Ett viktigt val för din framtid, PA-KFS09

Ett viktigt val för din framtid.
SPPs Avtalspension PA-KFS 09
– premiebestämd ålderspension
Ett viktigt komplement till den
allmänna pensionen.
Du som är anställd i ett kommunalt bolag och är född 1954 eller senare,
omfattas av pensions- och försäkringsavtalet PA-KFS 09. De pensionspengar
som din arbetsgivare betalar in kan du själv bestämma över. Tjänar du runt
20 000 kronor per månad blir det ungefär 100 000 kronor till din pension efter
tio år. Det är ett viktigt val – låt pengarna växa i en fond som passar dig.
Den premiebestämda ålderspensionen i PA-KFS 09, eller
avtalspensionen som den också kallas, utgör en viktig del
av din framtida pension. Hur stor pensionen blir, påverkas
av de val du gör.
Du väljer fonder, arbetsgivaren betalar.
Det är din arbetsgivare som betalar in till din avtalspension,
men du som bestämmer var och hur pengarna ska placeras.
Det är klokt att göra ett aktivt val och se till att pengarna
placeras som du vill. Hos SPP kan du välja några av mark­
nadens bästa fonder för pensionssparande.
Inbetalningen motsvarar 4,5 procent för lönedelar under
7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomst­­bas­
belopp betalas 30 procent in till försäkringen.
Handplockade fonder – en
möjlighet till högre avkastning.
När du sparar i en fondförsäkring bestämmer du själv hur
dina pengar ska förvaltas och vilken fondfördelning du vill
ha. Du kan aktivt påverka utvecklingen av ditt sparande
eftersom tillväxten beror på hur dina fonder utvecklas
Värdet på din fondförsäkring kan både öka och minska i
värde, det finns igen garanterad avkastning. Du väljer själv
risknivå och byter fonder när du vill. Om du har kort tid kvar
till pension bör du överväga att välja fonder med lägre risk.
Först placeras inbetalningen automatiskt i den generationsfond som du tillhör genom din ålder. Vill du sedan byta fonder
kan du, utan avgift, byta så snart du fått ditt försäkringsbevis. Du kan välja upp till tio fondalternativ i din försäkring
och fritt sälja och köpa nya fonder när det passar dig.
När du byter fonder i en försäkring betalar du inte heller
någon kapitalvinstskatt, till skillnad från när du gör fond­
byten utan försäkring.
Att tänka på när du väljer fond.
Det kan vara flera saker som avgör vilken eller vilka fonder
du bör välja. Du väljer fonder och risknivå beroende på vilken
risk du är beredd att ta samt vilken sparhorisont du har.
Ju längre sparperspektiv, desto större är sannolikheten att
tillfälliga svackor och uppgångar jämnas ut. Risknivån kan
förändras genom att du fördelar ditt kapital på fonder med
olika inriktningar, till exempel tillgångsslag (aktier/ränta),
geografiska områden och branscher.
Tänk på att historisk avkastning i en fond inte är någon
garanti för fondens framtida utveckling.
2
SPP 1–2–3
Tre sätt att spara i fondförsäkring.
Vill du ha lite större inflytande på ditt sparande och
­möjlighet till bättre avkastning? Ja, då är fondförsäkring en
sparform för dig.
Vi vet att många tycker att det är ganska komplicerat
att välja fonder. Just därför försöker vi hela tiden göra det
så enkelt som möjligt för våra kunder. Bland annat genom
att alltid sträva efter att ha branschens bästa urval av
fonder.
Välj själv.
Välkommen till SPPs prisbelönta urval av fonder. Vi utvärderar hela tiden våra fonder och de alternativ som finns
på marknaden, allt för att du ska ha de bästa fonderna att
välja bland. Resultatet är en bred spridning av tillgångsslag,
branscher och regioner, vilket ger goda möjligheter att
sprida risken i ditt sparande.
Sammanlagt kan du välja upp till 10 fondalternativ i din försäkring. Och du kan när som helst byta fonder, utan avgift
eller kapitalvinstskatt.
