Alltid med kapitalskydd - Kapitalskyddade placeringar

Alltid med kapitalskydd
portföljobligation
aktieindexobligation norden
Just nu med kapitalskydd
aktieindexobligation asien
Valutaobligation BriC
MarknadsföringsMaterial
gg
ddaa
313
aa ööpp 0210
sStt kK 2i
sSii rr asr
fföö naur
M
0ja
161
P
K
Kapitalskyddade
placeringar # 953
Innehåll
Innehåll
4 februari 2013
Ett alternativ till
räntesparande
Välkommen till en ny emission av kapitalskyddade placeringar
från Handelsbanken. Året har börjat bra, med stigande börser.
i skrivande stund är rapportsäsongen i full gång – en viktig temperaturmätare både på utvecklingen av ekonomin i stort och hur de
enskilda företagen står sig. Osäkerhet råder fortfarande när det
gäller politisk och ekonomisk utveckling framöver. att sprida sitt
sparande mellan olika tillgångar och marknader tycker Handelsbanken är en bra rekommendation – på så vis sprids riskerna och
värdetillväxten blir både mer stabil och mer förutsägbar.
Alltid med kapitalskydd
Vi erbjuder alltid en portföljobligation i vårt kapitalskyddade
erbjudande. portföljobligationen är en bra grund i sparandet – den
ger exponering mot flera olika marknader i en enda placering och
det räcker med att en av marknaderna stiger för att portföljobligationen ska ge avkastning. Vi erbjuder också alltid en
aktieindexobligation kopplad till de nordiska marknaderna – en
placering i marknadsledande bolag som tjänar på den starka
tillväxten i asien och latinamerika. läs mer om dessa breda
sparalternativ under avsnittet alltid med kapitalskydd.
Just nu med kapitalskydd
som komplement – eller krydda – i grundsparandet erbjuder vi
också placeringstips som baserar sig på vår aktuella marknadssyn.
Vi tror att tillväxtmarknaderna kommer att fortsätta agera draglok
för den globala ekonomiska utvecklingen. denna gång erbjuder vi
aktieindexobligation asien, som placerar i världens snabbast
växande region, och Valutaobligation BriC – ett annat sätt att tjäna
pengar på BriC-ländernas starka tillväxt.
Bas och Extra
de flesta av våra kapitalskyddade placeringar finns både som Bas
och som extra. Basalternativet ger minst tillbaka det placerade
kapitalet på återbetalningsdagen och fungerar därför bra som
alternativ till vanligt räntesparande. Med extra finns möjlighet att
få högre avkastning genom att ta en viss risk.
läs vidare om våra kapitalskyddade placeringar i broschyren. du
är också alltid välkommen att ta kontakt med ditt bankkontor!
Petter Åberg
Chef investment Center
Handelsbanken
2
3
4
Sammanfattning
Så fungerar det
Alltid med kapitalskydd
6
8
portföljobligation
aktieindexobligation norden
Just nu med kapitalskydd
10
12
aktieindexobligation asien
14
Villkor och risker
Valutaobligation BriC
Erbjudande
Våra kapitalskyddade placeringar
Alltid med kapitalskydd
Just nu med kapitalskydd
Portföljobligation
ta del av flera marknader i en enda placering, utan
onödiga risker.
Aktieindexobligation Asien
passar den som vill placera med skydd i världens snabbast
växande region – asien.
Aktieindexobligation Norden
passar den som vill placera i nordiska aktier till låg risk.
Valutaobligation BRIC
ger möjlighet till högre avkastning än vanligt räntesparande.
Kapitalskyddade placeringar 953
Pris
per post
Du får minst tillbaka
(nominellt belopp)
Preliminär
kupong 2
Riskindikator
Löptid
(cirka)
Portföljobligation Bas 953PF
10 000 kr
10 000 kr
55 %
-
2
5 år
Portföljobligation Extra 953PX
11 000 kr
Aktieindexobligation Norden Bas 953AN
10 000 kr
10 000 kr
110 %
-
3
5 år
10 000 kr
60 %
-
2
5 år
Aktieindexobligation Norden Extra 953AX
11 000 kr
10 000 kr
120 %
-
3
5 år
Just nu med kapitalskydd
Pris
per post
Preliminär
deltagandegrad1
Preliminär
kupong 2
Riskindikator
Löptid
(cirka)
Aktieindexobligation Asien Bas 953AA
10 000 kr
10 000 kr
50 %
-
2
3 år
Aktieindexobligation Asien Extra 953AZ
11 000 kr
10 000 kr
170 %
-
3
3 år
Valutaobligation BRIC Bas 953VB
10 000 kr
10 000 kr
-
6%
2
3 år
Du får minst tillbaka
(nominellt belopp)
1. deltagandegrad fastställs den 14 mars 2013 och är oförändrad under hela löptiden.
2. kupong fastställs den 14 mars 2013.
Preliminär
deltagandegrad1

Alltid med kapitalskydd
Med riskindikatorn kan du enklare jämföra risken på våra kapitalskyddade placeringar, certifikat och fonder. Riskindikatorn har
en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 14.
ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
3
Så fungerar det
Alltid eller Just nu?
för att göra det lättare att hitta den placering som passar bäst har vi delat in vårt kapitalskyddade
erbjudande i två delar: Alltid med kapitalskydd och Just nu med kapitalskydd.
Just nu med kapitalskydd kan ses som kryddan i sparandet. Här erbjuder vi spännande
och aktuella placeringar baserade på bankens uppfattning kring olika marknader just nu.
därför kan konstruktionen och marknaden variera.
