Uppdragsutbildningar inom e

IT MANAGEMENT
Foto: stock.xchng
Utveckla framtidens
vård och omsorg
med stöd av IT
A
rbetar du med e-Hälsa? Då finns det några fortbildningsområden av
extra stor betydelse för att möta framtida utmaningar inom vård och omsorg.
Den snabba IT-utvecklingen och digitala innovationer kommer utgöra en
viktig katalysator för förnyelse och förändring. Med utmaningarna ökar
kraven på att utveckla kompetenser för strategisk verksamhets- och ITutveckling inom offentlig sektor – det vill säga IT Management.
”Mycket kunniga och inspirerande
föreläsare. Bra innehåll med mycket
intressanta ämnen och tankeväckare. Bra med exempel på hur
modeller tillämpats i verkligheten.”
Citat från kursutvärdering av
uppdragsutbildning eHälsa 2013
UPPDRAGSUTBILDNINGA
R
INOM E-HÄLSA
”Mycket hög kvalitet på innehåll
och struktur. Pedagogiskt.”
Citat från kursutvärdering av
uppdragsutbildning eHälsa 2013
Vilka kompetenser blir viktiga?
Dels kompetens kring hur man kan få ut mer effekter och
nytta av den oerhört komplexa värld av IT-system som
finns inom vård och omsorg (Enterprise Architecture),
vilket innefattar verksamhetsutveckling, arkitekturdesign
och IT-infrastruktur. Men även kompetens i hur man
leder och lyckas med komplicerade förändringsprocesser
där IT är medel men inte målet (Change Management)
som berör strategiutveckling, förändringsledning och
effekthemtagning av IT-investeringar.
I våra utbildningar medverkar praktiker med rik erfarenhet. Undervisningssituationen mellan lärare och
yrkesverksamma innebär ett värdefullt utbyte mellan
akademi och arbetsliv.
I en undersökning bland kursdeltagare1 på uppdragsutbildning inom IT Management för sjukvård ansåg 80
procent att tillgången till IT Managementkompetens
inom den egna organisationen ansågs liten eller mycket
liten. Drygt 70 procent bedömde att behovet av IT Management kompetens i organisationen var stor eller mycket
stor.
• IT relaterade uppgifter (utveckling/anskaffning/förvaltning/strategi)
• Ledning/ansvar för verksamhetsutveckling med stöd
av IT
• Beställning av IT-lösningar och tjänster
Vi låter dig i arbetslivet ta del av vår kunskap
Det gör vi genom våra uppskattade uppdragsutbildningar
(fig1). Vi har erfarenhet av både kortare och längre
uppdragsutbildningar inom eHälsa, vilka beskrivs i
separata kurs-PM2. Förutom omfattande praktiknära
forskning inom IT Management och högkvalitativa
utbildningar har vi även lång erfarenhet av kompetensutveckling för yrkesverksamma. En viktig aspekt i alla våra
aktiviteter är en nära samverkan mellan näringsliv och
offentliga organisationer.
4,9
5,0
4,9
Betyg
4,3
Kursen som helhet
Kursinnehållets
relevans
Lärarnas prestation
Kursmaterial
Fig 1 Utvärdering av 4-dagars kurs i eHälsa - IT management
(Stockholms läns landsting 2013) Betygsskala mellan 1-5 där:
1= mycket dålig och 5= mycket bra. Medelbetyg anges ovanför
staplarna.
1 Enligt utvärdering efter kurser inom IT Management för sjukvård,
45 hp (2011).
2 Kurs-PM finns att ladda ned på http://www.ait.gu.se/utbildning/
uppdragsutbildning/
För vem?
Uppdragsgivaren står för finansiering och avgör vilka som
deltar. Generellt kan man säga att personer som arbetar
med frågor som relaterar till följande områden är lämpliga kandidater:
Erfarenhet har visat på vikten av att representanter från
verksamhetsledningen deltar för bästa utväxling av fortbildningsinsatsen och tillvaratagande av medarbetarnas
kompetens.
Människor växer och organisationer utvecklas
Institutionen för tillämpad IT vid Chalmers - Göteborgs
universitet erbjuder fortbildning och kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar. Med uppdragsutbildning menas utbildning som universitetet genomför
på uppdrag av en arbetsgivare för sina medarbetare vilket
bidrar till såväl yrkesmässig som personlig utveckling.
Uppdragsutbildningar håller samma höga kvalitet som
den ordinarie utbildningen och skräddarsys efter kundens
behov och önskemål vad gäller form, utförande, placering
och innehåll.
Det finns oändliga möjligheter till skräddarsydda fortbildningsinsatser vilka kan ges med eller utan högskolepoäng. Allt ifrån kortare kurser, seminarier, föreläsningsserier där deltagarna får en sammanfattning av aktuell
kunskap inom ett väl avgränsat tema till längre utbildningar för att utveckla fördjupad kompetens inom prioriterade områden.
Kontakt
Vi erbjuder även separata kostnadsfria kurser i IT
Management för yrkesverksamma. Läs mer på www.
ait.gu.se/utbildning/yrkesverksamma.
Boka ett möte med oss och diskutera vad
som passar er organisation!
Kontakt: Kalevi Pessi, docent
Tel: 070-698 9448
E-post: [email protected]
Webb: www.ait.gu.se/itm