Experten: Riskprofiler
Försiktig
Optimistisk
Modig
Dynamisk
Välj en gång.
För dig som inte vill eller hinner engagera dig så mycket
i ditt fondval, men ändå söker ett tryggt och smidigt
sparande. Välj den fond som motsvarar din generation.
Du får då en blandning av aktier och räntebärande papper
som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen.
Ju yngre du är desto större andel aktiefonder. Sedan ökar
andelen säkrare räntebärande papper ju äldre du blir.
SPP Generationsfonder.
%
100
Räntebärande
värdepapper
80
Mer information om SPPs fonder finns i fondlistan på spp.se.
Välj experten.
Vill du ha ett aktivt sparande utan att vara aktiv själv?
Ja, då ska du välja vår fondplaceringstjänst. Allt du behöver
göra är att bestämma vilken riskprofil du vill ha, sedan sköter en förvaltare dina fondplaceringar utifrån din profil och
sin syn på marknaden. Givetvis kan du när som helst ändra
din profil utan kostnad. Kostnad för tjänsten är 1 procent
av fondvärdet per år.
60
Aktier
40
20
0
10-tal 20-tal
30-tal
40-tal
50-tal
Årtal
Historisk avkastning är ingen framtida avkastning. De pengar som placeras
i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka
det insatta kapitalet.
3
Ansvarsfulla investeringar – SRI.
Storebrand har arbetat med SRI, Socially Responsible
Investments, sedan 1995 och har därmed utvecklat grund­
liga analysmetoder för att välja ut de bästa företagen när
det gäller samhällsansvar. SPPs och Storebrands koncern­
standard för ansvarsfulla investeringar innebär att vi avstår
från att investera i företag som medverkar till:
• kränkningar av mänskliga rättigheter
• korruption
• allvarlig miljöskada och alltför stor klimatpåverkan
• produktion av landminor, kluster- och kärnvapen
• produktion av tobak
Vi undviker även bolag som är bland de sämsta 10 procenten inom samhällsansvar och miljö- och klimatinsatser i
högriskindustrier.
Vi arbetar aktivt för att få våra externa fondförvaltare att
följa vår koncernstandard och därmed ta ett större ansvar
för miljö, klimat och samhälle. Det är emellertid svårt att
förvänta sig samma höga ambitionsnivå hos andra som hos
oss och möjligheten att ställa absoluta krav vid extern förvaltning varierar. När våra krav inte är genomförbara försöker vi påverka till en förbättring på samma sätt som vi själva
försöker påverka företag vi vill investera i. Vi använder vår
position som ägare till att påverka bolagen till förbättringar.
Efterlevandeskydd.
Du kan välja att teckna försäkringen med eller utan
återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att
dina förmånstagare (som kan vara maka, make, registrerad
partner, sambo eller barn) får pensionen under fem år,
om du avlider innan pensionen börjat betalas ut. Återbetalningsskydd gäller även under de första 5–20 åren under
utbetalningstiden.
Det är du själv som väljer utbetalningstid. Om du väljer att
inte teckna återbetalningsskydd kan du komplettera med
det senare och då gäller det för framtida inbetalningar.
Vill du ha återbetalningsskydd på det som redan betalats in
på försäkringen måste ändringen göras inom tolv månader
efter att du gift dig, blivit sambo eller fått barn. I annat
fall krävs en godkänd hälsoprövning av valcentralen
Pensionsvalet.
Vi tar inte ut någon avgift för återbetalningsskyddet.
Däremot minskar din framtida pension något. Återbetalningsskydd kan inte läggas till under utbetalningstiden.
Om du väljer pension utan återbetalningsskydd upphör
utbetalningarna från försäkringen om du avlider innan
hela försäkringskapitalet betalats ut.
Så här väljer du.
När du är nyanställd inom ett kommunalägt bolag som omfattas av PA-KFS 09 eller när du som redan är anställd fyller
25 år får du information och valblankett skickad hem till dig
från valcentralen Pensionsvalet.
På valblanketten väljer du först försäkringsbolag och sedan
sparform för dina inbetalningar. Hos SPP kan du enbart
placera i fondförsäkring. Valblanketten skickar du sedan till
Pensionsvalet.