Just
nu med
kapitalskydd
Alltid med kapitalskydd
Alltid med kapitalskydd bör ses som grunden i sparandet. portföljobligation
och aktieindexobligation norden och finns alltid med i våra erbjudanden.
Så fungerar våra kapitalskyddade
placeringar
Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan
vid köptillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Kapitalskyddade placeringar är därför
ett bra komplement till traditionellt räntesparande.
Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar – en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera
marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att placeraren
minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden stiger.
kombinationen av de två gör att man kan få en god avkastning,
samtidigt som pengarna är skyddade.
bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av
uppgången man får tillgodoräkna sig – den så kallade deltagandegraden – samt i vissa fall valutapåverkan.
alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid,
vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas hur
mycket pengar man får tillbaka. det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar när man vill till aktuell kurs.
det finns vissa risker som är förknippade med ett köp av
kapitalskyddade placeringar. läs mer om dessa på sidan 15.
tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade
placeringen och kan vara i form av ett engångsbelopp vid slutet eller
löpande avkastning i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir
4
Våra kapitalskyddade placeringar läggs i en depå eller ett
Vp-konto. de fungerar även i investeringssparkonto (isk),
individuellt pensionssparande (ips) och i kapitalförsäkringar.
läs mer om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på
www.handelsbanken.se/kapitalskydd.
Så fungerar det
Bas eller Extra?
Bas – minst pengarna tillbaka
Extra – möjlighet till extra avkastning
Alternativet Bas passar den som minst vill ha pengarna tillbaka och
är ett bra alternativ till vanliga ränteplaceringar. Bas kostar 10 000 kronor
för en post om nominellt 10 000 kronor. en kapitalskyddad placering
Bas ger alltid minst pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt
som det finns möjlighet till god avkastning.
Alternativet Extra passar den som vill ha möjlighet till extra hög
avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs.
överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. överkursen är
vanligtvis 1 000 kronor per post om nominellt 10 000 kronor. Om
marknaden faller, förlorar placeraren överkursen.
Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp
ArrAngörsArvode
möJlig
AvKAsTning
mArKnAdsdel
överKurs
ArrAngörsArvode
möJlig
AvKAsTning
Tilläggsbelopp
mArKnAdsdel
nominellT
belopp
nominellT
belopp
obligATion
nominellT
belopp
obligATion
nominellT
belopp
sTArTdAg
ÅTerbeTAlningsdAg
sTArTdAg
ÅTerbeTAlningsdAg
er du nken och du som intekaänr kdöept a
p
ö
k
r
ä
h
Så
delsba
gar. du
nd i Han
placerin
u
ad e
s t den
som är k
alsk ydd
tor sena
B åd e du
åra kapit
v
a
bankkon
p
ö
ra
k
å
.
lt
v
3
e
v
1
k
a
0
n
kan e
mars 2
å n å g ot
r den 14
et eller p
lning ske
på intern
ta
e
B
.
3
2 01
10 mars
u in på
loggar d
era 
ettjänst
t
e
rn
och plac
te
rn
ra
In
a
te
p
s
s
n
e
r
k
e
på in
n
d
a
n
b
u
andels
interneth köper
Har du H lsbanken.se oc
r du inte
u på
älan. Ha
de
m
n
köper d
n
a
a
n
.h
e
w
k

ww
delsban
dande n
n
a
ju
H
rb
s
e
o
h
ak tuella
dd
är kund
pitalsk y
eller inte
n.se/ka
e
tjänsten
k
n
a
b
ndels
w w w.ha
el.
ingssed
r
n anmäln
e
to
i
n
ll
o
fy
k
h
k
c
ban
kontor o
på vå ra
åra bank
g o t av v
å
n
k
ö
s
Be
5
Alltid med kapitalskydd
Portföljobligation
– Hela världen i en kapitalskyddad placering
Med Handelsbankens nya portföljobligation får man allt man
behöver i en enda placering, dessutom med kapitalskydd.
portföljobligationen kan ses som ett alternativ till blandfonder
med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör
räntedelen. portföljobligationen är kopplad till fyra marknader:
För- och nackdelar
+
+
+
• aktier från världens rika länder: 35 procent
• aktier från nordiska bolag: 35 procent
–
• aktier från tillväxtmarknader: 15 procent
• råvaror: 15 procent
portföljen med olika marknader ger en god riskspridning i placeringen. den största delen av portföljen består av aktier från norden
och världens andra rika länder, samtidigt som en del av placeringen
sker i aktier från tillväxtmarknaderna. en del av kapitalet placeras
även i råvaror vilket är bra om råvarumarknaderna tar fart. den goda
riskspridningen ökar chansen till avkastning.
det räcker med att en marknad stiger för att få
avkastning
god riskspridning
ingen löpande avkastning.
För vem?
portföljobligationen passar dig som vill ha ett brett sparande
med låg risk. portföljobligation Bas kan ses som ett alternativ
till ränteplaceringar, för dig som inte behöver löpande
avkastning. portföljobligation extra har lite högre risk och
passar dig som vill ha en större potential i ditt sparande.
Båda portföljobligationerna kan gärna kompletteras med
andra, smalare, placeringar, till exempel om man tror särskilt
mycket på en enskild marknad.
portföljobligationen fungerar så att det räcker att en marknad
stiger för att obligationen ska betala tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Marknader som faller påverkar inte avkastningen.
portföljobligationen utgör en bra grund i ett brett sparande med
låg risk.
