pressmeddelande - Hagainitiativet

PRESSMEDDELANDE 23 MAJ 2014
Forskning och näringsliv önskar politiker som agerar
för en hållbar värld
Vissa frågor borde beslutas om i breda parti- och generationsöverskridande
överenskommelser, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår
förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling,
nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det skriver Johan Kuylenstierna, Johan
Rockström, Nina Ekelund, Anna Borgeryd och Svante Axelsson i en debattartikel i Ny Teknik
idag.
Det politiska samtalet i Sverige behöver breddas och tydligare inkludera dessa mer långsiktigt
avgörande utvecklingsfrågor. Därför har skribenterna formulerat en appell till Sveriges politiker inför
de stundande valen. Den har nu undertecknats av 44 personer som finns på listan över Sveriges
miljömäktigaste. Appellen kallas ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten”, och lyder:
Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse,
förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en isolerad politisk sektor vid sidan om
andra politikområden. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för
Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi
oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta.
Vi önskar:
1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår
framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.
2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och
välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.
3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande
och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-,
utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.
Kontakt:
Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute
Johan Rockström, chef Stockholm Resilience Centre
Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet
Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
För kontakt med respektive person ovan hänvisas till respektive organisations websida (press), vad
gäller Stockholm Environment Institute, kontakta Robert Watt.
För kontakt med Nina Ekelund. Mejl: [email protected] Mobil: 0735 022464
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood,
Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s,
Procter& Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail, Sveaskog och Vasakronan
Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood,
Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s,
Procter& Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail, Sveaskog och Vasakronan