Vecka 45 - ockelbonytt.se

Anaonsblod fiir Ockelbol Homrdnge omrddet
Grupptdrrndeketill hushtll€n
O1.""'-
t
y 45 tu 2746
58:elrs.
TTIYCKERIETI OCKELBO
Te|.0297-40070Fax 406 70
[email protected]),ckerietockelbo.se
t4 | 2,00.
OC|(EIBO
iJl !.SeRVlqE BenstJonsson(fdN4otorcentrum)
6ppnari nya lokalerpa Jon Jonsvagen6 i Ockelbo
(i sammalokalersom Byggbutiken)
- Bilservice& Reparationer
alLamerken- Dack& F;ilgar- FitFaUning av reservdelar Hn Bildelsspecialisten (BDS.se)- FoEaljning
.u !M
e S tuletror a oriqinaldelar.
Velkommen6nskar Bengt073-02772 31 e er 0297-40095
Minnsnifjolirefsannons
d?irdetblrysucci
iiven
i TVprograun
elLandet
Sunt??
[email protected] firarvi med
Jdtte X-tra pris pa
isoos
ror39qp
(med
kupong7:-kr i butik).
Naturligtvis har vi euen bra
Kom och smaka- FREDAG
8 novemberhar vi
provsmakningp6 lililll r',s*Ptit
Elisabethfinnsi veft demo-k'k
melan 11-15
ICA g.fpelilriliiterucnur
cb
ocKELBo
PRO
BInGO
Tis5 novkt 14.00
Glantan Vibacka.
"#,;;i,"
i :-:;,:,"',
::!i:i,;,:
::i::;
[\"'hunl
o t ailsenit ossniir ri rar i
veilkomnal
INTEFACTIVE
DESIGN
wwwpfgdesgn.com
DINLoKALAREKLAMBYRA
' Grafisk
' Vsltkort.Varuma.ke.
design
Logotvp.
Annons€r
m.m.
f
lpt l
H.F.Aktiva Kvinnor i Ockelbo lHusmodersfdreningen)
|!l
H(istmarknad/basar
i Soluret lairdagenden 9 novemberkl. 10.00.
Tombola,
kaklotteri,
fdrsaljning
av blamattor,kuddatdukar,stickadesockor,vantar, pulsvarmare
och barntrdor.Hembaktsom bullat malbrdd,biskvier,rulken,
smdbrddmm.Saft,syltoch mos.KaffeseNering
f6r den somvillla en tika.
ALLA ar, bede ganmal och ung, fam eller singel varmt valkommentill Soluret
hrcdvid simhallen)ft eft bes6khos H.F.Aktiva Kvinnori Ockelbo
Svenska
kyrkan+
c
OCKELBO
Me4 nov
kl 18.00 stick€af6 i KyrkansHus,Allavijlkomna.
kl 11.00 Sopplunchi Xyrkans Hus.30:-.Allave komna.
On6 nov
gi l0 nov
ulGca
JADRAAS
So10nov
kl 12.30 LUNCHIIIUSIK,
Ockelbolvianskdr.
kl 14.00Andakt pa Bysjiistland, Missionskyrkan.
kl 18.00 KvALLsMAssA,christinaDanielsson,
KentFetlstrdm.
kl 11.00 Htici,tAssA, siefanNilsson,
Jennychristoffersson.
EnkeltKy*kaffe.
kl 10.00 Gemenskappa linblomman, TordHornoch
Ove Ldfstrand.
kl 14.00 GUDSTIAI{ST
i Folkets Hus.
StefanNilsson,
lennyChrisloffersson.
Enkeltkyrkaffe.
EliseLindqvist
Angeln pi Malrnskillnadsgatan
'Bes6ker nasta
oss
damlunch
onsdagen
den 13nov2013kl. 11.30
i fitrsamlingssalen,
KyrkansHus.
VALKOMNA
'!,
i.:;,
Galliano
Tacktill er ftiretag,partieroch privatpersonersom
gjorde det miijligt f<iross att behallaoch k6pa en kar
favorithist - Galliano!
Ettstort,ddmjuktochvarmttackfranosspAOckelboRyttarforening!
Komgarnafdrbiochhdlsapa er hastlValkomna!
OckelboOrienteringsklubb
www.ockelbook.se
Loptrtning, tisdag5 november
kl l8'r0.
Plats:UlvstaFriluftsgerd.
Styrelsemiite,
onsdag6 november
kl [email protected]
Plats:UlvstaFriluftsgird.Fikaansvarig:
Anna.
Lijptr$ning, torsdag7 novembcrkl l8|0.