Marknaderna i Portföljobligation
flera olika marknader i en placering, med kapitalskydd
Så här har det gått för indexen**
portföljobligationen är kopplad till fyra olika index*:
160
• World Balance
140
• nordic Balance (sek)
• emerging Markets Balance
• Commodity Balance
samtliga index utom nordic Balance beräknas i amerikanska
dollar, vilket medför att avkastningen på dessa marknader
påverkas av valutakursens utveckling.
ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när
prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när
prisrörelserna är stora. läs mer om balanserade index på
www.handelsbanken.se/index.
* fullständiga indexnamn återfinns på sidan 14.
**Januari 2008 = 100.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
6
120
100
80
60
jan-08
jan-09
jan-10
jan-11
jan-12
Nordic Balance (SEK)
Commodity Balance
World Balance
Emerging Markets Balance
jan-13
Portföljobligation
Portföljobligation Bas 953PF
portföljobligation Bas passar den som vill placera tryggt i en bred
världsportfölj. placeringen ger preliminärt 55 procent av portföljens
uppgång, och betalar alltid tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan
och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. se tabell
nedan och läs mer på sidan 14 under Valuta. det nominella
beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar.
Fakta om Bas 953PF
pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär deltagandegrad
55 %
riskindikator
2
löptid
5 år
Courtage
2%
Så här kan det bli
Portföljens
utveckling1
Utveckling
per år
Placerat belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år 3
80 %
12,5 %
10 000 kr
14 400 kr
41,2 %
7,1 %
60 %
9,9 %
10 000 kr
13 3 00 kr
30,4 %
5,4 %
40 %
7,0 %
10 000 kr
12 200 kr
19,6 %
3,6 %
20 %
3,7 %
10 000 kr
11 100 kr
8,8 %
1,7 %
0%
0,0 %
10 000 kr
10 000 kr
-2,0 %
-0,4 %
- 20 %
- 4,4 %
10 000 kr
10 000 kr
-2,0 %
-0,4 %
Vid 20 % dollarförstärkning blir
återbetalt belopp 13 729 kr, vilket
motsvarar 6,1 % i avkastning per år.
Portföljobligation Extra 953PX
portföljobligation extra passar den som vill placera i en bred
världsportfölj och få större utväxling på sin placering jämfört
med portföljobligation Bas. portföljobligation extra 953pX ger
preliminärt 110 procent av uppgången i portföljen. Valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska
dollarn påverkar avkastningen. se tabell nedan och läs mer på
sidan 14 under Valuta. det nominella beloppet påverkas dock
inte av valutakursförändringar.
Utveckling
per år
Placerat belopp
3. avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage.
Fakta om Extra 953PX
pris per styck
11 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär deltagandegrad
110 %
riskindikator
3
löptid
5 år
Courtage
2%
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år 3
80 %
12,5 %
11 000 kr
18 8 00 kr
67,6 %
10,7 %
60 %
9,9 %
11 000 kr
16 6 00 kr
48,0 %
8,1 %
40 %
7,0 %
11 000 kr
14 400 kr
28,3 %
5,1 %
20 %
3,7 %
11 000 kr
12 200 kr
8,7 %
1,7 %
0%
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-2,3 %
- 20 %
- 4,4 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-2,3 %
Vid 20 % dollarförstärkning blir
återbetalt belopp 17 458 kr, vilket
motsvarar 9,1 % i avkastning per år.
2. Baserat på en
deltagandegrad på
55 procent och
antagande om att den
amerikanska dollarn
varit oförändrad mot
den svenska kronan
under löptiden.
Vid 20 % dollarförsvagning blir
återbetalt belopp 12 871 kr, vilket
motsvarar 4,7 % i avkastning per år.
Så här kan det bli
Portföljens
utveckling1
1. Med hänsyn tagen
till genomsnittsberäkning (se sidan 14),
och antagande om att
alla index utvecklats
lika.
1. Med hänsyn tagen
till genomsnittsberäkning (se sidan 14),
och antagande om att
alla index utvecklats
lika.
2. Baserat på en
deltagandegrad på
110 procent och
antagande om att den
amerikanska dollarn
varit oförändrad mot
den svenska kronan
under löptiden.
3. avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage.
Vid 20 % dollarförsvagning blir
återbetalt belopp 15 742 kr, vilket
motsvarar 6,9 % i avkastning per år.
7
Alltid med kapitalskydd
Aktieindexobligation Norden
– Placera i Norden och få hela världen på köpet
Vid en placering i nordiska aktier får man hela världen på köpet.
Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin.
sverige och finland har verkstads- och telekomföretag. danmark
och norge har sjöfart och energibolag. tillsammans drar dessa
bolag nytta av den globala tillväxten. samtidigt finns det många
nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen,
till exempel bankerna, detaljhandeln och läkemedelsbolagen.
nordiska företag har generellt starka finanser, ledande marknadspositioner och god bolagsstyrning. det skapar förutsättningar för
hög avkastning på lång sikt, även om de nordiska börserna ofta
svänger en del på kort och medellång sikt.
För- och nackdelar
+
+
+
–
–
Många nordiska bolag är marknadsledande globalt
stor exponering mot tillväxtmarknaderna
Bra alternativ till svenska aktier, med betydligt lägre risk
nordiska börserna svänger ofta kraftigt
norden påverkas av den finansiella oron i europa.
För vem?
aktieindexobligation norden passar dig som vill placera i
nordiska aktier till en begränsad och låg risk. norden Bas
passar för dig som vill vara säker att minst få tillbaka ditt
placerade kapital. norden extra har större potential till
avkastning men innebär också en viss – känd – förlustrisk.
sedan 1970 har de nordiska börserna gett en avkastning på i
genomsnitt 13,7 procent per år*. Med tanke på de nordiska företagens goda finanser, ledande positioner och starka ställning
på tillväxtmarknaderna bör de kunna ge en god avkastning även
framöver.
