tre damer 74 - Välkommen till Tre damer

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
TRE DAMER
efter stämman 2012-02-06
September 2012
Ordförande
Leif Andersson
646 74 01
Vice ordförande
Karin Nordholm
464 83 55
Sekreterare
Johan Nilsson
646 60 00
Ledamöter
Gun Cucarano
Hans-Olof Nilsson
Jimmy Nordmyr
708 80 40
97 71 29
97 67 51
Thord Pettersson
602 36 77
Rolf Persson
Anders Lin
Magnus Eriksson
646 16 25
Riksbyggens
representant
Suppleanter
saknas
070-747 45 12
Suppleant för
Thord Pettersson
Eva Zettervall
602 36 00
Studieorganisatör
Gun Cucarano
se ovan
Johan Nilsson
e-post: [email protected]
se ovan
Informations- och
IT-ansvarig (redaktör)
Nr 74
Förvaltare
Thord Pettersson
Felanmälan
Riksbyggen Dag & Natt
ATM (kabel-TV)
Eva Bonnier
Hanna Pauli
MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS
BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER
602 36 77
0771-860 860
544 404 50
Kata Dalström
Styrelsens kommande möten
Med önskan om en trevlig höst
Styrelsen träffas nästkommande tillfällen den 10 september, 8 oktober,
12 november och 3 december. Bra att veta om du har något önskemål
som ska behandlas, eller vill få beslut om t.ex. överlåtelse eller uthyrning
i andra hand. Observera att ärenden som ska behandlas vid styrelsemöte
bör inkomma en vecka i förväg.
Styrelsen
”Tre Damer” är ett informationsblad för medlemmar i Riksbyggens BRF Tre Damer, Fruängen.
Föreningen omfattar Eva Bonniers gata, Hanna Paulis gata och Kata Dalströms gata. Redaktör
och ansvarig utgivare: Johan Nilsson, kontaktinformation se sista sidan. Upplaga: 610 exemplar.
Informationsbladet utkommer cirka 4 gånger per år. Med reservation för eventuella skriv- och
tryckfel. Skyddat av lagen om upphovsrätt – all vidarespridning förbjuden utan redaktörens
tillstånd.
11.
I närhet av Tre Damer
Tipsa redaktören om du vet något intressant som är på gång i Fruängen
med omnejd så berättar vi om det i tidningen ”Tre Damer”!
_____________________________
Kommunens driftcentral
Upptäcker du problem med gator, renhållning, belysning, snöröjning och
liknande på kommunens marker, kan vem som helst ringa och göra
felanmälan till Stockholms stads driftcentral.
Telefonnumret är 08-651 00 00. Observera dock att felanmälan avseende
våra hus och våra gårdar, görs till Riksbyggen Dag & Natt (se sista
sidan).
Sedan 1 juni har vi våra nya sopstationer
Sedan den 1 juni är föreningens sopnedkast avstängda. Sopor ska slängas
i våra sopstationer, som står utplacerade runt om i området. Hittills har
det fungerat bra med sopstationerna. I vissa av våra hus, där soprummen
legat inne i källarna, är det nu renare och fräschare efter att sopsäckarna
inte behöver ”transporteras” genom källargångarna.
Styrelsen vill uppmana alla boende att tänka på att sopstationerna endast
är till för hushållssopor. Det är det som de är dimensionerade för, och det
är vad vi betalar hämtning utav.
”Sopstation” på Eva Bonniers gata 8-10
10.
3.
Höststädning
Information från föreningen ändras
Nu ställer vi snart upp containrar för grovsopor igen – så ta tillfället i akt
att tömma lägenhet och förråd på det som du inte längre vill ha kvar.
Helgen den 25-28 oktober kommer sex containrar för grovsopor att
ställas ut inom föreningens område.
För att säkerställa bättre och tätare information inom vår
bostadsrättsförening, kommer tidningen ”Tre Damer” att ersättas med ett
informationsblad till de boende. Informationsbladet kommer att delas ut
oftare än vi hittills lämnat ut denna ”tidning”.
Vi är glada över att de flesta boende respekterat att miljöfarligt avfall inte
får kastas i containrarna. Tack vare detta har vi hittills sluppit de höga
straffavgifter som annars utgår.
-
Detta är exempel på miljöfarligt avfall:
- Asbest (från t.ex. byggskivor, takskivor, rörisolering)
- Elektriska eller elektroniska produkter (allt med sladd eller batteri)
- Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja,
impregnerat material, fordonsbatterier och däck)
- Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
- Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
Karaktären med en liten föreningstidning är väldigt trevlig och har
fått mycket uppskattning genom åren, men det är också tidskrävande
att samla informationen och sätta ihop i den nuvarande formen. Vi
tror att de flesta medlemmar än hellre uppskattar tätare och mer
aktuell information, säger föreningens ordförande Leif Andersson.
