Forum för - Gemensam byggprocess i Göteborgs Stad

Forum för
Gemensam byggprocess
2012-03-01
16 mars 2012
Dagens agenda och mötets mål
Välkomna!
Vilka är här?
Vad är Gemensam byggprocess?
- Mål och syfte
- Bakgrund
- Organisation
- Webbdatabas och innehåll
- Pågående arbete
Fika
Vårt mål:
Ge er en grundläggande
information om
Gemensam byggprocess
så att ni kan berätta
för era arbetskamrater och
affärskontakter.
Frågor och diskussion
Avslut
16 mars 2012
Gemensam byggprocess - mål
En gemensam och kvalitetssäkrad
byggprocess i Göteborgs Stad
där alla byggande bolag och förvaltningar:
– har ett professionellt stöd
– arbetar likartat och med stöd för systematiserad
dokumentation och uppföljning
16 mars 2012
Gemensam byggprocess - syfte
En gemensam och kvalitetssäkrad
byggprocess i Göteborgs Stad
där alla byggande bolag och förvaltningar:
– agerar som en professionell byggherre
– uppfattas som en attraktiv samarbetspartner
och arbetsgivare
16 mars 2012
Gemensam byggprocess - utgångspunkter
Göteborgs Stad, ”hela stadens perspektiv”
26 deltagande organisationer
Husbyggnad
Anläggning
Lagar och policies
Av professionella för professionella
16 mars 2012
Gemensam byggprocess
– en historisk tillbakablick
1974
2006
Beslut om
gemensamma
riktlinjer
2011
2012
2013
Utvecklingsarbete
Råd och Anvisningar
LS, LFF, Medichus, IoFF
Älvstranden, Göta Lejon
16 mars 2012
Deltagande bolag och förvaltningar, 26 st
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bostadsbolaget
Egnahemsbolaget
Familjebostäder
Fastighetskontoret
Förvaltnings AB Framtiden
Got Event
Grefab
Gryaab
Gårdsstensbostäder
Göta Lejon
Göteborg Energi
Göteborg Vatten
Göteborgs Hamn
Göteborgslokaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Higabgruppen
Idrott- och förening
Liseberg
Lokalförvaltningen
Lokalsekretariatet
Park- och natur
Parkeringsbolaget
Poseidon
Renova
Trafikkontoret
Upphandlingsbolaget
Älvstranden Utveckling
16 mars 2012
Processägare och Styrgrupp
Uppdragsgivare
Ordförande Styrgruppen:
Claes Johansson
Kommunstyrelsen
Processägare
Lokalsekretariatet
Deltagare i Styrgruppen:
• Bertil Rignäs
• Göran Sylvesten
• Stefan Ziegler
• Anders Söderman
• Martin Blixt
• Jan Andersson
• Birgitta Roos
• Jan Rinman
Bostadsbolaget
Higabgruppen
Lokalförvaltningen
Poseidon
Älvstranden
Göteborgs Hamn
Göteborg Vatten
Trafikkontoret
Styrgrupp
Processledning
Förstudie
Program
Projektering
Ledning, styrning och kontroll
Produktion
Upphandling, avrop och inköp
Avslut projekt och
Garantiförvaltning
16 mars 2012
Processledning
• Processledare
• Bitr. processledare
• Kommunikatör
• Databasansvarig
• Processhandläggare
Uppdragsgivare
Göran Lindahl
Christina Alsnäs
Jenny Lööf
Kristina Hansson
Irene Gustafsson
Maria Wendt
Kommunstyrelsen
Processägare
Lokalsekretariatet
Styrgrupp
Processledning
Förstudie
Program
Projektering
Ledning, styrning och kontroll
Produktion
Upphandling, avrop och inköp
Avslut projekt och Garantiförvaltning
16 mars 2012
Organisation Arbetsgrupper
Uppdragsgivare
Kommunstyrelsen
Processägare
Ansvar
Lokalsekretariatet
Styr arbetet
Styrgrupp
Processledning
Förstudie
Program
Beslut
Planerar och koordinerar
Här utförs och
förankras arbetet
Projektering
Ledning, styrning och kontroll
Produktion
Upphandling, avrop och inköp
Avslut projekt och Garantiförvaltning
16 mars 2012
16 mars 2012
Gemensam byggprocess
Stödprocesser
Huvudprocess
Delprocesser
Aktiviteter
Inför produktion
• Miljöplan
• Försäkringar
• Produktionstidplan
• Bygglov
Skeden
Under
Inför
Produktion produktion
Produktions
-avslut
16 mars 2012
Gemensam byggprocess – innehåll
• En dokumentdatabas för …
(Inte en projektdatabas)
• Stödjande och styrande dokument
–
–
–
–
Processkartor
Egenkontroller
Uppdrag/Projektbeställning
Dokument beskrivande aktiviteter
• Aktiviteter
– Röda ska göras och på föreskrivet sätt
– Gula
ska göras men utförandesätt kan väljas
– Gröna rekommenderas att göra eller ta ställning till
16 mars 2012
Projektchef
tbeställning
k
je
o
r
P
-/
s
g
Uppdra
ntet
styrdokume
• Viktigaste
jektledarens
• Anger pro
r
befogenhete
d
o
k stnader, ti
• Ramar för
n
och kvalitet
pdragsgivare
p
u
v
a
s
ra
e
• Sign
are
g projektled
ri
a
v
s
n
a
h
c
o
e ny
ras inför varj
• Komplette
delprocess
Jo, Lisa!
Vi ska bygga en ny
förskola i Högsbo
industriområde.
Du blir ansvarig
projektledare.
Okej, chefen!
Om jag får fler
uppgifter om
förskolan så kan
jag förbereda en
projektbeställning.