*källa: MsCi
Aktieindexet Nordic Balance
Så här har det gått för aktieindexet**
aktieindexobligation norden är kopplad till Handelsbankens
balanserade aktieindex nordic Balance (sek)*. indexet följer
de 120 största och mest omsatta aktierna i norden. de fem största
aktierna i index är novo nordisk, H&M, ericsson, statoil och nordea.
125
ett balanserat aktieindex har stor koppling till marknaden när
prisrörelserna är små och liten koppling till marknaden när prisrörelserna är stora. läs mer om balanserade index på
www.handelsbanken.se/index.
100
* fullständigt indexnamn återfinns på sidan 14.
**Januari 2008=100
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
eftersom aktieindexet är nytt finns inte fem års historisk data.
därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand.
källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
8
75
jan-08
jan-09
jan-10
jan-11
jan-12
jan-13
Aktieindexobligation Norden
Norden Bas 953AN
Fakta om Norden Bas 953AN
aktieindexobligation norden Bas passar den som vill placera
tryggt på den nordiska aktiemarknaden. placeringen ger
preliminärt 60 procent av indexets uppgång, och betalar
alltid tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen.
pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär deltagandegrad
60 %
riskindikator
2
löptid
5 år
Courtage
2%
1. Med hänsyn tagen
till genomsnittsberäkning (se sidan 14).
Så här kan det bli
Aktieindexets
utveckling1
Utveckling
per år
Placerat belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år 3
80 %
12,5 %
10 000 kr
14 8 00 kr
45,1 %
7,6 %
60 %
9,9 %
10 000 kr
13 6 00 kr
33,3 %
5,9 %
40 %
7,0 %
10 000 kr
12 400 kr
21,6 %
3,9 %
20 %
3,7 %
10 000 kr
11 200 kr
9,8 %
1,9 %
0%
0,0 %
10 000 kr
10 000 kr
-2,0 %
-0,4 %
- 20 %
- 4,4 %
10 000 kr
10 000 kr
-2,0 %
-0,4 %
Norden Extra 953AX
3. avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage.
Fakta om Norden Extra 953AX
aktieindexobligation norden extra passar den som vill tjäna
pengar på den nordiska aktiemarknaden och samtidigt få större
utväxling på sin placering jämfört med norden Bas. aktieindexobligation norden extra 953aX ger preliminärt 120 procent av
uppgången i indexet.
pris per styck
11 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär deltagandegrad
120 %
riskindikator
3
löptid
5 år
Courtage
2%
1. Med hänsyn tagen
till genomsnittsberäkning (se sidan 14).
Så här kan det bli
Aktieindexets
utveckling1
2. Baserat på en
deltagandegrad på
60 procent.
Utveckling
per år
Placerat belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år 3
80 %
12,5 %
11 000 kr
19 6 00 kr
74,7 %
11,7 %
60 %
9,9 %
11 000 kr
17 200 kr
53,3 %
8,8 %
40 %
7,0 %
11 000 kr
14 8 00 kr
31,9 %
5,6 %
20 %
3,7 %
11 000 kr
12 400 kr
10,5 %
2,0 %
0%
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-2,3 %
- 20 %
- 4,4 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-2,3 %
2. Baserat på en
deltagandegrad på
120 procent.
3. avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage.
9
Just nu med kapitalskydd
Aktieindexobligation Asien
– Placera i världens snabbast växande region
aktieindexobligation asien passar den som vill placera med
kapitalskydd i världens snabbast växande region – asien.
aktieindexobligationen är kopplad till en likaviktad korg av
aktiemarknaderna i Hong kong, singapore och taiwan.
För- och nackdelar
+
+
iMf (internationella valutafonden) spår att asiens tillväxtländer
kommer att växa med 7-8 procent per år 2013-2016, jämfört med
1-3 procent per år för de redan rika länderna. därmed skapas goda
möjligheter till avkastning på aktiemarknaden.
+
en allt större del av världshandeln sker idag mellan de asiatiska
länderna. samtidigt växer konsumtionen i asien snabbt. tillväxten i
asien blir alltså allt mer oberoende av ekonomierna i väst.
–
–
de rekordlåga räntorna i västvärlden gör också att kapital söker sig
till de marknader där möjligheterna till hög avkastning är större,
något som gynnar asiens börser.
aktieindexobligation asien är kopplad till utvecklingen i en likaviktad
korg av tre aktiemarknader i asien. korgen består av en tredjedel
var av Hong kong (Hang seng index), singapore (MsCi singapore
free index) och taiwan (MsCi taiwan index).
Hong kongs börs domineras av finansföretag, följt av energi och
telekom. singapores börs består främst av finansföretag, industri,
företag och telekom. taiwans börs domineras av it-bolag, vilka
utgör mer än halva börsvärdet. finansföretag och basindustri är
också stora.
Hong kong, singapore och taiwan har starka statsfinanser och överskott i utrikeshandeln, något som
gör dem motståndskraftiga mot nya finansiella kriser
asiens tillväxtländer är allt mindre beroende av export
till, och kapital från, andra regioner
risk för inbromsning i kina, vilket skulle påverka hela
regionen
politiska risker i regionen kan ha en negativ påverkan
på aktiemarknaden.
För vem?
till aktieindexobligation asien har vi valt ut tre länder som – tack vare
sitt geografiska läge och höga utvecklingsnivå – drar nytta av kinas
snabba tillväxt. samtidigt har de en hög politisk och finansiell
stabilitet. Vi bedömer att asiens tillväxtländer har en lång och
fantastisk resa framför sig.
