Ansökningsblankett (PDF) - Sophie von Julins Stiftelse

Ansökan
om stipendium ur
Rachel von Julins fond
Läs noggrant igenom ansökningsanvisningarna innan Du fyller i blanketten!
1. Sökanden:
Tillnamn
Personsignum
Hemadress
Adress på studieorten
Telefon
E-postadress
Fullständigt
Bankkontonummer
(IBAN)
Civilstånd
2. Ansökes om ett
Förnamn
FI
stort stipendium för:
3. Anknytning till västra Nyland (skolor samt annan anknytning)
4. Studierna vid
Inleddes
Avslutas
5. Uppgifter om avlagda examina och de nu pågående studierna
6. Uppgifter om under studietiden erhållna stipendier (år, bidragsgivare, euro). Observera att alla
stipendier ur Rachel von Julins fond som sökanden tidigare erhållit skall uppges.
7. Uppgifter om för närvarande inlämnade stipendieansökningar (ansökningsdatum, bidragsgivare,
ansökt belopp)
8. Uppgift om löneinkomster
innevarande år
studielån/studiestöd
föregående år
9. Övriga uppgifter som sökanden önskar framhålla. Om sökanden önskar att studier utomlands
eller andra särskilda omständigheter skall beaktas då ansökan behandlas, skall dessa omständigheter
beskrivas här och dessutom dokumenteras med intyg och eventuella andra bilagor.
Rekommendationsbrev kan inverka gynnsamt på bedömningen av ansökan.
10. Ort och tid:
_____________________________________________________
11. Egenhändig underskrift _________________________________________________________
12. Namnförtydligande
13. Obligatoriska bilagor:
13. 1Studieregisterutdrag el.
motsvarande
13.2 Närvarointyg
Eventuella andra bilagor:
Studieområde:
I.
II.
III.
IV.
V.
Sjukvård
Ekon., jur., statsrätt
Teknik, data
Hum., mat.nat., div.
Pedagogik
Ansökningsanvisningar:
-
-
Fyll noggrant i ansökan. Kom också ihåg att bifoga alla obligatoriska bilagor (studieregisterutdrag
el.motsv. och närvarointyg). Bristfälliga ansökningar behandlas inte.
Om sökanden önskar att t.ex. studier utomlands, extra kostnader som hänför sig till studierna eller
andra särskilda omständigheter skall inverka på stipendiets storlek, skall dessa omständigheter
beskrivas under punkten “Övriga uppgifter som sökanden önskar framhålla”. Dessutom skall de
dokumenteras med intyg och vid behov andra bilagor såsom budjet och studieplan. Också
rekommendationsbrev kan inverka gynnsamt på bedömningen av ansökan.
Ansökan kan inte skickas in elektroniskt.
Stipendiaternas namn meddelas på Stiftelsens hemsida i juni och utbetalningen sker inom juli månad.
Ansökan får inte sändas in elektroniskt utan postas under adress:
Styrelsen för Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse
c/o Fiskars Oyj Abp, Anne Siberg, Fiskarsvägen 18, 10470 Fiskars