Det nya informationsbladet kommer att vara på en (1) A4-sida och
mängden information kommer att variera beroende på vad som är aktuellt
för tillfället.
Det är idag inte fastställt när ”tidningen” övergår till att bli ett
”informationsblad”, men sannolikt från och med årsskiftet.
Dessa typer av avfall får du själv ombesörja att transportera till
återvinning, t.ex. återvinningsstationen i Östberga.
Tack för att du respekterar förbudet, och med önskan om en lyckad
vårstädning!
4.
9.
Prisökning för lägenheter i Tre Damer
Återigen stiger priserna på lägenheter i Brf Tre Damer. Styrelsen har
sammanställt förra årets (2011) överlåtelser och överlåtelsebeloppen.
Syftet är att kunna delge medlemmarna vilka priser som gällt under
föregående år som en enkel, men inte på något sätt exakt, indikation av
prisbilden. Totalt har 36 överlåtelser granskats, efter att överlåtelse
genom arv, gåva, bodelning eller orealistiskt låga summor tagits bort ur
materialet. Det är nu sjuttonde året som en genomgång av priserna görs.
De genomsnittliga priserna för överlåtelser inom föreningen steg även
under 2011. Genomsnittspriset för en trea steg med 5 % till 1 850 000
kronor. Året före (2010) var motsvarande summa 1 767 000 kronor och
året innan det (2009) 1 525 500 kronor.
Eftersom det nu gått en bra bit in i 2012 kanske siffrorna känns
inaktuella. Vi har därför tittat på utvecklingen för treor även under årets
första månader. Av de överlåtelser som skedde fram till 30 mars 2012 var
genomsnittspriset (för treor) 1 930 000 kronor, vilket indikerar att
prisutvecklingen sannolikt inte vikt av nedåt.
Storlek
Genomsnittligt pris
Skillnad mot år 2010
1:or
2:or
3:or
4:or
5:or
6:or
1 236 666:1 522 500:1 850 000:n/a (för få)
n/a (för få)
n/a (för få)
+3%
+7%
+5%
n/a
n/a
n/a
Tänk på att detta endast är genomsnittsberäkningar och inte alls behöver
säga något om värdet på Din lägenhet. Mycket beror på läge och
standard/skick. Med reservation för skriv- och beräkningsfel.
Några exempel ur den samlade statistiken åren 1995-2011 för vad
genomsnittsbeloppet varit för ettor i Brf Tre Damer:
1995: 180 000:1997: 232 000:1999: 360 909:2001: 640 769:2003: 648 750:2005: 697 000:2007: 1 055 500:2011: 1 236 666:-
6.
7.
Rapport från föreningens stämma
Översvämning på Kata Dalströms gata
Den 6 februari 2012 höll föreningen sin föreningsstämma. Bokslut och
årsredovisning godkändes och en ny styrelse valdes. Suppleant Lars
Lengberg avtackades efter sina år i styrelsen, och efterträddes av Magnus
Eriksson. Till stämman hade en motion inkommit, om att uppdra åt
styrelsen att analysera och justera hyrorna för föreningens garageplatser
så att dessa ”bär sig själva”. Stämman antog motionen, och styrelsen
kommer senare att redovisa resultatet.
På grund av ett fel i dagvattenbrunnen i gatan vid Kata Dalströms gata
17-19 har marken ned mot portalen, som leder mot Fruängsgatan,
underminerats och rasat ihop. Föreningen har påtalat problemen med
dagvattenbrunnen ett flertal gånger till Stockholms Stads trafikkontor,
som nu utlovat att den ska vara rensad och fungerande. Därför har arbetet
påbörjats med att återställa marken kring portalen.
Fler engagerade medlemmar efterlyses till föreningens fortsatta arbete!
Valberedningen söker engagerade!
Valberedningen efterlyser fler som är intresserade att hjälpa till i vår
bostadsrättsförening. Alla boende, dvs. medlemmar, i föreningen har ett
gemensamt ansvar att tillse så att föreningens verksamhet fungerar. Att
engagera sig i föreningens arbete ger en möjlighet att påverka sin
boendemiljö.
Grillplats färdigställd och invigd
På initiativ av boende på Hanna Paulis gata har en grillplats
iordningställts på gården vid Hanna Paulis gata 29-39. Efter att förslaget
lanserades för styrelsen, hölls möte med berörda boende för att komma
överens om den bästa placeringen. Under senvåren kunde grillplatsen tas
i bruk. Styrelsen välkomnar fler initiativ som kan förbättra boendemiljön!
Kontakta valberedningen om du eller någon du känner, kan bidra till
arbetet i vår bostadsrättsförening. Sammankallande är Margareta Malm,
e-post: [email protected]
8.
5.