Indexkorg Asien
placering i världens snabbast växande region skapar
unika avkastningsmöjligheter
aktieindexobligation asien passar dig som vill placera med
kapitalskydd i världens snabbast växande region – asien.
aktieindexobligation asien Bas passar för dig som vill vara
säker på att minst få tillbaka ditt placerade belopp, och kan
därför vara ett alternativ till ränteplaceringar. asien extra kan
utgöra ett alternativ eller komplement till tillväxtmarknadsfonder.
Så här har det gått för indexkorgen*
125
100
75
50
*Januari 2008=100
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
källa: reuters och Handelsbanken Capital Markets
10
jan-08
jan-09
jan-10
jan-11
jan-12
jan-13
Aktieindexobligation Asien
Asien Bas 953AA
Fakta om Asien Bas 953AA
aktieindexobligation asien 953aa passar den som vill placera tryggt
i några av asiens tillväxtländer. placeringen ger preliminärt 50 procent
av uppgången i indexkorgen, och betalar alltid tillbaka placerat kapital
på återbetalningsdagen. Valutakursförändringar mellan den svenska
kronan och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. se tabell
nedan och läs mer på sidan 14 under Valuta. det nominella beloppet
påverkas dock inte av valutakursförändringar.
pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär deltagandegrad
50 %
riskindikator
2
löptid
3 år
Courtage
2%
1. Med hänsyn tagen
till genomsnittsberäkning (se sidan 14).
Så här kan det bli
Indexkorgens
utveckling1
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år 3
80 %
21,6 %
10 000 kr
14 000 kr
37,3 %
10,9 %
60 %
17,0 %
10 000 kr
13 000 kr
27,5 %
8,3 %
40 %
11,9 %
10 000 kr
12 000 kr
17,6 %
5,5 %
20 %
6,3 %
10 000 kr
11 000 kr
7,8 %
2,5 %
0%
0,0 %
10 000 kr
10 000 kr
-2,0 %
-0,6 %
- 20 %
- 7,2 %
10 000 kr
10 000 kr
-2,0 %
-0,6 %
3. Avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage.
Vid 20 % dollarförsvagning blir
återbetalt belopp 12 400 kr, vilket
motsvarar 6,6 % i avkastning per år.
Vid 20 % dollarförstärkning blir
återbetalt belopp 13 600 kr, vilket
motsvarar 9,9 % i avkastning per år.
Asien Extra 953AZ
Fakta om Asien Extra 953AZ
aktieindexobligation asien 953aZ passar den som önskar placera i
några av asiens tillväxtländer och vill få möjlighet till en extra utväxling
på sin placering. aktieindexobligation asien 953aZ ger preliminärt
hela 170 procent av uppgången i indexkorgen. Valutakursförändringar
mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn påverkar
avkastningen. se tabell nedan och läs mer på sidan 14 under Valuta.
det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar.
pris per styck
11 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär deltagandegrad
170 %
riskindikator
3
löptid
3 år
Courtage
2%
1. Med hänsyn tagen
till genomsnittsberäkning (se sidan 14).
Så här kan det bli
Index
utveckling1
2. Baserat på en
deltagandegrad på
50 procent och
antagande om att den
amerikanska dollarn
varit oförändrad mot
den svenska kronan
under löptiden.
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
80 %
21,6 %
11 000 kr
23 6 00 kr
110,3 %
27,6 %
60 %
17,0 %
11 000 kr
20 200 krr
80,0 %
21,2 %
40 %
11,9 %
11 000 kr
16 8 00 kr
49,7 %
14,1 %
20 %
6,3 %
11 000 kr
13 400 kr
19,4 %
6,0 %
0%
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
- 20 %
-7,2 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
Vid 20 % dollarförstärkning blir
återbetalt belopp 22 240 kr, vilket
motsvarar 25,1 % i avkastning per år.
Avkastning
per år 3
2. Baserat på en
deltagandegrad på
170 procent och
antagande om att
den amerikanska
dollarn varit
oförändrad mot den
svenska kronan
under löptiden.
3. Avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage.
Vid 20 % dollarförsvagning blir
återbetalt belopp 18 160 kr, vilket
motsvarar 17,1 % i avkastning per år.
11
Just nu med kapitalskydd
Valutaobligation BRIC
– Ett nytt sätt att tjäna pengar på BRIC-ländernas
starka tillväxt
Valutaobligation BriC betalar en kupong på preliminärt 6,0 procent
varje år som en korg av Brasiliens, rysslands, indiens och kinas
valutor stärks mot euron. Om BriC-ländernas valutor inte skulle
stärkas något år utgår ingen kupong för det året. dock finns
fortfarande chans till kupong nästa år, och placeringen ger alltid
tillbaka placerat kapital på återbetalningsdagen.
Under kommande år står BriC-länderna och den europeiska
valutaunionen inför motsatta utmaningar. BriC-länderna har en hög
tillväxtpotential och riskerar stigande inflation. för att motverka detta
för man en relativt stram ekonomisk politik, till exempel med högre
räntor. Högre räntor tenderar i sin tur att stärka ett lands valuta.
euro-länderna, å sin sida, står inför stora besparingar och skuldsanering, något som på kort sikt leder till lägre tillväxt och lägre
inflation. Våra ekonomer förutspår att eCB (europeiska centralbanken) tvingas hålla räntorna låga under en lång tid framöver,
vilket tenderar att försvaga den gemensamma valutan.
