Lean – från hjärna till hjärta!

Lean – från hjärna till hjärta!
Lars-Torsten Larsson och Eva Flock Lindahl
Karolinska Universitetssjukhuset
Lean – från hjärna till hjärta!
Ett sjukhus
på flera platser
Solna
Huddinge
3
Allt utgår från patientens väg genom
sjukhuset
OPERATION
AKUTEN
RÖNTGEN
LABB
Flödesarbetet är vår viktigaste strategi
för att åstadkomma bättre patientsäkerhet,
medicinsk kvalitet och tillgänglighet
VÅRDAVDELNING
Kulturresan
Börläge
Nuläge
Vem är vi
till för
Stuprör
Hierarkier
Ensamarbete
Sekvensiellt
Vårdprogram
Ojämnt
Oförutsägbart
Värderingar
Principer
Arbetssätt
Resultat
Gemensamma
grundvärderingar
Rätt från början
Standardisering
Visualisering
Teamarbete
Rätt kompetens i rätt tid
Ständliga förbättringar
Hög säkerhet
God vårdkvalitet
God tillgänglighet
God arbetsmiljö
Effektiv vård
Förutsägbart
Medicin Kirurgi divisionen
•Verksamheter inom, Kvinnosjukvård, Ortopedi,
Infektionssjukvård, Urologi, Reumatologi och
Dermatologi
• Alla har verksamhet både i Solna och i
Huddinge
• Omsätter drygt 2 Miljarder
• För närvarande knappt 2000 medarbetare
Patienten alltid först
2013-10-21
9
Leda i ”ständiga förbättringar” (Lean-chef)
Ha kunskap för att VÅGA!
Vara trygg i att träna mina chefer/medarbetare
Vara föredöme och följa arbetssätt även i stressade situationer
Delegera-lita på att andra kan. Inte lösa själv
Utmana kontinuerligt på plats för att hitta avvikelser som ökar
effektiviteten, förbättrar kvaliteten och arbetsmiljön
Utnyttjar Drivers: mastery, autonomy och purpose
I huvudet på en verksamhetsutvecklare..
Från hjärna till hjärta!
Rusta organisationen att kunna och vilja!
Cheferna går före och visar vägen
Tydlig förklaring varför detta är viktigt
Koppling mellan arbetet och måluppfyllelse
Omtag om Lean arbetet
Nuläge höst 2012
•
Fokus på flödesarbetet
•
Det blåser kanske inte över ändå…..
•
Mål - Mer än 80% av verksamheten
•
Ägarskap i linjeorganisationen
•
Stort utbildningsbehov
•
Plan för införande 2012-2015 saknas
2015 – vart ska vi?
Hur ser det ut i din verksamhet när ständiga förbättringar är
något helt naturligt i det dagliga arbetet?
-
Patienten och delaktigheten
-
Tavlan och avvikelsehantering
-
Medarbetare
-
Ledning
Hur gör vi?
Reflektion kring den egna rollen
1. Hur behöver jag bete mig för att skapa lust och
engagemang hos mina underställda chefer?
2. Vad behöver jag för stöd i den här processen?
MK2 Roadmap
2015
2014
2013
2012
20% av våra verksamheter arbetar med
flödesarbete
• Divisionsledning Roadmap 

• Linjechefsdag

• Stabsdag

• Klinik specifik planering
• Kommunikationsplan

• Strategi utbildning chefer och
medarbetare

• Planering start Urolog
• Planering start Reumatolog 
• Studiebesök Astra Zeneca

40% av våra verksamheter arbetar systematiskt med
förbättringsarbete
• Chefsutbildning(Train the trainer)
• Divisionsledning Jan, Maj - Pågår

• Klinikledningar enligt verksamhetens plan – Pågår
• Linjechefsdag April

• Divisionsledning inför förbättringstavla

• Klinkledningar inför förbättringstavlor enligt plan 

• Divisionschef avsatt tid i verksamheten

• Verksamhetschefer avsatt tid i verksamheten
• Gå & se /ledningsstruktur test och genomförande

• Tre verksamhetschefer leder flöde
 
• Fokus Urolog, Reumatolog och Ortoped
 
• Start Divisionsnätverk
• Studiebesök St Göran Ortoped

• Revidera kommunikationsplan
• 26 Förbättringstavlor implementerade

80% av våra verksamheter arbetar
systematiskt med förbättringsarbete
• Chefer leder, efterfrågar resultat och
avvikelser och är ute i verksamheten i
anslutning till patientarbetet
• Vi har nöjda och delaktiga patienter
• Medarbetarna är engagerade i
förbättringsarbetet och löser själva
problem i sitt dagliga arbete
60% av våra verksamheter arbetar systematiskt med
förbättringsarbete
• Sex verksamhetschefer har lett ett flöde
• Fokus Kvinnokliniken, Infektion och Hud
• 40 förbättringstavlor implementerade
• Chefer och medarbetare driver förbättringsarbetet och har
avsatt tid
• Gå & se utförs regelbundet i samtliga verksamheter
System för lärande, ständig förbättring och
långsiktig hållbarhet
Q
Värde för patienten
Medarbetare
1:a linjechef
Verksamhetschef
Divisionschef
Sjukhusdirektör
Leda i Gemba
Erfarenheter:
-
mer information från fler
-
möter fler personer
-
ser problemen på plats
-
tid till frågor
-
direktsändning ”live”
-
kan ge stöd direkt
-
kan uppfånga behov av stöd
-
det är ROLIGT!
Lära genom att göra
Chefer leder eget flöde!
Nästa steg
Alla ska med!
-
Breddutbildning av chefer med start i sjukhusledning
-
Identifiera nyckelpersoner/ Champions för kompetensutveckling till metodstöd
-
Skapa nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte
-
Riskbedöming
-
Revidera plan 2013-2018!
-
Stick to the plan!