Nyhetsbrev från Räddsam och Räddningsfullmäktige 2011-04

Lund måndag 18 april 2011
Boverkets förändrade krav på nätanslutna brandvarnare, driftstörningar
i RAKEL och tillämpad jämställd inom räddningstjänsten:
Räddsam‐Skåne och Räddningsfullmäktige träffades i Röstånga 14-15 april 2011
Under Förebyggandekonferensen i Karlstad
för en dryg vecka sedan (v14) stod det klart
att Boverket backar på kravet om
nätanslutna brandvarnare i samband med
nybyggnation. Ändringen i förslaget på de
nya byggreglerna togs emot med stor oro av
Skånes räddningschefer som beslöt att
gemensamt uppvakta berörda departement
i ärendet.
Trafikinformation
Allteftersom användning blivit vardag märks
ett behov av tillgång till trafikinformation.
Till exempel för att utreda och analysera
arbetsplatsolyckor, insatsresultat och
aktiverade nödlarm. RAKEL Skåne har
framfört detta till MSB som trots upprepade
påtryckningar meddelat att det inte är möjligt
i nuläget. Ärendet bevakas vidare.
RAKEL RAPPORT
36000 användare i landet, varav 4500 i
Skåne. RAKEL är nu inne i en aktiv
användarfas där tre områden står i fokus:
Behov av sambandsplan
Att systemet är i en tidig användarfas påvisas
av den brist på disciplin som fortfarande
märks i trafiken. Vissa användare ger alltför
mycket detaljinformation vilket inte är syftet.
RAKEL ska användas för samverkan. Det finns
goda exempel att ta efter och RAKEL Skåne
sprider dessa vidare.
Driftstörningar
Bland annat på grund av stormar med
påföljande mastproblem och nedfallna träd
har driftstörningar uppmärksammats. Det har
inneburit bruten kontakt vid flera tillfällen.
Konsekvensen är att tillförlitligheten minskar
och därmed ökad osäkerhet hos användarna,
både på organisations- och individnivå: Hur
ska individen som operativ användare veta
om nätet verkligen fungerar? Hur ska en
användare agera vid nätstörning? Ärendet är
lyft till MSBs Användarforum. Även övning
måste till – ska ett antal master släckas ned
så att realistiska övningar kan genomföras?
Övriga RAKEL-nyheter:
 Polisen är den största användaren,
följt av räddningstjänst och ambulans.
Trafikverket är på väg in. Kommunerna
(exkl rtj) avvaktar med försiktighet och
det finns en tilltro att Länsstyrelserna
ska samordna dem. Region Skåne
beskriver Skånetrafiken som en möjlig
användare inom de närmaste åren.
 Oklar systemförvaltning – finns ingen
riktigt klar bild över hur systemet ska
förvaltas. Central hantering är dock
både önskvärd och självklar.
Tillämpad jämställhet i räddningstjänsten
Bemöter räddningstjänsten medborgare
likvärdigt och jämställt? Utbildar och
informerar vi jämställt? Det ville projektet
Tillämpad jämställdhet som Räddningstjänsten Syd och Skåne Nordväst genomförde
under 2010 ta reda på. Kommunförbundet
Skåne var huvudman och för finansiering stod
SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Projektets fokusområden var:
 Medborgar- och kundundersökningar
för att kartlägga om bemötande,
service och informationsinsatser är
anpassade till båda könen.
 Jämställdhetsutbildning för styrkeledare, skyddsombud, kvinnlig
personal, chefer.
 Workshops för chefer och politiker för
att ge en grund att utveckla styr- och
beslutsdokument så att verksamhet
och service svarar upp emot båda
könens villkor och behov.
Vid sidan av spridning av kunskap och insikt
visar projektet att det finns förbättringar att
göra som leder till ökad jämställdhet för
medborgaren. Undersökningarna betonar
vikten av personliga möten för att bygga
förtroende, och visar på efterfrågan för
räddningstjänstens service och tjänster samt
mer målgruppsanpassad information/
utbildning.
