Träd mellan Buavägen och Nedflo Bro

Information om hur styrelsen handlagt ärendet "Triid mellan Buavögen och Nedflo Bro"
Vid årsmöte med TVSF 2012 pätalades av Camitz m.fl ett antal brister utefter vägen som borde
åtgärdas innan asfalteringen utfordes. En av dessa brister var atlrötter från träd utefter vägen mellan
Buavägen och Nedflo bro orsakade längsgående bulor tvärs vägen.
I forrättningsprotokoll av den 2006-04-24 sägs att rätt upplåts åt foreningen att inom ett område om 2
m från vägområdets ytterkant hugga bort eller kvista växande träd eller annan växtlighet. Träd av
prydnadsvärde får endast fiillas om synnerliga skäl ftjranleder det.
Då styrelsen var osäker på vad som gäller i aktuellt fall tillfrågades per telefon skogsstyrelsen.
Skogsstyrlesen hänvisade till länsstyrelsen som också tillfrågades per telefon.
Handläggaren på länsstyrelsen meddelade att han måste samråda med skogsstyrelsen och begärde in
en skriftlig anmälan. En sådan, daterad 2012-05-23 skickades in till länsstyrelsen. I anmälan anges att
4-5 tallar och ett par björkar bedöms orsaka problemen. Foton över området bifogades.
I september 2012 erhölls ett meddelande från länsstyrelsen, daterat 2012-09-10, i vilket sägs att
skogsstyrelsen anser att de naturvärden som man avser skydda genom naturvårdsavtalet inte kan
forväntas ta väsentlig skada av en avverkning av de i ansökan nämnda träden. Länsstyrelsen gör
bedömningen att åtgärderna inte omfattas av forbuden enligt punkt l-3 i 7 kap. 15 $ miljöbalken.
Strandskyddets syften bedöms inte heller motverkas genom åtgärderna.
Meddelandet skickas även till markägaren ( Anders Olsson )
Anders Olsson tillfrågas per telefon 2013-0101-02 om han själv villta ned träden eller om ftireningen
skall se till att de blir nedtagna. Därefter har Olsson sänt ett flertal mail till foreningens ordforande och
vägtillsyningsman, vilka samtli ga gär ut på att foreningen inte har rätt att ta ned träden.
Olsson skickar också mail till handläggaren på länsstyrelsen där Olsson ger sin syn på ärendet
Detta resulterar i ett meddelande till Anders Olsson och TVSF ( daterat 2013-03-15 ) i vilket sägs att
"Länsstyrelsen anser att inget nytt tillkommit i sak sedan forra ställningstagandet. ....Länsstyrelsen har
inget att erinra mot att åtgärden utft)rs enligt ansökan inkommen till länsstyrelsen den 31 maj 2012".
För att ytterligare tillftirsäkra oss att vi handlagt ärendet på rätt sätt och tolkat länsstyrelsens
meddelande och lantmäteriönättningen på rätt sätt har vi även haft diskussioner med REV. Den
dokumentation vi hade i ärendet skickades till REV, 2013-01-23 och svar erhölls,2Ol3-01-30 . I
svaret meddelas att REV anser att vi skött ärendet på rätt sätt.
Vid styrelsemöte 2013-05-23 beslutar styrelsen att meddela Anders Olsson att tre träd som står
närmare vägen än I m skall vara nedtagna senast 1 september och han ombeds meddela styrelsen om
han vill ta ned dem själv eller om styrelsen skall ombesörja nedtagningen.
I augusti anlitar Olsson advokat som skall vara hans ombud i ärendet. Advokaten meddelar styrelsen
att Olsson kommer att gå till domstol och begära skadestånd om träden tas ner. Advokaten ber
styrelsen om aktuella handlingar i ärendet, vilket han år. Han ber också att styrelsen skjuter på
tidpunkten ft)r nedtagning av träden.
Vid styrelsemöte 2013-09-02 konstaterar styrelsen att något nytt inte tillftirts ärendet varftir beslutet
från maj kvarstår, dock med framskjutning av senaste awerkningsdag till I oktober . Om Olsson då
inte tagit ned träden kommer entreprenör att anlitas och om Olsson ej angett om han själv vill ta hand
om de nedtagna träden kommer de att bortforslas. Styrelsebeslutet skickas till advokaten.
Några dagar senare avsäger sig advokaten uppdraget och Olsson anlitar ny advokat.
