Produktblad IHM Strategic Brand Management (PDF)

IHM STRATEGIC
IHM STRATEGIC BRAND MANAGEMENT
Många organisationer betraktar varumärket
som en strategisk resurs, men långt ifrån alla
vet hur de ska utnyttja den. IHM Strategic Brand
Management knyter ihop aktuella teorier inom
varumärkesområdet med effektiv metodik och
praktiska färdigheter.
Programmet tar ett helhetsgrepp kring varumärkesområdet och behandlar bland annat analys och utveckling
av varumärken, varumärkesstrategi, varumärkesvård
och värdering av varumärken.Vi tar upp både svensk
och internationell teori inom varumärkesutveckling och
varvar det med aktuella exempel, praktisk tillämpning
och träning som utvecklar dina personliga färdigheter.
Du kommer att få möjligheter att lösa både dagliga och
övergripande problem som man kan ställas inför i sitt eget
arbete med strategisk varumärkesutveckling.
Varumärket
Detta är en introduktion i ämnet och behandlar översiktligt
vad varumärken är, hur de har uppkommit och hur de kan
generera värde för ett företag och dess intressenter. Vi
avslutar med en gästföreläsning som beskriver den varumärkesbyggande processen ur ett praktiskt perspektiv.
Varumärkesmodeller
Vi diskuterar olika strategiska modeller för varumärkesutveckling och presenterar en sammanfattande processmodell som kan användas som praktiskt verktyg både i
det egna projektarbetet i programmet som i det dagliga
arbetet. Momentet avslutas med en gästföreläsning som
ger en inblick i omvärldsanalysen som en av komponenterna i nästföljande moment.
Strategisk varumärkes- och omvärldsanalys
Här går vi gemensamt igenom och arbetar med olika
begrepp som omvärldsanalys, intressentanalys, internoch externanalys av varumärkets identitet, imageanalys,
positioneringsanalys m.fl. Avsikten är att leverera redskap
för att nå insikter om det egna varumärket och dess omgivning. Ett antal användbara analysverktyg delas ut och
vi tillämpar dem på verkliga fall. Momentet avslutas med
en gästföreläsning om hur en strategisk varumärkesanalys
går till i praktiken.
BRAND MANAGEMENT
”
Alltför få företag vet hur de
ska utnyttja varumärket
som en strategisk resurs.
”
FÖRKUNSKAPER
Minst tre års praktisk arbetslivserfarenhet. Du som söker
skall redan ha erfarenhet av, eller vara på väg mot ett ansvar
för varumärkesfrågor. Boka personligt möte för rådgivning.
OMFATTNING
En termin parallellt med ordinarie arbete. Utöver schemalagd
tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete. Innehållet
kan även skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat
genomförande.
NIVÅ
Fristående certifikatutbildning.
”
Knyter ihop aktuella teorier
inom marknadsföring och branding
med praktisk färdighet.
ANMÄLAN
Anmäl dig på www.ihm.se/utbildningar
För priser samt betalningsvillkor se www.ihm.se
VILL DU VETA MER?
Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på något
av våra seminarier eller informationsmöten. Du kan också
boka rådgivning för att diskutera dina eller dina medarbetares
behov och de möjligheter en utbildning på IHM kan ge.
Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på www.ihm.se
www.ihm.se
Tel. 0200-24 00 24
”
RESULTAT EFTER PROGRAMMET
Märkesidentitet och märkesprofil
Vi ger inblick i vad varumärkesidentitet är och hur det
kan bidra till att effektivt särskilja företaget (och dess
produkter) från konkurrenterna genom att tilldela det en
unik karaktär. Olika identitetskällor presenteras, som kan
användas för att bygga en konkurrenskraftig märkesprofil.
Vi diskuterar och analyserar begrepp som märkespersonlighet, metaforer, arketyper, märkesvärderingar, kärnkompetens, produktkaraktär, märkesbild m.fl. Vi ägnar tid åt
praktiska övningar där vi bl . a. tar fram en märkesprofil
med hjälp av en identitetsmodell.