Det har också skett en intresseförskjutning –
från att tidigare främst ha handlat om
kvinnors fysiska förutsättningar inom
räddningstjänsten, till att fokusera på
räddningstjänstens bemötande av
medborgare och kunder.
Projektets slutrapport är inskickad till SKL,
liksom förnyad ansökan om ytterligare medel
för att vidareutveckla arbetsområdet. Med
beslutat stöd från ESF-rådet fortsätter
arbetet under 2011-2013 med
jämställdhetsintegrering av styr- och
beslutsdokument och kompetensutveckling
av medarbetare och chefer. Här hoppas
projektet på deltagare från fler av Skånes
räddningstjänster.
Kemberedskap Skåne
Under året sker en total översyn av
Kemberedskap Skåne vad gäller lokala,
regionala och centrala resurser. Från och
med 1 januari administrerar Kommunförbundet Skåne den gemensamma
utrustningen för kemberedskap. Avancerad
kemutrustning placeras i Perstorp där även
kemambulansen kommer att lokaliseras.
Regionala kemenheter och förstärkningsresurser ska finnas i Malmö och Helsingborg.
Nu sker fortsatt utveckling avseende
kunskap, metoder och teknik – bland annat
utbildning och utveckling av kembefälsorganisationen enligt en fastlagd plan.
Gemensam Brandskyddsvecka i Skåne, v37
Det hoppas Sakområde Skydd och säkerhet
blir verklighet redan i år. Representanter från
flera räddningstjänster samlades i Höör den 6
april för gemensamt arbete kring den
regionala strategin för förstärkt brandskydd
för den enskilde. Workshopen bestod av tre
delar: skapa kunskap, delaktighet och
gemensamma idéer. Arbetet utmynnade i en
aktivitetskatalog för fyra områden: förekomst
av brandvarnare, förebygga och hantera
brand, personer med särskilda behov samt
informationsarbete.
En konkret aktivitet som workshopen (den
första av två) utmynnade i är att årets
Brandskyddsvecka föreslås bli en gemensam
angelägenhet. Veckan sker samtidigt över
hela Skåne (och landet) och vi kan få större
genomslag med bland annat gemensamt
budskap och informationsmaterial. Skånsk
Brandskyddsdag arrangeras dessutom under
veckan – torsdag 15 september på Revinge.
Nytt från MSB
Ny chef för utbildning sedan 1 mars är Kjell
Wahlbeck, tidigare räddningschef i Södra
Älvsborg. Efter höstens neddragningar i
Revinge tar skolan ny fart, ett flertal nya
chefer har tillträtt. Tre nya enhetschefer har
också tillträtt: PeO Klang, chef
grundutbildning, Carolina Rytterkull, chef
vidareutbildning och Magnus Codzoe, chef
nationell och internationell samverkan. Fyra
lokala utbildningsråd har inrättats med
representanter från räddningstjänster och
förbund. Råden ska träffas minst en gång per
termin och omfattar utbildningarna Skydd
mot olyckor/SMO, RUB, Räddningsinsats
samt Räddningsledare A och
Räddningsledning B samt Tillsyn A o B.
Fler förändringar är på gång, bland annat
sätts stort fokus på metod- och teknikutveckling. MSB Revinge inbjuder räddningstjänsterna att bidra med önskemål.
Nyheter i korthet
Omstrukturering inom Försvaret
Från och med januari 2013 ersätts SäkSam av
”Regional ledning”. Detta blir en regional
stab som bland annat kommer att svara för
regional säkerhetstjänst, samverka med
övriga myndigheter samt leda insatser med
Hemvärnet.
Nationell översyn av Polismyndigheten
Polisen står inför en ny omorganisation.
Styrande för den pågående utredningen är
begreppet kvalitet i vid bemärkelse, samt hur
polisen kan bli mer effektiv genom att
organisera sig mer strategiskt. Likaså utreds
hur och var specialistkompetens ska placeras
för att kunna göra största möjliga nytta.
Den som vill läsa mer kan ta del av justitiedepartementets kommittédirektiv Dir.