5 oktober tas träden ner ( av Karl-Arne Ljungmark ) och kapas i "timmerlängder"
Maud Cullberg, om styrelsen skall
till
att de nedtagna
träden bortforslas, svarar Olsson i mail av den29110 att han tar hand om dem själv.
På forfrågan från styrelsens ordforande,
På foljande sidor visas den dokumentation som utgjort underlag
se
ftir styrelsens beslut.
Takku I levägens Samfiil I ighetsforening
Box 40
438 05 Hindås
Hindås den 28 maj 2012
Länsstyrelsen i V:a Götaland
Naturvårdsenheten
403 40 Göteborg
r'-
Beträffande åtgärder på skog, på område med naturvårdsavtal, vars rötter ger skador på
angränsande asfalterad väg. Vägnr 23394
.
Takkullevägens Vägsamftillighetsftrening avser att belägga Takkullevägen, vägnr 23394, inom
Bollebygds kommun med ny toppbeläggning under 2013.1samband med ftirarbetet har det påpekats
attvägbanan uppvisar ett flertal långa bulor tvärs vägen, som troligen kan härledas till forskjutningar
orsakade av rötter från intill vägen växande träd. På vägens södra sida (inom området med
naturvårdsavtal) står närmast vägen ett par stora björkar och 4-5 tallar. Normalt gäller, enligt lag,
(Jordabalken3.2) att om grenar eller rötter gör intrång på annans mark skall detta åtgärdas så att
olägenheten upphör. Eftersom vägsamfiilligheten är forvaltare av vägen kan samfiilligheten begära att
orsaken till skadan tas bort. Vi har vare sig av Trafikverket, Lantmäteriet eller RFV ffitt någon
information att något annat gäller i detta fall, men vill ftjr säkerhets skull veta om Länsstyrelsen har
samma uppfattning.
Vid kontakt med Lena Smith på Länsstyrelsen,22l5 2012, fickvi beskedet att ett samråd mellan
Länsstyrelse och Skogsstyrelsen I Borås kommer att ske och att visst underlag behövs.
På bifogad karta framgår läget av aktuellt område. Vägsträckan är belägen mellan korsningarna med
Flodavägen och Buavägen. Såväl skogsområdet, med naturvårdsavtal, och vägen är belägna på
fastigheten Nedflo 1:2.Detär ettca 75 m lång sträcka där flera ftrskjutningar i asfalten skett. På
bifogade foton visas vägavsnittet med det söder om liggande skogsområdet, där i huvudsak tallar står
närmast vägen.
Om ytterligare underlag behövs tag gärna kontakt med undertecknad.
Med vänlig hälsning
Takku I levägen s Vägsamftill ighetsförening
Sven-Olof Benjegård
Tel 030 l -10467, 0702-120 497
Bilagor
l.
2.
Del av Bollebygdskartan
4 foton av aktuellt vägavsnitt
Sida
Diarienummer
s2t- 183 12-2012
MEDDELANDE
2012-09-r0
r(2)
tÄNSSTYRELSEN
vÄsrn* cörnr.lNDs rÄx
Takkullevägens S amftillighetsforening
Att: Sven-Olof Benj egård
Box 40
438 05 Hindås
Naturvårdsenheten
Martin Goblirsch
N aturvård shandl äg gare
010-224 s6 39
martin. gob I ir [email protected] styre
Ise
n. s e
tlid-2L{"Itl0
Ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd från
förordningen om landskapsbildsskydd för avverkning
av träd
r
Takkullevägens Vägsamftillighetsftirening inkom den 31 maj2012 med en
ansökan om strandskyddsdispens samt tillstand från fiirordnandet om landskapsbildsskydd ftir Håirskogen fiir att awerka, enligt ansökan, ett par stora
björkar samt 4-5 tallar som våixer intill väg 23394. Trädens rötter har skapat
bulor i vägen som Takkullevägens Vägsamftillighetsftirening 2013 planerar
att belägga. Träden står inom område med naturvårdsavtal.
,7
Låinsstyrelsen gör bedömningen att åtgtirdema inte omfattas av tillståndsplikt enligt ftirordnandet om landskapsbildsskydd fiir Håirskogen. Syftet med
landskapsbildsskyddet - att slEdda landskapsbilden inom vissa, srirskilt
vr)rdefulta delar av Hrirskogsområdet samt att inom området tillgodose det
rörtigafrituftslivets behoy - bedöms heller inte motverkas av åtgiirderna.
