Livsmedelsverket - Software Innovation

Livsmedelsverket
effektiviserar och moderniserar kontrollverksamheten
Livsmedelsverket inledde hösten 2009 ett samarbete med IT-konsultbolaget Sogeti för att mod-
Produkt:
Bransch:
Public 360°
Statlig myndighet
ernisera och effektivisera Livsmedelsverkets
kontrollverksamhet genom att införa ett effektivt
system för arbetsflöden och ärendehantering.
Livsmedelsverket och Sogeti valde att låta Software Innovations ärendehanteringssystem Public 360° utgöra en viktig pusselbit i satsningen.
Livsmedelsverket efterlyste ett mångsidigt ärendehanteringssystem som kunde hjälpa dem att få en bättre överblick och kontroll över verkets kontrollärenden. Slakterier
och mejerier är exempel på företag som står under Livsmedelsverkets tillsyn och kontroll. Livsmedelsverket valde
mellan två lösningar från två olika leverantörer och valet föll
till slut på Software Innovations ärendehanteringssystem
Public 360°.
Partnerskapet mellan Sogeti och Software innovation har
utvecklats i takt med implementeringen av Public 360° på
Livsmedelsverket. Ett skäl till att Sogeti förordar just Software Innovations lösning är dels det faktum att Public 360°
är ett mångsidigt standardsystem med ett brett tillämpningsområde, dels Software Innovations engagemang och
intresse för kundens situation.
Gunnar Södersten, som är Sogetis projektledare på Livsmedelsverket, framhåller Software Innovations expressinförande med utbildning och pedagogiska workshops som
snabbt ger kunden nytta av sin investering.
Smidigare rutiner för diarieföring
”Med hjälp av Public 360° kan alla medarbetare själva
diarieföra handlingar elektroniskt, vilket spar mycket tid
och resurser och dessutom möjliggör en snabbare service till allmänheten och företag”, säger Birgitta Wikmark
som är chef för Avdelningen för verksamhetsstöd på Livsmedelsverket.
Public 360° implementeras på Livsmedelsverket under
hösten 2010 och planen är att stegvis introducera nya funktioner och tillämpningar. En tydlig målsättning med implementeringen av Public 360° är att samla alla ärenden och
all relaterad information, i ett enhetligt system.
Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och sorterar
under Jordbruksdepartementet. Livsmedelsverket arbetar aktivt i konsumenternas
intresse vad gäller säkra livsmedel, ärlighet i
livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Några av Livsmedelsverkets uppgifter:
- leda och samordna livsmedelskontrollen.
- arbeta för att kontrollen ska vara effektiv
och likvärdig i hela landet.
- utarbeta regler inom livsmedelsområdet.
- göra undersökningar om livsmedel och
matvanor.
- utföra analyser, utveckla metoder samt
bedöma risker inom livsmedelsområdet.
- informera konsumenter och intressenter i
livsmedelskedjan om regler, kostråd etc.
www.slv.se
Komplexa kontrollärenden blir lättöverskådliga
Genom att samla all information kring kontrollärenden i
Public 360° blir den lättöverskådlig. Livsmedelsverkets
handläggare får snabbt en samlad bild av ett ärende och
behöver inte lägga tid på att leta efter pappersdokument eller samla information från olika källor. Genom att exempelvis söka på ett livsmedelsföretags namn i Public 360° får
handläggaren snabbt upp information om kontaktpersoner,
tidigare ärenden och kundens nuvarande status.
Livsmedelsverket
effektiviserar och moderniserar kontrollverksamheten
Public 360° kan dessutom synkronisera och koppla ihop
information från flera olika källor, vilket gör även komplexa
ärenden lättöverskådliga.
”Med hjälp av Public 360° kan alla medarbetare
själva diarieföra handlingar elektroniskt, vilket
spar mycket tid och resurser och dessutom
möjliggör en snabbare service till allmänheten
och företag.”
Arbetsflöden och Mina sidor skapar en helhetslösning
Med användarvänliga och kraftfulla arbetsflöden och processer kan Livsmedelsverket hantera sina ärenden på ett
effektivt och kvalitetssäkert sätt.
Sogeti har utvecklat arbetsflödena i Windows Workflow
Foundation 4 som ett tillägg till Public 360° och integrerat användarupplevelsen med gränssnittet i Public 360°.
Användaren får tillgång till både effektiva arbetsflöden och
processer samtidigt som Public 360° hanterar ärenden och
diarieföring.
Sogeti utvecklar också Livsmedelsverkets Mina Sidor där
företagare kan sköta sina ärenden och hantera sina uppgifter enkelt och snabbt via webben.
Eftersom Mina Sidor är integrerade med arbetsflödena och
Public 360° får Livsmedelsverket en effektiv helhetslösning
där ärenden kan hanteras via metadata som lagras direkt
i verkets databaser. På detta sätt försvinner en stor del av
pappershanteringen och ärenden och uppgifter blir sökbara
och möjliga att följa upp via rapporter och statistikverktyg.
Enkel integration med standard Microsoft-lösningar
All integration med Public 360° går genom ett informationsnav utvecklat av Sogeti. Detta förfarande gör vidare integration med andra system, t ex direkt mot affärssystem
eller via BizTalk, enkel och ger ett tydligt “SOA-tänk” i lösningen. Det faktum att Public 360° är byggt på Microsoftteknik gör det enkelt och smidigt att komplettera lösningen
med de applikationer som behövs för att kunna leverera
en helhetslösning med alla de funktioner som Livsmedelsverket efterfrågar.
För användarna på Livsmedelsverket innebär den enhetliga systemarkitekturen att de kan börja använda Public
360° direkt, utan att behöva byta gränssnitt. Public 360°
är utformat med användarvänlighet i fokus, vilket gör att
handläggarna på Livsmedelsverket kan nå funktionalitet
via program som Microsoft Word, Outlook och SharePoint.
Software Innovation är med sina 800 kunder en av Nordens ledande IT-bolag. Software Innovations affärsidé är att hjälpa offentliga och privata
verksamheter att hantera och dela information och dokument. Med 25 års erfarenhet inom området satsar vi målinriktat med att hjälpa våra kunder
hantera den växande informationsmängden.
360° är en integrerad produktsvit för informationshantering som innehåller moduler för dokumenthantering, records management, ärendehantering och relationshantering. Public 360° är namnet på lösningen anpassad för offentlig förvaltning. Med 360° får verksamheter i både privat och
offentlig sektor ett verktyg för att kunna tillmötesgå den enorma ökningen av informationsmängden, och de allt högre kraven på regelhantering,
kunskapsdelning, effektiva processer och service gentemot kunder och invånare/medborgare. Funktionaliteten i 360° är direkt tillgänglig i de verktyg
och gränssnitt som användarna är vana vid att arbeta i. Lösningen är fullständigt integrerad i Microsoft® Office, Microsoft® Outlook och bygger på
Microsoft® SharePoint.
Software Innovation Sweden AB S:t Eriksgatan 115, Box 6791, 113 85 Stockholm +46 (0)8-555 123 00 www.software-innovation.se