Styrdokument för Eget kapital

Styrdokument för Eget kapital samt dess Förvaltning för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse
Eget kapital
Det egna kapitalets storlek inom Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, S4U, styrs huvudsakligen av
ramavtalet mellan S4U och UNHCR, Framework Partnership Agreement, FPA. I avsnitt G. Annual
Fundraising plan and Financial Arragements, punkt 34, anges att stiftelsen har rätt att bygga upp en
reservfond i syfte att skapa en finansiell buffert i verksamheten. Parterna har i Annual Project
Partnership Agreement möjlighet att separat reglera reservfondens storlek. I FPA regleras att
reservfonden ej får uppgå till ett belopp större än fyra månaders kostnader för innevarande år.
Stiftelsens långsiktiga mål är att bygga upp en reservfond motsvarande 4 månaders kostnader för
innevarande år i enlighet med FPA enligt ovan.
Nedanstående reglerar förutsättningarna för förvaltningen av stiftelsens kapital.
Administrativ chef ansvarar för att stiftelsens placeringar handläggs i enlighet med nedanstående
regler för stiftelsens kapitalförvaltning. Årlig översyn av reglerna skall göras av styrelsen som även
beslutar om eventuella ändringar. Beslut om placeringsinriktning inom regelverket fattas av den
administrativa chefen.
Målet med kapitalförvaltningen är ett minimerat risktagande samt att stiftelsens oberoende kontroll
över kapitalet säkerställs. Det innebär att kapitalet kan placeras på bankkonto och i räntebärande
värdepapper men inte i enskilda aktier eller aktiefonder. Kapitalet skall vid var tidpunkt finnas
tillgängligt och ge en så god avkastning som möjligt inom regelverkets ramar.
Placeringar av stiftelsens kapital får inte leda till några sociala eller miljömässiga missförhållanden.
Placeringar tillkomna stiftelsen genom arv eller gåva i form av aktier eller liknande skall utan
nödgande dröjsmål säljas och placeras om.