2010:75.
Tillsyn är ett av Länsstyrelsen i Skånes
prioriteringsområden under innevarande och
kommande år. En omfattande flerårsplan för
tillsyn har tagits fram och till exempel görs
under årets sista kvartal nedslag i fem
skånska kommuner.
Ny verksamhetsledare för
Brandskyddsföreningen Skåne
Andreas Bengtsson har utsetts till ny
verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Skåne efter avgående Lars Berg.
Andreas Bengtsson arbetar dock även kvar
som brandingenjör vid Räddningstjänsten i
Kristianstad.
IVPA ett framgångskoncept
Region Skåne rapporterar att IVPA (I väntan
på ambulans) fortsätter vara ett framgångskoncept. Sedan metoden infördes har det
inte skett några allvarliga misstag som haft
negativa effekter för brukarna, d v s de
personer insatserna sker för.
Ett bekymmer är en på senare tid försämrad
journalförning. Hög kvalitet i denna är en
förutsättning för att god uppföljning ska
kunna ske. Åtgärder för att förbättra
journalförningen kommer att sättas in.
Regionalt SOS-råd för räddningstjänst
Med ambitionen att förbättra kontakten med
lokala och regionala aktörer planerar SOS
Alarm att inrätta ett regionalt SOS-råd. Rådet
ska komplettera det centrala rådet och vara
en brygga mellan lokal och nationell
räddningsdialog. Siktet är inställt på att 2-3
räddningsrepresentanter per SOS-område
ska medverka. Frågor rådet kan komma
diskutera: Är SOS på rätt kurs? Jobbar SOS
med rätt ärenden?
Övning Phoenix
Huvudscenariot för övning Phoenix i
november är klart men ännu inte officiellt.
Lokala övningsledare utsedda för
räddningstjänstens del. Ett förberedande
seminarium dit alla räddningstjänster inbjuds
arrangeras den 14 september i Eslöv, samt
ett uppföljningsseminarium den 7 december.
Länsstyrelsen Skåne är huvudman för
övningen med Regionala rådet för räddningstjänst och krishantering som styrgrupp.
Vattensäkerhet
Räddningstjänsten i Helsingborg har startat
en vattensäkerhetsgrupp tillsammans med
lokala aktörer och myndigheter. Gruppen ska
arbeta efter Svenska Livräddningssällskapets
sex kriterier om vattensäker kommun. Mer
information om dessa finns på:
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se
/vattenkunskap/kommuner.aspx
Årets Vattensäkerhetsvecka sker 13-19 juni.
Scoutinvasion 27 juni-7 augusti
När World Scout Jamboree arrangeras i
Rinkaby utanför Kristianstad blir det stort
tryck på Skåne. Kastrup är huvudflygplats för
internationella deltagare som sedan bussas
vidare till lägret.
I april uppgår antalet anmälda till 38 000
13-17-åringar varav 90% är utländska
medborgare. Tillkommer gör 10 000 ledare
och 40-50 000 anhöriga som förväntas
besöka området. Kungen hedrar lägret med
ett besök och fler dignitärer från andra
länder förväntas anlända. Logistiken såväl
som säkerhetsarrangemangen i och runt
lägret är omfattande. Räddningstjänsten
Kristianstad är med i säkerhetsplaneringen
inför lägret, lägerledningen tar fram en
”Safety plan” och Region Skåne bygger upp
tre vårdcentraler inom området.
Utbildningar på gång: Tung räddning
I samverkan mellan RCPC och
räddningstjänsten erbjuds praktiskt
orienterade utbildningen ”Tung räddning”.
Den primära målgruppen är brandmän men
även befäl kan delta. Två utbildningstillfällen
planeras – 29-30 augusti och 6-7 september.
I utbildningen ingår bland annat
busskonstruktion, omhändertagande av
skadade och uttagning ur buss. Inbjudan
kommer ut inom kort.
Nästa Räddningsfullmäktige och RäddsamSkåne konferens sker 21-22 november.