Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014

Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014
Den 3 november
Kursintroduktion, genomgång av litteratur och examinationsformer etc.
OBS!!! Vid samtliga träffar konferensrum 3
Den 10 november 10-13
Fokus: Vetenskapsteori och metod – positivism och tolkande ansatser
A) I detta seminarium arbetar vi med det traditionella perspektivet på vetenskapsteori och metodlära,
nämligen positivism och hypotetisk- deduktiva ansatser. I samband med detta fördjupar vi oss i Emile
Durkheims vetenskapssyn och hur den kommer till uttryck i studierna om självmordet. Vi diskuterar
även de statistiska metodernas förbindelse med det positivistiska vetenskapsindealet.
Inför seminariet: Läs Gilje & Grimen särskilt kapitel 2 och 3, kapitel 5 i Andersen & Kaspersen,
Denscombe särskilt kapitel 1-2 och Kvale särskilt kapitel 4.
Förbered kommentarer till följande frågor:
Vad kännetecknar den positivistiska ansatsen i vetenskapsteorin?
Vilka förbindelser finns det mellan statistiska metoder och det positivistiska vetenskapsidealet?
Varför är Durkheims studie om självmordet ett exempel på detta ideal?
Vilka begrepp anser du vara viktigast för att förklara Durkheims vetenskapsideal? Utgå från litteraturen.
B) I detta seminarium arbetar vi med vetenskapsteorier och metoder som bygger på ett annorlunda
vetenskapsideal än det traditionella perspektivet (positivismen). Vi fokuserar huvudsakligen på tolkande
ansatser som har sina rötter i hermeneutiken. I samband med detta fördjupar vi oss i Max Webers
sociologi som i flera avseenden skiljer sig från Durkheims uppfattning om sociologi och
samhällsvetenskap. Vi diskuterar och fördjupar oss även sociala interaktionsteorier.
Inför seminariet: Gilje & Grimen särskilt kapitel 7, kapitel 6 och 12 i Andersen & Kaspersen, Denscombe
särskilt kapitel 4-6 och Kvale särskilt kapitel 1-3.
Förbered kommentarer till följande frågor:
På vilket sätt skiljer sig hermeneutiken från positivismen i synen på vetenskap?
Vilka konsekvenser får skillnaderna för valet av metod och vilka frågor som ställs i en sociologisk
undersökning?
Vad kännetecknar Webers syn på vetenskap och vilka nyckelbegrepp kan vi använda för att förstå
Webers uppfattning om vetenskap?
Vilka likheter/skillnader finns mellan Webers sociologi och de social interaktionsteorier som beskrivs i
litteraturen?
Den 17 november 10-13
Fokus: Abstraktionsnivå och metod
I detta seminarium ligger fokus på begreppsparet struktur och aktör och dess implikationer i
metodsammanhang. Innehållet bygger på det vi studerat tidigare under kursen. Vi introducerar också
två nya begrepp, nämligen metodologisk individualism och metodologisk kollektivism vilket ger en
djupare insikt i de frågor vi arbetat med förut. Därutöver diskuterar vi möjligheterna att blanda
metoder, s.k. mixed methods inquiry.
Inför seminariet: Läs Gilje & Grimen särskilt kapitel 6 och 8, Denscombe särskilt kapitel 7, 13 och 14 samt
artikeln av Pearce
Förbered kommentarer till följande frågor:
Vilka konsekvenser får metodologisk individualism respektive metodologisk kollektivism för valet av
metod i en sociologisk undersökning?
Vilken förbindelse finns det mellan förklaringstyperna som Gilje & Grimen diskuterar i kapitel 6 och
begreppen metodologisk kollektivism och metodologisk individualism?
Jämför Durkheim och Webers sociologi utifrån begreppen metodologisk kollektivism och metodologisk
individualism.
Vilka konsekvenser och problem kan en tillämpning av mixed methods inquiry få vid en strikt tillämpning
av metodologisk kollektivism och metodologisk individualism i synen på vetenskap?
Den 24 november 9-12
Fokus: metod och organisation/arbete
I detta seminarium skiftar vi fokus till organisations– och arbetslivssociologi. Inledningsvis diskuterar vi
arbetets förändringstendenser under de senaste decennierna och tittar sedan närmare på en
undersökning som belyser arbetets funktion i termer av identitetsskapande och hur det kan påverka
människors villkor på arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med seminariet är att diskutera olika
metoder som kan användas i studiet av samtida arbetslivssociologiska problem.
Inför seminariet: Läs Castells kapitel 4 samt artikeln av Arvidsson et al.
Förbered kommentarer till följande frågor:
Hur har arbetet förändrats sedan 1980-talet? Hänvisa till texterna av Castells och Arvidsson
Vilka implikationer har detta i termer av metodologi (fundera över begrepp och teorier som vi diskuterat
tidigare under kursen, t.ex. struktur/aktör)?
Hur anpassar sig Arvidsson et al. till de metodologiska utmaningar som uppkommit i
förändringsprocessen?
