Infobrev/granskning i PDF-format

BYGGNADSNÄMNDEN
INFORMERAR
Detaljplan för
VEDHYGGE GÅRD 2 M.FL.
(MULTIHALL)
Tyringe tätort, Hässleholm tätort och kommun, Skåne län
Vad innebär detta för mig/oss?
Ett förslag till detaljplan för Vedhygge gård 2 m.fl. (multihall),
Tyringe tätort har tagits fram och är nu ute på granskning med
berörda sakägare och myndigheter. Ni har härmed möjlighet
att ta del av upprättade granskningshandlingar.
Förslaget finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret i Hässleholm, på Tyringe bibliotek samt på kommunens hemsida.
Tyringe Multiarena AB har för avsikt att uppföra en multihall
för sportändamål på fastigheten Vedhygge gård 2 m.fl. och en
ändring av gällande detaljplan är av stort behov för att se över
området. I planområdet ingår även Tyrs hov och Vedhyggeskolan.
Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen
(PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god
helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut
om till exempel bygglov.
GRANSKNING
Vad innebär förslaget?
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen inom
planområdet från allmänt ändamål och parkmark till:
-Idrottsändamål, läggs in för hela området där Tyrs hov och
multihallen ingår. Idrottsområdet utökas och stärks för att
möjliggöra byggnation av en multihall.
-Skoländamål, läggs in för område runt Vedhygge skola och förskola. Befintligt skolområde blir mindre, eftersom den södra delen läggs till idrottsområdet.
Doktorsgatans tillfart till idrottsområdet stängs av. Doktorsgatan får en vändzon i öster och blir en återvändsgata.
Efter samrådet har en del justeringar och mindre ändringar
gjorts av planförslagets handlingar. Bland annat har en transformator lagts till vid Doktorsgatans vändplan. En principiell
dagvattenutredning har gjorts som visar att man klarar ytavrinningen i området.
Vändplats
Multihall
www.hassleholm.se
Vändplats
Illustration med multihallens placering.
Utdrag ur den formella plankartan
Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med n
­ ormalt ­planförfarande, vilket
innebär tre skeden (samråd, ­
granskning, ­
antagande). Det
finns ­möjlighet att lämna synpunkter nu i granskningsskedet.
Byggnadsnämnden kommer att godkänna och därefter kommer Kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat in
skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.
Har ni synpunkter?
Eventuella synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden
senast den 20 oktober 2014 för att kunna beaktas.
Synpunkterna skickas till:
Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM
Hur kan jag få mer information?
För mer ­information om ­planförslaget:
Besök
-Hässleholms kommuns hemsida:
www.hassleholm.se/dp
-Stadsbyggnadskontoret i ­stadshuset, Hässleholm
där ­förslaget finns upphängt
-Tyringe bibliotek
Kontakta
-planarkitekt Annica Holmberg
e-post: [email protected]
tel. 0451-26 89 10
eller
-stadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod
tel. 0451-26 89 20
www.hassleholm.se
GRANSKNING
22 sept - 20 okt 2014