Liinsstyrelsen gör bedömningen att åtgåirderna inte omfattas av ftirbuden
enligt punkt l-3 i7 kap 15 $ miljöbalken (MB).
Beträffande åtgtirdemas påverkan på viixt- och djurlivet (punkt 4 i7 kap 15
$ MB) har Liinsstyrelsen samrått med Skogsstyrelsen i åirendet. Skogsstyrelsen anser att de naturvärden som man avser att skydda genom naturvårdsavtalet, inte kan fiirvåintas ta väsentlig skada av en awerkning av de i ansökan
n?imnda träden. Låinsstyrelsen gör utifran samrådet bedömningen att åtgåirdeninte omfattas av ftirbuden i 7 kap 15 $ MB.
7
r
Strandskyddets syften bedöms heller inte motverkas genom åtgåirderna.
Ltinsstyrelsen vill upplysa Takkullevägens Vägsamftillighetsftirening om att
detta meddelande endast avser ftirbuden i 7 kap 15 $ MB (strandskydd) och
tillstandsplikt enligt ftirordnandet om landskapsbildsskydd fiir Håirskogen.
Meddelandet berör inte frågor om rådighet till mark utanftir vägområdet.
F
Martin Goblirsch
Postadress:
Besöksadress:
403 40 GÖTEBORG
Ekelundsgatan
1
Telefon/Fax:
01 0-224 40 00 (växel)
010-224 40 24 (fax)
E-post:
Webbadress:
www. la n sstyrelsen. se/vastragotal
an
d
natu r. vastrag otala nd @l ansstyrelse
n.
se
Sida
Diarienummer:
52r-183 12-2012
MEDDELANDE
2013-03- 15
1(l)
LÄNSSTYRELSEN
vÄsru cöru.l,NDs
rÄN
Anders Olsson
Buavägen 3
438 98 Hindås
Naturvårdsenheten
Martin Goblirsch
Naturvårdshandläggare
010-224 47
l0
Takkul I evägens S amftill i ghetsforening
Att: Sven-Olof Benj egård
Box 40
438 05 Hindås
Angående awerkning av träd vid väg 23394.
Låinsstyrelsen inkom den 31 maj2012 en anmälan om awerkning av
träd intill rubricerad väg. Träden våixer inom Håirskogens landskapsbildsskydd, strandskyddat område samt inom område med naturvårdsavtal.
Till
Låinsstyrelsen konstaterade att åtgåirden inte omfattas av tillståndsplikt enligt
fiirordnandet om landskapsbildsskydd ftir Håirskogen. Efter samråd med
Skogsstyrelsen konstaterades att en awerkning inte väsentligt skulle påverka naturvåirden i området. I enlighet med detta bedömde Låinsstyrelsen att
åtgåirden inte omfattades av ftirbud enligt strandskyddsbeståimmelserna i
miljöbalken(7 kap.). Låinsstyrelsen meddelade vägsamfiillighetsftireningen
samt berörd markägare om sitt ställningstagande den 10 septembet 2012.
Den26 februari 2013 inkommer ägarna till Nedflo l:2 med bifogad skrivelse dåir man i huvudsak anfiir att styrelsen fiir vägsamftillighetsftireningen
inte tar den håinsyn till naturvåirden som krävs enligt miljöbalken. Ägarna till
Nedflo l:2ber om L?insstyrelsens syn på saken.
Låinsstyrelsen anser att inget nytt tillkommit i sak sedan ftirra ståillningstagandet. Ätgåirden, så som den beskrivs i ansökan från den 31 maj 20l2,kan
inte fiirvåintas väsentligt påverka naturmiljön. Åtgeirden kräver dåirftir inte
något samråd enligt l2kap 6 $ miljöbalken.
a
Låinsstyrelsen har inget att erinra mot att åtgiirden utftirs enligt ansökan inkommen till Låinsstyrelsen den 3l maj 2012.
