
Egypten
Eknatorialguinea
El Salnadot
Fllenbenskaslen
Fritrea
Estland
Flinpien
Falklandsnarna
Fiji
Filippinerna
Finland
Frankrike
Franska tluyana
Franska Polynesien
Earbarna
Gaban
Gamhia
Genrgien
Ghana
Gihrallar
Grekland
Grenada
Grnnland
Guadelnnpe
Gaam
Guatemala
Guinea
Guinea—Bissan
Guyana
kr/min
8,39
3,69
3,69
8,39
8,39
.
,
.
1,39
8,39
8,39
8,89
8,39
5,99
3,69
6,99
6,39
8,39
2.39
7,t9
7,19
7,t9
8,39
8,39
8,39
0,79
8,39
8,39
7,t9
8,39
8,39
2,69
8,39
3,69
8,39
8.39
3,59
8,39
8,39
8,39
8,39
2,39
5,99
8,89
8,39
8,39
3,69
0,39
8.89
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
A,39
1,39
8,39
8,39
8,39
8,39
0,39
0,79
8,39
8,39
2,39
8,39
8,39
7,19
8,39
3,69
2,69
8,39
5,15
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
Land
Haiti
Hnndaras
hnngknng
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
lamaica
lapan
lemen
lnrdanien
lnldn
Kambndja
Kameran
Kanada
Kanarienarna
Kap Verde
Kazakstan
Kenya
Kina
Kirgizislan
Kiribati
Knknsciarna
Knngo
Kongo, Dem. Rep. Iiairel
Kraatien
Kuba
Kuwait
Lans
Lesnthn
Lettland
Libanon
Liheria
Libyen
Liechlenslein
Litaaen
Lunemharg
Macan
Madagaskar
Makednnien
Malami
Malaysia
Maldinerna
Mali
Malta
Marockn
Marshallnarna
Martinigae
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Meniko
Mikranesien
Mncamhiqae
Maldanien
Monaca
Mongnliet
Mnntenegrn
Mnntserrat
MyanmarjBurmal
Namibia
Nanra
Nederlanderna
Nederlandska Västindien
Nepal
Niraragna
Niger
Nigeria
Nine
Nordkorea
Nnrfnlkbn
Norge
Norra Marianabarna
Nya Katedonien
Nya Zeeland
kr/min
..
...
..
.
.
.
8,39
8,39
3,39
8,39
5,99
8,39
4,79
1,39
0,69
3,69
1,39
8,39
2,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
0,79
1,39
8,39
7,19
8,39
4,59
6,99
8,39
8,39
8,39
8,39
2,69
8,89
8,39
8,39
8,39
1,39
8,39
8,39
3,69
0,79
1,39
0,79
8,39
8,39
2,69
8,39
7j9
8,39
8,39
2,69
3,69
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
4,59
8,39
8,39
4,79
1,39
8,39
2,69
8,39
8,39
8,39
8,89
0,79
8,39
9,39
8,39
8,39
8,39
8,89
8,39
8,89
0,39
8,39
8,39
2.39
Land
kr/min
Gman
Pakistan
Palau
PaIesiinskasaInslyret
Panama
PapaaNyaGainea
Paragaay
Peru
Polen
Pnrtag.il
Puertn Ricn
Qatar
Reanian
Rumanien
Rwanda
Ryssland
5:1 Helena
5:1 Kitts och Nevis
S:t Lucia
S:lPierre&Migaelnn
S:tVincentnchGrenadinerna
Salnmonbarna
Samna
San Marina
SanTnmench Principe
Saadiarabien
Schweiz
Senegal
Serhien
Seychellerna
Sierra Lenne
Singapnre
Stnnakien
Slonenien
Somatia
Spanien
Sri Lanka
Stnrbritannien och Nardirland
Sudan
Sarinam
Swazitand
Sydafrika
Sydkorea
Synen
Tadjikistan
Talman
Tanzania
Tchad
Thailand
Tjeckien
Tngn
Takelaa
Tnnga
TrinidadorhTnhago
Tanisien
Turkiet
Tnrkmenistan
Turks-achCaicnsbarna
Tanala
Tyskland
Uganda
Ukraina
Ungern
Uragaay
USA
Uzhekistan
Wallis nch Fatanadarna
Vanuata
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Vastra Sahara
Zamhia
Zimbahme
Osternike
.