Plats:UlvstaFrilulisgird.
Nov€mberfflsetlingdistans,scindag
l0 nolember.
TC vAsterom EskdLanthandel
vid Gill
. Cemensamstartkl l lro
KOK
fulbord pa NINJAS
OCKEIBo
I ir kanni ?inen ging ko,nmatill ossoch
avnjutavdrtpopuliirajulbordpi "Pensionatet".
Nyhctliir i er ar att ni kanbokalunch-julbord.
Fdrmerinformation
scwwuninjaskok.se.
Julborden
blir snabbt
fullbokadc
sAsetill arr
bokai tid.
Vtilkommen med er bokning pd tel. 072/5286209 eller info(ttninjaskok.se
Ninja medpersonul
'-i!..r
.t.!flrr
ta
lr
Ma 4/11kl 18.30Biinf6r ockelbo.
On 6/11kl 14.00Ahdokl pA Bysj6stfond.
On 6/11kl 19.00lcriivnihg.
To 7/11kl 18.00Missionsky.kohs
unga.
Fr 8/11kl 10-12Cdfd LP-kontokfen.
saj10/11kl 11.00Gudsrjiinst,KotorinoLinderborg.
56n9ov Missionskyrkotu
ungomedledore.Kyrkkoffe.
\b
FIRA FARMED EN MIDDAGPA'FARSDAGSAFTONT'
I;trdag den I november,sittning fran k].18.00 i TredgArdensHusMENY FORKViI,LEN
FoRRA'IT:
VARMRAfI
DESSERT:
JiidraiilsgravadHjo.iihnerfila
ned Peppd.rctscrene
RegnbAgefren Siljan ned vnsterbortcns-crnc
' a F P o l " r ' r n a " L s r uh
f ,o r ' " l r1 n I v
Hlort.ohpa .it nredlatirisD.dcirnddc
2 retter 315krl rlittei 395 kr, inkl. l latiilJadfadl TEdsArdspilsr.f
Med alkoholf.itt alternativ 2 rntter 275 kr 3 f.ttcr il55 kr.
OBSIEndastfdrboknins,
Bokabordsen{stdeni novenber.
JAD,,#"g.!
AR
"{
.d
Info: 554 20 Kdk: 0297 551 50, [email protected]{ij.sc Varmt valkomnal
OCKELBO
FOLKBIBLIOTEK
INFORMERAR
NORDISK
KULTURVECKA
2013
11l11 kl. 18.30Kuraskymning,ArkivarieAnja Helldalleserur ls-slottet
av TarjeiVeesas.
13/U kl. 9.30Kuragryning,AnitaWickstriimochAnnaJonssonleserur
barnbiickermedtemavinter i norden.
l3lu kl. 18.30TorgetOckelbo,bilderochhistoria.Fransekelskifte
till
sekelskifte1900-2000.
Upplisare: ConnyNilsson.
*
Ockelbo
@castrikebysden
Ockelbo
Ett hjer igt tacktill alla Er som
gratulerade
mig pi min 95 -firsdag.
LingboByradkallartill
Stormdtetisdagenden
klockan19.00pa
5/11-13
LingbogArden.
Vi bjuderpe kaffeo kaka.
Vel Mdtt// LingboByftd.
ValborgAkerlund.
OckelboLucia2013
Ar Du 166r€llerdidre,kansjunCa
ochvtllvar. mediSretslucialirDu
va kommentill(VrkansHussondaCen
den 10 novemberkl. 16,00.
Ar det naeoiDuvillfi6gaofr Rihg,KentFiltstrijm073.5322 706
ocKELSO
LrONS
CLUB/OC(ELBOFORSAMLTNG
f
l.f. ercivaKvinnori Ockelbo
tra Manadsm6te
onsdagenden 13nov kl 19.00iSoluret
Vi firartillsammans
medKvinnfdlk
varaiubilarer2013.
Anmdlan
tillMajken
tel.41128senastden10/'11
VarmtvelkomnaDetfinnsn6graplatserkvartillJulmarknaden
i Ulvaden23 nov
RingInga-Lill
tel4l420om Du vrllvaramed.
DinaFdrsiikringar
Gestrike
0297-402 73
www.dina.se/gestrike
OppnaFtirskolan/Familjecentral
Mendag4 november
k|.13.30
Kronans
Droghandel
informerar
om
vanliga
barnsjukdomar
i hdsttider.
Torsdeg
14november
kl. 10.30
Konsument
Gdvleborg
tipsarom hur
barnfamiljerkanfa
vardagsekonomin
att gAihop.
