Grund Svartlöga 1-10K

S VA RT L ÖGA
Sk a l a 1:10 000
500
400
300
200
100
0
500
1 000 meter
Karta: Stig Söderlind, Stockholm, 2012
Knaggrund
Labbkobb
Grusgrundet
Långkobb
Hästskärskobbarna
Steniga
grunden
Hästskärsknartarna
Hästskär
MaröPelle
Rönnskärskobben
Yttre
Djupkobb
Ruggeskärsgrund
Rönnskär
Västerörsviken
Gubbudden
Västerörn
Inre
Djupkobb
Skutudden
Österören
Stor-Trösslan
Sumpen
Stenmuren
Heden
Storvilaberg
Stora Enskär
Dansberget
Oxelbacken
Storfladen
Alsnäs
Rävsten
Mulbetsberget
Nordaste
ors
rbr n
a
Kalvhagen berg
f
e
e
ÖsterOlj skog
fladen
Sandan
Storfladskobbarna
Västerfladen
K l
i n
t k
o b
b a
r n
Kartan bygger i huvudsak på Ekonomiska kartans
blad 11J2g SVARTLÖGA och 11J1g LILLSKÄRGÅRDEN, som
flygfotograferades 1942 och 1948 (kartläggningen slutfördes 1952. Kartorna trycktes 1954 med Generalstabens
Litografiska Anstalt som förläggare).
Lassas
hagar
en
obb
k
Kol
Resagrunn na
gar
lan
ers
ok
Björkskär
Kyrkhamnsudden
san
erm en
t
s
Ve hag
Rännen
Notkobben
Storbåtshamnen
Gammelskapsvarpet
Högskäret
Simp
Fårslangan
Smultronkobben
Kummelkobben
Prackviken
Storgäddsvarpet
Fäkobbsviken
Fäkobben
Munkskobben
strand
Bergenskobben
Ärt
vik
en
StorSkötkobben
Lill-Skötkobben
Karl Eriks grynna
Örnskallen
Södernäset
t
Fiskköpargrund
Maskkobb
Oxelbärsudden
Pigfladen
Västerskärsfladen
Västra
Västerskärsgrundet
Norrleje
Gullstens-
B
Långskaten
håle
S K Ä R E T
Ötterviken
Själviken
Kroppåsviken
Toppkobben
Österskäret
Västerskärslägget
Västerskäret
Ma
Åknäs
Laxgrund
Kyrkhamnen
Kobben
i hålet
Ekonomiska kartan stämmer inte helt med Google Earths kartbild.
Delvis beror det på landhöjningen. Det är tydligt på flackare delar
av stranden att den har krupit utåt. Vissa kobbar har smält
ihop med ”fastlandet”.
Vägar och stigar har jag kompletterat
med material från ”Svartlögakartan utan grynnor”. Tillkommande
stigar är gröna och den enda väg som
inte fanns på Ekonomiska kartan är rosa.
a
Idsten
tkr
Strandlinjerna, vägar och stigar, den odlade (?) marken samt
de bruna fyllda byggnaderna är hämtade från den Ekonomiska
kartan. Eftersom dessa uppgifter är 60–70 år gamla har jag
försökt komplettera bebyggelsen med hjälp av Google Earth,
vars kartbild är från 2008.
De röda ofyllda byggnaderna är hämtade därifrån.
På kartan har jag (efter bästa förmåga) lagt
in Google Earths strandlinje. Ibland har det varit
svårt att avgöra var den egentligen går. Vass,
tångbälten, sumpmark gör den oklar, tror jag.
Vissa sjöar (t.ex. Österfladen) ser uttorkade ut
hos Google Earth och finns därför bara med som
sjö ”förr”. De mindre öarna i söder och norr
saknar dagens strandlinje.
Rörkobbarna
Ljusvik
Stora
Tärngrundet
Östra
Västerskärsgrundet
Lilla
Tärngrundet
Trutgrundet
Dregelskärsharan
Alla synpunkter på färg, form
och innehåll är välkomna.
Gräsgrundet
Svartkobb
Stig Söderlind
Vidgrundet
Dregelskärsgrundet
[email protected]
Östra Kikargrundet
Västra Kikargrundet
Skärvören
Vitgrundes-
Vitgrunden
fladen
Kikarkobben
Svartlögafjärden
Sundkobbarna
Norrkobben
Lillskärgården
Vikskobbarna
Västerkobben
Långharan
Lambskär
Kobbfjärden
Stora Vikskobben
Kikarharan
Rölöudden
Perskär
Norrhagarna
Lilla
vilberget
Högskärsfladen
berg
Aspåkern
Ängshagarna
Gumskobben
Perskärsviken
Valborgsmässo-
Tages
led
Lill-Trösslan
Mönäs- Möviken näset
Gumasviken
Enskärsskottet
Stenkobben
Hägnarna
Odlingen
Rågskäret
Lill-Enskärs
grind
Askbergen
Ruggskär
Björkbackarna
Skaften
LillEnskär
RönnskärsLillRönnskär
Rönnskärsslätten viken