Handelsbankens makroekonomer förväntar sig därför en gradvis
förstärkning av korgen med BriC-ländernas valutor mot euron.
för att Valutaobligation BriC ska ge avkastning räcker det med att
BriC-ländernas valutakorg stiger mot euron från startdagen, det
spelar ingen roll hur mycket den stärks. det gör heller ingenting om
en enskild BriC-valuta försvagas, så länge som hela korgen stiger i
värde. Med Handelsbankens Valutaobligation BriC kan man dra
nytta av denna förstärkning utan att riskera sitt kapital.
BRIC-ländernas valutor mot euron
avkastningen i Valutaobligation BriC är kopplad till valutakursen
mellan en likaviktad korg med BriC-ländernas valutor och euron.
BriC-ländernas valutor är brasilianska real, ryska rubel, indiska
rupier och kinesiska yuan. att valutakorgen stärks mot euron
innebär att euron blir billigare, räknat i BriC-ländernas valutor.
För- och nackdelar
+
+
+
–
–
Högre tillväxt i BriC-länderna än i eMU gynnar
BriC-ländernas valutor
potential till betydligt högre avkastning än vanligt
räntesparande
ny chans till hög kupong varje år
politiska risker kan påverka valutautvecklingen
det är svårt att göra prognoser på valutor.
För vem?
Valutaobligation BriC passar dig som vill ha möjlighet till
högre avkastning på ditt räntesparande. avkastningen är
inte säker, så du bör inte lägga allt ditt räntesparande i
valutaobligationen. däremot får du alltid tillbaka ditt
placerade kapital.
Så här har det gått för valutakorgen mot euron*
115
110
105
100
95
*diagrammet visar valutakorgens utveckling mot euron. en högre
nivå i grafen innebär att valutakorgen stärkts mot euron.
Januari 2008 = 100.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
källa: reuters och Handelsbanken Capital Markets
12
90
jan-08
jan-09
jan-10
jan-11
jan-12
jan-13
Valutaobligation BRIC
BRIC Bas 953VB
Fakta om BRIC Bas 953VB
Valutaobligation BriC 953VB passar den som vill placera i valutamarknaden utan att ta onödiga risker. Möjligheten till årlig kupong
gör att valutaobligationen kan ses som ett intressant komplement till
traditionella ränteplaceringar. Varje år som valutakorgens värde mot
euron är högre på avläsningsdagen än på startdagen utbetalas en
kupong på preliminärt 6,0 procent. samtidigt ger placeringen minst
placerat belopp tillbaka på återbetalningsdagen.
pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
preliminär kupong per år
6,0 %
riskindikator
2
löptid
3 år
Courtage
1%
Så här kan det bli1
Antal
kuponger
Återbetalt
belopp exkl
kuponger
Återbetalt
belopp inkl
kuponger
Avkastning
per år 3
3 år
3
10 000 kr
11 800 kr
5,5 %
2 år
2
10 000 kr
11 200 kr
3,6 %
1 år
1
10 000 kr
10 600 kr
1,7 %
0 år
0
10 000 kr
10 000 kr
-0,3 %
Antal år
valutakorgen stigit
i värde mot euron2
1. tabellen visar
återbetalt belopp på
slutdagen vid en
placering på
10 000 kronor.
Beloppen baseras
på en årlig kupong
på 6,0 procent om
villkor för kupongutbetalning uppfyllts.
2. Jämfört med
valutakursen på
startdagen.
3. avkastningen är
beräknad efter
avdrag för courtage
och antagandet om
att kupongen
utbetalas vid första
möjliga utbetalningstillfälle.
13
Villkor & risker
anmälan och betalning
kapitalskyddade placeringar säljs i poster om
nominellt 10 000 kronor. sista dag för köp av
kapitalskyddade placeringar 953 är den 10 mars 2013
och betalning sker den 14 mars 2013.
startkurser
startkurser fastställs den 14 mars 2013 för portföljobligation Bas 953pf och extra 953pX (ingående indexet
World Balance 15% fastställs den 15 mars) samt för
aktieindexobligation norden Bas 953an och norden
extra 953aX. för övriga alternativ fastställs startkurser
den 15 mars 2013.
slutkurs för aktieindexobligation norden Bas 953an
och norden extra 953aX: aktieindexets genomsnittliga värde från och med den 14 september 2017 till
och med den 14 mars 2018, med en avläsning varje
månad.
slutkurs för aktieindexobligation asien Bas 953aa och
asien extra 953aZ: aktiekorgens genomsnittliga värde
från och med den 14 september 2015 till och med den
14 mars 2016, med en avläsning varje månad
genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall
mot slutet av löptiden. samtidigt innebär den att en
uppgång i marknaden under genomsnittsperioden
inte får fullt genomslag.
Underliggande tillgång
Portföljobligation
World Balance 15%
nordic Balance 15% (sek)
emerging Markets Balance 20%
Commodity Balance 15%
slutdag för Valutaobligation BriC Bas 953VB är den
14 mars 2016.
Aktieindexobligation Norden
nordic Balance 15% (sek)
portföljobligation Bas 953pf och extra 953pX den
4 april 2018.
Aktieindexobligation Asien
Hang seng index
MsCi singapore free index
MsCi taiwan index
aktieindexobligation norden Bas 953an och norden
extra 953aX den 4 april 2018.
