ICA Fastigheter Sverige Finansiell information juli

ICA Fastigheter Sverige
Finansiell information juli-september 2014
Solna, 2014-11-12
Hyresintäkter och resultat för tredje kvartalet 2014
ICA Fastigheter Sveriges hyresintäkter uppgick till 490 Mkr (483) under tredje kvartalet 2014.
Driftnettot uppgick till 197 Mkr (197) och rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till
83 Mkr (103).
Driftnettot är i nivå med föregående år även om hyresintäkterna ökar då fler underhållsåtgärder har
utförts under tredje kvartalet detta år. Avskrivningarna har ökat med 25 Mkr jämfört med
föregående år till följd av ändrad bedömning av livslängden för fastighetskomponenter.
Investeringar och avyttringar
Under januari-september 2014 har investeringar om 472 Mkr (460) aktiverats. De största
investeringarna är Flottiljen köpkvarter i Barkarby samt etableringarna av Maxi ICA Stormarknad i
Uppsala (Gnista) och Örebro (Tybble).
Under tredje kvartalet 2014 har tio fastigheter avyttrats till Ancore Fastigheter, där ICA Fastigheter
AB är hälftenägare, för 868 Mkr, resulterande i en reavinst om 118 Mkr. Avyttringen innebär också
att uppskjuten skatt på koncernmässiga övervärden knutna till de avyttrade fastigheterna löses upp
med 79 Mkr, vilket medför att skattekostnaden för kvartalet blir positiv.
Marknadsvärdering
DTZ har under september gjort en marknadsvärdering av samtliga av ICA Fastigheter Sverige ägda
fastigheter i Sverige. Bedömt marknadsvärde uppgår till ca 10,3 miljarder kronor att jämföra med
bokfört värde på dessa fastigheter på ca 9,7 miljarder kronor. Marknadsvärderingen har även
resulterat i nedskrivning av två fastigheter, en där ICA lämnat butiksläget och en där det finns större
outhyrda ytor, med totalt 19 Mkr under det tredje kvartalet.
Fakta om ICA Fastigheter Sverige
ICA Fastigheter Sverige äger 107 fastigheter, huvudsakligen butiksfastigheter med ICA-handlare som
största hyresgäst. Merparten av dessa fastigheter har ICA Fastigheter Sverige utvecklat i egen regi.
Vid sidan om att äga och förvalta fastigheter bistår bolaget ICA Sverige med att hyra in butiks- och
lagerlokaler. ICA Fastigheter Sverige-koncernen består av ett 70-tal bolag.
Redovisningsprinciper
Fastigheterna har beaktats ur ett ICA Gruppen-perspektiv. Det innebär att bokfört värde är det värde
som fastställdes i förvärvsanalysen i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB den 27
mars 2013, minskat med avskrivningar. Fastigheter som tillkommer efter detta datum samt
tilläggsinvesteringar i äldre fastigheter bokförs till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information juli-september 2014
Resultaträkning i sammandrag
juli-sep
2014
juli-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
216
268
6
490
213
265
5
483
642
799
18
1 460
635
795
14
1 444
-251
-42
197
-250
-36
197
-750
-121
589
-745
-133
566
Administrationkostnader
Avskrivningar
Förvaltnings-/rörelseresultat exklusive engångsposter
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Förvaltnings-/rörelseresultat
-15
-99
83
118
-19
182
-14
-80
103
0
0
103
-54
-304
231
120
-19
332
-46
-197
323
-1
0
322
Finansnetto
Resultat före skatt
-6
176
-9
94
-20
312
-25
297
Skatt
Periodens resultat
62
238
-21
73
38
350
-65
232
Mkr
Hyresintäkter ägda fastigheter
Hyresintäkter hyrda fastigheter
Övriga intäkter
Hyresintäkter
Hyreskostnader hyrda fastigheter
Driftskostnader
Driftsnetto
Rapport över finansiell ställning i sammandrag
Mkr
2014-09-30
2013-09-30
Tillgångar
Byggnad och mark
Investering i annans fastighet
Övriga anläggningstillgångar
Tillgångar tillgängliga för försäljning
Övriga omsättningstillgångar
Totala tillgångar
9 732
81
2
25
238
10 078
10 579
79
3
20
210
10 891
Skulder
Eget kapital
Uppskjuten skatteskuld
Skulder till koncernföretag, räntebärande
Avsättning till pensioner
Kortfristiga skulder
Totalt Eget kapital och skulder
8 099
1 005
451
35
488
10 078
7 808
1 149
1 490
33
411
10 891
ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information juli-september 2014
Rapport över kassaflöden i sammandrag
Mkr
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital
Nettoförändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar fastigheter
Sålda fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Utdelning
Emission
Lämnade koncernbidrag
Förändring koncerninterna lån
Kassaflöde från finanseringsverksamheten
Periodens kassaflöde
juli-sep
2014
juli-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
150
1
151
183
-11
172
403
-11
392
518
142
660
-149
868
719
-142
22
-120
-465
873
408
-457
21
-436
-38
0
0
0
-90
2
0
0
0
-832
-870
0
-52
-52
0
-712
-800
0
-224
-224
0
0
0
0
ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information juli-september 2014