Kontroll av brandskydd i byggprocessen

Swedish Chapter
Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV
Remiss:
Svarslämnare (org.):
Kontaktperson:
E-postadress:
Datum:
Kontroll av brandskydd i byggprocessen
Sveriges Brandkonsultförening BRA
Johan Hallencreutz
[email protected]
130218
Sveriges brandkonsultförening rekommenderar att skrivelsen inte publiceras eller arbetas om.
Postadress/Postal address
BIV
Box 17216
104 62 Stockholm
E-mail
[email protected]
Internet
http://www.sfpe-biv.se
Sida / Avsnittsnr
Allmänt
Kompetens
Kommentar
BRA upplever målgruppen är otydlig. BIV skriver att målgruppen
är byggherrar, byggnadsnämnder, räddningstjänst och
brandkonsulter men dessa bör rimligen känna till hur
byggprocessen fungerar. Texten är skriven som om det förklaras
för första gången för någon som har mycket begränsad kunskap i
ämnet. Det upplevs som förvirrande och onödigt.
I en skrivelse som behandlar byggprocessen så är det konstigt att
en SAK3 certifiering beskriv så här:
”Även om tillämpningsområdet därmed är begränsat
kännetecknar certifieringen en kunskapsnivå som kan vara bra
även i andra sammanhang.”
SAK3 är den ända certifiering som BN kan ställa krav på och är
därmed den mest relevanta.
Även N-nivån bör beskrivas för SAK3.
Förslag på förändring
Arbeta om text i fråga om både innehåll och språkbruk.
Arbeta om text.
Brandingenjörsexamen från högskola bör betraktas som en
kvalitetsstämpel.
Kommunens roll
Professional member SFPE kan inte betraktas som en kompetens.
BRA anser att det är mycket viktigt att vara tydlig med att
räddningstjänsten inte har någon formell roll i byggprocessen.
Om BN använder räddningstjänsten som resurs så har detta ändå
inget med byggprocessen att göra och behöver egentligen inte
beskrivas.
Om BN inte litar på byggherrens organisation så ska istället
kontrollplanen utökas och eventuellt en SAK3 anlitas, avsikten i
PBL är inte att räddningstjänsten ska sitta och leta
projekteringsbrister eftersom byggherren äger hela ansvaret. Om
BN ändå väljer att låta räddningstjänsten ha en sådan funktion så
Förtydliga.
Kontroll av
utförande
är det viktigt att de personer som utför granskningen har
kompetens och erfarenhet som motsvarar de krav som BN ställer
på byggherrens brandsakkunnig.
Gällande innehållet i kontrollistan så anser BRA att branschen
kommit längre och kan hjälpa till med att presentera en mer
relevant branschstandard för kontroller, framför allt bilaga A där
stora förbättringar gällande kvalitetssäkring kan göras.
Arbetas om.