.
-
.
.
6,69
8,39
8.39
3,69
8,39
8,39
8,39
7,19
1,39
2,39
7,19
7,19
8,39
3,69
8,39
3,69
8,89
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
2,611
8,89
8,39
0,79
8,39
2,69
8,39
8,39
2,39
2,39
2,69
8,39
1,39
8,39
0,69
8,39
8,39
8,39
3,69
7,19
8,39
7,19
2,39
8,39
8,39
3,69
2,39
8,39
8,39
8,39
8,39
3,69
2,69
6,99
8,39
8,39
0,69
8,39
3,69
2,39
8.39
0,69
7,19
8,89
8,39
7,19
8.39
4,79
3,69
8,39
8,39
1,39
..
Satellit
39,00
deriga
8,99
• Debiter:ng ‘,kvr i 60 shkufldi*IS iritetvall. Ingen starlavgilt pé frisamtAl 020, 0200, nsststi:up 112. sdrdla[ 08 molali-i samt andi,i
spr-cialnummvr i ulli:idet ili-bo-:.i- med yllerlirlarv 1,89 kr/min utover de avrtiflet som anges ovan.
Alla priserat inklusive moms, 1 akllirening avldsld avgifler Sker i fotskott meddn Samlalsavgilter faktureras i elterskotl.
Prislislan galler lise dvii 20 oktohet 2010 och tillsvidare.
82 Fivcib mil AB
wwls.lsredhailLlsholaget.se
Telefon 0770-777000
Frågor och svar
Tv med gruppanslutning (GAN-TV)
)
Jag är GAN -TV-kund och har två tv-apparater.
Hur ska jag göra för att kunna se på båda tv-apparaterna?
Du be-ställer du ett tvidintjabonnomang samt en tviCngbox,
Det ur ingen kor tuvgift pi tvUUngkort och du 1/mar en HD-bo
x
utan kostnad.
>
Totaipris tvitlingabonnemang
Tvilkngubonnemang: 44 kl/mun
TviltnkorL 0 kr/mun
HD-hox: 0 kr
>
Jag är CAN-TV kund och har tre tv-apparater.
Hur ska jag göra för att kunna se på alfa tre?
Vi kan i dagsläget endast erbjuda möjlighet att se pu tv
på tva
tv-apparater men vi kommer under 2012 kunna erbjuda möj
> Jag har “vanligt” tv-abonnemang via Bredbandsbolaget
och nu har min förening tecknat GAN-TV. Vad händer med
mitt tv-abonnemang då?
Ditt tv-abonnemang övergar till CAN-TV och har du en HD-bo
x
far du låna den Linder tiden du är ansluten till CAN-TV. Vill
du istället ha en inspelningsbai HD-box kan du hyra don för
39 kr/mo nad,
lighet att titta på upp till tre olika tv-apparater per lägenhet.
>
>
Jag vill ha en inspelningsbar HD-box till mitt huvudabonnemang. Hur gör jag då?
CAN-TV ingur ton av en HD-box. Du kan även hyra en inspel
ninosbar HD-box, PVP (Personal Video Recorder) för 39 kr/
ma nad.
Jag har CAN-TV BAS idag, men vill ha Canal Digitat Medium
och tvittingabonnemang. Hur ska jag göra och vad kommer
det att kosta?
Ou kontaktar kundtjänV och bestulter det önskade kanalpaketet
samt ett tvillingabonnemxng med HD-box. Du kan välja mellan
att luna en HD-box eller att hyrs en inspelningsbm HD-bo
x.
