Sktieelsrr. roaultat av akrLvelBen har äanu el erhåItite.

Johannesfrede Båtklubb.
/
VERKSAMHETSSERÄTTEI,S
E f ör
år
1958 .
Styrelsen för Jobannesfreds Båtklubb får härned avge föIjande
berättelse över verksamheten året 1958 (t/t
7I/12) t
Funktionärer,
Klubbens funktionärer har under året varit följande:
Ordförande:
OIle Berglund
Vice ordförande: Helle Larsson
S ekrcterare:
Ivar Eriksson
Vice sekreterare: Fritz Johansson
Kase ör:
Gösta Lundgren
Lennart Wennman
Vice hannkapten: 'Bengt ThorzeLL
Varvschef:
HeLle Lareson
Vice varvschef:
Folke Keding
Klubbnästare:
Fo1ke Keding
Revisorer l
II. Svensson och S.O. Wid6n
Revieorsuppleaat: I . Påhlsson
Eamnkapten:
Medlensantal,
t var vid årsslute t 32 aktlva medlemrnar r yarav I
hedersmedlem. AntaLet passiva medlenmar var L2,Under året har 2 aktiva och 1 paseiv nedlem avgått ur klubben.
t+ nya medlemmar har tillkonmit.
Medlensantale
B8B- Under året bar avhåll-its t ordlnarie klubbnöten och 8 protomanträden. kollförda s tyr ela esanman träden .
Möten och
E}conoml,
Klubbene
Bokelutet visade en oneättning av kr t,L],'zr?g med ea ka66abehåLlning av kr 477r99, I övrigt hänvisas tiLl revislonsberättelsea och kassarapporten.
Klubbeas eekader har under året beetått av
.
24 st notorbåtar r
, 5t Brgelbåtar ,
1 et scgelkanot
2 Et ekor.
Sktieelsrr.
ocb
t111 Idrottsetyreleen on anelag för vldare
reparatLon ecb undcrhåI1 av brygga och varv har avgt-vlt!. I{ågot
roaultat av akrLvelBen har äanu el erhåItite.
Err akriv€1s6
-?Bå långt
Under året har reparationearbeten på bryg$an skett,
Utförda
resurserna tilIåtit.
Klubbhuset har nålatg om invändigt'
Återstodcn av varv6onrådet har inhägaats'
arbeten '
Vakterna vid
brvngan '
-*
och
vakthållningen vid bryggan har varit tillfredsställande
pågått från den L' mal tills uppläSgningeda$6 r Den sieta delen
bar
ev tiden dubbleradee vakterna, En del smäme misef öretånd
uppetått t vaktfrågan men har avklarats utan större förvecklingar.
man icke
Några tävlingar har icke tråtttte under året, såvida
dit vill räkna en fotbollsnatch mot Johannesfreds AutomobiLklubb
vllken denna klubb vann med heLa 8 - O' I sa!*band med matehen
DiverEe.
skänktee er klubbetandert till
.vslutning '
t-
JAK'
bästa
Tyvärr har icke stämningen vid bryggan varit den allra
brivit lidande
och samarbetet merlan styrelsen och nedlenmarna har
i
därav. I hopp om att detta skall vara ett övergånget stadium
det f örtroende
k'ubbene hletoria, ber etyrelsen att f å tacka f ör
önska krubbens medlemmar
som vr.sats den under det gångna året och
en glad och g:ivande båteommar '
gssn & dea 5 mara L959,
/lHelle
/r*,4*
Larsson
V. ordf.
Ordf.
,,'2
(Ztrt
-
Gösta Lundgr
Ivar Erikeson
Sekr '
Kassör
7/4'4^
W**@
"rrx
rri tä Johaneeon
V. gekr.