staden Jakobstads upphandlingar

Upphandlingsprocessen
Jakobstad
Stadens uppdrag
• Lagen om offentlig upphandling (348/2007)
• Direktiven och upphandlingslagarna skall ge fri
rörlighet för varor och tjänster samt en fungerande inre
marknad
• Vi strävar till att genomföra kostnadseffektiva
upphandlingar och till att utnyttja existerande
konkurrensförhållanden
• Stadens samtliga upphandlingar skall
konkurrensutsättas i enlighet med lag, förordning, EUdirektiv och stadens egna upphandlingsdirektiv
2
Honnörsord vid all upphandling:
• Öppenhet
• Likabehandling
• Icke-diskriminering
Staden kan inte favorisera lokala
företag!
3
Förklaring:
Icke-diskriminering
Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller
indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som
exempelvis nationalitet. Den upphandlande myndigheten får därmed inte
ställa några krav som enbart finska företag kan känna till eller utföra.
Likabehandling
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma
förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma
information samtidigt så att inte någon leverantör gynnas framför en
annan leverantör. Det anses också strida mot likabehandling om det för en
viss vara eller tjänst ställs krav på tillverkare, ursprung, särskilt
framställningssätt, varumärke, patent eller typ såvida det inte motiveras av
föremålet för upphandlingen samt åtföljs av orden ”eller likvärdig”.
Ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som
har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska vara giltiga
också i övriga EU/EES-länder. Detta kopplas till den grundläggande EUrättsliga principen om fri rörlighet för varor och tjänster samt principen om
etableringsfrihet.
4
Proportionalitet
Principen om proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller
tjänsten måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som
ska upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att
uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst
belastande för leverantören.
Öppenhet
Principen om öppenhet (även kallad transparensprincipen) innebär att den
upphandlande myndigheten är skyldig att skapa öppenhet och lämna information
om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet vid denna.
Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga
krav som ställs.
5
Definition
• Vad är en upphandling?
= Köp, hyrning eller motsvarande av
varor och tjänster utanför
organisationen samt uppdrag på
entreprenad
6
Hur upphandlar staden?
•
Definiering av innehållet, omfattningen och kvaliteten hos
varan, tjänsten eller byggarbetet som skall upphandlas
• Kvalitetskraven avgörande för hela upphandlingsprocessen
• Upphandlingar under 30 000 € mera formfritt men
principerna om öppenhet, likabehandling och ickediskriminering gäller
• Tidsåtgång ungefär 2- 3 veckor
•Över 30 000 % (=det nationella tröskelvärdet)
Starkt formaliserat med strikta
bestämmelser om annonsering på
annonskanalen Hilma, beslutsgång
och besvärsvägar
(Marknadsdomstolen etc.)
Tidsåtgång 2 – 4 månader innan
avtal eller beställning kan göras
7
Hur upphandlar staden forts.
• då
upphandlingens värde överstiger 200 000 € görs en EUupphandling
• förfarandet formaliserat och tidskrävande
• kan ta upp till ett halvt år innan proceduren med
upphandling, väntetider, besvärstider och slutande av
kontrakt klart
• tidsåtgång 5 – 8 månader innan avtal kan skrivas
8
Hållbar utveckling
• Upphandlingslagstiftningen tillåter inte gynnande av närproducerade produkter.
Den grundläggande tanken i upphandlingslagstiftningen är att alla skall ha
möjlighet att konkurrera och därför måste alla leverantörer behandlas jämlikt.
Däremot står det den upphandlande enheten fritt att begära precis det den önskar
skaffa. Det vill säga den kan kräva att metoderna för odling, förädling, tillverkning,
transport, logistik och också etiska frågeställningar, är sådana som den omfattar
och uttryckligen vill ha. Grunden för hela upphandlingen ligger således i
beskrivningen av densamma.
En annan faktor som måste uppmärksammas är att ekologiskt hållbara lösningar på
kort sikt ter sig dyrare men i det långa loppet är de ändå försvarbara. Det är viktigt
för den upphandlande enheten då den planerar och budgeterar ett uppköp att
motivera en högre kostnad då man handlar hållbart.
• Hänsyn tas till miljöeffekter och den miljöbelastning som produkterna och deras
förpackningsmaterial förorsakar
• Återanvändning
• Energieffektivitet
• Sociala aspekter?
• Staden har inget officiellt ställningstagande till detta ännu
9
Företagarens roll i
upphandlingen
Förberedelse:
• Undersök marknaden
• Hitta affärsmöjligheterna
• Gör ditt företag redo
• Är upphandlingen intressant?
• Ställ frågor!
10
Genomförande:
• Skriv anbud
• Anbuden prövas
• Bästa anbudet väljs
11
Följa upp
• Dags att leverera
•Återkoppla
• Skicka faktura
• Prisjustering och optioner
• Utvärdera kontraktsperioden
12
Tack !
Christina Lind-Kangas
Utvecklingskoordinator
Staden Jakobstad
[email protected]
13