Beteendepsykologi för chefer och ledare – en introduktion i KBT

 Beteendepsykologi för chefer och ledare –
en introduktion i KBT som ledarverktyg
Att bli medveten om dina egna beteendemönster och hur de påverkar dig själv och
andra är viktiga insikter, i synnerhet för en ledare. Beteendepsykologin hjälper oss att
förstå varför vi gör som vi gör och inte som vi hade bestämt, och med den kunskapen
kan vi förbättra vårt sätt att leda.
Om KBT
KBT, kognitiv beteendeterapi, är en terapiform med rötterna i två metoder: kognitiv terapi
och beteendeterapi. Inom KBT läggs tonvikten vid individens samspel med sin omgivning i
sitt dagliga liv (nusituationen), att jämföra med psykoanalytisk terapi som är mer fokuserad
på inre konflikter och tidigare erfarenheter. Lite förenklat handlar kognitiv beteendeterapi
om att bli medveten om och förändra sina tanke- och beteendemönster.
Utbildningens innehåll och upplägg
Under utbildningen går vi igenom beteendepsykologiska begrepp, metoder och teorier som
kan användas för att bättre förstå varför vi gör som vi gör och hur vi kan påverka våra egna
och andras beteenden. Dessa insikter förbättrar dina förutsättningar att leda både dig själv
och dina medarbetare.
Utbildningens innehåll och upplägg bygger på inlärningsteoretiska grunder.
Forskningsbaserade verktyg för beteendepåverkan och beprövade pedagogiska verktyg lärs
ut. Teori varvas med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef eller ledare och
tanken är att du genast ska kunna omsätta det du lärt dig till praktisk nytta när du kommer
tillbaka till jobbet. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en viktig del i kursen och du får
gärna ta med dig konkreta exempel från din vardag. Kursens upplägg med två kurstillfällen
ger dig möjlighet att pröva metoderna för att sedan få återkoppling och fördjupning under
kursens andra dag.
Följande punkter tas upp under utbildningen
-
grundläggande beteendepsykologi
lär dig skapa beteendeförändring hos dig själv och dina medarbetare
tankefällor - lär dig hur hjärnan fungerar och hur negativa tankemönster begränsar oss
hur våra tankar påverkar våra handlingar och beteenden
metoder för beteendepåverkan och beprövade pedagogiska verktyg
konstruktiv feedback – att förstärka det vi kan påverka
koppla beteenden till mätbara resultat och mål.
Mål
Efter genomförd utbildning ska du som deltagare
Ø känna till grundläggande begrepp och metoder inom KBT
Ø ha fått verktyg för att kunna arbeta med beteendeförändringar på lång och kort sikt,
och därigenom höja såväl din prestationsförmåga som dina resultat
Målgrupp
Utbildningsledare
Utbildningen vänder sig till dig som
har någon form av ledaransvar. Du är
chef, utvecklings- projekt- eller
teamledare.
Malin Larsson
[email protected]
0709-70 76 12
Antal tillfällen och deltagare
Kontakt
Två heldagar med två veckors
mellanrum.
Minsta antal deltagare: 12
Max antal deltagare: 20
Pris
4 500 kr/deltagare inkl. fika, lunch
och litteratur.
Samtliga priser är exkl. moms.
[email protected]
Anmälan och villkor
Kursen erbjuds fr.o.m. hösten
2013. Anmälan är bindande men
kan överlåtas inom
organisationen.
Framtidens Ledare
Framtidens Ledare är den verksamhet inom Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) som arbetar med chef- och ledarutveckling. Vi har sedan 1998 ett politiskt
uppdrag att arbeta med försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt
ledarskap i regionen.
Med det utvecklande ledarskapet som grund, erbjuder Framtidens Ledare
utbildningsinsatser av hög kvalitet. Våra medarbetares samlade erfarenhet och vår
nära anknytning till våra tretton medlemskommuner ger oss unika möjligheter att
verka för ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i regionen.
Kontakta oss
Ta del av Framtidens Ledares utbud av kurser och program på vår webbsida. Vi
skräddarsyr även utbildningsinsatser utifrån behov hos olika uppdragsgivare.
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan bistå din verksamhet.
www.grledare.se | [email protected] | 031-335 50 00