Komplettering tillståndsansökan, april 2012

D.nr: 551-34334-2011
Vindpark Lyrestad
Komplettering av tillståndsansökan enligt MB
Kompletteringsdatum 2012-04-27
Prövningskod 40.90
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 1 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
Innehållsförteckning
Kontaktuppgifter ................................................................................................................... 3
Vindpark Lyrestad ................................................................................................................. 4
Länstyrelsens begäran om komplettering ......................................................................... 4
Sökandes svar på länsstyrelsens kompletteringsbegäran .................................................. 4
Kommunens kompletteringsyttrande: ................................................................................ 6
Sökandes svar på kommunens kompletteringsbegäran ..................................................... 6
Underskrifter.......................................................................................................................... 9
Bilagor
1 - Analys av riksintressen
2 - Kostnadsberäkning för nedmontering och återställning
3 - Bakgrund och förslag för nedmontering och återställning
4 - Karta med vägar, elkablar m.m.
5 - Kumulativ ljudberäkning vindkraft, väg och järnväg
6 - Fotomontage
7 - Animering (visas endast digitalt)
8 - Flytt av verk vid radiolänkstråk
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 2 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
Kontaktuppgifter
Verksamhetsutöv./Sökanden Rabbalshede Kraft AB (publ)
Org.nr. 556681-4652
Tel. 0525-197 00
www.rabbalshedekraft.se
Faktureringsadress
Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 RABBALSHEDE
Kontaktpersoner
Bertil Hjalmarsson
Projektledare
0525-197 42
[email protected]
Eva Ahlström
Projektsupport
0525-197 42
[email protected]
Juridiskt ansvarig
Thomas Linnard,
Verkställande Direktör
Miljöansvarig
Ulrika Edh-Spranger,
Miljö- och Kvalitetsansvarig
Prövningskod
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
40.90
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 3 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
Vindpark Lyrestad
Rabbalshede Kraft AB och Riksvind projekterar tillsammans vindkraftpark Lyrestad som
totalt omfattar 22 vindkraftverk. Rabbalshede Kraft AB ansöker om åtta vindkraftverk och
Riksvind om 14 vindkraftverk. De sökande företagen har gemensamt utarbetat svar för
denna komplettering.
Länstyrelsens begäran om komplettering
Enligt Länsstyrelsens begäran om komplettering önskas följande:
1. En analys över påverkan på riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken
för rörligt friluftsliv samt riksintresse enligt 3 kap miljöbalken för
Kulturmiljövård.
2. En översiktlig beräkning över kostnad för efterbehandling av
området och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda.
3. Flytt av verk nr 1, utom skyddsavstånd från radiolänkstråk, enligt önskemål från
Trafikverket. Gäller enbart Rabbalshede Kraft AB’s ansökan.
4. En sammanfattande karta som visar placering av vindkraftverk
(numrerade), vägar och ledningar och andra anläggningar som omfattas
av ansökan.
5. Svar på begärda kompletteringar av kommunen.
Sökandes svar på länsstyrelsens kompletteringsbegäran
1. För en djupare analys av påverkan på riksintresset för rörligt friluftsliv och
kulturmiljövård har konsulten WSP Environmental anlitats. I denna analys framställs
huvudsakligen påverkan på Lyrestad, Riksberg och Norrqvarn. Slutsatsen är att
föreslagen etablering inte bedöms påverka riksintresset rörligt friluftsliv. Vidare
bedöms också att etableringen inte påtagligt kunna skada natur- och kulturmiljön
inom aktuellt område. Se bilaga 1.
2. En beräkning för efterbehandling av området har gjorts, se bilaga 2 och 3. Bolaget
föreslår upp till en miljon kronor per vindkraftverk som ekonomisk säkerhet för en
samtidig avveckling av 22 vindkraftverk i vindpark Lyrestad.
3. Trafikverket har ett radiolänkstråk som går nära vindkraftverk nr 1. Enligt
Trafikverket är deras buffertavstånd 25 meter i alla riktningar från stråket. I ansökan
står verket 13 m från stråket, och på den här platsen går länkstråket 30 m över
marken.
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 4 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
Nu är verket flyttat 17 m i SO, så tornets centrum är placerat 30 m från
radiolänkstråket. För att vingarna ska nå ner till buffertzonens kant (30 + 25 m ovan
mark, samt 30 m bredvid stråket) är minsta storlek på de verk man kan montera ca
100 m tornhöjd och 100 m rotordiameter. Vår ambition är att bygga verk enligt
ansökan, vilket innebär att vi håller oss ovanför Trafikverkets buffertzon med god
marginal. Se symbolisk bild nedan, som visar verk med 150- resp. 200 m totalhöjd,
samt länkstråk med buffertzon.
Symbolisk bild som visar verk med 150- resp. 200 m totalhöjd, samt länkstråk med buffertzon.
Nu när ett verk är flyttat har vi uppdaterat våra remissansökningar till Trafikverket,
Telia, Tele2, Telenor, 3Gis och Teracom. Svaren väntas de närmaste veckorna.
Luftfartsverket och försvaret tillåter flytt inom 300 m, därför har vi inte skickat till
dem.
Verket ligger fortfarande kvar på fastighet Guntorp 2:55 i Mariestads kommun.
Ny koordinat:
Vkv nr 1
SWEREF99
RT90 2,5 GonV
X
Y
6517159 443562
6520096 1396987
4. En sammanfattande karta som visar placering av vindkraftverk, vägar, ledningar
och övriga anläggningar härrörande till vindkraftverken har sammanställts, se bilaga
4.