Reflektionspaper I
Vid seminariet den 20 november ska det första reflektionspapret lämnas in. Tanken med papret är att ni
skriftligt ska reflektera över seminarium 2-4 och diskutera hur kunskaperna som inhämtats kan komma
till användning i ett framtida uppsatsarbete. Reflektionspapret ska omfatta c:a 1000 ord. Om vi får tid
över på seminariet diskuterar vi även era reflektionspaper.
Den 3 december 9-12
Fokus: metod och organisation/arbete
I detta seminarium vidareutvecklar vi perspektivet på arbetsliv och metod. Särskild tonvikt läggs vid
deltagarorienterade metoder som är vanliga i samband med förändringsarbete inom organisationer och
olika samhällssektorer.
Inför seminariet: Läs Denscombe särskilt kapitel 8 samt Holmen & Starrin särskilt kapitel 1, 2, 6 och 8.
Förbered kommentarer till följande frågor:
Vad skiljer den deltagarorienterade forskningen från andra samhällsvetenskapliga metoder?
Hur kan forskarens roll beskrivas i deltagarorienterad forskning? Jämför med andra perspektiv som vi
berört under kursen
Vilken nytta har en dialogkonferens? Ge exempel på i vilka situationer den kan tillämpas.
Vilken kritik kan riktas mot deltagarorienterade forskningsmodeller?
Den 8 december 10-13
Fokus: Projektarbete – inledning
Seminariet utgör det första steget i arbetet med kursens projektarbete. Projektarbetet ska utformas
som en projektplan där ni, baserat på de kunskaper som inhämtats under kursen, definierar en
frågeställning, föreslår en lämplig metod samt presenterar förväntade resultat av projektet.
Projektplanen baseras på en idé som är relaterad till något ämnesområde ni finner intressant, t.ex.
organisationsutveckling/förändring, ansökan om finansiering till ett forskningsprojekt inom ert
intresseområde eller en uppsatsidé. Bakgrunden till frågeställningen ska diskuteras utförligt och ni ska,
utifrån den empiri ni ämnar samla in, motivera hur ni ska gå till väga ur metodologisk synvinkel.
Metoddiskussionen ska vara relaterad till de frågor och ämnen som har diskuterats under kursen och
innehålla referenser till kurslitteraturen. Det förväntade resultatet ska också reflektera kursinnehållet,
särskilt med avseende på den kunskap som produceras i projektet. Frågor som bör belysas är t.ex. på
vilken nivå projektet befinner sig i termer av struktur/aktör och vilken vetenskapsteoretisk förankring
det har. Det är viktigt att komma ihåg att det inte rör sig om en ”riktig undersökning” utan om en
planerad forskningsuppgift. Projektplanen ska omfatta c:a 4000 ord inklusive referensförteckning.
Inför seminariet: Läs Kvale särskilt del III samt Denscombe särskilt del II. Var även beredd att referera till
den övriga kurslitteraturen.
Fundera över projektplanen, d.v.s. vad ska den behandla och vad måste finnas med?
Vid seminariet den 28 november ska det andra reflektionspapret lämnas in. Tanken med papret är att ni
skriftligt ska reflektera över seminarium 5-6 och diskutera hur kunskaperna kan komma till användning i
ett framtida uppsatsarbete. Reflektionspapret ska denna gång omfatta c:a 800 ord. Om vi får tid över på
seminariet diskuterar vi era reflektionspaper.
Den 12 december 10-13
Fokus: projektarbete – fastställande av ämne och upplägg
I detta seminarium diskuterar vi innehållet i era projektplaner. Ni förväntas kunna ge en kort
presentation av det preliminära innehållet och hur ni ska gå till väga metodologiskt. Övriga deltagare
förväntas ge konstruktiva kommentarer på innehållet samt tips och råd.
Inför seminariet: Förbered, så långt det är möjligt, era projektplaner. Lägg särskild vikt vid det tentativa
innehållet och vad ni ämnar inkludera i den slutgiltiga versionen. Relatera till kurslitteraturen och de
begrepp och perspektiv som vi jobbat med.
Den xx december
Fokus: projektarbete – handledning
Vi fortsätter att diskutera projektplanerna i form av grupphandledning.
Inför seminariet: Förebered en presentation av hur arbetet med projektplanen fortskridit. Lägg särskild
vikt vid hur ni använder de vetenskapsteoretiska begrepp som diskuterats under kursen. Relatera till
kurslitteraturen.
Den xx december
Fokus: projektarbete – handledning
Vi fortsätter att diskutera projektplanerna i form av grupphandledning.
Inför seminariet: Förebered en presentation av var ni står i arbetet. Försök att beskriva projektplanen i
sin helhet och vad ni har kvar innan den är klar.
Den 17 januari
Inlämning och presentation av projektplanerna
Inför seminariet: Förebered en längre presentation, c:a 20 min, där ni går igenom projektplanens olika
delar i sin slutgiltiga form. Beskriv hur ni har gått till väga och motivera era argument och förväntade
resultat. Lyft fram de metodologiska aspekterna.