Om du inte gör något eget val placeras dina pengar i en
traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Alecta.
Vill du ändra ditt val kan du göra det genom att kontakta
Pensionsvalet (pensionsvalet.se). Du kan också få hjälp av
vårt Kundcenter, telefon 0771-533 533.
4
Bra att veta.
Så här håller vi dig informerad.
När du tecknat försäkringen får du ett försäkringsbevis. Efter varje årsskifte får du ett värdebesked där du kan se hur ditt sparkapital har
förändrats under det gångna året. För mer
detaljerad information, se försäkringsvillkor
på vår webbplats spp.se.
Behandling av personuppgifter.
Personuppgifter som lämnas till SPP i samband
med att försäkringsavtal ingås eller som SPP
i övrigt registrerar i samband med försäkringsavtalet kommer att bli föremål för behandling
i datasystem hos SPP eller Storebrand eller
hos andra företag som SPP samarbetar med.
Behandlingen sker i enlighet med reglerna
i personuppgiftslagen.
Självklart är du också välkommen att ringa vårt
Kundcenter, telefon 0771-533 533.
Avgifter för förvaltning och byten.
SPP tar ut en kapitalavgift på 0,30 procent per
år. Fondförvaltaren tar även ut en fondförvaltningsavgift. Denna avgift är inräknad i fond­
kursen och varierar beroende på vilken fond
du väljer. På vår webbplats kan du se avgifterna
för respektive fond.
Om du i framtiden skulle vilja flytta ditt försäkringskaptial till ett annat försäkringsbolag tas
en avgift på 1 procent av kapitalet ut, dock max
500 kronor.
När försäkringsavtal och försäkringsskydd
börjar gälla.
Försäkringen börjar gälla först då premien har
överförts till SPP och vi har bekräftat att avtalet
kommit till stånd. Träder försäkringsavtalet i kraft
gäller dock ett retroaktivt försäkringsskydd
redan från och med den tidpunkt valcentralen
mottagit uppgift om ditt val. Försäkringens giltighet kan vara begränsad vid oriktiga uppgifter.
Lätt att se ditt engagemang hos
SPP och byta fonder.
Med BankID får du enkelt tillgång till SPPs internettjänst. I internettjänsten ser du ditt engagemang i SPP och du kan även ändra fondfördelning för dina försäkringar, starta eller ändra
fondsparande samt se tidigare utförda transaktioner. För att få tillgång till tjänsten, gå in på
spp.se, där hittar du också mer information.
Ändring av villkor och avgifter.
De förutsättningar som anges i den här foldern
och i villkorstexten samt våra avgifter kan ändras
under försäkringstidens gång. SPPs rätt att ändra
försäkringsvillkoren är begränsat till ändringar
som beror på försäkringsavtalets art eller andra
särskilda omständigheter. Vid en eventuell
ändring av försäkringsvillkoren informeras du
som försäkrad i god tid.
Ändamålet med behandlingen är att SPP ska
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och myndighets­
föreskrifter. Även behandlingar för analys eller
statistikändamål kan förekomma. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål i Storebrandkoncernen om
inte den som avses med uppgifterna hos SPP
eller Storebrand begärt att det inte ska ske.
Den som vill få information om vilka personuppgifter om honom/henne som behandlas
av SPP eller Storebrand kan skriftligen begära
detta hos SPP. Detsamma gäller den som vill
begära rättelse av felaktig eller missvisande
personuppgift.
Försäkringsgivare.
SPP Liv Fondförsäkring AB
SE-105 39 Stockholm. Telefon 08-451 70 00,
fax 08-451 72 35
SPP499/jan-13
Mer information.
Vill du veta mer om SPP och PA-KFS 09?
Fullständiga villkor kan du ladda ner från
spp.se eller beställa från vårt Kundcenter på
0771-533 533. Dit kan du också vända dig om
du har frågor. Välkommen!
Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på 0771-533 533.
SPP Livförsäkring AB, SE-105 39 Stockholm.