Sedan kan vi sätta
oss och gå igenom
den och signera den
gemensamt.
Projektledare
16 mars 2012
GBP är som ett
bibliotek med
godkända mallar,
checklistor och
anvisningar som
jag ska ha som
stöd. Förskolans
bygghistorik ska
ju gå att kolla upp
i efterhand.
B I B L IOT
EK
Biblioteket fö
r Gemensam
La
grar mallar, ch
byggprocess
ecklistor, ege
(digitalt)
nkontroller, an
och goda exe
visningar
mpel
Kravcertifiera
t material, fritt
att kopiera
Författare är 2
6 förvaltninga
r och bolag i G
öteborg
16 mars 2012
Det finns en
bokhylla för
varje
delprocess.
I översta
hyllan hittar
jag en mall
för
egenkontroll.
Den kopierar
jag så att
jag kan
skriva in
uppgifterna
för min
förskola.
E
E
E
E
Ege
nko
ntro
E
ll
E E
ontroll
k
n
e
g
E
i
E som
tiviteter
k
a
a
ll
a
pp
a
Radar u iver vad jag sk
skr
som be ta ställning till.
er
göra ell
E
Till varje aktivitet
hör en anvisning (förklaring).
I anvisningen får jag
´veta vad som ingår i
aktiviteten och hur jag
gör för att klara den.
Färgen
lilla ruta på den
n in
hur fritt dikerar
jag kan
lägga u
pp mitt
arbete
i varje a
ktivitet.
16 mars 2012
RÖD
Lisa måste fylla i en ansökan om rivningslov av befintlig
industrilokal enligt ett tvingande standardformulär.
GUL
Lisa måste handla upp konsulter enligt Lagen om
Offentlig Upphandling, LOU.
Hjälp med det får hon i en stödprocess som heter
Upphandling.
E ge
nko
ntro
ll
GRÖN
Redan i sin förstudien ser Lisa
nyttan av en miljöinventering av
marken där förskolan ska ligga. Hur
den görs väljer hon själv.
16 mars 2012
En förskola
har speciella krav.
Den ska vara
tillgänglig för alla
och ha en dräglig
ljudnivå. Lokalerna
ska dessutom vara
lätta att bygga om.
Då behöver
jag plocka
fram lokalförvaltningens egna
mallar på en hylla
längre ner.
De är också godkända
i Gemensam
byggprocess.
E
E
Ljud
För krav
sko
la
16 mars 2012
Hej chefen! Nu har jag
bockat av alla punkter i den
första egenkontrollen. Du
behöver titta på resultatet
av min förstudie så du kan
besluta om vi ska gå vidare.
Javisst!
Jag går igenom
beslutsunderlaget
innan jag bestämmer
om vi fortsätter med
nästa delprocess för
förskolan i Högsbo.
16 mars 2012
Detta blir möjligt i databasen
• Hitta kravgodkända mallar, checklistor och
anvisningar som alltid är uppdaterade
• Hitta stöd och exempel
• Ha full transparens mellan verksamheternas
dokument för ömsesidigt lärande
• Lämna synpunkter och frågor om databasens
uppbyggnad och innehåll, vilket bidrar till att
verktyget hela tiden förbättras.
16 mars 2012
Gemensam byggprocess, arbetsgrupper
Fas 2, 2013 -
Start/Organisera
Orientering/Info
Integration
Nytt material
Fas 1, 2011-2012
16 mars 2012
Gemensam byggprocess - nuläge
Projekt 2011 - Start och utvecklingsarbete
Ledningsbeslut, fokus på start, samverkan och att finna en ram,
Husbyggnadsperspektiv.
Process 2012 - Integrering av
anläggningsbyggare och vidareutveckling
–
–
–
–
–
Politiskt beslut
Nya arbetsgrupper: nybildade och omorganiserade
Integrering anläggningsfrågor: 8 nya organisationer och aktörer
Reviderade mål: förtydligade och relaterade till implementering
Stärka det gemensamma och ge utrymme för deltagande
organisationers anställda i databas
– Omvärldsbevakning
– Kvalitetssäkring/Fastställande av dokument.
16 mars 2012
Behov
Idéstudie
ÄUAB
GEAB
GVA
TK
Några anläggningsverksamheter
Trafikförslag
Utredning
Initiativ Prioritering
Utredning
Förstudie
Förstudie
Program/
FÖP
Projektering Byggande
Projektering
Byggande och Avslut
Planering
Utförande
Detaljplan
Genomförande
Avslut
Förvaltning/
Utvärdering
16 mars 2012
Gemensam byggprocess –
utvecklingsfrågor efter år 2013
• Databasen öppen för fler användare fast med
olika behörighetsnivåer (transparens)
• En gemensam projektdatabas
Där bolag och förvaltningar kan lagra sina projekt
• En projektdatabas med elektroniska grindar
Idag är grindarna fysiska personer
• Ekonomisystem
16 mars 2012
Spårbarhet, revision av
Gemensam byggprocess
• Egna uppföljningssystem
hos samverkansparterna
• Självdeklaration inom staden
• Stadsrevisionen kan utföra stickprov eller
andra revisioner som den finner lämpliga
16 mars 2012
Gemensam byggprocess – hur
påverkar detta er?
• Ja det gör det…
– Tydligare och spårbara processer
– Tydligare ansvar och dokumentation
– Ska inte gå att ”glida in” i projekt
• Hur ser ni på detta?
– Myndighet
• SBK
– SDF/SDN
– Förvaltningar/bolag
– Konsulter
– Entreprenörer
– …
16 mars 2012
Webbplats:
http://gemensambyggprocess.goteborg.se
Vid frågor - kontakta:
[email protected]
Göran Lindahl, processledare
Jenny Lööf, kommunikatör
16 mars 2012