Pris: [anat Digita[ Medium, tviltingabonnemang och HD-bo
x
Mirnadsavoift [er-,s’ Digta Medium:
100 Kr/mun
Munodavoi:t tvillingubc nnemung
Canal Dighal Medium:
HD-box:
Jag har tvillingabonnemang BAS och vill ha Viasat Guld
endast till boxen i vardagsrummet och inte till sovrummet.
Går det?
Ett tvillingabonnemang ir en kopia’ av ditt huvudabonne
mang, så väljer du att endast ha BAS på huvudabonnernanre
t
kommer du även få BAS på tvillingabonnomangct. Väljer
du att
ha Viasat Guld å huvudabonnemanget kommer du även
behöva betala tvillingabonnemangsavgiften för Viasat Guld.
>
Jag har bara bredband idag. Hur gör jag för att få ett moder
n
till mitt tv-abonnemang?
Nir du beställer tv Su kommer du även att fa ett modem
skickat
till dig.
>
Jag har Bredbandsbolagets tv-abonnemang och flyttar till
en
förening som har CAN-TV. Måste jag betala för min tv ändå?
Ditt tv-abonnemang övergar till CAN-TV och har du en HD-bo
x
for du luna den utan kostnad. Vill du stallet ha en inspelnings
bar HD-box kan du nyra den förä9 kr/manad,
>
Jag flyttar från en förening som har CAN-TV till en förenin
g
som inte har GAN-T\ kan jag behålla min HD-box?
NOj, så fort du flyttar frun en GAN-TV-iörening ska den lunade
HD-boxen rewrne:as titt Bredbandsbolaget.
94 kr/mori
0 kr
Pris: [anat Digitat Medium, tvillingabonnemang och
inspetningsbar HD-box
Munadsavgift Cinal Digirol Medium:
100 kirnrn
Manadsava/t tvrltngaoonnomang:
94 kr/man
inspeininoscar HO—box:
39 /r/
Läs mer på 1:rudbandsbotaget.s eller ring kundservice
0770-111 333
4
bredbands
bolaget
upptev mer’
Tv med l3ruppansWtning (GAN TV)
Med Biedhandzbolaqetku er förening slöne tv-upplevelse ned fler
vnöighefer direkt i bredbaudsuttaget. Bostadsrättslorening
en
har möjlighet att teckna ett gruppanslutningsavtal gällande kanal—
paket BAS pe iv. Föreninaen betalar de den fasta menculsavoiften
för tv och de boende betalar för eventuella tillval av kanalpaket t
ex Lanat+ och etijboxar. Varje huhell har sen rnö)lrghot
(ilnea rernilran rneo nagra enkla tryck pi fjärrkontrollon. Med filmer
frän hade SF Anytime och Nordisk Film finns över 2000 filmer att
välra pJ, varav rnänoa HO-kvalitet,
GANTVingr
LnavHO-box
Sierrevrjilt
rj
Kf
•t iiiqönq ItU BAS TV-utbudet
(se brerif]andsho[ucjet.se För aktueLl
över kanaler)
TiIiäggstjnster
En prrvatkund r HSB med tv-aborrnenrang betalar i9 kr/man för
kanarpaketef BAS vro 24 mänaders bindningstid, en kor fOvoilt om
299 kr/halvär och fraktavgift pu 96 kr, Allt detta inger vid gruppanslutning.
Läs mer pö e
lista
aoandsbolagm.sa efler ring kundservice 0770-111 333
Ou kan besletla kanaLpakel mor rilLjgqsavgift.
Tviffingabonnernang. En menadsavgift för valt kanalpaket
tillkommer. HO-boxen lär du Löne utan kostnad, men önskar
du en inspefningsbarHo-box kan du hyra den för39kr/mön.
boaqet
Upptev mer