Program FORSA symposium 14

PROGRAM
14 MARS
08.30 Registering och kaffe
10.00 FORSA Stockholm hälsar välkomna!
Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholm, öppnar symposiet
följt av Dolphins.
10.30
Brukarnas kunskaper kontra psykiatrins?
Alain Topor leg psykolog och docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet.
11.15 Brukarmakt i socionomutbildningen – framväxt och utmaningar
Professor Verner Denvall Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö och
Namu Nambiar, chef för Basta arbetskooperativ
12.00 Lunch
13.00 Seminarier pass 1
14.30 Kaffe
15.00 Seminarier pass 2
16.40 Utdelning av FORSA-priset 2013
17.10 FORSA-riks årsmöte
19.00 Konferensmiddag
15 MARS
09.00 Involving children in studies of family life; possibilities and difficulties
Professor Julia Brannen, University of London.
10.00 Kaffe
10.30 Seminarier pass 3
12.00 Lunch
13.00 Vad innebär brukarinflytande - en paneldiskussion
Panelen leds av FORSA riks ordförande Elisabet Cedersund med
Professor Elisabeth Näsman, Kenneth Sundh Ersta Sköndal/BRUS, Karin Rågsjö
vice gruppledare, v i Stockholm stad, Mårten Jansson, projektledare, NSPH samt Ann Jönsson, utredare, Socialstyrelsen
13.45 Mosaikteatern
14.00 Kaffe
14.20 Inte bara inflytande.
Docent Magnus Karlsson, Ersta sköndals högskola och docent
Martin Börjeson, Linköpings universitet.
15.00 Final till minne av Maivor Gustafsson och Bengt Börjeson
15.30 Slut
SEMINARIER
PASS 1, 14 MARS
1:1
OBS! Seminariet är flyttat till pass 2.
2:1 Lokal C8
Frågar man inget - får man inget veta
Sandra Patel och Therese Eriksson från Maskrosbarn – en ideell förening som stödjer
ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka.
3:1 Lokal C5
Vad är viktigt för att känna delaktighet? - erfarenheter av brukarinflytande
Namu Nambiar ordförande för ideella föreningen Basta och Gunvi Haggren,
förbudssekreterare i Verdandi.
4:1 Lokal C6
Brukarcoacher – ett individuellt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Projektet samordning Brukarmedverkan, Individual Placement Support (IPS),samverkan
Göteborg stad och NSPH i Göteborg, Elisabet Hurtado Lundberg.
5:1 Lokal C3
Hur få till delaktighet? – En empowerment-satsning i Misa
Arbetskonsulenter Erik Dahlman och Dag Hallermalm samt deltagare Peter Froehlich och
Jenny Norlin från Misa.
6:1 Lokal C4
Från utanförskap till medinflytande - brukarkonsultråd inom försörjningsstöd
Deltagare i brukarkonsultrådet i Nynäshamn kommun.
7:1 Lokal Bankettsalen
Brukarrevision som del i forskning och i en evidensbaserad praktik
Susanne Åhlen, samordnare för Brukarrevisionen, handledare/ verksamhetsledare inom
sociala företag och David Rosenberg Fil dr i socialt arbete, FoU Västernorrland.
8:1 Lokal C7
Brukarmakt i socionomutbildningen - Hur går vi vidare?
Seminariet organiseras av BRUS - Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete.
PASS 2, 14 MARS
1:1+1:2 Lokal C18
“Värdegrundsarbete i praktiken - hur gör man då?”
Charlotte Roos, universitetsadjunkt i vårdvetenskap på högskolan i Gävle.
Värdighet inom äldreomsorgen – ur brukarens, medborgarens och
personalens perspektiv
Eva Karlsson, Fil. dr i etnologi från Nestor – en FoU-enhet för äldrefrågor.
2:2 Lokal C4
Delaktighetsfrämjande samtal med barn – resultat från en forskningscirkel
Anette Bolin, fil dr socialt arbete, Högskolan Väst och Olof Widell från Högskolan Väst,
Zarah-Lena Jillerö Fyrbodals kommunalförbund, Dan - Inge Johansson, Bengtsfors kommun
och Cecilia Dahlman Melleruds kommun
3:2 Lokal C8
Brukarstyrd verksamhetsutveckling inom missbrukarvården
Universitetslektor Arne Kristiansen, Lunds universitet och verksamhetschef Bo Holmberg.
4:2 Lokal C5
Från bältessäng till brukarråd! Hur får vi inflytande och delaktighet att kännas
meningsfullt för patienter, brukare, anhöriga - och för personalen?
Mårten Jansson, från Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa består av patient-,
brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
5:2 Lokal C3
Aktivering i socialbidragsarbete - vad handlar det om och vad ska det handla om?
Jenny Nybom, dr i socialt arbetet, Stockholms universitet.
6:2 Lokal C6
Att äga sin egen förändring
Silja Vasarainen Wallin från Lönnen i Stockholm - ett stödboende för vuxna med
missbruksproblem.
7:2 Lokal Bankettsalen
Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete
Helena Petterson och Maria Andersson, Socialförvaltningen Stockholm stad samt
doktorand Ann Ottengrim, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö.
8:2 Lokal C7
Fontänhögskolan – ett samarbetsprojekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och
socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm.
Projektledare Lotta Bergström från Sveriges Fontänhus.
PASS 3, 15 MARS
1:3 + 3:3 Lokal C5
Äldres möjligheter till autonomi på äldreboende – en studie ur ett organisationskulturellt
perspektiv
Eva Wikström, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet ,Kalmar och Växjö.
Med rätt att bestämma själv? Förhandlingar om personlig assistans
Agneta Hugemark docent i sociologi, Uppsala universitet.
2:3 Lokal C9
“Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat” Om barns
upplevelser av instabil samhällsvård.
Victoria Skoog, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.
4:3 Lokal C3
Barn och unga vet och kan andra saker än vuxna!
Ann - Marie Stenhammar, fil.mag. i handikappvetenskap, frilansar som utredare, utbildare
och skribent.
5:3 Lokal C8
Barn som brukare- perspektiv och delaktighet i praktiken
Professor Elisabeth Näsman, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
6:3 Lokal C7
Projektet PowerUs – Gap-mending pedagogiken och dess internationella spridning
Universitetsadjunkt Cecilia Heule och universitetslektor Arne Kristiansen, Socialhögskolan
i Lund.
7:3 Lokal C4
”Ni är min sista utväg”
Socionom Pia Axelsson, socionom Camilla Sjöstedt. Samtalsledare; socionom,
leg psykoterapeut Inger Ekbom från Unga Station, Stockholms Stadsmissions Hus för
barn, unga och föräldrar.
8:3 Lokal Bankettsalen
Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i pratiken
Docent Jessica Storbjörk, forskningsassistent, Irja Christophs, doktorand Eva Samuelsson
och professor Jan Blomqvist – från Centrum för socialvetenskaplig alkohol och
drogforskning (SoRAD), Stockholms Universitet.