Märkespositionering och koncept
Hur kan man formulera varumärkets mission, vision och
kärnvärden så att de blir differentierande och affärsmässiga? Vi diskuterar strategisk och taktisk positionering
som begrepp och mentala verktyg för att finna en ledig
plats i medvetandet hos dem varumärket riktar sig till.
Slutligen resonerar vi kortfattat om begreppet koncept
som underlag för att formulera kommunikations- och
produktidéer. Till sist får vi en gästföreläsning kring nya
rön inom forskningen i konsumentmarknadsföring.
Workshop
Denna workshop utgår från deltagarnas egna verksamheter. Syftet är att visa på hur man kan arbeta praktiskt
med varumärkesplattformen som verktyg för att styra
arbetet med varumärket såväl internt som externt.
Integrerad kommunikation och kreativitet i
varumärkesbyggandet
Vi visar på hur integrerad kommunikation kan stärka varumärket och öka affärsnyttan i alla typer av organisationer.
Vi tar upp hur man kan sprida kunskap internt för att
kunna ”leva varumärket” och hur individ, grupp och organisation kan samspela mot gemensamma varumärkesmål. Momentet behandlar även betydelsen av kreativitet
och nytänkande i varumärkesbyggandet.
Märkesutvidgning och portföljstrategier
Olika lämpliga former av märkesstrukturer och roller för
varumärket i en varumärkesportfölj samt vilka faktorer
som bör beaktas vid val av märkesstruktur. Vi diskuterar
gemensamt hur man rent praktiskt kan gå tillväga vid
skapandet av en märkesarkitektur.
Slutligen resonerar vi kring hur märkesutvidgning går till
och vilka fallgropar som finns när ett varumärke sträcks ut
till att omfatta många produkter och kategorier.
Brand Management: styrning, kontroll, uppföljning
Brand management är sättet vi styr arbetet med varumärken
internt i organisationen. Det krävs tydlig ansvarfördelning,
resurser och fungerande styr- och uppföljningssystem.
Dessutom tydliga riktlinjer och kompetens för att samordna inhyrda konsulter, underleverantörer och externa
intressenter. Momentet diskuterar olika aspekter av märkesstyrning, vilka svårigheter som kan uppstå samt ger
exempel på praktiska uppföljningsmetoder utifrån verkliga
praktikfall.
Varumärkesjuridik och finansiella aspekter
För att kunna bygga och vårda starka varumärken krävs
god inblick i vilka lagar, förordningar och praxis som gäller
på varumärkesområdet. Det krävs även kunskaper om hur
man namnger, utvecklar och skyddar varumärket på nätet.
Momentet tar med hjälp av experter inom varje respektive
område ett helhetsgrepp över de legala och finansiella
aspekterna av varumärkesbyggandet. Till sist en gästföreläsning som summerar programmets innehåll med tonvikt
på hur man vårdar och utvecklar sitt varumärke.
Affärsprojekt - individuellt projektarbete
Du kommer att få genomföra ett individuellt projektarbete
med utgångspunkt från din egen verksamhet (eller för
någon annan uppdragsgivare). Du får tillämpa dina nyvunna kunskaper på ett konkret och verkligt fall som skall
resulterar i en kvalificerad rapport som direkt skall kunna
omsättas i uppdragsgivarens verksamhet och vara till
affärsmässig nytta. Arbetet löper parallellt med ordinarie
undervisning.
Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.
IHM Strategic Brand Management ger dig de kunskaper
som behövs – i form av teori, modeller, undersökningsmetoder och praktiska tillämpningar – för att analysera,
utveckla och styra företagets arbete med varumärken.
Efter programmet har du stärkt din förmåga att arbeta
med varumärkesutveckling och hantera varumärket
som en strategisk resurs för att bygga starka marknadspositioner på lång sikt.