Valutaobligation BRIC
Valutorna brasilianska real, ryska rubel, indiska
rupier och kinesiska yuan mot euron.
deltagandegrad
deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången
i underliggande tillgång du får. Om deltagandegraden
är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska
uppgången. deltagandegraderna i denna broschyr är
preliminära. definitiva deltagandegrader fastställs den
14 mars 2013. nivåerna avgörs bland annat av hur
svenska och internationella räntor, samt för 953aa och
953aZ även hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna, förändras fram till
den 14 mars 2013.
kupong
kupongen i Valutaobligation BriC Bas 953VB är
preliminärt 6,0 procent per år (600 kronor per post och
utbetalningstillfälle). definitiv kupong fastställs den 14
mars 2013. storleken på kupongen avgörs bland
annat av hur svenska och internationella räntor samt
den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten)
på marknaderna förändras fram till den 14 mars 2013.
kupongutbetalning sker den 2 april 2014, den 2 april
2015 och 4 april 2016 om villkoren för utbetalning
uppfyllts.
avläsningsdag för kupong
Valutaobligation BriC Bas 953VB har avläsningsdagar
den 14 mars 2014, den 16 mars 2015 och den 14 mars
2016. avläsningsdag benämns i slutliga Villkor som
fastställelsedag för slutkurs.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
kapitalskyddade placeringar 953 avses handlas på
nasdaQ OMX stockholm från och med den
18 mars 2013. du kan även följa värdet på dem på
www.handelsbanken.se/kapitalskydd. Börsnoteringen
gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du
att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis
som när du handlar aktier. det är viktigt att veta att
kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.
Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella
beloppet.
slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning
slutkurser fastställs enligt följande:
slutkurs för portföljobligation Bas 953pf och extra
953pX: respektive index genomsnittliga värde från
och med den 14 september 2017 till och med den
14 mars 2018, med en avläsning varje månad.
14
Återbetalningsdag
pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande
datum:
aktieindexobligation asien Bas 953aa och asien extra
953aZ den 4 april 2016.
Valutaobligation BriC Bas 953VB den 4 april 2016.
riskindikator
riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en
sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst.
riskindikatorn följer de riktlinjer för fonder som tagits
fram av eU:s finansinspektion, esMa. därmed kan du
jämföra risken i våra placeringar med risken i fonder
från bland annat Handelsbanken.
indikatorn baseras på hur placeringar i kapitalskyddade
placeringar skulle ha utvecklats de senaste fem åren.
riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för
mindre sannolika kraftiga negativa utfall. över tiden kan
riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt.
riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill
säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av
placeringen. andra typer av risker, till exempel
kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till.
det är också viktigt att notera att risken mäts på
placeringens slutdag, inte under löptiden.
Valutaexponering i portfölj- och aktieindexobligation
i portföljobligation Bas 953pf och extra 953pX
påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar
mellan den svenska kronan och den amerikanska
dollarn. en förstärkning av den amerikanska dollarn
ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av den
amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp.
Observera att det nominella beloppet inte påverkas av
valutakursförändringar.
i aktieindexobligation asien Bas 953aa och asien
extra 953aZ påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den
amerikanska dollarn. en förstärkning av den
amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och
en försvagning av den amerikanska dollarn ger ett
lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella
beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.
Courtage och arrangörsarvode
på betalningsdagen fastställs villkoren för kapitalskyddade placeringar 953 och likvid inklusive
courtage betalas. Courtaget är 1 procent på priset för
Valutaobligation BriC Bas 953VB. för övriga alternativ
är courtaget 2 procent på priset. därefter tillkommer
inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid
återbetalning.
Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode
motsvarande maximalt 1,0 procent per år av
placeringens nominella belopp. arrangörsarvodet,
som ska täcka kostnader för riskhantering, produktion
och distribution, tas ut som en engångskostnad vid start
och är inkluderat i placeringens pris.
Vid en investering om nominellt 10 000 kronor innebär det
för:
portföljobligation Bas 953pf, 5 års löptid:
Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt
500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor.
portföljobligation extra 953pX, 5 års löptid:
Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt
500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor.
aktieindexobligation norden Bas 953an, 5 års löptid:
Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt
500 kronor, dvs totalt maximalt 700 kronor.
aktieindexobligation norden extra 953aX, 5 års löptid:
Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt
500 kronor, dvs totalt maximalt 720 kronor.
aktieindexobligation asien Bas 953aa, 3 års löptid:
Courtage: 200 kronor. arrangörsarvode: maximalt
300 kronor, dvs totalt maximalt 500 kronor.
aktieindexobligation asien extra 953aZ, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. arrangörsarvode: maximalt 300
kronor, dvs totalt maximalt 520 kronor.
Valutaobligation BriC Bas 953VB, 3 års löptid:
Courtage: 100 kronor. arrangörsarvode: maximalt 300
kronor, dvs totalt maximalt 400 kronor.
index och valuta
information om index och valuta finns i slutliga Villkor.
licenser
Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda
indexen i denna broschyr. licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i slutliga Villkor.
tilldelning och villkor för emissionens genomförande
avräkningsnota beräknas sändas ut den 12 mars 2013.
Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande:
300 000 000 kronor totalt i portföljobligation Bas 953pf
och extra 953pX
300 000 000 kronor totalt i aktieindexobligation norden
Bas 953an och norden extra 953aX
300 000 000 kronor totalt i aktieindexobligation asien Bas
953aa och asien extra 953aZ
300 000 000 kronor i Valutaobligation BriC Bas 953VB.
Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller
ytterligare begränsa dessa volymer. se slutliga Villkor för
ytterligare information om tilldelning.
Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där
deltagandegraden inte kan fastställas till minst:
45 procent för portföljobligation Bas 953pf
95 procent för portföljobligation extra 953pX
50 procent för aktieindexobligation norden Bas 953an
105 procent för aktieindexobligation norden extra 953aX
40 procent för aktieindexobligation asien Bas 953aa
145 procent för aktieindexobligation asien extra 953aZ
Handelsbanken kommer att ställa in Valutaobligation BriC
Bas 953VB om kupongen inte kan fastställas till minst 5,0
procent.
Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av
emissionen i vissa fall. för ytterligare information, se
slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning
genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.
Beskattning
portföljobligation Bas 953pf och extra 953pX, aktieindexobligation norden Bas 953an och norden extra 953aX
samt aktieindexobligation asien Bas 953aa och asien
extra 953aZ beskattas som delägarrätter, det vill säga på
samma sätt som aktier.
Valutaobligation BriC Bas 953VB bör beskattas som
fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som räntor.
detta är endast allmän information utifrån vad som i
dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden.
Villkor & risker
Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka
skatteregler som gäller rekommenderar vi att du
kontaktar en skatterådgivare eller revisor.
investeringssparkonto, isk
du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i ett
investeringssparkonto. då betalar du ingen
kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig
schablonintäkt. för mer information om Handelsbankens investeringssparkonto, se www.handelsbanken.
se/investeringssparkonto.
individuellt pensionssparande, ips
du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en
ips. ips är ett avdragsgillt pensionssparande. för mer
information om Handelsbankens ips, se www.
handelsbanken.se/ips.
kapitalförsäkring
du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar i en
kapitalförsäkring. då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. för mer
information om Handelsbankens kapitalförsäkring
kapitalspar depå, se www.handelsbanken.se/
kapitalspar_depa.
isin-koder
se0004977791 (953pf)
se0004977809 (953pX)
se0004977817 (953an)
se0004977825 (953aX)
se0005029709 (953aa)
se0005029717 (953aZ)
se0005029725 (953VB)
fullständiga villkor
kapitalskyddade placeringar 953 ges ut under
Handelsbankens Mtn-, Warrant- och Certifikatprogram. det fullständiga prospektet utgörs dels
av grundprospektet för Handelsbankens Mtn-,
Warrant- och Certifikatprogram, dels av slutliga
Villkor. Båda dokumenten finns på
www.handelsbanken.se/prospektochprogram.
grundprospektet för Handelsbankens Mtn-,
Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av
finansinspektionen.
försäljningsrestriktioner
erbjudandet riktar sig till personer i sverige vars
deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder utöver de som
vidtas av Handelsbanken. prospektet får inte
distribueras i något annat land där distributionen eller
erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot
reglerna i sådant land. förvärv av värdepapper som
emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med
ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt.
ansvarsbegränsning
detta material är producerat av svenska Handelsbanken aB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. de som arbetar med innehållet är inte
analytiker och materialet är inte oberoende
investeringsanalys. innehållet är uteslutande avsett
för kunder i sverige. syftet är att ge en allmän
information till Handelsbankens kunder och utgör inte
ett personligt investeringsråd eller en personlig
rekommendation. informationen ska inte ensamt
utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör
inhämta råd från sina rådgivare och basera sina
investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
informationen i materialet kan ändras och också
avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende
investeringsanalyser från Handelsbanken.
informationen grundar sig på allmänt tillgänglig
information och är hämtad från källor som bedöms
som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras
och informationen kan vara ofullständig eller
nedkortad. ingen del av förslaget får reproduceras
eller distribueras till någon annan person utan att
Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga
medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att
materialet används på ett sätt som strider mot
förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i
strid med bankens regler.
finansiellt instruments historiska avkastning är inte
en garanti för framtida avkastning. Värdet på
finansiella instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
investerade kapitalet.
important notice – in english
this communication is a product of svenska
Handelsbanken aB (publ). it is not an independent
or objective research report prepared by
research analysts. this information is not directed to
persons whose participation requires prospectuses,
registration, or other measures beyond those taken
by Handelsbanken. this information may not be
distributed in any country, for instance the Us, in
which distribution requires such measures or
contravenes the laws of such country.
Risker med Kapitalskyddade placeringar 953
det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en
kapitalskyddad placering.
kreditrisk (emittentrisk)
alla alternativ i kapitalskyddade placeringar 953 är emitterade av
Handelsbanken. därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle
kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om
Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att
förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid.
Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och
andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden.
Handelsbanken har följande kreditbetyg: aa- från standard & poor’s
(s&p), aa3 från Moody’s och aa- från fitch. Med Moody’s rating
aa3, s&p rating aa- och fitch rating aa- menas ”hög kvalitet med
mycket låg kreditrisk”.
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett
utbud av olika bankprodukter. därigenom uppkommer en rad olika
risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt
inom koncernens alla delar. placerarens möjlighet att erhålla
betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet
att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av
utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de
olika riskerna i dess verksamhet. ett innehav av kapitalskyddade
placeringar 953 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av
flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid,
förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen.
Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp
om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade
kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande
instrument.
likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en
kapitalskyddad placering. detta kan till exempel inträffa vid illikviditet
i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon
relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss
tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
överkurs
risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs,
eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet.
Valutarisk
i de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än
svenska kronor kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade
placeringens värde. detta är dock inte fallet med kapitalskyddade
placeringar som enligt slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga
löper med fast växelkurs.
specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar
såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade
placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till
samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. därför är
jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta
begränsad. för att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar
953 bör du läsa grundprospektet och slutliga Villkor.
Handelsbanken är medlem av svenska fondhandlareföreningen
som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.
den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare
på fondhandlarna.se/struktprod.
15
handelsbanken.se/kapitalskydd