Vdlkommen
!
MUSIKCAFE
I Jedraes Folkets Hus Liirdag 16 November kl 15.OO
Bjdrnoch Nickeunde-rhSller
med garnlagodingarsom Tico-Tico.
as time
goesbay,ovanregnb5gen,
kom i min famn,Sakkijarvenpolka
etc.etc.
Pris100:- och i det ingdr entr6,fika och konstlotteri(biljetten).
Alla Ar velkomna,inget medlemskrav.
Varmtvelkomnadnskar
arrangdrerna,
PRO
;AonnAsocn @
€'
Snartdrarvi Socialdemokrater
igengmeden omfattande
kampanjsomvi katlar
"VADVILLDU,..'
Vi villfangainjust DINAasikter,ute i byarnasavalsom i centralorten.
Vilkaomradenskavi prioriteraoch utveckladen nermastetiden?
Vi hoppasatt mangaav de esiklervi f6r in kommerat fa en plalsi partietsframtidakommunpolitiska
handlingsprogram
(KPH).
[,,lansomkvinna,ungsomgammal,komochgdr din rdsthord,dga motdga,
via brev,telefonsamtal
ellervarfdrintemedhjatlpav de nyasociaimedierna
vi
omgeross med.
De tre btistafdrslagenbelcinas
medpriserdzjrv6r styrelseutgdrjuryn.
Partietsexp.Oppenmandlorsdfm.Adress:OckelboAK.S. Asgaian10.
Tel.0297 41475.
E-mailadressen
[email protected]
Platserna
der du mdterossar torgeti JedraasochOckelbo,Tempoi Amotoch
Lingbogdrden
iLingbo
DATUM
Ldrdag9nov
Ldrdag'16
nov
Ldrdagz3nov
Ldrdag30 nov
LdrdagTdec
Lordag14dec
Ldrdag
21 dec
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
PIATS
OckelboAmot
OckelboJ.jdraes
OckelboLingbo
Ockelbo
OckelboJ€jdraas
Ockelbo
Ockelbo
I
{
{
GapaBlo
Gatifi Rto
PRO rnocnAs Cb
Medlems/budgetmiite 13 Nov
kl 14.00i Folkets Hus.
Information
om anhdrigstdd
m.m.av
KerstinLjung,Ockelbokummun.Fika.
...till er son hjdlpte till niir
fircn kattunge bler pAkijrl rid
Mantrcnd.
Eht & ba e
Hor du rdd
medlTkri mdnoden?
sii|ii:6LrcoolplK9m345c.nq.r!!
MIGAGERINGEN
Fredag 8i11 kl19 Sverigepremiar
Liirdas gil'l kl19 :.,|]j"-.
B i l j e l q | i:,Il_".4e
8s0: r r "
,-,:.^,.. ;;.;
10/11H 19 ;;;;;; e,
".^#;;.^.",
MIG AGER
INGEN
Detqnrlittullarl
lfll
tx
ft nill
l-----il
[email protected]
ld.lil
krffifi;l
o297-34o2r
g
Scindagar
t/v, 8/tz, r5/rz
ta sittning Laoo2:ats:oo
lcirdagden4/u
ta IZOO2:a r5:OO5:e r&OO
0w(a tider samtbokninsar r.rngoss!
o297-34o2l Viilkomna!
t"
+i&dbtr4L.i
Jackor-T-shirt-Balten-llJldssoroch
mvcketannat
56NDAG
1o.t11
u o.Jag
Velkommen
in till oss!Bibbio Maggan
En liten pdminnelsetill alla fastighetsiigarei ott Lirgbo Vtigfiirening
Sordlattighetsaigatc
tittdtsnutt intt urrl,ittt tt sni;,1in \in .lr, k,tntitlitl
pA sanu drk pA sntnl lt li)li1nt.:
. Det iir stortrafikfaraoch olycksfallsrisk.jastighetsiigaren
:ir ansvarig.
. Det finnsinte platsinom gatuomredet
liir exira sniimassor.
. Den sndsomkdrs ut pd gatunrarkdrabba.neslanxlltid din nArmaste
gmn,
nesin/udan, var reddom grannsiimjanl
. Det kommeratt f(irorsakaextrakostnaderfiir bofttransporl
av snii,
belaslarsedanfastighetsAgaren
kostnadsm:issigt
N,ltfajr i ar: SontfeltiSh(tsaigarc
ino t Littsl\) Vii\lircni,\ hat ni ,u;jlitlt( (1nltaitlt
tusa,ultilldinl )fun.krtktkryo lt,t li, *ttxltn iit Ptt,\,tL)\e,t07t).t7t)1297
Gldm inte bon ati markeravart du har ditt stake/hAcksamrbrevlida
Lingbo Vdgfnreniry
Sryrctsen
LI]NCHBUFFf VARDAGAR11,00-13.30.