Martin Goblirsch
Bilaga:
E-post från ägarna
till Nedflo 1:2
Kopia:
Per Johansson, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen
Postadress:
Besöksadress:
403 40 GÖTEBORG
Ekelundsgatan
1
Telefon/Fax:
010-224 40 00
(vxl)O10-224 40 24
Webbadress:
E-post:
www. lan sstyrelsen. se/vastragotaland
natu
r.
vastrag otalan [email protected] ansstyrelse
n.
se
Ta kku I levägens Sa m fäll ighetsfö ren ing
Box 40
438 05 Hindås
Hindås den 23 januari 2013
Nils Blohm
Riksftirbundet enski lda vägar
Riddargatan 35-37
II4 57 STOCKHOLM
Beträffande åtgärder för att undanröja problem med trädrötter i vägbana
Refererande
till dagens telefonsamtal översänds den korrespondens vi haft med
Länsstyrelsen i V:a Götaland.
Vi har ivårt brev till Länsstyrelsen nämnt att 4-5 tallar och ett par björkar står nära vägen inom vägområdet och
på angränsande område, ftr vilket ett naturvårdsavtal är upprättat, och vi ville veta om andra bestämmelser gäller
än de generella regler som REV, Lantrnäteriet och Trafikverket uppgivit.
Eftersorn markägaren tidigare uppgett att det är Skogsstyrelsen sorn beslutar om vad som får göras inom området
såg vi det som viktigt att höra deras och Länsstyrelsens synpunkter.
I Länsstyrelsen svar sägs att såväl Skogsstyrelsen som Länsstyrelsen inte finner några skäl ftir att forbjuda
avverkning av träden. Länsstyrelsens svar har också gått
till ägaren
en
av marken utanflor vägområdet.
Markägaren tillfrågades i början av januari om han ville ta ned träden själv eller om det skulle ske i
sarn ftil I i ghetsforen i ngens regi.
Hans svar var att han inte ansåg att några träd skulle tas ned. Detta hal sedan fol-its av ett antal mail till
ordfloranden och mig där han i nuläget på ett l0-tal sidor talar om hur dålig utredning vi giort och att vi tolkat
Länsstyrelsens svar felaktigt.
I örrättningsprotokollet från 2006 (gäller Limmerhult GA 2) står
"Rätt upplåts att hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av 2 m frän
vägområdets ytterkant"
Jag skulle vara tacksam om Du ville ge oss Dina synpunkter på ont vi skött detta ärende rätt eller inte och om
man kan uppfatta Länsstyrelsens svar på annat sätt än att vi fär se till att undanröja fortsatta skador.
Med vänlig hälsning
Takkul levägens Samftill ighetsftirening
Sven-Olof Benjegård
Bua Västergård, Buavägen 32
438 98 Hindås
e-post: sven-o lof. [email protected] ia. com
Bilagor:
till Länsstyrelsen av den 201 2-05-28
Länsstyrelsens svar av den 2012-09- I 0
Vårt brev
Riksförbundet Enskilda Vägar
Takkullevägens sff
2013-01 -30
Box 40
438 05 Hindås
Svar på frågor i ert brev daterat 2013-01-23 angående problem med trädrötter i vägbana
Jag har läst igenom Ert brev och lånsstyrelsens meddelande. Av fotografiet som skickats med framgår att de
aktuella tallarna står inom det vägområdet som det definieras i anläggningslagens 46$ och som upplåtits för
gemensamhetsanlåggningen når den bildades.
46 S Till våg hör vägbana och övriga väganordningar.
Anordning, som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande är väganordning. Våganordning är också till våg ansluten brygga eller
fårja med fårjelåge.
lnom vägområdet bestämmer Takkullevågens samfällighetsförening som förvaltar vägen om träd ska tas ner.
Utanför vägområdet, har dessutom upplåtits en rätt för Takkullevägens samfällighetsförening att "hugga bort
eller kvista växande träd ... ... inom ett avstånd av 2 meter från vägområdets ytterkant".
Det år'således uppenbart att Takkulle./ägens samfällighetsförening som har "rådigheten till marken" där
tallarna står och bestämmer om de aktuella träden ska avverkas eller inte. Föreningens erbjudande till
markägaren att denne kan ta ner träden är korrekt. När markägaren avböjer detta så får Takkullevägens
samfällighetsförening utföra och bekosta arbetet. Virket är dock markägarens och om denne vill ha det får
det uppläggas på anvisad plats i anslutning till avverkningen. Avböjer markägaren detta får föreningen ta
hand om virket och stå för bortforslingen av detta.
Med vånlig hälsning
hlL *"
Nils Blohm
REV:s lantmätare
Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35-37
114
57 STOCKHOLM
Tel.
08-20 27 5A
E-post:
Fax.
08-20 74 78
Hemsida: www.revriks.se
[email protected]