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 5 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
Kommunens kompletteringsyttrande:
Sökandes svar på kommunens kompletteringsbegäran
Då kommunens kompletteringsyttrande till stor del avser påverkan av ljudet från
vindkraftverken på omgivningen har de sökande varit i kontakt med Miljö och
byggförvaltningen för att skapa klarhet i kommunens kompletteringsyttrande.
Det framförs under punkt 3 att ”..så att tidigare framför krav på 35 dB(A) i byarna
kan uppfyllas”.
Denna punkt 3 har diskuterats med undertecknad av kompletteringsyttrandet, Åsa
Furustam, då de sökande saknar dokumentation om att detta krav har framförts
tidigare. Åsa Furustam har bekräftat att detta krav inte har framförts innan och att
det var ett misstag att ta med det i svar på kompletteringen.
Gällande punkt 1 är det enligt Miljö och byggförvaltningen en komplettering som
önskas då man vill att 35 dB(A) ska uppnås i byarna (enligt punkt 3) och att detta
åstadkoms genom att ta bort 3 verk, de som ligger strax utanför vindbruksplanen.
Vid konversation över email framgår av Åsa Furustam:
”I svaret på komplettering till Länsstyrelsen har vi framför att bullerpåverkan ska
redovisas hur det blir om alla vindkraftverken placeras innanför området G i
vindbruksplanen. Då bör det bli lättare att uppfylla 35 dB(A) vid byarna.”
I kartorna som inlämnades i ansökan för vindkraftsparken framgår 35 och 40 dB(A)
kurvorna för bullerberäkningarna. Enligt punkt 2 önskas det en karta som tydligare
framställer kurvan för 35 dB(A).
Denna har nu tagits fram och bifogas
kompletteringen, se bilaga 4 och 5.
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 6 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
De byar som avses att kunna uppnå 35 dB(A) är enligt Miljö och byggförvaltningen
de byar som omnämns i kommunens vindbruksplan; Färed, Rävsnäs och
Höglunda.
Ur den förtydligande kartan från ansökningshandlingarna har de tre byarna lagts in
och det framgår att ljudet från vindkraftverken i dessa tre byar klarar det kriterier
som Miljö och byggförvaltningen önskar.
Således har punkt 1-3 besvarats och av email från Åsa Furustam 18:e april till
Länsstyrelsen och sökanden framgår att enligt det som de sökande har uppvisat,
behöver inte verk 17, 20 och 22 tas bort.
I punkt 4 önskas en framställning av påverkan av E20 och järnvägen. De sökande
har anlitat konsulten ÅF för att göra dessa beräkningar. För beräkningarna används
programmet Nord 2000, som är ett mer avancerat och precist program för
detaljerade bullerberäkningar. Nord 2000 rekommenderas av Naturvårdsverket för
detaljerade beräkningar av ljud från vindkraft. Se bilaga 5.
I rapporten beräknas ljudet från enbart vindkraftverken analogt det som har gjorts i
ansökan och av resultatet framgår att ljudet blir lägre än vad som tidigare framställts
i ansökan, se kapitel 6.2 och bilaga 2 i rapporten (bilaga 5).
För ljudet alstrat av E20 så visar detta att ett flertal hus nära vägen har över 50
dB(A) och som högst 54 dB(A). Detta är ett dygnsmedel över hela året och
oberoende om det blåser eller inte. Man kan i kapitel 6.1 och i rapportens bilaga 1
se hur ljudet från E20 påverkar omgivningen.
Ljud alstrat från järnvägen har beräknats analogt ljudet från vägen och återfinns i
kapitel 6.3 och i rapportens bilaga 3.
Om man väger samma ljudet från vindkraftverk och vägen E20 så visar resultatet
att ljudet från vägen dominerar i ett stort avstånd från vägen och att ljudet från
vindkraftverken inte höjer ljudet i någon märkbar omfattning. På de platser i östra
och sydöstra delen av parken som är mindre påverkade av ljudet från E20 blir det
heller inga märkbara ändringar i ljudet gentemot det som tidigare har uppvisats i
ansökan. Se kapitel 6.4 och i rapportens bilaga 4.
Den totala ljudbilden för vindkraftverk, väg och järnväg visar analogt resultatet för
endast väg att påverkan för väg och järnväg dominerar ljudbilden i alla punkter
väster, norr och söder om vindkraftsparken. Öster och sydost om vindkraftsparken
förändras inte ljudet märkbart mot det som tidigare lämnats in i ansökan.
I punkt 5 i kompletteringsyttrandet önskas konsekvensen av ljudet om skogen i
området tas bort. Beräkningarna som har lämnats in i ansökan är gjorda med
förutsättningen att ingen skog finns. Således är svaret att det redan har besvarats i
och med bullerberäkningarna i ansökan.
Fredagen den 13:e april 2012 hade de sökande möte med politiker och tjänstemän
från de berörda kommunerna och diskuterade ovanstående punkter. Fakta från
ÅF´s rapport presenterades och diskuterades. Åsa Furustam har den 18:e april
2012 skickat ett email till de sökande och Länsstyrelsen där det bekräftas att det
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 7 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
som presenterades uppfyller och ger svar på de kompletteringar som Miljö och
byggförvaltningen önskat.
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 8 av 9
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Komplettering Lyrestad 120427
Underskrifter
Rabbalshede 2012-04-27
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Bertil Hjalmarsson
Projektledare
Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
www.rabbalshedekraft.se
Telefon
0525- 197 00
Telefax
0525-197 99
Reg.nummer
556681-4652
Sida 9 av 9