85 KRONOR
MatHda 57 bonor. Fiir dis son ar ijver 65 ar erbjuder vi lunchbuft6 {iir 65 kronor.
I menyn iDgar hembakat brijd, sallader, smaksatt vattcn samt kaffe med kaka.
t[xNYvf,cKA 46
Mandag
[email protected] med scnapsses
Rimnad oxbringa ned pepparrotsas
Tisdag
FiskexatAng med fetaost och oliver
Siekt sidflesk med ldkses
O4dag
Stekt pangasiusmed ska4ses
. Biflshoganolf Ded ris
Toredag
Anckokt tors!fila mcd skaldjurssns
Briickt kassler mcd stuvad blonkel
ftedag
Ld och spenatlasasbe
Manelglace.ad kotlettrad n, peppaFas & poiatis$atiing
WIJ-
TRAD
GARD
AR
Infor 554 20 Xiik: 0297-55450, [email protected],www.wij sc Varnt vnlkomna!
;,
'{
trtAX FCIFI
HOSTSiLAKT!
Vdra betesdjurkommervi att slaktainom kort,djurenhar gatt ute sedanf6dselnoch har enbartetit GRAS!
KdttetHANGI\,4ORAS
i minst'14dagaroch sdljsi 1/4vikt car55kg
Kdttf?irsen
dr vaccumfdrp och detaljernauppmArktatyp: biffentrecote.
Planeradfdrs.iljningslutetav novlPRlS95kr/kg(benfritt)
RING:Anki 0706072934el Uffe 0705387472ftir bestallning!!
ft
{,
is
rI
ii''
Fijlj osspa
w
[email protected]
u6.J ag
Viilkommen
in till oss!Bibbio Maggan
Skoterikning i skog och mark!
OckelboLRF-avdelning
inbjudertill diskussionom terrangkdrningslagen.
Sn6skotrarochryrhjulingar
er utmArkta
pa rdttsdtt.De senaste
fordonom de anvainds
drenhar kdmingmeddessafortskaffningsmedel
dkat,och vid negratil[ellenorsakatskadorpAsuingseloch skogsplanleringar.
Vi villfe till en diskussion
fdr att
brhindrasAdankdrningdennavinter!
VAlkomnatill l\4obygarden
den 6/11kl. 18.30fdr att uppdateradig om vad som
galbr idag!
polisenoch LRF.
lredverkanav Ockelbokommun,Ockelboskoterklubb,
/tr
l\4ycket
vtjlkomnal**m
-*-
S i.rt att hengamed
I fa
losporten?
Det:ir iinnusvirareom manhtir
diligt. Ring Hiirsellinjen
0771-888
000.www.horsellinjen.
se
@hrf.
HatFelskadades
Rikslitrbund
|lCl(ETBO
KOMMU}I
ffi
ffi
;,
KOMMUI'I
OCKELBO
I1'IFORMERAR
l/Il)STATII}IIETI
TI.ER
PAR|(TRII{GAR
I OCKII.B|]
&I.II{GB(}
SAMT
URIT
Ockelbokommunhar tillsam'nanslncd IjU-projekretParkera& Rcs
f erdigstelltnya pendlarparke.ingar,mcd tillhdrllnde
motorviirmarstolparvid stationi Ockelbooch Lingbo.
Aven cykelparkeringarmcd tak harsattsupp pAbaggesrarionerna.
Mels:itiningenmed pcndlarparkeringarnaer arrdka
kollektivtrafikresandet,vilket i sin tur lecieriill minskade
miljdutslepp.Var med och bidra till cn b:iurc miljdl
Trafikverkerkomme' a|| I'r en (nkla in\ ig i ga, d!
stationsomddenanegongang i mitten av novcmbcr.
Parkeringenbakom Uiet:ir iclagnrarkeradesom{drh)rda p-ptarsc..
Nu kommer dennaparkering att dppnasupp. .14platsera! 68 plalser
kommer attbli friparkering, och 24 plarsermorsddcr konmeratr bli
markerademed hyrda parkcringar.
_ PI.ATS
OCI(TIBO
ATII,AXA
GNEJ
T1LLSKRAPET!
Deltamed oss i
Skrdpplockardagarna.
www.skrapplockardagarna,se
,t
i{
{